Từ chỉ sự vật - Ai là gì?

Sergey Brin
Sergey Brin(9681 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 437
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 24 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 09:10

Mô tả: Gi¸o viªn : NguyÔn Thanh HuyÒn §æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc Tr­êng TiÓu häc Hoµng DiÖu Tæ 1 , 3 T×m nh÷ng tõ cã tiÕng häc Tæ 2 , 4 T×m nh÷ng tõ cã tiÕng tËp Đặt câu với mỗi từ vừa tìm được . Từ có tiếng học Từ có tiếng tập S¾p xÕp l¹i c¸c tõ trong c©u d­íi ®©y ®Ó t¹o thµnh c©u míi. MÑ lµ ng­êi th©n yªu nhÊt cña em Tõ chØ sù vËt . C©u kiÓu Ai lµ g× ? T×m nh÷ng tõ chØ sù vËt (ng­êi , ®å vËt , con vËt , c©y cèi , ) ®­ îc vÏ d­íi ®©y : Bµi 1 Bµi 1 Nhãm tõ chØ ng­êi Nhãm tõ chØ ®å vËt Nhãm tõ chØ c©y cèi Nhãm tõ chØ con vËt Th¶o luËn nhãm 4 Nhãm tõ chØ ng­êi Nhãm tõ chØ ®å vËt Nhãm tõ chØ con vËt Nhãm tõ chØ c©y cèi Nhãm tõ chØ ng­êi Nhãm tõ chØ ®å vËt Nhãm tõ chØ con vËt Nhãm tõ chØ c©y cèi Bé ®éi C«ng nh©n ¤ t« M¸y bay C©y mÝaCon tr©uCon voi C©y dõa C o n n g ­ ê i L o µ i v Ë t § å v Ë t C © y c è i . . . . . . . . . . S ù v Ë t . v Ë t Tìm các từ chỉ sự vật có trong bảng sau Bài 2 bạn thân yêu thước kẻ dài quý mến cô giáo chào thầy giáo bảng nhớ học trò viết đi nai dũng cảm cá. Nh÷ng tõ ng÷ nµo tr¶ lêi cho c©u hái Ai ?  tõ chØ ng­êi Những từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi Cái gì ? từ chỉ đồ vật Nh÷ng tõ ng÷ nµo tr¶ lêi cho c©u

— Xem thêm —

Xem thêm: Từ chỉ sự vật - Ai là gì?, Từ chỉ sự vật - Ai là gì?, Từ chỉ sự vật - Ai là gì?

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.129314899445 s. Memory usage = 17.6 MB