ĐỊNH LÝ PI TA GO

32 93 0 Gửi tin nhắn cho Michael Dell
Michael Dell

Michael Dell

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/32 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 01:10

1 a b c a a b c a a b c a a b c a a b c a a b c a a b c a a b c a a+b a+b a+b Hai hình vuoâng dieän tích baèng nhau 8 tam giaùc vuoâng dieän tích baèng nhau 2 1) Bài toán 1: * Vẽ một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 3 cm và 4 cm. * Đo độ dài cạnh huyền và so sánh bình phương độ dài cạnh huyền với tổng bình phương độ dài 2 cạnh góc vuông. I/ Định lí Pytago 3 Cách vẽ: - Vẽ góc vuông - Trên các cạnh của góc vuông lấy 2 điểm cách đỉnh góc lần lượt là 3cm; 4cm - Nối 2 điểm vừa vẽ. 4cm 3cm 5cm 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Dïng th­íc ®o ®é dµi c¹nh hun råi so s¸nh b×nh ph­¬ng ®é dµi c¹nh hun víi tỉng b×nh ph­¬ng ®é dµi 2 c¹nh gãc vu«ng. 3 2 + 4 2 = 5 2 4 NhËn xÐt : B×nh ph­¬ng ®é dµi c¹nh huyÒn b»ng tæng b×nh ph­¬ng ®é dµi 2 c¹nh gãc vu«ng. Cã kÕt luËn g× vÒ mèi liªn hÖ gi÷a c¹nh huyÒn vµ c¹nh gãc vu«ng. Cßn c¸ch nµo kh¸c Cßn c¸ch nµo kh¸c ®Ó còng rót ra ®Ó còng rót ra nhËn xÐt trªn ? nhËn xÐt trªn ? ? 5 2) Bài toán 2: * Lấy giấy trắng cắt 8 tam giác vuông bằng nhau. * Trong mỗi tam giác vuông đó, ta gọi độ dài các cạnh góc vuông là a, b; độ dài cạnh huyền là c. * Cắt 2 hình vuông có cạnh bằng a + b. a) Đặt 4 tam giác vuông lên tấm bìa hình vuông thứ nhất như H121 SGK. b) Đặt 4 tam giác vuông còn lại lên tấm bìa hình vuông thứ hai như H122 SGK. b a a a a b b b c c c c b a a a a b b b c c 6 b c a b c a b c a b c a a) Đặt bốn tam giác vuông lên tấm bìa hình vuông như hình 121. Phần bìa không bò che lấp là một hình vuông có cạnh bằng c, tính diện tích phần bìa đó theo c. Hình 121 S (c) = c 2 c 2 7 b) Đặt bốn tam giác vuông còn lại lên tấm bìa hình vuông thứ hai như hình 122. Phần bìa không bò che lấp gồm hai hình vuông có cạnh là a và b, tính diện tích phần bìa đó theo a và b. b a a b a b c a b c b a Hình 122 S = S (a) + S (b) = a 2 + b 2 b a a 2 b 2 8 = b 2 a 2 + b a c c a b a c b a b c b a c a b c a b c a b c c 2 a a b b (h1) (h2) Qua ghÐp h×nh, c¸c em cã nhËn xÐt g× vÒ quan hÖ gi÷a c 2 vµ b 2 +a 2 ? ? 9 b a c c a b a c b b a c a b c a b c a b c a b c Qua ®o ®¹c, ghÐp h×nh c¸c em cã kÕt luËn g× vÒ quan hÖ gi÷a ba c¹nh cña tam gi¸c vu«ng. ? a a c 2 = a 2 + b 2 5 2 = 3 2 + 4 2 4 5 3 10 c 2 = a 2 + b 2 b c a Caïnh huyeàn Caïnh goùc vuoâng Caïnh goùc vuoâng [...]... = AB2 + AC2Vận dụng định lí Py -ta- go để tính độ dài một cạnh của tamgiác vuông khi biết độ dài của hai cạnh kia.Vận dụng định lí Py -ta- go đảo để nhận biết một tam giác là tam giác vuông.Thế còn trong thực tế định lý Py -ta- go được vận dụng ra sao ? 1 abcaabcaabcaabcaabcaabcaabcaabcaa+ba+ba+bHai hình vuông diện tích bằng nhau8 tam giác vuông diện tích... thì tam giác đó là tam giác vuông. Định lí PyTaGo đảo II/ Định lí Pytago đảoABC; BC2 = AB2 + AC2 = 900GTKLBA C 30* Học thuộc định lý Pitago thuận và đảo. * Làm bài tập 53; 54 ; 55 ; 56 SGK trang 131.* Đọc mục Có thể em chưa biết SGK trang 132. 29 173/ Luyện tập:Bài tập 1: Tìm độ dài x trên các hình H1 và H2( hoạt động nhóm).x2921(H2)x2(H1)1Trên hình (H1): áp dụng định. .. + ED 2 = DF 2 E. Tam giác có độ dài 3 cạnh là 2cm, 3cm, 4cm là tam giác vuông.SSS 32ãPytago sinh trưởng trong một gia đình quý tộc ở đảo Xa-mốt,ãHy Lạp ven biển Ê-giê thuộc Địa Trung HảiãÔng sống trong khoảng năm 570-500 tr.CNãMột trong những công trình nổi tiếng của ông là hệ thức giữa độ dài các cạnh của một tam giác vuông, đó chính là định lý Pytago 26 Đố vui 2: Trong... 5cm.Dùng thước đo góc để xác định số đo góc BAC.?4? HÃy cho biết một tam giác có các cạnh quan hệ với nhau như thế nào thì tam giác đó là tam giác vuông. 21) Bài toán 1:* Vẽ một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 3 cm và 4 cm. * Đo độ dài cạnh huyền và so sánh bình phương độ dài cạnh huyền với tổng bình phương độ dài 2 cạnh góc vuông. I/ Định lí Pytago 21 Bài tập 55/SGK-131Tính... trắng cắt 8 tam giác vuông bằng nhau.* Trong mỗi tam giác vuông đó, ta gọi độ dài các cạnh góc vuông là a, b; độ dài cạnh huyền là c.* Cắt 2 hình vuông có cạnh bằng a + b.a) Đặt 4 tam giác vuông lên tấm bìa hình vuông thứ nhất như H121 SGK.b) Đặt 4 tam giác vuông còn lại lên tấm bìa hình vuông thứ hai như H122 SGK.baaaabbbccccbaaaabbbcc 20ãTam giaực MNP coự laứ tam giaực... 13Nếu 1 tam giác biết bình phương độ dài một cạnh bằng tổng bình phương độ dài hai cạnh kia thì tam giác đó có vuông không?? 163/ Luyện tập:Bài tập 1: Tìm độ dài x trên các hình H1 và H2 ( Hoạt động nhóm).21x2921x(H1)(H2)CBA ABC vuông tại A => BC2 = AB2 + AC2 ABC cã BC2 = AB2 + AC2 => gãc BAC= 900 31Giới thiệu về nhà toán học Pytago 15Nếu 1 tam giác... neõn ã MN2 + MP2 NP2ãVaọy tam giaực MNP khoõng phaỷi laứ tam giaực vuoõng.ãLụứi giaỷi trên đúng hay sai ? Nếu sai, hãy sửa lại cho đúng.Bài tập 3MPN81715MN2 + NP2 = 82 + 152 = 64 + 225 = 289MP2 = 172 = 289⇒ MN2 + NP2 = MP2Vậy tam giác MNP là tam giác vuông tại N. 24Bài toán thực tế 6bcabcabcabcaa) Đặt bốn tam giác vuông lên tấm bìa hình vuông... em có kết luận gì về quan hệ giữa ba cạnh của tam giác vuông.?aac2 = a2 + b252 = 32 + 42453 8=b2a2+baccabacbabcbacabcabcabcc2aabb(h1)(h2) Qua ghép hình, các em có nhận xét gì về quan hệ giữa c2 và b2+a2?? 22bi tp Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai ?A. Trong tam giác ABC ta có : BC 2 = AB 2 + AC 2 B. Cho ABC vuông... trang 131.* Đọc mục Có thể em chưa biết SGK trang 132. 29 173/ Luyện tập:Bài tập 1: Tìm độ dài x trên các hình H1 và H2( hoạt động nhóm).x2921(H2)x2(H1)1Trên hình (H1): áp dụng định lí Pytago ta có:x2 = 22+ 12 = 5 => x = 5CBA ABC vuông tại A => BC2 = AB2 + AC2 ABC cã BC2 = AB2 + AC2 => gãc BAC= 900 ... chiều cao của bức tường (h.129) biết rằng chiều dài của thang là 4m và chaõn thang caựch tửụứng laứ 1m. ABHỡnh 12941C-HD bài 55: Chiều cao bức tường chính là độ dài cạnh của tam giác vuông 7b) Đặt bốn tam giác vuông còn lại lên tấm bìa hình vuông thứ hai như hình 122. Phần bìa không bị che lấp gồm hai hình vuông có cạnh là a và b, tính diện tích phần bìa đó theo a và b.baababcabcbaHình . bằng tổng các bình phương của 2 cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông. Định lí PyTaGo đảo II/ Định lí Pytago đảo ABC; BC 2 = AB 2 + AC 2 = 90 0 GT KL. để xác định số đo góc BAC. ?4 ? Hãy cho biết một tam giác có các cạnh quan hệ với nhau như thế nào thì tam giác đó là tam giác vuông. 15 Nếu 1 tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊNH LÝ PI TA GO, ĐỊNH LÝ PI TA GO, ĐỊNH LÝ PI TA GO

Bình luận về tài liệu dinh-ly-pi-ta-go

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP