SO School cải tiến chuyền sản xuất

82 17 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2019, 09:20

CẢI TIẾN SẢN XUẤT, GIẢM THAO TÁC LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT, QUẢN LÝ CÂN BẰNG CHUYỀN, LOB, LINE OF BALANCE, UPPH, UPH, TACK TIME, PT TIME, STANDARD TIME, PHƯƠNG PHÁP ĐƯA RA Ý TƯỞNG CẢI TIẾN, PHÂN TÍCH CHI PHÍ TRONG SẢN XUẤT, Cải tiến môi trường sản xuất PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN TRONG MÔ I TRƯỜNG SẢN XUẤT SIMPLE OPERATION CÂN BẰNG CHUYỀN LOẠI BỎ THAO TÁC LÃNG PHÍ TACT TIME UPPH UPH 85 IDEA CẢI TIẾN ▣ Khái lược Simple Operation Định nghĩa SO(Simple Operation) 1) Bối cảnh xúc tiến SO 2) Định nghĩa SO 3) Định nghĩa SO KPI vàthuật ngữ liên quan Process tiến hành SO 1) Khái niệm Process 2) Chuẩn bị trước : quay video 3) Phân tích trạng : Phân tích độ khó cơng đoạn 4) Phân tích trạng : Phân tích FLO 5) Đưa Idea cải thiện 6) Thi hành vàĐánh giá Định nghĩa SO (Simple Operation) 1)Bối cảnh xúc tiến SO (Simple Operation) Xây dựng System sản xuất cóthể ứng phónhanh chóng vàlinh động để ứng phótrong mơi trường thị trường vàCycle sản phẩm ngày ngắn Bối cảnh xúc tiến Chiến lược xúc tiến  Xây dựng System sản xuất linh động biến động bên ngồi  Mơi trường kinh doanh • Cycle sản phẩm ngắn, đạt Full Capa vòng tháng (0.8 ~1.2 năm), tập trung 70% số lượng sản xuất vòng tháng ▷ Cần Ramp Up đầu kỳ vàứng phóbiến hóa cơng đoạn nhanh chóng 98% Tỷ lệ 35% M Lượng sản xuất [Trend số lượng sản xuất so với Capa sản phẩm NY (%)] NY S/Phone “Đạt thành tích sản xuất thơng qua xây dựng System sản xuất linh động” Kế hoạch lượng sx RP08(‘14) Thành tí ch sản xuất tháng M+3 M+6 M+9 ’14.7 M+12 tháng Phân loại Model A [Unit : UPPH] Model B Model C Số lượng công đoạn 30 57 59 Số lượng nhân viên (người) Năng suất sản xuất đầu người 36 45 76 32.3 26.1 15.2 • Tỷ lệ nghỉ việc Site nước ngồi cao ▷ Khókhăn cung cấp nhân vàđào tạo công nhân Phân loại Tỷ lệ nghỉ việc Site nước (cộng dồn) 10 11  Đảm bảo suất sản xuất đầu người • Tăng số lượng nhân viên / Line tăng độ khócơng nghệ ▷ Giảm suất sản xuất đầu người NY Smart Phone • Thực linh động hóa, đơn giản hóa cơng đoạn khó • Ứng phólượng sản xuất Max thời gian ngắn, rút ngắn thời gian thạo việc đầu kỳ Mass Production [Kế hoạch thành tích lượng sản xuất S/Phone] ’12 ’13 ’14 62.5% 53.5% 71.4% • Chọn cơng đoạn cótập trung nhân viên làđối tượng cải thiện tập trung • Xúc tiến hoạt động cải thiện mục tiêu “nâng cao lần sản lượng sản xuất đầu người năm” “ Cần hoạt động Simple Operation để nâng cao suất sản xuất đầu người vàrút ngắn thời gian thạo việc công nhân cách liên tục theo bổ sung / biến động Model mới” Định nghĩa SO(Simple Operation) 2)Định nghĩa SO(Simple Operation) Cải thiện cơng đoạn khóvàphức tạp cơng đoạn đơn giản, Đảm bảo suất sản xuất / chất lượng người chưa thạo việc giống người thạo việc tuần Số lượng công đoạn Số lượng công đoạn Cao Người thạo việc (Trên tháng) Vừa Người học việc (dưới tháng) Cao Người thạo việc Vừa Người học việc ThấpNhân viên (dưới tháng, công tác dài hạn/thực tập sinh) Thấp Nhân viên Độ khóthao tác MP(Ramp Up) Mất hội bán hàng Loss bổ sung trước nhân viên Bổ sung trước nhân viên Time Thời gian thạo việc “Nâng cao mức độ thạo việc thông qua đào tạo vàbổ sung trước nhân viên Năng suất sản xuất Năng suất sản xuất Paradigm Shift Độ khóthao tác Ramp Up Loss Bổ sung trước nhân viên Time Thời gian thạo việc (1 tuần) “Môi trường sản xuất không cần thời gian thạo việc thông qua đơn giản hóa thao tác” Định nghĩa SO(Simple Operation) Hệ thống xúc tiến Simple Operation Simple Operation làthiết lập hoạt động trục, Simple Handling đơn giản hóa thao tác, Simple Logistics đơn giản hóa điều hành Logistics, Simple Process hiệu suất hóa cơng việc gián tiếp Hoạt động Simple Operation Nội dung Measure Quá Trình Analysis Hoạt Động Improve Tool Simple Handling Simple Logistics Simple Process Đơn giản hóa thao tác Đơn giản hóa điều hành Logistics Hiệu suất hóa cơng việc gián tiếp Rút ngắn thời gian thao tác vàthời gian Thạo việc thông qua đơn giản hóa thao tác Vàbố trícơng đoạn Giảm số vòng quay vàkhoảng cách vận chuyển Thơng qua đơn giản hóa phương pháp vận chuyển Vàlộ trì nh Logistics Cường độ vận chuyển (số vòng quay/khoảng cách di chuyển) Hiệu suất Standard Time, LOB Phân tí ch video thao tác làm việc (FLO) Phân tí ch giátrị : VA/ BVA/ NVA SO Rate: cải thiện tập trung thao tác độ khódễ ECRS công đoạn Cải thiện động tác sở Jig 주2) Thiết kế tí nh dễ dàng thao tác (DfM) LCA hóa thao tác đơn giản 주3) FLO (Flexible Line Optimizer) Hiệu suất hóa cơng việc gián tiếp thơng qua rõ ràng hóa Process vàOutput cơng việc 주1) MTTE (Mean Time to Execution) Phân tí ch Cường độ vận chuyển, phân tí ch Loading rate, cải thiện Layout (MHDS) Phân tí ch động tác lên / xuống hàng (FLO) Rõràng hóa Process, kiểm tra cơng việc Phân tí ch giátrị thao tác Unit : VA/ BVA/ NVA (FLO) Cải thiện Layout, phân tí ch loading rate, Cường độ vận chuyển Rút ngắn khoảng cách di chuyển bố trílại Layout Giảm thiểu số vòng vận chuyển tăng lượng hàng gửi trả lần Điều hợp hóa cơng việc Logistics ECR thao tác vàphân tí ch Loading rate ECRC cơng việc giátrị unloading (xóa bỏ trùng lặp, tổng hợp, giảm thiểu, đơn giản hóa) Benchmarking tương hỗ phòng ban Hợp lýhóa Process thơng qua cải thiện vàkiểm tra công việc Giảm Load điện tốn hóa thao tác tay 주4) MHDS (Material Handling Design Simulator) 주5) FLO-Ext (FLO Extension) – phát triển năm 2017 주1) MTTE (Mean Time To Execution) : Thời gian bình quân tiêu tốn từ giai đoạn chuẩn bị giai đoạn hồn thành cơng 주2) DfM(Design for Manufacturing) : Cân nhắc tình hình sản xuất thiết kế sản phẩm, linh phụ kiện, vàthiết kế để làm sản phẩm cóđộ tin cậy cao (Kiểm chứng Cost vàtoàn suất sản xuất giúp dễ dàng thử nghiệm/kiểm tra/lắp ráp/công đoạn, giảm số lượng linh phụ kiện Còn gọi làNăng suất sản xuất) 주3) FLO : Software sử dụng phân tích Loss Operator chính, với mục đích nâng cao suất sản xuất, thơng qua loại bỏ lãng phíhiện trường Tool video động tác thao tác 주4) MHDS : Software để tối ưu hóa Lay-out vàphân tích Loss Logistics thơng quan Simulation Logistics bên xưởng 주5) FLO-Extension : Tool phân tích cơng việc nhân viên gián tiếp với mục đích loại bỏ lãng phíhiện trường (xưởng) (dự định cải tiến) Định nghĩa SO(Simple Operation) 3)Định nghĩa SO KPI vàthuật ngữ liên quan 1) SOR (Simple Operation Rate) Tỷ lệ số cơng đoạn cóđộ khóthao tác 2.0 (độ thao tác thấp) so với tồn số cơng đoạn  Tổng số công đoạn : số lượng công đọa thao tác tay tiến hành dựa theo nhân lực  Số cơng đoạn cóđộ khóthao tác 2.0 : số lượng công đoạn 2.0 điểm đánh giácông đoạn, tiêu chuẩn Tool* đánh giáđộ khóthao tác Simple Operation Rate(%) = ∑ Số lượng cơng đoạn cóđộ khóthao tác 2.0 ×100 ∑ Tổng số cơng đoạn Định nghĩa SO(Simple Operation) 3)Định nghĩa SO KPI vàthuật ngữ liên quan Tiêu chuẩn đánh giáSimple Operation Simple Operation Rate  Đánh giáđộ khóthao tác주1) (5 Function hạng mục 16)  Định nghĩa Simple Operation Rate - Chọn thao tác cóđộ khócao theo đánh giátừng hạng mục - Hoạt dụng tiêu chuẩn công đoạn Simple Operation, đánh giávàcải thiện tiêu vàhoạt dụng làm hội cải tiến Tí nh đa dạng phụ kiện Hì nh trạng Phụ kiện chuẩn Simple Operation Line thao tác hì nh thành nhiều cơng đoạn Tí nh thao tác Risk Chất lượng Assembly  Đánh giáđộ khótheo chủng loại thao tác - Phân tí ch kết đánh giáđộ khótheo cơng đoạn thao tác Công ty, vàthiết lập Tiêu chuẩn công đoạn Simple Opeartion theo tiêu chuẩn độ khó (Độ khóthao tác 2.0 điểm) Độ khóthao tác Cơng đoạn vídụ Simple Operation Rate (%) Số lượng cơng đoạn cóđộ khódưới 2.0đ = - Ý nghĩa tỷ lệ 100% Simple Operation Rate : Line cóthể đạt tiêu chuẩn* chất lượng / Max Capa Line sản xuất tuần, dùchỉ Input nhân lực (người chưa thạo nghề) ※ Tiêu chuẩn* chất lượng / Max Capa : đạt Yield công đoạn vàT/T đạt mục tiêu TO định theo công đoạn Tiêu chuẩn đạt Thời gian thạo việc Dưới 1.0 điểm Input B/A, đóng gói trong, lật mặt … 1.0~2.0đ Thao tác hoạt dụng Jig, Loading/Unloading đơn giản … 2.0~2.5đ Kiểm tra dị vật BLU, gắn C-PCB … ~ tuần 2.5~5.0đ Kiểm tra cuối cùng, dán Tape, Soldering … ~ tháng Dưới tuần x 100 Tổng số công đoạn Project Công đoạn Simple Operation XX Model Tact Time Yield Tỷ lệ bỏ sót kiểm tra 3.1 giây 97.9% 3,000ppm Ex) Vídụ tí nh tốn Simple Operation Rate Ass'y BLU Input Độ khó 1.5 Thao tác 주1) Đánh giáđộ khóthao tác : Cơng tyE du nhập Tool đánh giálắp ráp Nhật Bản vào năm 2008, chun mơn hóa Line lắp ráp Cơng tyE, vàáp dụng làm Tool đánh giáđộ khó (5 chức 31 hạng mục đánh giánăng suất lắp ráp Nhật Bản → Tùy chỉnh (Customizing) thành chức 16 hạng mục Dán WA Tạm Kiểm tra Solder Tape 2D Input Cắt Marking Thời Mức độ -ing Label bám dí nh Nhiệt 1.0 0.0 2.3 4.0 2.4 0.7 1.8 Ktra Base Dán Quang Ktra Đóng Line Ktra LST học MP7.2 Ngoại Gói Gap Touch Tape /cuối quan Tester 3.2 3.0 0.7 (Số lượng công đoạn cóđộ khódưới 2đ) 60.0% = x 100 15 (Tồn dố lượng công đoạn) 1.0 1.4 2.6 0.5 Định nghĩa SO(Simple Operation) 3)Định nghĩa SO KPI vàthuật ngữ liên quan 1) SOR (Simple Operation Rate) [Vídụ tí nh toán] Phân loại A Model B Model C Model D Model Total Tổng số công đoạn 32 12 16 13 73 Số cơng đoạn có độ khócao (Độ khó 2.0đ) 12 26 SOR(%) 62.5 50.0 68.8 76.9 64.4 ∑ Số cơng đoạn có độ khó thao tác 2.0đ SOR (A Model) = × 100 (32-12) = ∑ Tổng số công đoạn ∑ Số công đoạn có độ khó thao tác 2.0đ SOR (Total) = ∑ Tổng số cơng đoạn × 100 = 62.5% 32 × 100 (73-26) = 73 × 100 = 64.4% Định nghĩa SO(Simple Operation) 3)Định nghĩa SO KPI vàthuật ngữ liên quan 2) UPPH (Unit per Person Hour) Chỉ số biểu số lượng sản xuất đầu người, đồng hồ  Tact Time : biểu thị thời gian từ thời điểm hồn thành cơng đoạn sản phẩm trước, đến hồn thành cơng đoạn sản phẩm (Tact Time công đoạn Neck tổng số công đoạn Line sản xuất Model tương ứng)  Nhân lực : tổng nhân lực gián tiếp / trực tiếp Input để sản xuất Model tương ứng 3,600 ÷ Tact Time UPPH (Unit per Person Hour) = (Unit : Pcs/MHr) Nhân lực (nhân viên trực tiếp + NV gián tiếp) * Khi tính tốn nhân viên làm việc, so với nhân viên trực tiếp, nhân viên gián tiếp gặp khókhăn phản ánh biến động theo Model, thơng thường làquyết định vàtính tốn tỷ lệ gián tiếp (so với nhân viên trực tiếp) (tiêu chuẩn điều hành lấy lắp ráp làm chính) * Cũng cótrường hợp loại bỏ nhân viên gián tiếp, kiểm tra hiệu suất sản xuất vídụ cải thiện theo Model Lúc này, định cố gắng làm rõràng nólàUPPH tiêu chuẩn nhân viên trực tiếp Định nghĩa SO(Simple Operation) 3)Định nghĩa SO KPI vàthuật ngữ liên quan 2) UPPH (Unit per Person Hour) [Vídụ tí nh tốn] Phân loại A Process B Process C Process D Process E Process Nhân viên gián tiếp Tact Time công đoạn 20s 12s 16s 13s 19s - Nhân viên thao tác theo công đoạn 2người 1người 3người 3người 4người 5người 3,600 ÷ 3,600 ÷20 Tact Time = UPPH = Nhân viên (Trực tiếp + Nhân viên gián tiếp) = 10.0 Pcs/MHr 18 Trường hợp Công ty Burger Điều kiện vận hành Công ty Burger Với tư cách làngười quản lý, thìbạn vận hành Cơng ty Burger cách nào, thêm điều kiện tiền đề sau? Hàng ngày, lượng khách hàng tìm đến vàmua burger thịt nguội cố định khoảng 4,000 người (Thời gian mở cửa là24h, trường hợp burger thịt nguội khơng kịp vòng phút, khách hàng bỏ đi) Lợi nhuận burger thịt nguội là1000Won Cơng ty Burger (Giả định khơng cócác yếu tố cân nhắc chi phíquản lý, bán hàng, kinh phíkhác) Phínhân cơng nhân viên là20 triệu Won, vận hành ca, ca 8h làm việc (Giả định cóthể tuyển dụng vàsa thải nhân viên cách khơng cóđiều kiện hạn chế) Đã thử tìm hiểu giácả thiết bị để rút ngắn T/Time, cần thêm thiết bị dao cắt (slice) càchua, cần thêm sắt để nướng chả, giádao cắt càchua là100 triệu Won, sắt nướng chả là150 tỷ Won (Chi phíkhấu hao thời điểm là0 Won) Cóthể sáp nhập cơng đoạn trường hợp làcơng đoạn liên tục (Tuy nhiên, làm thao tác Cell Line, vấn đề Layout) Kiểm tra, phán đoán, thi hành cải thiện vàđầu tư công đoạn theo chi nhánh, chi phíđầu tư chi cấp trụ sở chính, Chia lợi nhuận báo cáo thành tích hàng năm, vàphản ánh kết * Nhằm tiện cho việc tính tốn, giả định là1 năm : 24 * 30 ngày *12 tháng/ năm Bạn làngười quản lý– bạn đánh giábằng lợi nhuận chi nhánh, số thành tích kinh doanh Trong vòng năm điều kiện tiền đề Vậy thì,bạn vận hành cách nào? Trường hợp Công ty Burger Cải thiện công đoạn Bạn cải thiện công đoạn cách nào? As-Is Nhận order Bánh (dưới) Rau Càchua Thịt nguội Dưa muối Chả Phô-mai Bánh (trên) Đóng gói/phục vụ Tổng cộng T/Time (sec) Nhân viên (người) Nhân viên Nhân viên Nướng bánh (dưới) (14giây) Nhân viên Xắt càchua (27giây) Chuẩn bị dưa muối (8giây) Nhân viên Nướng chả1 (72giây) Nhân viên 10 Nướng bánh (trên) (20giây) Nhân viên 11 Nhân viên C/V Line Đóng gói/ phục vụ (24giây) Nhận order (22giây) Xắt rau (20giây) Nướng thịt nguội (13giây) Nướng chả2 (72giây) Nhân viên Nhân viên Nhân viên Chuẩn bị phô-mai (11giây) Nhân viên Trường hợp Công ty Burger Bạn thẩm tra xem xét đầu tư cách nào? Tấm sắt nướng chả (xem xét thời gian thu hồi đầu tư) Dao cắt càchua (xem xét thời gian thu hồi đầu tư) Thẩm tra đầu tư Trường hợp Công ty Burger Slide giảng dạy Kết cải thiện công đoạn Bạn cải thiện công đoạn cách nào? As-Is Nhận orderBánh (dưới) Rau Càchua Thịt nguội Dưa muối Đóng Phơ-mai Bánh (trên) gói/phục vụ Chả Tổng cộng T/Time (sec) 22 14 20 27 13 36 (72) 11 20 24 36s (Neck) Nhân viên (người) 1 1 1 1 11người Sáp nhập công đoạn (1) Sáp nhập công đoạn Thịt nguội + Dưa muối (13s + 8s = 21s, -1người) Nhân viên Nhân viên Nướng bánh (dưới) (14giây) Nhân viên Xắt cà chua (27giây) Chuẩn bị dưa muối (8giây) Nhân viên Nhân viên 10 Nướng chả1 (72giây) Nướng bánh (trên) (20giây) Nhân viên 11 Nhân viên C/V Line Đóng gói/ phục vụ (24giây) Nhận order (22giây) Xắt rau (20giây) Nhân viên Nướng Nướng thịt thịt nguội + Dưa nguội muối (13giây) (21giâ y)n Nhâ n n viê Nhâ viên Nướng chả2 (72giây) Chuẩn bị phô-mai (11giây) Nhân viên Nhân viên Trường hợp Công ty Burger Slide giảng Kếtdạy cải thiện công đoạn Bạn cải thiện công đoạn cách nào? As-Is Nhận orderBánh (dưới) Càchua Thịt nguội Dưa muối Rau Đóng Phơ-mai Bánh (trên) gói/phục vụ Chả Tổng cộng T/Time (sec) 22 14 20 27 13 36 (72) 11 20 24 36s (Neck) Nhân viên (người) 1 1 1 1 11người Sáp nhập công đoạn ▶ Nhưng, cần xem xét lại hiệu sáp nhập công đoạn, (2) Sáp nhập công đoạn bánh + rau Khi thay đổi Neck đầu tư (khi thay đổi 34s) (14s + 20s = 34s, -1 người) Nhâ Nhâ nnviên viên Nướng Nướngbánh bánh(dưới) (dưới) (34giây) (14giây) Nhân viên Nhân viên Nhân viên 10 Xắt cà chua (27giây) Nướng chả1 (72giây) Nướng bánh (trên) (20giây) Nhân viên 11 Nhân viên C/V Line Đóng gói/phục vụ (24giây) Nhận order (22giây) Xắt rau (20giây) Nhân viên Nướng thịt nguội + Dưa muối (21giâ y)n Nhâ n viê Nướng chả2 (72giây) Chuẩn bị phô-mai (11giây) Nhân viên Nhân viên Trường hợp Công ty Burger Slide giảng dạy Kết thẩm tra đầu tư Bạn thẩm tra đầu tư cách ? Tấm sắt nướng chả (xem xét thời gian thu hồi đầu tư) - Thông qua đầu tư sắt, Giảm T/T (-9s, 36  27s)  tăng Capa ngày (+800ea)  tăng lợi nhuận năm (288 triệu Won), tiết kiệm chi phínhân cơng (-60 triệu Won) ▶ Số tiền hiệu cải thiện (228 triệu Won) ▶ Thời gian thu hồi đầu tư = số nh ▶ Có tí tiền hiệu cải thiện / chi phíđầu tư = 1.5 / 2.28 = 0.66 năm hợp lýđầu tư Nhân viên Nướng bánh (dưới) (14giây) Nhân viên Nhân viên Nhân viên 10 Xắt cà chua (27giây) Nướng chả1 (72giây) Nướng bánh (trên) (20giây) Nhân viên 11 Nhân viên C/V Line Đóng gói/phục vụ (24giây) Nhận order (22giây) Xắt rau (20giây) Nhân viên Nướng thịt nguội + Dưa muối (21giâ y)n Nhân viê Nướng chả2 (72giây) Nướng chả3 (72giây) Chuẩn bị phô-mai (11giây) Nhân viên Nhân viên 12 Nhân viên Trường hợp Công ty Burger Slide giảng dạy Kết thẩm tra đầu tư Bạn thẩm tra đầu tư cách ? Dao cắt càchua (xem xét thời gian thu hồi đầu tư) - Hiệu cải thiện : Thông qua đầu tư dao xắt càchua, giảm T/T (-3s, 27  24s)  tăng Capa ngày (+400ea)  tăng lợi nhuận năm (144 trăm triệu Won), tiết kiệm chi phínhân cơng (-60 triệu Won) ▶ Số tiền hiệu cải thiện (84 triệu Won) ▶ Thời gian thu hồi đầu tư = Chi phíđầu tư / Số tiền hiệu cải thiện= 1.00/0.84 = 1.19 năm ▶ Khơng có tính hợp lý đầu tư Nhân viên Nướng bánh (dưới) (14giây) Nhân viên Nhân viên Nhân viên 10 Xắt cà chua (27giây) Nướng chả1 (72giây) Nướng bánh (trên) (20giây) Nhân viên 11 Nhân viên C/V Line Đóng gói/phục vụ (24giây) Nhận order (22giây) Xắt rau (20giây) Nhân viên Nướng thịt nguội + Dưa muối (21giâ y)n Nhân viê Nướng chả2 (72giây) Nướng chả3 (72giây) Chuẩn bị phô-mai (11giây) Nhân viên Nhân viên 12 Nhân viên Trường hợp Cơng ty Burger Slide giảng dạy Thành tích cuối < So sánh thành tích cuối _ As-Is > Nhân viên Nướng bánh (dưới) (14giây) Nhân viên Xắt cà chua (27giây) Nhân viên Dưa muối (72giây) Nhân viên Nướng chả1 (72giây) Nhân viên 10 Nướng bánh (trên) (20giây) Nhân viên 11 Nhân viên C/V Line Đóng gói/phục vụ (24giây) Nhận order (22giây) Nướng thịt nguội (13giâ Nhân y)n viê Xắt rau (20giây) Nhân viên Phân loại As-Is T/Time (sec) Nhân viên (người) Tiếp nhận order 22 Nướng chả2 (72giây) Nướng chả3 (72giây) Chuẩn bị phô-mai (11giây) Nhân viên Nhân viên Nhân viên Phân loại T/Time (sec) Số lượng bán hàng năm Lợi nhuận bán hàng/cái (Won) Tổng lợi nhuận bán hàng Nhân viên (trực tiếp) Nhân viên (gián tiếp) 864 triệu Won 11 Shift ca Tổng số nhân viên sử dụng Tổng chi phínhân cơng Phí đầu tư Lợi nhuận cuối Bánh (dưới) Rau Càchua Thịt nguội Dưa muối Chả Phô-mai 14 20 27 11 36 (72) 11 1 1 Đóng Bánh gói/phục (trên) vụ 20 24 1 Tổng cộng 36s (Neck) 11người As-Is 36 864K 1,000 39 7.8억 84 triệu Won Trường hợp Công ty Burger Slide giảng dạy Thành tích cuối < So sánh thành tích cuối _ Cải thiện > Nhân viên Nướng bánh (dưới) (14giây) Nhân viên Xắt cà chua (27giây) Nhân viên Nướng chả1 (72giây) Phân loại T/Time (sec) 27 Số lượng bán hàng 1,152K năm Lợi nhuận bán hàng/cái 1,000 (Won) Tổng lợi nhuận bán 115.2 triệu W hàng Nhân viên (trực tiếp) 11 Nhân viên 10 Nướng bánh (trên) (20giây) Nhân viên 11 Nhân viên Nhân viên (gián tiếp) C/V Line Nướng thịt nguội + Dưa muối (21giâ y)n Nhâ n viê Nhân viên Nướng chả3 (72giây) Chuẩn bị phô-mai (11giây) Nhân viên Nhân viên 12 Nhân viên Tiếp nhận order Bánh (dưới) Rau Càchua T/Time (sec) 22 14 20 27 Nhân viên (người) 1 1 Phân loại Cải thiện Nướng chả2 (72giây) Thịt nguội Dưa muối Shift ca Tổng số nhân viên sử 39 dụng Tổng chi phínhân cơng 780 triệu Won Đóng gói/phục vụ (24giây) Nhận order (22giây) Xắt rau (20giây) Cải thiện Phí đầu tư -150 triệu W Lợi nhuận cuối 222 triệu W Đóng Bánh gói/phục Tổng cộng (trên) vụ Chả Phô-mai 21 24 (72) 11 20 24 27s (Neck) 1 11người Trường hợp Cơng ty Burger Slide giảng dạy Thành tí ch cuối < So sánh thành tích cuối _ Cải thiện #2 > Phân loại Nhân viên Nhân viên Dưa muối + Nướng chả1 (80giây) Càchua + Thịt nguội (40giây) Nhân viên T/Time (sec) 40 Số lượng bán hàng năm 777.6K Lợi nhuận bán hàng/cái (Won) 1,000 Tổng lợi nhuận bán hàng 778 triệu W Nhân viên (trực tiếp) Nhân viên (gián tiếp) Shift ca Tổng số nhân viên sử dụng 27 Nhân viên 11 C/V Line Đóng gói/phục vụ (24giây) Nhận order (22giây) 빵 + Xắt rau (34giây) Dưa muối + Nướng chả2 (72giây) Nhân viên Nhân viên Phân loại T/Time (sec) Cải thiện #2 Nhân viên (người) Nhận order Bánh (dưới) Rau Chuẩn bị phômai (31giây) Nhân viên Thịt nguội Càchua Dưa muối Cải thiện #2 Tổng chi phínhân cơng 540 triệu W Phí đầu tư - Lợi nhuận cuối 238 triệu W Chả Bánh (trên) Phơ-mai Đóng gói/phục vụ Tổng cộng 22 34 38 40 (72) 31 24 40s (Neck) 1 1 7người Đào tạo FLO vàmục tiêu thực hành No Module Mục tiêu học tập • Phân tích thao tác • Cóthể phân tích vàđo lường thao tác cơng việc trường • Cóthể phân loại tiêu chuẩn phán đoán giátrị động tác / thao tác yếu tố - VA (cơ sở) / BVA (hỗ trợ) / NVA (tổn thất) • Học tập phương pháp sử dụng FLO Tool • Cóthể phân tích thao tác / phân tích Linet thơng qua hoạt dụng FLO Tool • Áp dụng cơng việc cải thiện thao tác FLO Tool • Cóthể đề khả cải thiện thao tác, thơng qua phân tích động tác nhỏ tiêu chuẩn thao tác công đoạn đối tượng • Cóthể đề Point cải thiện vàphân tích LOB ▣ Đào tạo FLO vàmục tiêu thực hành Phân tích thao tác 1) Process thực 2) Phương pháp phân loại lãng phí 3) Thiết lập mục tiêu cải thiện 4) Đánh gávàđề phương án cải thiện 5) Phân tích Line Phương pháp sử dụng Tool FLO 1) Chức 2) Process phân tích 3) Cấu thành menu 4) Phân tích thao tác cơng đoạn 5) Phân tích Line 6) Menu người quản lý Khái lược phân tích thao tác 5) Phân tích Line (3) Thiết lập thao tác Line _ Chỉ số chí nh b LOB (Line Of Balancing, hiệu lực thiết lập) : biểu thị mức độ balance thời gian cần thiết Process Líne sản xuất (ST), số Phương pháp phân tích giúp nâng cao suất sản xuất, điều tra Balance Tact Time Process, tập trung cải thiện vàquản lýBottleneck Process (cổ bình) ∑ (Tact Time cơng đoạn) ×100 LOB (%) = T/Time công đoạn Neck x số Process Khái lược phân tích thao tác 5) Phân tích Line (3) Thiết lập thao tác Line _ Chỉ số chí nh [ Luyện tập ] Hiệu lực thiết lập (Line Of Balancing, LOB) (phút) Neck Tact time (3.0) Tact Time Process No Process Name A B C D E Process Time (min) 1.5 1.0 2.5 3.0 1.3 Số Operator (man) 1 1 ∑ (T/Time theo Process) Hiệu thiết lập = × 100 T/Time cơng đoạn Neck ×Số lượng cơng đoạn 9.3 = 3.0 ×5 × 100 = 62.0% ... sung trước nhân viên Năng suất sản xuất Năng suất sản xuất Paradigm Shift Độ khóthao tác Ramp Up Loss Bổ sung trước nhân viên Time Thời gian thạo việc (1 tuần) “Môi trường sản xuất không cần thời... viên làđối tượng cải thiện tập trung • Xúc tiến hoạt động cải thiện mục tiêu “nâng cao lần sản lượng sản xuất đầu người năm” “ Cần hoạt động Simple Operation để nâng cao suất sản xuất đầu người... tập trung 70% số lượng sản xuất vòng tháng ▷ Cần Ramp Up đầu kỳ vàứng phóbiến hóa cơng đoạn nhanh chóng 98% Tỷ lệ 35% M Lượng sản xuất [Trend số lượng sản xuất so với Capa sản phẩm NY (%)] NY S/Phone
- Xem thêm -

Xem thêm: SO School cải tiến chuyền sản xuất, SO School cải tiến chuyền sản xuất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn