Từ chỉ sự vật - Ai là gì?

Sergey Brin
Sergey Brin(11563 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 1299
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 24 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 09:10

Mô tả: Gi¸o viªn : NguyÔn Thanh HuyÒn §æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc Tr­êng TiÓu häc Hoµng DiÖu Tæ 1 , 3 T×m nh÷ng tõ cã tiÕng häc Tæ 2 , 4 T×m nh÷ng tõ cã tiÕng tËp Đặt câu với mỗi từ vừa tìm được . Từ có tiếng học Từ có tiếng tập S¾p xÕp l¹i c¸c tõ trong c©u d­íi ®©y ®Ó t¹o thµnh c©u míi. MÑ lµ ng­êi th©n yªu nhÊt cña em Tõ chØ sù vËt . C©u kiÓu Ai lµ g× ? T×m nh÷ng tõ chØ sù vËt (ng­êi , ®å vËt , con vËt , c©y cèi , ) ®­ îc vÏ d­íi ®©y : Bµi 1 Bµi 1 Nhãm tõ chØ ng­êi Nhãm tõ chØ ®å vËt Nhãm tõ chØ c©y cèi Nhãm tõ chØ con vËt Th¶o luËn nhãm 4 Nhãm tõ chØ ng­êi Nhãm tõ chØ ®å vËt Nhãm tõ chØ con vËt Nhãm tõ chØ c©y cèi Nhãm tõ chØ ng­êi Nhãm tõ chØ ®å vËt Nhãm tõ chØ con vËt Nhãm tõ chØ c©y cèi Bé ®éi C«ng nh©n ¤ t« M¸y bay C©y mÝaCon tr©uCon voi C©y dõa C o n n g ­ ê i L o µ i v Ë t § å v Ë t C © y c è i . . . . . . . . . . S ù v Ë t . v Ë t Tìm các từ chỉ sự vật có trong bảng sau Bài 2 bạn thân yêu thước kẻ dài quý mến cô giáo chào thầy giáo bảng nhớ học trò viết đi nai dũng cảm cá. Nh÷ng tõ ng÷ nµo tr¶ lêi cho c©u hái Ai ?  tõ chØ ng­êi Những từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi Cái gì ? từ chỉ đồ vật Nh÷ng tõ ng÷ nµo tr¶ lêi cho c©u

— Xem thêm —

Xem thêm: Từ chỉ sự vật - Ai là gì?, Từ chỉ sự vật - Ai là gì?, Từ chỉ sự vật - Ai là gì?

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tu-chi-su-vat-ai-la-gi

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.115024089813 s. Memory usage = 18.45 MB