Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng ninh

200 15 0
  • Loading ...
1/200 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2019, 15:16

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH ĐỖ MINH TUẤN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI - 2019 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH ĐỖ MINH TUẤN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 62 34 04 10 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Ngọc Toàn PGS TS Đinh Thị Nga HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả Đỗ Minh Tuấn MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHU CÔNG NGHIỆP 11 1.1 Các nghiên cứu tiêu biểu quản lý nhà nước trung ương khu công nghiệp 11 1.2 Các nghiên cứu tiêu biểu quản lý nhà nước cấp tỉnh khu công nghiệp 21 1.3 Những vấn đề nghiên cứu vấn đề cần tiếp tục giải 28 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 32 2.1 Tổng quan khu công nghiệp quản lý nhà nước khu công nghiệp 32 2.2 Nội dung tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước cấp tỉnh khu công nghiệp 39 2.3 Kinh nghiệm quản lý nhà nước cấp tỉnh khu công nghiệp học rút cho tỉnh Quảng Ninh 57 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 69 3.1 Tổng quan khu công nghiệp máy quản lý nhà nước khu công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ninh .69 3.2 Thực trạng quản lý nhà nước cấp tỉnh khu công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ninh 77 3.3 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước khu công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ninh 110 Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 122 4.1 Bối cảnh quốc tế nước tác động đến quản lý nhà nước khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh 122 4.2 Định hướng, mục tiêu quản lý nhà nước đối khu công nghiệp Quảng Ninh giai đoạn 2019 - 2025 126 4.3 Các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước cấp tỉnh các khu công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ninh 129 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 152 TÀI LIỆU THAM KHẢO 153 BHXH DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BQL : Ban quản lý BVMT : Bảo vệ mơi trường CCHC : Cải cách hành CNH : Cơng nghiệp hóa DN : Doanh nghiệp ĐTM : Đánh giá tác động môi trường FDI : Đầu tư trực tiếp nước GCN : Giấy chứng nhận GPLĐ : Giấy phép lao động GPMB : Giải phóng mặt GPXD : Giấy phép xây dựng HĐH : Hiện đại hóa HĐND : Hội đồng nhân dân HTKT : Hạ tầng kỹ thuật HTXH : Hạ tầng xã hội KCN : Khu công nghiệp KCX : Khu chế xuất KKT : Khu kinh tế KTTT : Kinh tế thị trường PPP : Dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư PTBV : Phát triển bền vững QLNN : Quản lý nhà nước TTHC : Thủ tục hành UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Các loại hình khu cơng nghiệp 34 Bảng 2.2: Hệ thống tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước khu công nghiệp 49 Bảng 3.1: Quá trình hình thành khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh .71 Bảng 3.2: Thực trạng ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế 75 Bảng 3.3: Tổng hợp thu hút đầu tư vào khu công nghiệp giai đoạn 2011 - 2017 87 Bảng 3.4: Kết khảo sát tiếp cận thông tin, dịch vụ doanh nghiệp khu công nghiệp 92 Bảng 3.5: Kết khảo sát chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 93 Bảng 3.6: Kết khảo sát tính minh bạch thủ tục hành .94 Bảng 3.7: Kết khảo sát cung ứng dịch vụ hành cơng 96 Bảng 3.8: Kết khảo sát giải kiến nghị, phản ánh doanh nghiệp 97 Bảng 3.10: Kết cấp giấy phép lao động cho người nước làm việc khu công nghiệp giai đoạn 2011 - 2017 102 Bảng 3.11: Kết thực quy định pháp luật lao động doanh nghiệp khu cơng nghiệp (tính đến 31/12/2017) .103 Bảng 3.12: Tổng hợp kết tra, kiểm tra khu công nghiệp giai đoạn 2011 - 2017 108 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1 Khung phương pháp nghiên cứu Hình 3.1: Bộ máy quản lý nhà nước khu cơng nghiệp tỉnh Quảng Ninh 73 Hình 3.2: Sơ đồ tổ chức máy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh 74 Hình 3.3: Bản đồ Quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh .78 Hình 3.4: So sánh tỷ lệ lấp đầy khu cơng nghiệp số địa phương 82 Hình 3.5: Số dự án đầu tư vào khu công nghiệp Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2017 85 Hình 3.6: Kết công tác quản lý đầu tư giai đoạn 2011 - 2017 .90 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Ngay từ năm đầu đổi Việt Nam, Đảng ta có chủ trương đắn, thể tầm nhìn chiến lược việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phát triển khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu kinh tế (KKT) Chủ trương lần đầu thể chế hóa Luật Đầu tư nước ngồi, ban hành năm 1987 Từ đến nay, KCN với KCX, KKT bước xây dựng phát triển rộng khắp đất nước Cùng với đó, quản lý nhà nước (QLNN) KCN dần hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng hành KCN, góp phần quan trọng mở ngành kinh tế mới, thúc đẩy chuyển dịch cấu ngành, cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, đại, tạo nên thành tựu to lớn, có sức lan tỏa Quảng Ninh tỉnh biên giới có vị trí chiến lược quan trọng kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng Bắc Bộ nước, nằm vùng kinh tế động lực phía Bắc đất nước khu vực hợp tác phát triển “hai hành lang - vành đai kinh tế” Việt Nam - Trung Quốc, điểm trung chuyển nối Việt Nam, Trung Quốc ASEAN Việc hình thành phát triển KCN góp phần tạo nên diện mạo kinh tế, xã hội tỉnh, thúc đẩy kinh tế phát triển toàn diện: tăng trưởng ổn định, tạo thêm nhiều việc làm, đời sống nhân dân cải thiện Với mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp, trung tâm du lịch chất lượng cao khu vực, cực tăng trưởng kinh tế miền Bắc với hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ…” [20], đưa tỉnh trở thành địa bàn động lực, động Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Quảng Ninh xác định chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, tập trung phát triển ngành công nghiệp sạch, 176 STT Các đề xuất hoàn thiện QLNN chế phân công, giao nhiệm vụ từ bộ, ngành cho BQL KCN 38,2% 50% 7,2% 4,6% Phát triển số mơ hình KCN kiểu mới, thơng minh thân thiện với môi 80 22 4 72,8% 20% 3,6% 3,6% 30 36 25 19 trường Sửa đổi luật chuyên ngành theo hướng khuyến khích PTBV KCN, tăng hình phạt cho vi phạm 27,3% 32,8% 22,7% 17,2% mơi trường II Nhóm giải pháp riêng cho tỉnh Quảng Ninh Phát triển KCN cho ngành công nghiệp phụ trợ Thực xúc tiến đầu tư theo chuyên đề, hướng vào đối tượng 25 42 35 22,7% 38,2% 31,8% 64 25 chọn lọc, nước phát triển tập 58,2% 22,7% 7,3% 11 10 10% 9,1% 10 9,1% 10 9,1% 10 6,3% 9,1% 8,2% 12 10,9% đoàn lớn… Tăng cường đối thoại UBND tỉnh với nhà đầu tư vào KCN Tăng cường quan tâm bảo vệ lợi ích cho người lao động 45 45 40,9% 40,9% 58 35 52,7% 31,8% doanh nghiệp KCN 10 Xây dựng Quy chế kiểm tra, tra hoạt động KCN 55 50% 34 30,9% 177 PHỤ LỤC MÔ TẢ PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN GIA SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN I Danh sách chuyên gia vấn TT Họ tên Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại Nguyễn Mạnh Tuấn Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng 0917.616.868 Ninh Hồng Trung Kiên Phó Trưởng ban Như 0913.388.145 Trương Mạnh Hùng Phó Trưởng ban Thường trực Ban Xúc tiến Hỗ trợ đầu tư 0913.325.669 Quảng Ninh Vũ Thị Kim Chi Phó Trưởng ban Như 0912.768.288 II Địa điểm vấn Trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế Ban Xúc tiến Hỗ trợ đầu tư Quảng Ninh, Địa chỉ: Tòa nhà liên quan số 2, Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh * Đối với chuyên gia Ban Quản lý khu kinh tế Thưa ơng, xin ơng vui lòng khái qt số kết hoạt động mà Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đạt giai đoạn 2011 -2017? Xin ông cho biết HTKT HTXH KCN địa bàn giai đoạn 2011 - 2017 được tỉnh Quảng Ninh quan tâm, đầu tư, hoàn thiện để thu hút DN? Trong thời gian tới, tỉnh tập trung hỗ trợ vấn đề để KCN sớm hồn thiện HTXH phục vụ người lao động? Đối với DN hoạt động KCN, Ban Quản lý Khu kinh tế có sách hỗ trợ để phục hồi mở rộng sản xuất? 178 Thực tiễn phát triển KCN đặt u cầu nghiên cứu xây dựng mơ hình KCN Thời gian qua, UBND tỉnh đạo triển khai công tác nào, thưa ông? Để KCN tỉnh thực phát triển động, bền vững, nhiệm vụ giải pháp QLNN KCN giai đoạn 2019 - 2025 gì, thưa ơng? * Đối với chun gia Ban Xúc tiến Hỗ trợ đầu tư Thưa ông/bà, giai đoạn 2011 - 2017, Quảng Ninh đánh giá địa phương thành công việc thu hút đầu tư, có đầu tư vào KCN, ý kiến ông/bà vấn đề ? Theo ơng/bà, thành lập đồn xúc tiến đầu tư thị trường nước để quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư chỗ, nước, hình thức hiệu hơn? Việc kết hợp hai hình thức có phù hợp với thực tiễn Quảng Ninh không? QLNN KCN tỉnh cần thay đổi để DN vừa nhỏ nước đầu tư nhiều vào KCN? Ban tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp để hỗ trợ đào tạo, thu hút lao động cho KCN xây dựng nhà công nhân? Giai đoạn 2018 - 2025, quyền tỉnh ưu tiên, tập trung thu hút ngành, lĩnh vực đầu tư vào KCN địa bàn? Xin ông/bà cho biết UBND tỉnh cần làm để triển khai sách thu hút đầu tư vào KCN tỉnh giai đoạn 2018 - 2025 hiệu hơn? 179 PHỤ LỤC XẾP HẠNG CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH KHỐI SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2016, 2017 Bảng xếp hạng số lực cạnh tranh khối sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh (DCCI) năm 2016 Bảng xếp hạng số lực cạnh tranh khối sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh (DCCI) năm 2017 Nguồn: Tác giả tổng hợp 180 PHỤ LỤC HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ KẾT NỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐANG HOẠT ĐỘNG TT Khu công Đường nghiệp giao thông kết nối KCN Đông Mai KCN Dịch QL.18 Đường nối TP Hạ Long với Lý trình Chiề kết nối Km89+0 Cấp Kết u dài đường (km) cấu II, III BTN 248 ĐB, III MN (Bê tông nhựa) Ghi 99,5km (BOT quản lý); 141,5 km Sở GT-VT quản lý Đườn Km14+4 vụ Đầm cao tốc Hải 80 Nhà Mạc Phòng – Hạ (trong có Long KCN cảng Nam Đường tỉnh Km26+6 Tiền Phong) lộ 338 82 19.8 g cao tốc BTN 26.6 III ĐB BTN 82 Đang triển khai thi công Đoạn Km18+06 Km26+682 triển khai thi công QL.279 ( KCN Việt Hưng KCN Cái Lân kết nối với Km27+0 cao tốc Hải Phòng – Hạ Long) Đường nhánh QL.18 vào III 62.5 ĐB, VMN BTN cấp V MN Km2+20 Đoạn Km0Km27+200 cấp III ĐB; Km27+200Km62+550 2.2 III ĐB BTN 181 Khu cơng TT nghiệp Đường Lý trình Chiề Cấp giao thông u dài kết nối kết nối (km) đường Kết Ghi cấu KCN Cái Lân (đấu nối với QL.18 Km112+60 0) KCN Đường vào KCN cảng biển Hải Texhong Hải Hà (giai Km6+62 đoạn Hà (đấu nối với QL.18 thuộc KCN- cảng biển Km248+65 Hải Hà) 0) Đườn g đô 6.62 thị Vtk=6 km/h BTN II, III KCN Hải Yên QL.18 Km280+ 100 248 ĐB, III MN Nguồn: Tác giả tổng hợp BTN 99,5km (BOT quản lý); 141,5km Sở GT-VT quản lý 182 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH TT Tên KCN, KKT Cái Lân Việt Hưng – GĐ1 Hồnh Bồ Đơng Mai Sông Khoai KCN – Dịch vụ Đầm Nhà Mạc Loại hình KCN KCN KCN KCN KCN KCN 6.1 Nam Tiền Phong KCN 6.2 Bắc Tiền Phong KCN Bến cảng tổng hợp Hạ tầng Khu liên hiệp thu mua, 6.3 KCN Dịch chế biến bảo quản tiêu vụ Đầm thụ nông thủy sản Nhà Mạc Đông Triều Hải Yên KCN Cảng biển Hải Hà Texhong Hải Hà – 9.1 GĐ1 KCN KCN KCN KCN KCN Cảng biển Hải Hà Số nhà đầu tư hạ tầng Số nhà ĐT thứ cấp hoạt động 01 01 01 01 01 03 62 09 03 301,58 151,89 681 158,48 714 1.500 01 01 01 487,4 1192,9 01 Diện tích phê duyệt (ha) 403.006,4 Diện tích sử dụng Tỷ lệ lấp đầy (%) 301,58 100 35.57 23,42 0 13.94 8,8 0 11.2 2,3 - - m2 01 02 05 12 150 182,42 4.988 56.55 31 01 12 660 184.8 28 183 Hạ tầng Bến cảng đa giai 9.2 đoạn đảo Hòn KCN Miều Cảng biển Hải Hà 10 11 Tiên Yên Phụ trợ ngành than KCN KCN 01 Nguồn: [6] - 22,54 - - - 150 400 0 0 184 PHỤ LỤC DANH MỤC QUY HOẠCH CÁC DỰ ÁN TRONG KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH (Kèm theo Báo cáo số 200-BC/BCSĐ ngày 18/7/2017 UBND tỉnh Quảng Ninh) Stt I Tên đồ án quy hoạch Quyết định phê duyệt Diện tích lập quy hoạch quy hoạch quy hoạch (ha) Ban Quản lý Quyết định số dựng tỷ lệ 1/10.000 KCN- Cảng biển Hải Hà Khu kinh tế Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10000 Khu dịch vụ cảng biển, cảng biển, công nghiệp đô thị khu vực Đầm Nhà Mạc, thị xã Tập đoàn Sun Group khai đến 4.988 tầng KCN thu hút nhà đầu 10/8/2015 tư thứ cấp Quyết định Các nhà đầu tư khu vực số 1606/QĐ- 5.383,0 UBND ngày Quy hoạch chung xây dựng Khu phức hợp đô thị công nghiệp Quyết định công nghệ cao thành phố Đang triển khai xây dựng hạ UBND ngày 30/5/2016 Tập đoàn số 974/QĐ- Amata UBND ngày triển khai thủ tục đầu Ghi tư, xây dựng dự án Đang triển khai thủ tục 6.464 chuẩn bị đầu tư dự án 1/4/2016 tỉnh Quảng Ninh Quy hoạch phân khu Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ 2305/QĐ- Quảng n ng Bí thị xã Quảng Yên, II Kết triển Quy hoạch chung xây dựng Điều chỉnh Quy hoạch chung xây Đơn vị tổ chức lập lệ 1/2.000 cập nhật, bổ sung khu Ban Quản lý vực KCN Cái Lân, thành phố Hạ Khu kinh tế Long Quyết định số 2969/QĐUBND ngày 14/9/2016 KCN dã lấp đầy 301,58 100% 185 Công ty cổ Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 KCN Việt Hưng (giai đoạn 1), thành phố Hạ Long Việt Hưng Công ty lệ 1/2.000 KCN Hải Hà thuộc TNHH KCN KCN- Cảng biển Hải Hà, huyện Texhong Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh Việt Nam Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 3368/QĐ- Đang triển khai 150,23 UBND ngày đầu tư xây dựng hạ tầng KCN 18/10/2016 Quyết định số 4086/QĐ- Đang triển khai xây dựng hạ 3.374,04 tầng KCN thu UBND ngày hút nhà đầu 21/12/2015 tư thứ cấp Công ty cổ phần đầu tư Quyết định số Đang triển khai xây dựng hạ xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Hải phát triển hạ 4009/QĐ- Yên, thành phố Móng Cái tầng UBND ngày hút nhà đầu Viglacera 29/11/2016 tư thứ cấp Điều chỉnh cục Quy hoạch Công ty cổ phần đầu tư Quyết định số Đang triển khai xây dựng hạ phân khu tỷ lệ 1/2000 KCN phát triển hạ 3974/QĐ- Đông Mai, thị xã Quảng Yên tầng UBND ngày hút nhà đầu Viglacera 25/11/2016 tư thứ cấp Công ty cổ phân đô thị Quyết định số 903/QĐ- AMATA UBND ngày Biên Hòa 30/3/2017 Quy hoạch phân khu chức tỷ lệ 1/2000 Tổ hợp cảng biển Công ty cổ phần KCN Quyết định số 609/QĐ- khu công nghiệp khu vực Bắc Tiền UBND ngày Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên Phong 08/3/2016 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ Công ty cổ 1/2.000 KCN cảng Nam Tiền phần KCN Quyết định số Phong, Đầm Nhà Mạc, thị xã Nam Tiền Quảng Yên Phong tỷ lệ 1/2000 KCN Sông Khoai, thị xã Quảng Yên triển KCN Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ Quy hoạch phân khu chức phần phát Quyết định số III Quy hoạch chi tiết A KCN Cái Lân 2165/QĐUBND ngày 29/9/2014 182,42 158,48 714 1192,9 tầng KCN thu tầng KCN thu Đang thực thủ tục đầu tư Đang triển khai thủ tục liên quan đến dự án Đang triển khai 487,4 đầu tư xây dựng hạ tầng KCN 186 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ Công ty TNHH vận 1/500 dự án cảng cạn tổng hợp tải nhiên liệu Quyết định số 74/QĐ- bãi container Sài Gòn KKT ngày 11/4/2012 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ công ty cổ phần dăm gỗ Quyết định số 139/QĐ- xuất KKT ngày xuất Quảng Ninh 12/9/2012 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ Công ty TNHH Quyết định thành viên số 63/QĐ- Công nghiệp KKT ngày tàu thủy Cái 02/5/2013 1/500 Xưởng sản xuất dăm gỗ 1/500 cụm công nghiệp tàu thủy Cái Lân 143.604,2 m2 Đang triển khai dự án Đã hoàn thành 35.491,0 m2 dự án Đang đầu tư xây 56,112 dựng Lân Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh bến xếp dỡ kho bãi cụm công nghiệp tàu thủy Cái Lân Công ty Quyết định TNHH số 227/QĐ- thành viên KKT ngày Phương Hoa 09/12/2014 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án nhà máy bê tông đúc Công ty cổ sẵn Hải Long hạng mục phần Hải cơng trình cửa hàng xăng dầu nội Lơ số 21 + 22 Long 15.810 m2 Đang triển khai dự án Quyết định số 85/QĐKKT ngày 18.609,2 m2 Đang triển khai dự án 04/6/2014 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trạm kiểm sốt biên phòng Bộ huy Quyết định cảng Cái Lân văn phòng phục Bộ đội biên vụ quản lý nhà nước KCN Cái Lân phòng tỉnh 21/5/2014 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án mở rộng kho xăng Công ty cổ phần xăng Quyết định số 72/QĐ- dầu Cái Lân Cum công nghiệp dầu dầu khí KKT ngày tàu thủy Cái Lân Cái Lân 13/5/2014 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ Công ty 1/500 dự án nhà điều hành TNHH Hội Quyết định số 204/QĐ- kho bãi container An số 76/QĐKKT ngày KKT ngày 14/11/2014 4.795,74 m2 54.367 m2 Đang đầu tư xây dựng Đang triển khai dự án 63.028 m2 Đang san dự án 187 10 11 12 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ Đại lý Hàng 1/500 dự án khu kho bãi hàng hải Quảng hóa Logisitics Ninh 18/6/2014 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng nhà Công ty cổ phần đầu tư Quyết định xưởng kho bãi cho thuê xây dựng cụm công nghiệp tàu thủy Cái Lân thương mại Lê Chân 23/01/2015 Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Công ty TNHH sản Quyết định số 221/QĐ- xuất bột mỳ KKT ngày máy sản xuất bột mỳ Vimaflour Vimaflour 03/12/2014 điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây Công ty dựng tỷ lệ 1/500 dự án nhà máy TNHH dầu Quyết định số 90/QĐ- dầu thực vật Cái Lân (khu mở thực vật Cái xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án nhà rộng) B 1/500 Dự án nhà máy sản xuất xút, clo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ số 27/QĐKKT ngày BQLKKT Lân ngày 20/4/2016 Công ty TNHH sản Quyết định xuất kinh doanh thương mại Tân Tiến KKT ngày Đang triển khai 72.261,7 m2 70.120 m2 77.554 m2 62.683,9 m2 dự án Đang triển khai dự án Đang triển khai dự án Đang triển khai dự án KCN Việt Hưng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ Quyết định số 106/QĐ- số 298/QĐBQLKKT Quyết định số 126/QĐ- nến nghệ BQLKKT cao cấp AIDI Việt Hưng thuật AIDI Việt Nam ngày 06/6/2016 Tổng mặt xây dựng cơng trình tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà máy Công ty cổ Quyết định số 241/QĐ- sản phẩm tạo hương thơm nến sản xuất hàng may mặc xuất KCN Việt Hưng phần may Quảng Ninh Đang triển khai thủ tục dự án ngày 17/11/2016 Công ty TNHH MTV 1/500 Dự án đầu tư sản xuất 30.000m2 KKT ngày 22/12/2014 35.000m2 16.010 m2 Đang triển khai dự án Đang triển khai dự án 188 Điều chỉnh Tổng mặt xây dựng cơng trình tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà máy sản xuất dăm gỗ nguyên liệu giấy ván bóc xuất KCN Việt Hưng C 1/500 dự ánNhà máy sản xuất Sợi KCN Hải Yên, thành phố Công ty TNHH Khoa Quyết định học kỹ thuật Texhong Công ty TNHH kỹ Quyết định số 54/QĐ- thuật dệt BQLKKT may Hồng ngày Hải 10/3/2016 Công ty Quyết định số 107/QĐ- 1/500 dự án Nhà máy sản xuất sợi cao cấp lô CN2, KCN Hải 28.061 m2 Đang triển khai dự án 345.597,997 m2 13.148,56m2 Đã hoàn thành dự án Đang triển khai dự án KCN Hải Hà (trạm xử lý nước Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư nhà máy nhuộm TNHH KCN Texhong Việt Nam Công ty TNHH nhuộm Texhong Việt Nam Công ty Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư nhà máy may mặc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ KKT ngày Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ thơ, lò hơi…) số 111/QĐ- 27/6/2012 thải tập trung, trạm xử lý nước gỗ Tỷ Long 16/10/2014 Ngân Long Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/50 Dự án Khu hạ tầng kỹ thuật thương mại KKT ngày Móng Cái Yên D TNHH Quyết định số 190/QĐ- KCN Hải Yên Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ Công ty 1/500 Dự án nhà máy sản xuất khăn mặt, khăn tắm cao cấp sản phẩm liên quan TNHH Hoa Lợi Đạt Việt Nam BQLKKT 118.579,88m2 Đang triển khai dự án ngày 10/5/2016 Quyết định số 52/QĐBQLKKT 123.228,03m2 Đang triển khai dự án ngày 09/3/2016 Quyết định số 184/QĐBQLKKT 6,72ha Đang triển khai dự án ngày 29/8/2016 Công ty TNHH Đại Quyết định số 228/QĐ- Đông Việt BQLKKT Nam ngày 05/10/2016 94.072,57m2 Đang đầu tư xây dựng 189 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng chuỗi dây chuyền công nghiệp dệt may Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nhuộm, dệt may KCN Texhong Hải Hà Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 bến cảng đa đảo Miều E học kỹ thuật BQLKKT Texhong ngày Ngân Hà 29/8/2016 Công ty TNHH dệt Quyết định số 23/QĐ- may Bắc BQLKKT Giang Việt ngày Nam 14/02/2017 Xí nghiệp khí Quang Quyết định số 62/QĐ- Trung KKT ngày 533.120,26m2 Đang triển khai dự án Đang triển khai 13,36ha thủ tục dự án Đang triển khai 497,55 thủ tục dự án 27/3/2015 Công ty TNHH Quyết định số 299/QĐ- Việt Nam Vegaballs Việt Nam KKT ngày 17/11/2015 dựng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ Công ty TNHH Quyết định Đã hoàn thành 1/500 dự án nhà máy Vega Balls 1/500 dự án nhà máy sản xuất hệ thống dây dẫn cụm thiết bị điện ô tô Tổng mặt xây dựng công Quyết định số 184/QĐ- KCN Đông Mai Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ Cơng ty TNHH khoa trình tỷ lệ 1/500 Dự án nhà điều hành, nhà xưởng số KCN Đơng Mai YAZAKI Hải Phòng Việt Nam Cơng ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera số 195/QĐKKT ngày 29/11/2013 32.369,0m2 7ha Đang đầu tư xây xây dựng, hoạt động SXKD Quyết định số102/QĐ- Đã hoàn thành KKT ngày xây dựng 05/6/2015 190 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2011 – 2017 STT Loại văn Tên văn Số/Ký hiệu Quyết định Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước Khu kinh tế cửa Móng Cái cho 1480/QĐ-UBND Ngày ban hành 13/6/2013 Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh 2777/2013/QĐ-UBND 11/10/2013 222/QĐ-UBND 24/01/2014 929/2014/QĐ - UBND 09/05/2014 Quyết định Ban hành Quy định trình tự, thủ tục đầu tư trực tiếp KCN, KKT địa bàn tỉnh Quảng Ninh Ban hành Quy chế phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh với Sở, Ban, Quyết định ngành UBND huyện, thị xẫ, thành phố quản lý nhà nước KCN, KKT, KKT cửa địa bàn tỉnh Quảng Ninh Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức ban Quản Lý KKT Quảng Ninh, tỉnh QN Quyết định Kiện toàn cấu tổ chức máy Ban quản lý KKT Quảng Ninh 2233/QĐ-UBND 04/08/2015 Quyết định Quy định sách hỗ trợ ưu tiên đầu tư vào KCN, KKT địa bàn tỉnh Quảng 2895/2015/QĐ-UBND 30/9/2015 3456/QĐ-UBND 02/11/2015 2999/2016/QĐ-UBND 15/9/2016 1256/2017/QĐ-UBND 25/4/2017 1519/2017/QĐ-UBND 10/5/2017 Ninh 10 Quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện, quản lý dự án đầu tư nguồn vốn Quyết định ngân sách nhà nước dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) địa bàn tỉnh Quảng Ninh Quyết định Quy định chi tiết hướng dẫn quản lý dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước dự án đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư (PPP) địa bàn tỉnh Quảng Ninh Ban hành Quy chế phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh với Sở, Ban, Quyết định ngành UBND huyện, thị xẫ, thành phố quản lý nhà nước KCN, KKT, KKT cửa địa bàn tỉnh Quảng Ninh Quyết định Kiện toàn cấu tổ chức máy Ban Quản lý KKT Quảng Ninh Nguồn: Tác giả tổng hợp ... máy quản lý nhà nước khu công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ninh .69 3.2 Thực trạng quản lý nhà nước cấp tỉnh khu công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ninh 77 3.3 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước. .. đến quản lý nhà nước khu công nghiệp Chương 2: Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý nhà nước cấp tỉnh khu công nghiệp Chương 3: Thực trạng quản lý nhà nước cấp tỉnh khu công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng. .. cấp tỉnh khu công nghiệp học rút cho tỉnh Quảng Ninh 57 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 69 3.1 Tổng quan khu công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng ninh , Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn