Dấu hiệu chia hết cho 9, cho 3

9 127 1
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/9 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2013, 18:10

c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em Chµo mõng C©u hái 1: Ph¸t biÓu dÊu hiÖu chia hÕt cho 2, dÊu hiÖu chia hÕt cho 5? Trong c¸c sè sau sè nµo chia hÕt cho 2, sè nµo chia hÕt cho 5 245; 778; 1249; 30 KiÓm tra bµi cò C©u hái 2: ViÕt c«ng thøc tæng qu¸t cña tÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng? NhËn xÐt: Mäi sè ®Òu viÕt ®­îc d­íi d¹ng tæng c¸c ch÷ sè cña nã céng víi mét sè chia hÕt cho 9 c¸c ch÷ sè cña nã mét sè chia hÕt cho 9 378 = 3.100 + 7.10 + 8 = 3.(99 + 1) + 7.(9 + 1) + 8 = 3.99 + 3 + 7.9 + 7 + 8 XÐt sè 378 ta cã: = (3 + 7 + 8) + (3.99 + 7.9) Tæng c¸c ch÷ sè Sè chia hÕt cho 9 KÕt luËn 1) Sè cã tæng c¸c ch÷ sè chia hÕt cho 9 th× chia hÕt cho 9 2) Sè cã tæng c¸c ch÷ sè kh«ng chia hÕt cho 9 th× kh«ng chia hÕt cho 9 C©u hái 1 Trong c¸c sè sau sè nµo chia hÕt cho 9, sè nµo kh«ng chia hÕt cho 9? 621; 1205; 1327; 6354 KÕt luËn 1) Sè cã tæng c¸c ch÷ sè chia hÕt cho 3 th× chia hÕt cho 3 2) Sè cã tæng c¸c ch÷ sè kh«ng chia hÕt cho 3 th× kh«ng chia hÕt cho 3 C©u hái 2 §iÒn sè thÝch hîp vµo dÊu * ®Ó ®­îc sè 157* chia hÕt cho 3 Tr¶ lêi * = 2 th× sè 1572 chia hÕt cho 3 v× 1+5+7+2 = 15 chia hÕt cho 3 * = 5 th× sè 1575 chia hÕt cho 3 v× 1+5+7+5 =18 chia hÕt cho 3 * = 8 th× sè 1578 chia hÕt cho 3 v× 1+5+7+8 = 21 chia hÕt cho 3 Trong c¸c sè sau sè nµo chia hÕt cho 3, sè nµo chia hÕt cho 9? 187; 1347; 6534; 93258 Bµi 1 Tr¶ lêi Sè chia hÕt cho 3 lµ: 1347; 6534; 93258 Sè chia hÕt cho 9 lµ: 6534; 93258 Bài 2 Dùng ba trong bốn chữ số 4; 5; 3; 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số sao cho các số đó: a) Chia hết cho 9 b) Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 Trả lời a) Số chia hết cho 9 là: 450; 405; 540; 504 a) Số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 là: 453; 435; 543; 534; 345; 354 Bµi 3 a) T×m 5 sè tù nhiªn cã ba ch÷ sè chia hÕt cho 2 vµ 9 b) T×m 5 sè tù nhiªn cã ba ch÷ sè chia hÕt cho 3 vµ 5 . nµo chia hÕt cho 3, sè nµo chia hÕt cho 9? 187; 134 7; 6 534 ; 932 58 Bµi 1 Tr¶ lêi Sè chia hÕt cho 3 lµ: 134 7; 6 534 ; 932 58 Sè chia hÕt cho 9 lµ: 6 534 ; 932 58. hết cho 9 là: 450; 405; 540; 504 a) Số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 là: 4 53; 435 ; 5 43; 534 ; 34 5; 35 4 Bµi 3 a) T×m 5 sè tù nhiªn cã ba ch÷ sè chia
- Xem thêm -

Xem thêm: Dấu hiệu chia hết cho 9, cho 3, Dấu hiệu chia hết cho 9, cho 3, Dấu hiệu chia hết cho 9, cho 3

Bình luận về tài liệu dau-hieu-chia-het-cho-9-cho-3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP