Đề duyênđ

13 18 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2019, 00:17

Question Type Questions Multiple Choice Question: Hình thể nấm nhị độ mơi trường ni cấy là: Choices: A Nấm men B Nấm sợi C Nấm men có sợi giả D Nấm sợi có bào đốt E Nấm men sợi tuỳ theo điều kiện nuôi cấy @ Multiple Choice Question: Những KST sau lây nhiễm qua da: Choices: A Trichuiris trichuira, Strongyloides stercoralis B Necator americanus, Trichuiris trichuira C Trichobilharzia, Necator americanus @ D Ascarid lumbricoides, Ancylostoma duodenale E Strongyloides stercoralis, Ascarid lumbricoides Multiple Choice Question: Loại KST tự hồn thành chu kỳ thể người: Choices: A Trichuiris trichuira B Toxoplasma gondii C Pnemocystis carinii @ D Ascarid lumbricoides E Fasciola hepatica Multiple Choice Question: Bệnh vi nấm sau lây nhiễm qua đường hô hấp: Choices: A Cryptococcus sp, Aspergillus sp @ B Trichophyton sp, Microsporum sp C Candida sp, Aspergillus sp D Trichophyton sp, Candida sp E Aspergillus sp, Microsporum sp Multiple Choice Question: Vi nấm sau vi nấm nhị độ: Choices: A Trichophyton rubrum B Sporpthrix schenskii @ C Aspergillus flavus D Epidermophyton floccosum E Candida albicans Multiple Choice Question: Nếu người ăn thịt đơng vật có chứa nang giả Toxoplasm gondii, người vật chủ: Choices: A Chính B Phụ @ C Trung gian D Môi giới truyền bệnh E Vecteur truyền bệnh Multiple Choice Question: Về phương diện ….(A)….: Người ta dùng khải niệm vật chủ trung gian để …(B)…hoặc …(C)… Làm trung gian truyền bệnh Choices: Multiple Choice Question: Để thực chức sống kí sinh, cấu tạo …(A)… …(B)… không cần thiết …(C)… …(D)… cần thiết, giúp cho KST thực …(E)… dễ dàng Choices: Multiple Choice Question: Yếu tố dịch tễ thuận lợi cho gia tăng tỉ lệ nhiễm giun móc: Choices: A Sự phóng uế bừa bãi người mang bệnh B Thói quen chân đất người dân @ C Tỷ lệ nhiễm giun móc cao D Vùng đất xốp E Tất câu Multiple Choice Question: Ấu trùng thực quản phình giun móc hình thành: Choices: A Ở ruột non từ trứng giun đẻ ruột B Do giun đẻ ấu trùng ruột non C Từ trứng giun móc ngoại cảnh @ D Ở ruột non, từ trứng người nuốt vào E Từ ấu trùng thực quản hình ống ngoại cảnh Multiple Choice Question: Các KST thuộc Lớp trùng roi (Flagellata) gây bệnh quan sau đây: Choices: A Tiêu hoá, sinh dục, tiết niệu B Máu C Tổ chức mô bào D Câu A, B E Câu A, B C @ Multiple Choice Question: Xét nghiệm nước đàm tìm thấy KST sau: ….(A)…., ….(B)… ….(C) … Choices: Multiple Choice Question: Trong chu kì Fasciola hepatica, vật chủ phụ thứ I là: Choices: A Các loài ốc thuộc giống Bythinia, Bulimus B Các loài ốc thuộc giống Melania C Các loài ốc thuộc giống Plenorbus D Limnea @ E Aperta Multiple Choice Question: Tên kỹ thuật xét nghiệm tìm ấu trùng giun lươn là: Choices: A Willis B Kato C Baerman @ D Graham E Formalin ether Multiple Choice Question: Loài sán sau gây bệnh hệ tiết niệu sinh dục người: Choices: A Schitosoma haematobium @ B Schitosoma mansoni C Schitosoma japonnicum D Schitosoma mekongi E Schitosoma intercalatum Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề duyênđ , Đề duyênđ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn