tính chất cơ bản của phân thức đại số

15 164 3 Gửi tin nhắn cho Henry Cavendish
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 14:10

GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Giáo viên dự thi: Hoàng Bá Trung KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH GIÁO VIÊN: HOÀNG BÁ TRUNG Phong An, tháng 11 năm 2008 2) Cho ba đa thức: . Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức đó rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây: xxxxx 4,4,4 222 ++− 416 . 2 − = − x x x ).4)(4()16( 2 −+=−= xxxxx Bài làm: 416 . 2 − = − x x x Hay ( ).( x – 4) Nên ( ) = xxxx 4)4( 2 +=+ 1) Nêu định nghĩa hai phân thức bằng nhau? TIẾT: 23 BÀI 2: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC 3 x 3 2 6 3 xy yx 1) Tính chất cơ bản của phân thức ?2/ Cho phân thức . Hãy nhân tử và mẫu của phân thức này với x + 2 rồi so sánh phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho ?3/ Cho phân thức . Hãy chia tử và mẫu của phân thức này cho 3xy rồi so sánh phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho. 1) Tính chất cơ bản của phân thức Bài làm: ?2/ Phân thức mới là: Ta có: vì x.3.(x + 2) = 3.x.(x + 2) )2.(3 )2.( 3 + + = x xxx )2.(3 )2( + + x xx 23 2 23:6 3:3 y x xyxy xyyx = ?3/ Phân thức mới là: Ta có: vì 3 2 2 6 3 2 xy yx y x = yxyyxxyx 22323 3.266. == TIẾT: 23 BÀI 2: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC 1) Tính chất cơ bản của phân thức NB NA B A : : * = ( M là một đa thức khác đa thức 0) (N là nhân tử chung của A và B) MB MA B A . . * = TIẾT: 23 BÀI 2: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC ?4/ Dùng tính chất cơ bản của phân thức, hãy giải thích vì sao có thể viết: 1 2 )1)(1( )1(2 ) + = −+ − x x xx xx a B A B A b − − = ) B A B A − − = TIẾT: 23 BÀI 2: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC 2) Quy tắc đổi dấu: Vì đã chia cả tử và mẫu cho x - 1 Vì đã nhân cả tử và mẫu cho -1 1 2 )1)(1( )1(2 ) + = −+ − x x xx xx a B A B A b − − =) Đáp án: 2) Quy tắc đổi dấu: ?5/ Dùng quy tắc đổi dấu hãy điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống trong mỗi đẳng thức sau: 4 ) yx x xy a − = − − 11 11 5 ) 22 − = − − xx x b 5 − x TIẾT: 23 BÀI 2: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC 4 − x Bài toán: Cô giáo yêu cầu mỗi bạn cho một ví dụ về hai phân thức bằng nhau. Dưới đây là những ví dụ mà các bạn Lan, Hùng, Giang, Huy đã cho: (Lan) (Hùng) (Giang) (Huy) Em hãy dùng tính chất cơ bản của phân thức và quy tắc đổi dấu để giải thích ai viết đúng, ai viết sai. Nếu có chỗ nào sai em hãy sửa lại cho đúng. xx xx x x 52 3 52 3 2 2 − + = − + 1 1)1( 2 2 + = + + x xx x x x x x 3 4 3 4 − = − − 2 )9( )9(2 )9( 23 x x x − = − − TIẾT: 23 BÀI 2: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC Bạn Hùng sai, sửa lại: Bạn Huy sai, sửa lại: x x xx x 1)1( 2 2 + = + + 2 )9( )9(2 )9( )9(2 )9( 233 x x x x x −− = − −− = − − TIẾT: 23 BÀI 2: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC . nghĩa hai phân thức bằng nhau? TIẾT: 23 BÀI 2: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC 3 x 3 2 6 3 xy yx 1) Tính chất cơ bản của phân thức ?2/ Cho phân thức . Hãy. ?3/ Phân thức mới là: Ta có: vì 3 2 2 6 3 2 xy yx y x = yxyyxxyx 22323 3.266. == TIẾT: 23 BÀI 2: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC 1) Tính chất cơ bản của phân
- Xem thêm -

Xem thêm: tính chất cơ bản của phân thức đại số, tính chất cơ bản của phân thức đại số, tính chất cơ bản của phân thức đại số

Bình luận về tài liệu tinh-chat-co-ban-cua-phan-thuc-dai-so

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP