Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước chư păh gia lai

27 14 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2019, 05:45

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ NGỌC MY HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC CHƯ PĂH, TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số : 60.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2019 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn KH: TS Nguyễn Thành Đạt Phản biện 1: PGS TS Võ Thị Thúy Anh Phản biện 2: TS Vũ Mạnh Bảo Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin– Học liệu truyền thông, ĐHĐN  Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kiểm sốt chi thường xun NSNN nói chung Kho bạc nhà nước Chư Păh nói riêng thể tính hiệu cơng tác gắn liền với tính hiệu việc sử dụng ngân sách Cơ chế quản lý kiểm soát chi thường xuyên NSNN hành bổ sung, sửa đổi tồn tại, làm hạn chế kết hoạt động NSNN tạo tình trạng lỏng lẻo, phá vỡ kỷ luật, kỷ cương tài Do đó, chế quản lý NSNN, đặc biệt chế kiểm soát chi thường xuyên NSNN thiết phải đổi để phù hợp với tình hình Do vậy, tác giả chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Chư Păh - Gia Lai” với mong muốn góp phần nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN qua KBNN Chư Păh thời gian tới Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng thể Từ nghiên cứu lý luận cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, đánh giá thực trạng, từ đề xuất khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi NSNN qua KBNN Chư Păh, Gia Lai 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận chi ngân sách nhà nước; Nội dung, vai trò, đặc điểm chi ngân sách nhà nước - Đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Chư Păh, Gia Lai - Làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn để hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN Kho bạc nhà nước Chư Păh, Gia Lai 2.3 Câu hỏi nghiên cứu - Công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Chư Păh, Gia Lai thực nào? Có hạn chế gì? Do ngun nhân nào? - Cần có giải pháp để hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Chư Păh, Gia Lai? Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Cơng tác kiểm sốt chi thường xun Ngân sách nhà nước KBNN Chư Păh, Gia Lai - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tiến hành thu thập và phân tích thực trạng cơng tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước KBNN Chư Păh đơn vị sử dụng NSNN trực thuộc giai đoạn 2016-2018 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: - Phương pháp tổng hợp, hệ thống hóa để làm rõ sở lý luận KSC thường xuyên qua KBNN - Phương pháp khảo sát, vấn phân tích, tổng hợp số liệu để đánh giá thực trạng KSC thường xuyên đơn vị nghiệp KBNN Chư Păh, Gia Lai - Phương pháp tổng hợp, phân tích để thấy hạn chế, nguyên nhân, từ đưa giải pháp hồn thiện KSC thường xuyên đơn vị nghiệp y tế giáo dục KBNN Chư Păh, Gia Lai Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, danh mục hình vẽ danh mục bảng biểu, luận văn có kết cấu gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm soát chi ngân sách Nhà nước Chương 2: Thực trạng kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Chư Păh, Gia Lai Chương 3: Khuyến nghị nhằm hồn thiện hoạt động kiểm sốt chi thường xuyên NSNN Kho bạc Nhà nước Chư Păh, Gia Lai Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 TỔNG QUAN VỀ NSNN - NSNN thực chất kế hoạch thu, chi Chính phủ Quốc hội phê chuẩn định Bộ Tài Chính quyền cấp quan thực - Về chất, NSNN phản ánh quan hệ kinh tế bên Nhà nước với bên chủ thể khác xã hội 1.2 CHI NSNN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.2.1 Chi ngân sách nhà nước * Khái niệm chi NSNN Chi NSNN quan hệ tiền tệ hình thành trình phân phối sử dụng quỹ NSNN nhằm trang trải cho chi phí máy Nhà nước thực chức trị, kinh tế, xã hội Nhà nước *Nội dung chi NSNN Thể quan hệ tài - tiền tệ hình thành q trình phân phối sử dụng quỹ NSNN nhằm bảo đảm nhu cầu chi tiêu máy Nhà nước thực chức trị, kinh tế, xã hội Nhà nước Là kết hợp hài hòa trình phân phối quỹ NSNN để hình thành quỹ tài quan, đơn vị q trình sử dụng quỹ tài Là khoản cấp phát, toán từ quỹ NSNN cho quan, đơn vị cá nhân có tính khơng hồn lại Đáp ứng lợi ích quốc gia, tồn dân, trước mắt lợi ích lâu dài Đáp ứng tồn phát triển đất nước *Phân loại chi NSNN theo yếu tố chức năng, nhiệm vụ chi NSNN ta có tiêu thức phân loại khoản chi NSNN bao gồm: - Theo mục đích kinh tế - xã hội khoản chi - Theo tính chất khoản chi - Theo tính chất pháp lý - Theo tiêu thống kê tài nhà nước - Theo yếu tố thời gian phương thức quản lý 1.2.2 Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước KSCTX NSNN trình phân b sử dụng thu nh p t quỹ tài c ng đư c thủ trư ng đơn vị sử dụng NSNN định chi gửi đến quan Kho bạc nhằm đảm bảo chi theo chế độ Nhà nước quy định, đồng thời để phát ngăn chặn khoản chi trái với quy định hành Phân loại chi thường xuyên NSNN:  Dựa vào mục đích sử dụng  Căn tính chất kinh tế 1.2.3 Đặc điểm chi thường xuyên  Các khoản chi thường xuyên phát sinh đặn, ổn định có tính chu kỳ  Kinh phí chi thường xuyên chủ yếu chi cho người, kiện, việc;  Chi thường xuyên NSNN chủ yếu đáp ứng nhu cầu chi tiêu để thực nhiệm vụ Nhà nước quản lý kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; 1.2.4 Vai trò chi thường xuyên  Chi thường xuyên công cụ để Nhà nước thực mục tiêu ổn định, điều chỉnh thu nhập, hỗ trợ người nghèo, gia đình sách, sách xã hội góp phần thực mục tiêu công xã hội;  Thông qua chi thường xuyên, Nhà nước thực điều tiết thị trường để thực mục tiêu Nhà nước;  Là cơng cụ ổn định trị, xã hội, quốc phòng, an ninh 1.2.5 Mục tiêu nguyên tắc quản lý chi thường xuyên NSNN KBNN thực tốn khoản chi NSNN có đủ điều kiện:  Thứ nhất, có dự tốn chi NSNN giao  Thứ hai, bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách quan nhà nước có thẩm quyền quy định  Thứ ba, thủ trưởng đơn vị SDNS người uỷ quyền định chi  Thứ tư, khoản chi phả đầy đủ hồ sơ, chứng từ toán hợp pháp, hợp lệ  Đối với khoản chi quan Tài cấp trực tiếp Lệnh chi tiền quan Tài có trách nhiệm kiểm tra, kiểm sốt nội dung, tính chất khoản chi đảm bảo đầy đủ điều kiện chi NSNN theo quy định 1.3 KIỂM SOÁT CHI NSNN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.3.1 Khái niệm Kiểm sốt chi NSNN Kiểm sốt chi NSNN q trình quan có thẩm quyền thực kiểm tra, kiểm sốt nhiệm vụ chi NSNN theo sách, chế độ, định mức, chế độ chi tiêu Nhà nước quy định sở nguyên tắc, hình thức phương pháp quản lý ngân sách giai đoạn, thời kỳ 1.3.2 Sự cần thiết phải kiểm sốt chi NSNN Tăng cường tính hiệu lực, hiệu quản lý NSNN Giúp Nhà nước gia tăng nguồn lực tài Nhằm điều tiết giá cả, chống suy thóai chống lạm phát Điều chỉnh kịp thời, phù hợp với đặc điểm đối tượng chi NSNN nhằm thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế 1.3.3 u cầu cơng tác kiểm sốt chi Ngân sách Nhà nước Chính sách chế kiểm sốt chi NSNN phải làm cho hoạt động NSNN đạt hiệu cao Kiểm soát chi NSNN phải tiến hành cẩn trọng; Tổ chức máy kiểm soát chi NSNN phải tinh giản theo hướng thu gọn đầu mối quan quản lý giảm bớt thủ tục hành 1.3.4 Quy trình kiểm sốt chi thường xun ngân sách nhà nước Quy trình kiểm sốt chi thường xun NSNN thực sau: – Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng – Kiểm tra dự toán khách hàng – Kế toán trưởng ký duyệt – Giám đốc ký duyệt – Thực toán – Trả hồ sơ chứng từ toán – Chi tiền mặt quỹ Sơ đồ 1.1: Quy trình kiểm sốt chi thường xuyên (Nguồn: Tác giả t ng h p) 1.3.5 Hoạt động giám sát kiểm soát chi thường xuyên qua kho bạc nhà nước Hoạt động giám sát KSCTX NSNN qua KBNN thực thông qua hai hoạt động: đánh giá thường xuyên đánh giá chuyên biệt - Đánh giá thường xuyên hoạt động giám sát thực 11 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KBNN CHƯ PĂH 2.1 KHÁI QUÁT VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC CHƯ PĂH 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Kho bạc Nhà nước Chư Păh KBNN huyện Chư Păh tổ chức trực thuộc KBNN tỉnh Gia Lai có chức thực nhiệm vụ KBNN địa bàn huyện Chư Păh theo quy định pháp luật KBNN Chư Păh có tư cách pháp nhân, có trụ sở, dấu riêng mở tài khoản ngân hàng thương mại địa bàn để thực giao dịch, toán theo quy định pháp luật KBNN Chư Păh có quan hệ phối hợp chặt chẽ với đơn vị Chi cục thuế, Phòng Tài chính, Ngân hàng thương mại làm việc thường xuyên với đơn vị sử dụng tài cơng địa bàn huyện 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Kho bạc Nhà nước Chư Păh a Khái quát máy quản lý Kho bạc Nhà nước Chư Păh b Phân công chức năng, nhiệm vụ máy c Tổ chức máy liên quan đến kiểm soát chi thường xuyên 12 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN CHƯ PĂH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ PĂH 2.2.1 Mục tiêu công tác kiểm soát chi thường xuyên 2.2.2 Hồ sơ kiểm sốt chi ngân sách: 2.2.3 Hình thức chi trả, tốn 2.2.4 Ngun tắc thực quy trình kiểm sốt chi thường xuyên NSNN KBNN huyện Chư Păh KBNN huyện Chư Păh kiểm sốt chi theo Quy trình nghiệp vụ thống đầu mối kiểm soát khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 2.2.5 Trách nhiệm cán KBNN việc thực Quy trình KSC thường xuyên NSNN qua KBNN huyện Chư Păh - Đối với cán KSC (Giao dịch viên): hướng dẫn khách hàng nộp hồ sơ KSC; Xem xét hồ sơ ;Thực việc kiểm soát hồ sơ; Thực luân chuyển hồ sơ cho Kế toán trưởng; - Đối với Kế tốn trưởng: tra lại tồn hồ sơ KSC mà cán KSC(Giao dịch viên) trình, hợp lệ, hợp pháp, quy định tiến hành ký hồ sơ chứng từ - Đối với Giám đốc: trách nhiệm toàn diện việc triển khai thực KSC thường xuyên NSNN; 2.2.6 Kiểm soát chi thường xuyên NSNN quan HCSN thực khốn biên chế chi phí quản lý hành huyện Chư Păh Việc kiểm sốt chi quan HCSN thực khoán biên chế kinh phí quản lý hành chính, 13 2.2.7 Kiểm tra, phát xử lý kịp thời khoản chi chưa hồ sơ, thủ tục toán, sai chế độ, tiêu chuẩn, đinh mức Nhà nước + Đối với khoản chi Thiếu hồ sơ, thủ tục: Giao dịch viên ghi phiếu hoàn thiện chứng từ trả để kế tốn đơn vị hồn thiện cho nội dung chi 2.3 KẾT QUẢ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ PĂH GIAI ĐOẠN 2016 -2018 2.3.1 Số lượng đơn vị sử dụng NSNN KBNN Chư Păh kiểm soát chi: Các đơn vị HCSN giao dịch qua KBNN Chư Păh gồm: UBND xã, Thị trấn; Huyện ủy; UBND huyện; HĐND huyện; phòng ban huyện; đơn vị ngành dọc (Kho bạc, Thuế, Cơng an, Viện kiểm sát, tòa án, Thi hành án, Thống kê, Huyện đội,…) 2.3.2 Tình hình thu – chi NSNN địa bàn huyện Chư Păh giai đoạn năm 2016 - 2018 (ĐVT: Triệu đồng) Năm Năm Năm Tổng 2016 2017 2018 cộng I Tổng thu NSNN 413.759 414.845 415.466 1.244.070 1.Thu địa bàn 44.763 45.589 46.850 137.202 2.Thu cân đối 368.996 369.756 368.616 1.107.368 II Tổng chi NSNN 689.694 709.685 753.676 2.153.055 25.493 26.831 27.100 79.424 NỘI DUNG Trong đó: 1.Chi cho ĐTPT 2.Chi cho Thường 345.856 397.457 429.058 1.172.371 xuyên: Nguồn: Báo cáo thu, chi NSNN KBNN Chư Păh t 2016-2018 14 2.3.3 Tình hình chi thường xuyên NSNN đơn vị qua KBNN Chư Păh giai đoạn 2016 - 2018 (ĐVT: Triệu đồng) Năm 2016 Năm 2017 Tỷ Nội dung Số chi trọng Tỷ Số chi (%) Chi thường xuyên cho 185.548 đơn vị HCSN Các khoản chi toán cho cá nhân Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn Năm 2018 Tỷ trọng Số chi (%) trọng (%) 100 199.612 100 230.845 100 98.222 52 107.890 54 125.530 54 51.604 27 53.489 26 65.231 28 28.521 11 25.853 11 27.582 10 17.191 10 12.380 12.502 Chi mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện vật tư khơng theo chương trình dự án sử dụng nguồn kinh phí thường xun Các khoản chi khác có tính chất thường xuyên ( Nguồn: Báo cáo KBNN Chư Păh) 15 * Tình hình chi thường xuyên NSNN đơn vị HCSN qua KBNN Chư Păh năm 2016 (ĐVT: Triệu đồng) Nội dung chi Quý I Quý II Quý III Quý IV Tổng năm 2016 Các khoản chi toán cho cá nhân 23.756 23.952 24.541 25.973 98.222 Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn 11.211 11.917 12.145 16.331 51.604 Chi mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện vật tư khơng theo chương trình dự án sử dụng nguồn kinh phí TX 6.113 6.211 7.115 9.082 28.521 Các khoản chi khác có tính chất thường xuyên 3.005 4.012 3.121 7.053 17.191 44.085 46.092 46.922 58.493 185.548 Tổng cộng ( Nguồn: Báo cáo KBNN Chư Păh) 16 * Tình hình chi thường xuyên NSNN đơn vị HCSN qua KBNN Chư Păh năm 2017 (ĐVT: Triệu đồng) Nội dung chi Quý I Quý II Quý III Quý IV Tổng năm 2017 Các khoản chi toán cho cá nhân 26.420 26.758 26.934 27.778 107.890 12.236 13.453 13.550 14.250 53.489 6.850 6.230 6.290 6.483 25.853 3.452 2.750 2.210 3.968 12.380 48.958 49.191 48.984 52.479 199.612 Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn Chi mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện vật tư không theo chương trình dự án sử dụng nguồn kinh phí thường xun Các khoản chi khác có tính chất thường xuyên Tổng cộng ( Nguồn: Báo cáo KBNN Chư Păh) 17 * Tình hình chi thường xuyên NSNN đơn vị HCSN qua KBNN Chư Păh năm 2018 (ĐVT: Triệu đồng) Nội dung chi Quý I Quý II Quý III Quý IV Tổng năm 2018 Các khoản chi toán cho cá nhân 28.850 29.887 31.750 35.043 125.530 13.750 14.248 15.385 21.848 65.231 6.590 6.750 7.142 7.100 27.582 2.950 2.750 3.110 3.692 12.502 Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn Chi mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện vật tư khơng theo chương trình dự án sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên Các khoản chi khác có tính chất thường xun 18 Đơn vị tính: Triệu đồng Trong Chi vượt dự tốn (món) Sai mục lục ngân sách (món) Sai yếu tố chứng từ (món) Sai chế độ tiêu chuẩn định mức (món) Thiếu hồ sơ thủ tục (món) Năm Số chi từ chối toán 2016 214 12 20 37 12 20 2017 271 08 28 23 15 18 2018 241 09 34 15 32 41 Cộng 762 29 82 75 59 79 ( Nguồn: Báo cáo KBNN Chư Păh) 2.4 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC KIẾM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC CHƯ PĂH, GIA LAI 2.4.1 Phân tích số liệu Phân tích kết kiểm sốt chi NSNN từ 2015 đến 2017 cụ thể qua bảng số liệu sau: Chi toán cá nhân KSC qua KBNN Chi nghiệp vụ chuyên môn KSC qua KBNN Chi mua sắm sửa chữa KSC qua KBNN Cơ cấu chi thường xuyên NSNN theo nhóm mục chi thể qua năm từ 2016 đến 2018 2.4.2 Đánh giá cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Chư Păh, Gia Lai a Thành tựu năm qua KBNN Chư Păh KBNN Chư Păh có đóng góp quan trọng thực 19 Luật NSNN địa bàn KBNN Chư Păh ln tham mưu cho đảng ủy, quyền cấp q trình thực dự tốn ngân sách chi tiêu ngân sách có hiệu Đã phân định rõ ràng trách nhiệm quan: Tài chính, KBNN, quan chủ quản, đơn vị sử dụng ngân sách KSC thường xuyên NSNN Từ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN, đơn vị sử dụng NSNN thấy rõ trách nhiệm chi tiêu NSNN, giúp KBNN trình thực KSC b Hạn chế - Về giao dự toán ngân sách cho đơn vị sử dụng NSNN: thường chậm thời gian quy định, gây khó khăn khâu kiểm soát cho KBNN - Trong chi thường xuyên có nhiều nội dung chi, có nội dung chi đặc thù có chế KSC riêng - Cơ chế KSC thường xuyên NSNN KBNN chủ yếu kiểm soát hồ sơ chứng từ đơn vị, - Hiệu chi NSNN hạn chế c Nguyên nhân hạn chế - Hệ thống văn quy phạm pháp luật hành NSNN chồng chéo chưa chặt chẽ - Do nhiều ngành, nhiều lĩnh vực chi thường xuyên ngân sách khác nhau, nên nhiều hình thức KSC khác - Cơ chế khốn kinh phí, khốn biên chế nhiều ràng buộc - Lực lượng cán nghiệp vụ có hạn chế định - Gia Lai nói chung huyện Chư Păh nói riêng địa bàn miền núi khó khăn, số đơn vị sử dụng ngân sách vùng sâu, vùng xa 20 sử dụng tài khoản ngân hàng khó khăn, việc tốn tiền mặt từ chi thường xuyên NSNN - Cơ chế thực công khai, dân chủ đơn vị sử dụng NSNN có việc thực thi lại mức độ định, chưa có chế tài đủ mạnh 21 CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUN NSNN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC CHƯ PĂH, GIA LAI 3.1 MỤC TIÊU HỒN THIỆN KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KBNN CHƯ PĂH: 3.1.1 Mục tiêu hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun đơn vị sử dụng ngân sách Kho bạc Nhà nước Chư Păh Công tác KSC thường xuyên NSNN đơn vị nghiệp thiết phải hoàn thiện đạt mục tiêu sau đây: Một là, tăng cường cải cách thủ tục hành cơng tác KSC, bảo đảm đơn giản, rõ ràng, minh bạch hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm sốt, tiến tới thực quy trình KSC điện tử Cơ chế cấp phát KSC thường xuyên NSNN đơn vị nghiệp y tế giáo dục qua KBNN phải đạt mục tiêu cấp đúng, cấp đủ, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng NSNN nhằm quản lý sử dụng có hiệu nguồn lực tài Nhà nước Hai là, phải đảm bảo tính bao quát phạm vi, đối tượng mức độ KSC theo Luật NSNN, đảm bảo tất khoản chi NSNN kiểm tra, kiểm soát cách chặt chẽ, cấp phát trực tiếp từ KBNN Ba là, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quyền hạn quan, cấp ngân sách việc quản lý, điều hành, định KSC thường xuyên NSNN 22 3.1.2 Đối với cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN KBNN Chư Păh Một là, thực chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khoản chi thường xuyên NSNN chế độ, định mức Đồng thời phải tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo tất khoản chi NSNN kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ qua hệ thống KBNN Qua kiểm soát từ chối toán khoản chi khơng có dự tốn duyệt khơng định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định Thực tốt công tác KSC thường xuyên NSNN khâu quan trọng tổng thể giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung nguồn lực tài để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao trách nhiệm công tác phối hợp KBNN đơn vị sử dụng NSNN Hai là, chế kiểm soát chi NSNN phải đạt mục tiêu kịp thời, đầy đủ, đối tượng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Bảo đảm sử dụng tiết kiệm, có hiệu mục đích sử dụng NSNN góp phần loại bỏ tiêu cực, tham ơ, lãng phí, chống phiền hà, nâng cao hiệu sử dụng NSNN Ba là, tập trung đại hóa cơng nghệ thơng tin, phát triển nguồn nhân lực, trọng đào tạo bồi dưỡng cơng chức nâng cao trình độ tin học chuyên sâu chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực tin học hóa hoạt động nghiệp vụ kho bạc, tiến tới kiểm soát chi điện tử, tốn điện tử dịch vụ cơng qua mạng Bốn là, quy trình thủ tục kiểm sốt chi thường xuyên NSNN phải đảm bảo tính khoa học, đơn giản, rõ ràng, công khai minh bạch, thuận lợi cho người kiểm soát, người kiểm soát; đồng thời phải đảm bảo đầy đủ yêu cầu quản lý thực tế địa phương 23 3.2 KHUYẾN NGHỊ DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC CHƯ PĂH 3.2.1 Hoàn thiện quy trình kiểm sốt mẫu dấu, chữ ký 3.2.2 Hồn thiện kiểm sốt chi tốn cá nhân 3.2.3 Hồn thiện kiểm sốt chi mua sắm tài sản, hàng hóa vật tư 3.2.4 Hồn thiện quy trình kiểm sốt khoản chi chuyên môn nghiệp vụ a Đối với chi toán dịch vụ b Đối với khoản chi đư c kiểm soát b ng bảng kê chứng t tốn 3.2.5 Hồn thiện quy trình thực cam kết chi 3.2.6 Đối với KBNN Chư Păh 3.3 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN KHÁC Đối với Bộ Tài chính: Đối với KBNN Trung ương : Đối với KBNN Gia Lai: Đối với UBND huyện: Đối với Phòng tài chính- Kế hoạch huyện Chư Păh: Đối với đơn vị sử dụng Ngân sách: 24 KẾT LUẬN Hoàn thiện chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN vấn đề cần thiết quan trọng góp phần sử dụng hiệu quả, mục đích NSNN Đồng thời làm lành mạnh tài chính, nâng cao tính cơng khai, minh bạch, dân chủ việc sử dụng nguồn lực tài quốc gia nói chung NSNN nói riêng, đáp ứng nhu cầu q trình đổi sách tài nước ta hội nhập với kinh tế giới.Mặc dù cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu thực tế công tác KSC thường xuyên NSNN địa bàn tỉnh Gia Lai Song thời gian công tác chi thường xuyên NSNN phức tạp, phong phú đa dạng nên kết nghiên cứu khơng thể trách khỏi thiếu sót hạn chế Tác giả mong nhận nhiều ý kiến đóng góp bổ sung thầy, giáo khoa , đồng nghiệp để hồn thiện đề tài nghiên cứu Cuối cùng, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành Thầy giáo hướng dẫn TS Nguyễn Thành Đạt đóng góp q báu Thầy q trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Khoa Quản lý chuyên ngành kiểm tra xác nhận: Tóm tắt lu n văn đư c trình bày theo quy định hình thức đư c chỉnh sửa theo kết lu n Hội đồng ... vấn đề lý luận chi ngân sách nhà nước; Nội dung, vai trò, đặc điểm chi ngân sách nhà nước - Đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Chư Păh, Gia Lai - Làm rõ... giá công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Chư Păh, Gia Lai a Thành tựu năm qua KBNN Chư Păh KBNN Chư Păh có đóng góp quan trọng thực 19 Luật NSNN địa bàn KBNN Chư. .. THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KBNN CHƯ PĂH: 3.1.1 Mục tiêu hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên đơn vị sử dụng ngân sách Kho bạc Nhà nước Chư Păh Công tác KSC thường xuyên NSNN đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước chư păh gia lai , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước chư păh gia lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn