ĐỊNH LÝ PI TA GO

Michael Dell
Michael Dell(11654 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 72
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 32 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 01:10

Mô tả: 1 a b c a a b c a a b c a a b c a a b c a a b c a a b c a a b c a a+b a+b a+b Hai hình vuoâng dieän tích baèng nhau 8 tam giaùc vuoâng dieän tích baèng nhau 2 1) Bài toán 1: * Vẽ một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 3 cm và 4 cm. * Đo độ dài cạnh huyền và so sánh bình phương độ dài cạnh huyền với tổng bình phương độ dài 2 cạnh góc vuông. I/ Định lí Pytago 3 Cách vẽ: - Vẽ góc vuông - Trên các cạnh của góc vuông lấy 2 điểm cách đỉnh góc lần lượt là 3cm; 4cm - Nối 2 điểm vừa vẽ. 4cm 3cm 5cm 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Dïng th­íc ®o ®é dµi c¹nh hun råi so s¸nh b×nh ph­¬ng ®é dµi c¹nh hun víi tỉng b×nh ph­¬ng ®é dµi 2 c¹nh gãc vu«ng. 3 2 + 4 2 = 5 2 4 NhËn xÐt : B×nh ph­¬ng ®é dµi c¹nh huyÒn b»ng tæng b×nh ph­¬ng ®é dµi 2 c¹nh gãc vu«ng. Cã kÕt luËn g× vÒ mèi liªn hÖ gi÷a c¹nh huyÒn vµ c¹nh gãc vu«ng. Cßn c¸ch nµo kh¸c Cßn c¸ch nµo kh¸c ®Ó còng rót ra ®Ó còng rót ra nhËn xÐt trªn ? nhËn xÐt trªn ? ? 5 2) Bài toán 2: * Lấy giấy trắng cắt 8 tam giác vuông bằng nhau. * Trong mỗi tam giác vuông đó, ta gọi độ dài các cạnh góc vuông là a, b; độ dài cạnh huyền là c. * Cắt 2 hình vuông có cạnh bằng a + b. a) Đặt 4 tam giác vuông lên tấm bìa hình vuông thứ nhất như H121 SGK. b) Đặt 4 tam giác vuông còn lại lên tấm bìa hình vuông thứ hai như H122 SGK. b a a a a b b b c c c c b a a a a b b b c c 6 b c a b c a b c a b c a a) Đặt bốn tam giác vuông lên tấm bìa hình vuông như hình 121. Phần bìa không bò che lấp là một hình vuông có cạnh bằng c, tính diện tích phần bìa đó theo c. Hình 121 S (c) = c 2 c 2 7 b) Đặt bốn tam giác vuông còn lại lên tấm bìa hình vuông thứ hai như hình 122. Phần bìa không bò che lấp gồm hai hình vuông có cạnh là a và b, tính diện tích phần bìa đó theo a và b. b a a b a b c a b c b a Hình 122 S = S (a) + S (b) = a 2 + b 2 b a a 2 b 2 8 = b 2 a 2 + b a c c a b a c b a b c b a c a b c a b c a b c c 2 a a b b (h1) (h2) Qua ghÐp h×nh, c¸c em cã nhËn xÐt g× vÒ quan hÖ gi÷a c 2 vµ b 2 +a 2 ? ? 9 b a c c a b a c b b a c a b c a b c a b c a b c Qua ®o ®¹c, ghÐp h×nh c¸c em cã kÕt luËn g× vÒ quan hÖ gi÷a ba c¹nh cña tam gi¸c vu«ng. ? a a c 2 = a 2 + b 2 5 2 = 3 2 + 4 2 4 5 3 10 c 2 = a 2 + b 2 b c a Caïnh huyeàn Caïnh goùc vuoâng Caïnh goùc vuoâng . bằng tổng các bình phương của 2 cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông. Định lí PyTaGo đảo II/ Định lí Pytago đảo ABC; BC 2 = AB 2 + AC 2 = 90 0 GT KL. để xác định số đo góc BAC. ?4 ? Hãy cho biết một tam giác có các cạnh quan hệ với nhau như thế nào thì tam giác đó là tam giác vuông. 15 Nếu 1 tam giác

— Xem thêm —

Xem thêm: ĐỊNH LÝ PI TA GO, ĐỊNH LÝ PI TA GO, ĐỊNH LÝ PI TA GO

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu dinh-ly-pi-ta-go

Đăng ký

Generate time = 0.147407054901 s. Memory usage = 18.42 MB