Toan Lop 3- Dien tich cua mot hinh

5 381 5 Gửi tin nhắn cho Michael Dell
Michael Dell

Michael Dell

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 11:10

Líp 3 Líp 3 Ta nãi: Ta nãi: DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt bÐ h¬n DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt bÐ h¬n diÖn tÝch h×nh trßn diÖn tÝch h×nh trßn  H×nh ch÷ nhËt n»m hoµn toµn trong h×nh trßn H×nh ch÷ nhËt n»m hoµn toµn trong h×nh trßn  H×nh A gåm 5 « vu«ng nh­ nhau. H×nh A gåm 5 « vu«ng nh­ nhau. H×nh B còng gåm 5 « vu«ng nh­ thÕ. H×nh B còng gåm 5 « vu«ng nh­ thÕ. Ta nãi: Ta nãi: DiÖn tÝch h×nh A b»ng diÖn tÝch DiÖn tÝch h×nh A b»ng diÖn tÝch h×nh B h×nh B  H×nh P gåm cã 10 « vu«ng nh­ nhau H×nh P gåm cã 10 « vu«ng nh­ nhau ®­îc t¸ch thµnh h×nh M gåm 6 ®­îc t¸ch thµnh h×nh M gåm 6 h×nh h×nh vu«ng vu«ng Ta nãi: Ta nãi: DiÖn tÝch h×nh P b»ng tæng DiÖn tÝch h×nh P b»ng tæng diÖn tÝch h×nh M vµ h×nh N diÖn tÝch h×nh M vµ h×nh N P N M A B 1) 2) 3) DiÖn tÝch cña mét h×nh DiÖn tÝch cña mét h×nh To¸n vµ h×nh N gåm 4 « vu«ng. vµ h×nh N gåm 4 « vu«ng. Líp 3 Líp 3 DiÖn tÝch cña mét h×nh DiÖn tÝch cña mét h×nh To¸n Bµi 1: C©u nµo ®óng, c©u nµo sai ? a) DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c ABC lín h¬n diÖn tÝch h×nh tø gi¸c ABCD b) DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c ABC bÐ h¬n diÖn tÝch h×nh tø gi¸c ABCD c) DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c ABC b»ng diÖn tÝch h×nh tø gi¸c ABCD A B C D Líp 3 Líp 3 DiÖn tÝch cña mét h×nh DiÖn tÝch cña mét h×nh To¸n Bµi 2: a) - H×nh P gåm bao nhiªu « vu«ng ? - H×nh Q gåm bao nhiªu « vu«ng ? b) So s¸nh diÖn tÝch h×nh P víi diÖn tÝch h×nh Q P Q Líp 3 Líp 3 DiÖn tÝch cña mét h×nh DiÖn tÝch cña mét h×nh To¸n Bµi 3: So s¸nh diÖn tÝch h×nh A víi diÖn tÝch h×nh B A B Líp 3 Líp 3 DiÖn tÝch cña mét h×nh DiÖn tÝch cña mét h×nh To¸n E F So sánh diện tích của hai hình E, F?
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan Lop 3- Dien tich cua mot hinh, Toan Lop 3- Dien tich cua mot hinh, Toan Lop 3- Dien tich cua mot hinh

Bình luận về tài liệu toan-lop-3-dien-tich-cua-mot-hinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP