Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

Hannes Alfvén
Hannes Alfvén(11620 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 260
5
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2013, 04:10

Mô tả: TiÕt 19. Bµi 17 ¤ nhiÔm m«i tr­ êng ë ®íi «n hßa ? Quan s¸t c¸c h×nh ¶nh cho biÕt c¸c ¶nh cã chung chñ ®Ò g×? ? C¸c bøc ¶nh c¶nh b¸o ®iÒu g× trong khÝ quyÓn 1. ¤ nhiÔm kh«ng khÝ Nói löa ho¹t ®éng ?: Nguyên nhân nào làm cho không khí bị ô nhiễm? a. Nguồn ô nhiễm không khí: - Do khí thải của công nghiệp, động cơ giao thông, khí thải sinh hoạt. - Do hoạt động tự nhiên: Bão cát, núi lửa, cháy rừng và quá trình phân hủy các chất hữu cơ ?Qua h×nh 17.2 vµ hiÓu biÕt thùc tÕ h·y nªu nh÷ng hËu qu¶ cña « nhiÔm kh«ng khÝ? . ?: Nguyên nhân nào làm cho không khí bị ô nhiễm? a. Nguồn ô nhiễm không khí: - Do khí thải của công nghiệp, động cơ giao thông, khí thải sinh hoạt. - Do. nh÷ng hËu qu¶ cña « nhiÔm kh«ng khÝ? b. Những hậu quả do ô nhiễm không khí: -Mưa axít ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp,lâm nghiệp và môi trư ờng -Tăng hiệu

— Xem thêm —

Xem thêm: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa, Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa, Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu o-nhiem-moi-truong-o-doi-on-hoa

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.17186999321 s. Memory usage = 18.41 MB