Từ chỉ sự vật - Ai là gì?

24 1,494 3 Gửi tin nhắn cho Sergey Brin
Sergey Brin

Sergey Brin

Tải lên: 11,562 tài liệu

  • Loading...
1/24 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 09:10

Gi¸o viªn : NguyÔn Thanh HuyÒn §æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc Tr­êng TiÓu häc Hoµng DiÖu Tæ 1 , 3 T×m nh÷ng tõ cã tiÕng häc Tæ 2 , 4 T×m nh÷ng tõ cã tiÕng tËp Đặt câu với mỗi từ vừa tìm được . Từ có tiếng học Từ có tiếng tập S¾p xÕp l¹i c¸c tõ trong c©u d­íi ®©y ®Ó t¹o thµnh c©u míi. MÑ lµ ng­êi th©n yªu nhÊt cña em Tõ chØ sù vËt . C©u kiÓu Ai lµ g× ? T×m nh÷ng tõ chØ sù vËt (ng­êi , ®å vËt , con vËt , c©y cèi , ) ®­ îc vÏ d­íi ®©y : Bµi 1 Bµi 1 Nhãm tõ chØ ng­êi Nhãm tõ chØ ®å vËt Nhãm tõ chØ c©y cèi Nhãm tõ chØ con vËt Th¶o luËn nhãm 4 Nhãm tõ chØ ng­êi Nhãm tõ chØ ®å vËt Nhãm tõ chØ con vËt Nhãm tõ chØ c©y cèi Nhãm tõ chØ ng­êi Nhãm tõ chØ ®å vËt Nhãm tõ chØ con vËt Nhãm tõ chØ c©y cèi Bé ®éi C«ng nh©n ¤ t« M¸y bay C©y mÝaCon tr©uCon voi C©y dõa C o n n g ­ ê i L o µ i v Ë t § å v Ë t C © y c è i . . . . . . . . . . S ù v Ë t [...]... sinh lớp 2A ?Bạn Vân AnhBạn Vân Anh là gì ?là học sinh lớp 2ABài 3?  Nhóm từ chỉ ngườiNhóm từ chỉ đồ vật Nhóm từ chỉ con vật Nhóm từ chỉ cây cối Bài 1Nhóm từ chỉ ngườiNhóm từ chỉ đồ vật Nhóm từ chỉ cây cốiNhóm từ chỉ con vật Thảo luận nhóm 4 Những từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi Cái gì ? từ chỉ đồ vật ... Vân Anh là gì ?là học sinh lớp 2ABạn Vân AnhBạn Vân AnhBạn Vân AnhBài 3 Từ ngữ nào đà trả lời cho câu hỏi Ai ? Giáo viên : Nguyễn Thanh HuyềnĐổi mới phương pháp dạy họcTrường Tiểu học Hoàng Diệu Từ chỉ sự vật . Câu kiểu Ai là gì ? Những từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi Con gì ? Từ chỉ con vật Những từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi Ai ?tõ chØ ng­êi Ai ( cái gì , con gì ) là gì ?Bạn... là gì ?Bạn Vân Anh là học sinh lớp 2A Bài 3Đặt câu theo mẫu dưới đây Cây dừa là cây ăn quả Tìm những từ chỉ sự vật (người , đồ vật , con vật , cây cối , ) được vẽ dưới đây :Bài 1 Bạn Vân Anh là gì ?là học sinh lớp 2ABài 3học sinh lớp 2Ahọc sinh lớp 2Ahọc sinh lớp 2A Từ ngữ nào đà trả lời cho câu hỏi là gì ? Ai là học sinh lớp 2A ?Bạn Vân AnhBạn Vân Anh là gì ?là học sinh lớp 2ABài . v Ë t Tìm các từ chỉ sự vật có trong bảng sau Bài 2 bạn thân yêu thước kẻ dài quý mến cô giáo chào thầy giáo bảng nhớ học trò viết đi nai dũng cảm cá. Nh÷ng tõ ng÷ nµo tr¶ lêi cho c©u hái Ai ?  tõ chØ ng­êi Những từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi Cái gì ? từ chỉ đồ vật Nh÷ng tõ ng÷ nµo tr¶ lêi cho c©u
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ chỉ sự vật - Ai là gì?, Từ chỉ sự vật - Ai là gì?, Từ chỉ sự vật - Ai là gì?

Bình luận về tài liệu tu-chi-su-vat-ai-la-gi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP