Truyen tranh dong : Nhung nguoi ban tot

11 301 1 Gửi tin nhắn cho Subrahmanyan Chandrasekhar
Subrahmanyan Chandrasekhar

Subrahmanyan Chandrasekhar

Tải lên: 11,485 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 11:10

ChuyÖn kÓ r»ng, trong mét ng«i nhµ nhá cã hai ng­êi b¹n tèt lµ MÌo Tam ThÓ vµ Chã X¸m Mçi b¹n lµm mét c«ng viÖc cña m×nh,Chã X¸m lµm nhiÖm vô canh g¸c ng«i nhµ, v­ên c©y. MÌo Tam ThÓ th× b¾t chuét nhÊt lµ nh÷ng con chuét chuyªn ®i ¨n vông. Bên cạnh ngôi nhà của hai bạn. Có một cái đầm nhỏ, ở đó có Gia đình Vịt sinh sống. Một lần, Mèo Tam Thể đang dạo chơi bên bờ đầm, bỗng nhiên nớ nhìn thấy một cái giỏ đầy trứng. Mèo Tam Thể quyết định lấy một quả. Nó chạy đi tìm Chó Xám và kêo toáng lên : - Tớ vừa tìm thấy một quả bóng đây này ! Rồi hai bạn bắt đầu trò chơi bằng cách tung Bóng cho nhau. Chẳng may, quả trứng rơi xuống vỡ đôi. Từ trong lộ ra một cái đầu màu vàng với cái mỏ đỏ nhỏ xíu. å,ho¸ ra lµ mét chó VÞt con. Chó ta ng¬ ng¸c nh×n quanh råi kªu lªn : - ¤i, thÕ giíi nµy míi tuyÖt vêi lµm sao ! [...]... Chuyện kể rằng, trong một ngôi nhà nhỏ có hai người bạn tốt là Mèo Tam Thể và Chó Xám ồ,hoá ra là một chú Vịt con. Chú ta ngơ ngácnhìn quanh rồi kêu lên : - Ôi, thế giới này mới tuyệt vời làm sao ! . Mèo Tam Thể quyết định lấy một quả. Nó chạy đi tìm Chó Xám và kêo toáng lên : - Tớ vừa tìm thấy một quả bóng đây này ! Rồi hai bạn bắt đầu trò chơi bằng. nhỏ xíu. å,ho¸ ra lµ mét chó VÞt con. Chó ta ng¬ ng¸c nh×n quanh råi kªu lªn : - ¤i, thÕ giíi nµy míi tuyÖt vêi lµm sao ! Mèo Tam Thể và Chó Xám rất yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyen tranh dong : Nhung nguoi ban tot, Truyen tranh dong : Nhung nguoi ban tot, Truyen tranh dong : Nhung nguoi ban tot

Bình luận về tài liệu truyen-tranh-dong-nhung-nguoi-ban-tot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP