Toan Lop 3- Dien tich cua mot hinh

Michael Dell
Michael Dell(11651 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 373
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 5 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 11:10

Mô tả: Líp 3 Líp 3 Ta nãi: Ta nãi: DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt bÐ h¬n DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt bÐ h¬n diÖn tÝch h×nh trßn diÖn tÝch h×nh trßn  H×nh ch÷ nhËt n»m hoµn toµn trong h×nh trßn H×nh ch÷ nhËt n»m hoµn toµn trong h×nh trßn  H×nh A gåm 5 « vu«ng nh­ nhau. H×nh A gåm 5 « vu«ng nh­ nhau. H×nh B còng gåm 5 « vu«ng nh­ thÕ. H×nh B còng gåm 5 « vu«ng nh­ thÕ. Ta nãi: Ta nãi: DiÖn tÝch h×nh A b»ng diÖn tÝch DiÖn tÝch h×nh A b»ng diÖn tÝch h×nh B h×nh B  H×nh P gåm cã 10 « vu«ng nh­ nhau H×nh P gåm cã 10 « vu«ng nh­ nhau ®­îc t¸ch thµnh h×nh M gåm 6 ®­îc t¸ch thµnh h×nh M gåm 6 h×nh h×nh vu«ng vu«ng Ta nãi: Ta nãi: DiÖn tÝch h×nh P b»ng tæng DiÖn tÝch h×nh P b»ng tæng diÖn tÝch h×nh M vµ h×nh N diÖn tÝch h×nh M vµ h×nh N P N M A B 1) 2) 3) DiÖn tÝch cña mét h×nh DiÖn tÝch cña mét h×nh To¸n vµ h×nh N gåm 4 « vu«ng. vµ h×nh N gåm 4 « vu«ng. Líp 3 Líp 3 DiÖn tÝch cña mét h×nh DiÖn tÝch cña mét h×nh To¸n Bµi 1: C©u nµo ®óng, c©u nµo sai ? a) DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c ABC lín h¬n diÖn tÝch h×nh tø gi¸c ABCD b) DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c ABC bÐ h¬n diÖn tÝch h×nh tø gi¸c ABCD c) DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c ABC b»ng diÖn tÝch h×nh tø gi¸c ABCD A B C D Líp 3 Líp 3 DiÖn tÝch cña mét h×nh DiÖn tÝch cña mét h×nh To¸n Bµi 2: a) - H×nh P gåm bao nhiªu « vu«ng ? - H×nh Q gåm bao nhiªu « vu«ng ? b) So s¸nh diÖn tÝch h×nh P víi diÖn tÝch h×nh Q P Q Líp 3 Líp 3 DiÖn tÝch cña mét h×nh DiÖn tÝch cña mét h×nh To¸n Bµi 3: So s¸nh diÖn tÝch h×nh A víi diÖn tÝch h×nh B A B Líp 3 Líp 3 DiÖn tÝch cña mét h×nh DiÖn tÝch cña mét h×nh To¸n E F So sánh diện tích của hai hình E, F?

— Xem thêm —

Xem thêm: Toan Lop 3- Dien tich cua mot hinh, Toan Lop 3- Dien tich cua mot hinh, Toan Lop 3- Dien tich cua mot hinh

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu toan-lop-3-dien-tich-cua-mot-hinh

Đăng ký

Generate time = 0.129274845123 s. Memory usage = 18.45 MB