Tiết luyện tập hình học 8

Owen Chamberlain
Owen Chamberlain(9710 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 98
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 19 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 10:10

Mô tả: Đơn vò: Trường THCS Hải Phú GIÁO VIÊN: NGUYỄN VĂN THÀNH DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt Cho hình chữ nhật có diện tích là: S = 16 cm 2 và hai kích thước của nó là x (cm) và y (cm). Hãy điền vào ô trống trong bảng sau: x x 1 1 3 3 y y 8 8 4 4 16 16 3 2 4 Bµi tËp A B C D E 12 H x bµi 9: SGK / tr 119 A B C D E 12 b Bµi tËp: T×m vÞ trÝ cña ®iÓm E trªn c¹nh AD ®Ó diÖn tÝch tam gi¸c ABE 2 5 b»ng diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD. Các tính chất của diện tích đa giác:  Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.  Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm trong chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó.  Nếu chọn hình vuông có cạnh bằng 1cm, 1dm, 1m … làm đơn vò đo diện tích thì đơn vò diện tích là 1cm 2 , 1 dm 2 , 1m 2 …. . T T 0, 28 0, 28 400 400 1000 1000 28 28 700 700 100 100 280 0 280 0 280 000 280 000 A A I I M M O O P P H H G G T T 0, 28 0, 28 400 400 1000 1000 28 28 700 700. 700dm 400m 700 400 280 000 28 0, 28 280 0 A A I I O O P P G G T T 0, 28 0, 28 400 400 1000 1000 28 28 700 700 100 100 280 0 280 0 280 000 280 000 P P I I T T A

— Xem thêm —

Xem thêm: Tiết luyện tập hình học 8, Tiết luyện tập hình học 8, Tiết luyện tập hình học 8

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.0965938568115 s. Memory usage = 17.56 MB