Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

Hannes Alfvén
Hannes Alfvén(9781 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 84
5
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2013, 04:10

Mô tả: TiÕt 19. Bµi 17 ¤ nhiÔm m«i tr­ êng ë ®íi «n hßa ? Quan s¸t c¸c h×nh ¶nh cho biÕt c¸c ¶nh cã chung chñ ®Ò g×? ? C¸c bøc ¶nh c¶nh b¸o ®iÒu g× trong khÝ quyÓn 1. ¤ nhiÔm kh«ng khÝ Nói löa ho¹t ®éng ?: Nguyên nhân nào làm cho không khí bị ô nhiễm? a. Nguồn ô nhiễm không khí: - Do khí thải của công nghiệp, động cơ giao thông, khí thải sinh hoạt. - Do hoạt động tự nhiên: Bão cát, núi lửa, cháy rừng và quá trình phân hủy các chất hữu cơ ?Qua h×nh 17.2 vµ hiÓu biÕt thùc tÕ h·y nªu nh÷ng hËu qu¶ cña « nhiÔm kh«ng khÝ? . ?: Nguyên nhân nào làm cho không khí bị ô nhiễm? a. Nguồn ô nhiễm không khí: - Do khí thải của công nghiệp, động cơ giao thông, khí thải sinh hoạt. - Do. nh÷ng hËu qu¶ cña « nhiÔm kh«ng khÝ? b. Những hậu quả do ô nhiễm không khí: -Mưa axít ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp,lâm nghiệp và môi trư ờng -Tăng hiệu

— Xem thêm —

Xem thêm: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa, Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa, Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.296707868576 s. Memory usage = 17.57 MB