tong nhieu so thap phan

10 213 4
Steve Ballmer

Steve Ballmer

Tải lên: 11,583 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/10 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2013, 01:10

Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2008 2008 Toán Toán T50: T50: Tổng nhiều số thập phân Tổng nhiều số thập phân Ví dụ : Ví dụ : Có ba thùng dầu, thùng thứ nhất có 27,5 Có ba thùng dầu, thùng thứ nhất có 27,5 lít , thùng thứ hai có 36,75 lít , thùng lít , thùng thứ hai có 36,75 lít , thùng thứ ba có 14,5 lít. Hỏi cả 3 thùng có thứ ba có 14,5 lít. Hỏi cả 3 thùng có bao nhiêu lít dầu? bao nhiêu lít dầu? Ta ph¶i tÝnh : Ta ph¶i tÝnh : 27,5 + 36,75 + 14,5 = ? 27,5 + 36,75 + 14,5 = ? 27,5 + 36 ,75 14,5 78,75 §Ó tÝnh tæng nhiÒu sè thËp ph©n ta lµm t­¬ng tù nh­ tÝnh tæng hai sè thËp ph©n Bµi to¸n Bµi to¸n • N g­êi ta uèn mét sîi d©y thÐp thµnh h×nh tam gi¸c cã ®é dµi c¸c c¹nh lÇn l­ ît lµ 8,7 dm; 6,25 dm; 10 dm. TÝnh chu vi cña h×nh tam giac ®ã ? 6 , 2 5 d m 8 , 7 d m 10 dm Bµi gi¶i Bµi gi¶i Chu vi cña h×nh tam gi¸c lµ : 8,7 + 6,25 + 10 = 24,95 (dm) §¸p sè : 24,95 dm Bµi 1 Bµi 1 TÝnh: TÝnh: a, 5,27 + 14,35 9,25 28,87 b, 6,4 +18,36 52 76,76 C, 20,08 + 32,91 7,15 60,14 d, 0,75 + 0,09 0,8 1,64 Bµi 2 Bµi 2 : TÝnh råi so s¸nh gi¸ trÞ cña : TÝnh råi so s¸nh gi¸ trÞ cña (a+b)+c (a+b)+c vµ vµ a+(b+c) a+(b+c) a b c (a+b)+c a+(b+c) 2,5 6,8 1,2 1,34 0,52 4 =10,5 (2,5+6,8)+1,2 2,5+(6,8+1,2) =10,5 (1,34+0,52)+4 1,34+(0,52+4) =5,86 =5,86 NhËn xÐt NhËn xÐt : : PhÐp céng c¸c sè thËp ph©n cã tÝnh PhÐp céng c¸c sè thËp ph©n cã tÝnh chÊt kÕt hîp chÊt kÕt hîp • Khi céng mét tæng hai sè víi sè thø ba, ta cã thÓ céng sè thø nhÊt víi tæng cña hai sè cßn l¹i (a+b)+c = a+(b+c) Bµi Bµi 3 3 : : Sö dông tÝnh chÊt giao ho¸n vµ Sö dông tÝnh chÊt giao ho¸n vµ tÝnh chÊt kÕt hîp ®Ó tÝnh tÝnh chÊt kÕt hîp ®Ó tÝnh a, 12,7+5,89+1,3 = b, 38,6+2,09+7,91 = c, 5,75+7,8+4,25+1,2 = d, 7,34+0,45+2,66+0,55 = (12,7+1,3)+5,89=14+5,89=19,89 (2,09+7,91)+38,6=10+38,6=48,6 (5,75+4,25)+(7,8+1,2)=10+9=19 (7,34+2,66)+(0,45+0,55)=10+1=11 PhÐp tÝnh nµo cã kÕt qu¶ ®óng ? PhÐp tÝnh nµo cã kÕt qu¶ ®óng ? a, 4,6 8 + 4 8,6 5 4 14 9,4 b, 27,05 + 38 4,34 31,77 c, 17,03 + 24 4,34 45,37 S S § Giờ học đến đây là kết thúc Giờ học đến đây là kết thúc Cảm ơncác thầy, cô giáo và các em học sinh! . 32,91 7,15 60,14 d, 0,75 + 0,09 0,8 1,64 Bµi 2 Bµi 2 : TÝnh råi so s¸nh gi¸ trÞ cña : TÝnh råi so s¸nh gi¸ trÞ cña (a+b)+c (a+b)+c vµ vµ a+(b+c) a+(b+c) a
- Xem thêm -

Xem thêm: tong nhieu so thap phan, tong nhieu so thap phan, tong nhieu so thap phan

Bình luận về tài liệu tong-nhieu-so-thap-phan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP