tong nhieu so thap phan

Steve Ballmer
Steve Ballmer(11587 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 199
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 10 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2013, 01:10

Mô tả: Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2008 2008 Toán Toán T50: T50: Tổng nhiều số thập phân Tổng nhiều số thập phân Ví dụ : Ví dụ : Có ba thùng dầu, thùng thứ nhất có 27,5 Có ba thùng dầu, thùng thứ nhất có 27,5 lít , thùng thứ hai có 36,75 lít , thùng lít , thùng thứ hai có 36,75 lít , thùng thứ ba có 14,5 lít. Hỏi cả 3 thùng có thứ ba có 14,5 lít. Hỏi cả 3 thùng có bao nhiêu lít dầu? bao nhiêu lít dầu? Ta ph¶i tÝnh : Ta ph¶i tÝnh : 27,5 + 36,75 + 14,5 = ? 27,5 + 36,75 + 14,5 = ? 27,5 + 36 ,75 14,5 78,75 §Ó tÝnh tæng nhiÒu sè thËp ph©n ta lµm t­¬ng tù nh­ tÝnh tæng hai sè thËp ph©n Bµi to¸n Bµi to¸n • N g­êi ta uèn mét sîi d©y thÐp thµnh h×nh tam gi¸c cã ®é dµi c¸c c¹nh lÇn l­ ît lµ 8,7 dm; 6,25 dm; 10 dm. TÝnh chu vi cña h×nh tam giac ®ã ? 6 , 2 5 d m 8 , 7 d m 10 dm Bµi gi¶i Bµi gi¶i Chu vi cña h×nh tam gi¸c lµ : 8,7 + 6,25 + 10 = 24,95 (dm) §¸p sè : 24,95 dm Bµi 1 Bµi 1 TÝnh: TÝnh: a, 5,27 + 14,35 9,25 28,87 b, 6,4 +18,36 52 76,76 C, 20,08 + 32,91 7,15 60,14 d, 0,75 + 0,09 0,8 1,64 Bµi 2 Bµi 2 : TÝnh råi so s¸nh gi¸ trÞ cña : TÝnh råi so s¸nh gi¸ trÞ cña (a+b)+c (a+b)+c vµ vµ a+(b+c) a+(b+c) a b c (a+b)+c a+(b+c) 2,5 6,8 1,2 1,34 0,52 4 =10,5 (2,5+6,8)+1,2 2,5+(6,8+1,2) =10,5 (1,34+0,52)+4 1,34+(0,52+4) =5,86 =5,86 NhËn xÐt NhËn xÐt : : PhÐp céng c¸c sè thËp ph©n cã tÝnh PhÐp céng c¸c sè thËp ph©n cã tÝnh chÊt kÕt hîp chÊt kÕt hîp • Khi céng mét tæng hai sè víi sè thø ba, ta cã thÓ céng sè thø nhÊt víi tæng cña hai sè cßn l¹i (a+b)+c = a+(b+c) Bµi Bµi 3 3 : : Sö dông tÝnh chÊt giao ho¸n vµ Sö dông tÝnh chÊt giao ho¸n vµ tÝnh chÊt kÕt hîp ®Ó tÝnh tÝnh chÊt kÕt hîp ®Ó tÝnh a, 12,7+5,89+1,3 = b, 38,6+2,09+7,91 = c, 5,75+7,8+4,25+1,2 = d, 7,34+0,45+2,66+0,55 = (12,7+1,3)+5,89=14+5,89=19,89 (2,09+7,91)+38,6=10+38,6=48,6 (5,75+4,25)+(7,8+1,2)=10+9=19 (7,34+2,66)+(0,45+0,55)=10+1=11 PhÐp tÝnh nµo cã kÕt qu¶ ®óng ? PhÐp tÝnh nµo cã kÕt qu¶ ®óng ? a, 4,6 8 + 4 8,6 5 4 14 9,4 b, 27,05 + 38 4,34 31,77 c, 17,03 + 24 4,34 45,37 S S § Giờ học đến đây là kết thúc Giờ học đến đây là kết thúc Cảm ơncác thầy, cô giáo và các em học sinh! . 32,91 7,15 60,14 d, 0,75 + 0,09 0,8 1,64 Bµi 2 Bµi 2 : TÝnh råi so s¸nh gi¸ trÞ cña : TÝnh råi so s¸nh gi¸ trÞ cña (a+b)+c (a+b)+c vµ vµ a+(b+c) a+(b+c) a

— Xem thêm —

Xem thêm: tong nhieu so thap phan, tong nhieu so thap phan, tong nhieu so thap phan

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tong-nhieu-so-thap-phan

Đăng ký

Generate time = 0.13477396965 s. Memory usage = 18.42 MB