Dấu hiệu chia hết cho 9, cho 3

Henry Cavendish
Henry Cavendish (11337 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 113
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 9 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2013, 18:10

Mô tả: c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em Chµo mõng C©u hái 1: Ph¸t biÓu dÊu hiÖu chia hÕt cho 2, dÊu hiÖu chia hÕt cho 5? Trong c¸c sè sau sè nµo chia hÕt cho 2, sè nµo chia hÕt cho 5 245; 778; 1249; 30 KiÓm tra bµi cò C©u hái 2: ViÕt c«ng thøc tæng qu¸t cña tÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng? NhËn xÐt: Mäi sè ®Òu viÕt ®­îc d­íi d¹ng tæng c¸c ch÷ sè cña nã céng víi mét sè chia hÕt cho 9 c¸c ch÷ sè cña nã mét sè chia hÕt cho 9 378 = 3.100 + 7.10 + 8 = 3.(99 + 1) + 7.(9 + 1) + 8 = 3.99 + 3 + 7.9 + 7 + 8 XÐt sè 378 ta cã: = (3 + 7 + 8) + (3.99 + 7.9) Tæng c¸c ch÷ sè Sè chia hÕt cho 9 KÕt luËn 1) Sè cã tæng c¸c ch÷ sè chia hÕt cho 9 th× chia hÕt cho 9 2) Sè cã tæng c¸c ch÷ sè kh«ng chia hÕt cho 9 th× kh«ng chia hÕt cho 9 C©u hái 1 Trong c¸c sè sau sè nµo chia hÕt cho 9, sè nµo kh«ng chia hÕt cho 9? 621; 1205; 1327; 6354 KÕt luËn 1) Sè cã tæng c¸c ch÷ sè chia hÕt cho 3 th× chia hÕt cho 3 2) Sè cã tæng c¸c ch÷ sè kh«ng chia hÕt cho 3 th× kh«ng chia hÕt cho 3 C©u hái 2 §iÒn sè thÝch hîp vµo dÊu * ®Ó ®­îc sè 157* chia hÕt cho 3 Tr¶ lêi * = 2 th× sè 1572 chia hÕt cho 3 v× 1+5+7+2 = 15 chia hÕt cho 3 * = 5 th× sè 1575 chia hÕt cho 3 v× 1+5+7+5 =18 chia hÕt cho 3 * = 8 th× sè 1578 chia hÕt cho 3 v× 1+5+7+8 = 21 chia hÕt cho 3 Trong c¸c sè sau sè nµo chia hÕt cho 3, sè nµo chia hÕt cho 9? 187; 1347; 6534; 93258 Bµi 1 Tr¶ lêi Sè chia hÕt cho 3 lµ: 1347; 6534; 93258 Sè chia hÕt cho 9 lµ: 6534; 93258 Bài 2 Dùng ba trong bốn chữ số 4; 5; 3; 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số sao cho các số đó: a) Chia hết cho 9 b) Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 Trả lời a) Số chia hết cho 9 là: 450; 405; 540; 504 a) Số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 là: 453; 435; 543; 534; 345; 354 Bµi 3 a) T×m 5 sè tù nhiªn cã ba ch÷ sè chia hÕt cho 2 vµ 9 b) T×m 5 sè tù nhiªn cã ba ch÷ sè chia hÕt cho 3 vµ 5 . nµo chia hÕt cho 3, sè nµo chia hÕt cho 9? 187; 134 7; 6 534 ; 932 58 Bµi 1 Tr¶ lêi Sè chia hÕt cho 3 lµ: 134 7; 6 534 ; 932 58 Sè chia hÕt cho 9 lµ: 6 534 ; 932 58. hết cho 9 là: 450; 405; 540; 504 a) Số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 là: 4 53; 435 ; 5 43; 534 ; 34 5; 35 4 Bµi 3 a) T×m 5 sè tù nhiªn cã ba ch÷ sè chia

— Xem thêm —

Xem thêm: Dấu hiệu chia hết cho 9, cho 3, Dấu hiệu chia hết cho 9, cho 3, Dấu hiệu chia hết cho 9, cho 3

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu dau-hieu-chia-het-cho-9-cho-3

Đăng ký

Generate time = 0.345349788666 s. Memory usage = 18.42 MB