Bài 20: Nước Đại Việt thời lê sơ

13 302 3
Sergey Brin

Sergey Brin

Tải lên: 11,562 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 02:10

n N Ô N G D  N L i ễ u t h ă n g C h í L i n h N g u y ễ n c h í c h L ũ n g n h a i d â h h Giai cấp bị bóc lột, nghèo khổ, chiếm tuyệt đại đa số dân cư, sống chủ yếu ở nông thôn là giai cấp nào dưới thời Lê sơ ? Năm 1416, Lê Lợi cùng 18 người bạn tổ chức hội thề ở đâu ? nn a Ngọn núi nào đã ba lần che chở cho nghĩa quân Lam Sơn trong những ngày đầu chiến đấu ? Trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, ai là người đã đề nghị chuyển quân vào Nghệ An ? Tên tướng nào của nhà Minh đã bị quân ta phục kích và giết tại ải Chi Lăng (Lạng Sơn ) ? d a n nn âh h 5 4 3 2 1 Bµi 20: N­íc §¹i ViÖt thêi Lª s¬ IV. Mét sè danh nh©n v¨n ho¸ xuÊt s¾c cña d©n téc. (1380- 1442) Hiệu là ức Trai, người làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc (nay là huyện Thường Tín, Hà Tây). Cha của ông là Nguyễn Phi Khanh, mẹ là là Trần Thị Thái, cả hai cha con đều đỗ Thái học sinh và làm quan dưới thời Hồ. Khi giặc Minh xâm lược nước ta, cha ông bị bắt đưa về Trung Quốc, còn ông bị giam lỏng ở Đông Quan, chúng tìm cách mua chuộc dụ dỗ ông, sau đó ông trốn vào Thanh Hoá tham gia khởi nghĩa Lam Sơn. NGuyễn Trãi ức Trai đương lúc Thái Tổ mới sáng nghiệp theo về Lỗi Giang. Trong thì Bàn kế hoạch ở nơi màn trướng, ngoài thì thảo văn thư dụ hàng các thành. Văn chương tiên sinh làm vẻ vang cho nước, lại được vua tin, quý trọng. ( Lê Thánh Tông- Con người và sự nghiệp) + Chính trị, quân sự: + Văn hoá: - Soạn thảo văn thư dụ hàng địch - Dâng kế sách đánh địch với chủ trương đánh vào lòng người - Để lại nhiều tác phẩm có giá trị lớn về văn học, sử học, địa lí như: Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Chí Linh sơn phú, Quốc âm thi tập, Dư địa chí . Tư tưởng nhân nghĩa, lòng yêu nư ớc, thương dân: Đem đại nghĩa để thắng hung tàn Lấy chí nhân để thay cường bạo . (Bình Ngô đại cáo) N¨m 1980, nh©n kØ niÖm 600 n¨m ngµy sinh cña «ng, UNESCO c«ng nhËn lµ danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi. N g o à i N g u y ễ n T r ã i , d ư ớ i t h ờ i L ê s ơ , n ư ớ c t a c ò n c ó c á c d a n h n h â n v ă n h o á n à o k h á c ? H ã y n ê u h i ể u b i ế t c ủ a e m v ề c u ộ c đ ờ i , c ố n g h i ế n c ủ a h ọ đ ố i v ớ i đ ấ t n ư ớ c ? E m c ó s u y n g h ĩ n h ư t h ế n à o v ề h ọ ? Lê Thánh Tông (1442- 1497) *Cuộc đời : Tên huý là Tư Thành, sinh ngày 20 tháng 7 năm Nhâm Tuất ( 25- 8 - 1442), là con thứ tư của Lê Thái Tông và mẹ là Ngô Thị Ngọc Giao. Năm 1445, ông được phong là Bình Nguyên Vương, ông lên ngôi vua khi mới 18 tuổi. Ông trị vì đất nước được 38 năm, từ 1460- 1497), hai lần đổi niên hiệu: - Quang Thuận (1460-1469) - Hồng Đức (1470- 1497). Lê Thánh Tông (1442- 1497) *Cuộc đời : Tên huý là Tư Thành, sinh ngày 20 tháng 7 năm Nhâm Tuất ( 25- 8 - 1442), là con thứ tư của Lê Thái Tông và mẹ là Ngô Thị Ngọc Giao. Năm 1445, ông được phong là Bình Nguyên Vương, ông lên ngôi vua khi mới 18 tuổi. Ông trị vì đất nước được 38 năm, từ 1460- 1497), hai lần đổi niên hiệu: - Quang Thuận (1460-1469) - Hồng Đức (1470- 1497). *Cống hiến: + Kinh tế: đề ra các biện pháp phát triển kinh tế, góp phần ổn định đời sống nhân dân, đưa đất nước phát triển vững mạnh. + Chính trị, quân sự, luật pháp: xây dựng bộ máy nhà nước hoàn thiện từ trung ương đến địa phương; ban hành bộ luật Hồng Đức là bộ luật tiến bộ, tích cực nhất. + Văn hoá: - Giáo dục: quan tâm phát triển giáo dục, thi cử, chọn người tài giúp nước. - Địa lí học: ông cho hoàn thành Bản đồ Hồng Đức, là bản đồ đầu tiên của nước ta. - Văn học: sáng lập Hội Tao đàn (năm 1495) và làm chủ soái, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị: Quỳnh uyển cửu ca, Châu cơ thắng thưởng, Chinh tây kỉ hành, Minh lương cẩm tú, Văn minh cổ suý, Cổ tâm bách vịnh ., tất cả khoảng 300 bài (bằng chữ Hán), ngoài ra còn có Hồng Đức quốc âm thi tập (bằng chữ Nôm). Ngô Sĩ Liên (thế kỉ XV) Hiện nay chưa rõ ông sinh và mất năm nào, ở đâu, chỉ biết ông sống ở thế kỉ XV, đỗ tiến sĩ năm 1442, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở Hàn lâm viện, Phó đô ngự sử, Sử quán tu soạn. Ông là một trong những tác giả bộ Đại Việt sử kí toàn thư (15 quyển), Chia làm 2 phần: Ngoại kỉ chép từ họ Hồng Bàng đến 12 sứ quân, gồm có 5 tập; Bản kỉ chép từ nhà Đinh đến Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế. Lương Thế Vinh ( 1442- ? ) Tự là Cảnh Nghi, hiệu Thuỵ Hiên, người xã Cao Hương, huyện Thiên Bản (nay là thôn Cao Phương, xã Liên Bản, huyện Vụ Bản, Nam Định), đỗ Trạng nguyên khoa Quý Mùi (1463). Thời Lê Thánh Tông, ông làm quan tới chức Tả thị lang bộ Hộ, tước Hương Vĩnh hầu, còn giữ chức Sái phu trong Hội Tao đàn, không chỉ là nhà chính trị liêm khiết, cương trực mà còn là nhà khoa học lớn thế kỉ XV. Ông dành nhiều thời gian nghiên cứu toán học, văn học, âm nhạc và phật học, để lại nhiều tác phẩm có giá trị như: Đại thành toán pháp, Thiền môn giáo khoa . Người đời ca ngợi là Tài hoa, danh vọng bậc nhất, còn gọi là Trạng Lường. . bóc lột, nghèo khổ, chiếm tuyệt đại đa số dân cư, sống chủ yếu ở nông thôn là giai cấp nào dưới thời Lê sơ ? Năm 1416, Lê Lợi cùng 18 người bạn tổ chức. bộ Đại Việt sử kí toàn thư (15 quyển), Chia làm 2 phần: Ngoại kỉ chép từ họ Hồng Bàng đến 12 sứ quân, gồm có 5 tập; Bản kỉ chép từ nhà Đinh đến Lê Lợi lên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 20: Nước Đại Việt thời lê sơ, Bài 20: Nước Đại Việt thời lê sơ, Bài 20: Nước Đại Việt thời lê sơ

Bình luận về tài liệu bai-20-nuoc-dai-viet-thoi-le-so

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP