Mẫu sơ kết tháng của tổ chuyên môn

3 220 12
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2013, 16:10

PHÒNG GIÁO DỤC TP BMT TRƯỜNG THCS LẠC LONG QUÂN TỔ CHUYÊN MÔN : ……………………………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Buôn Ma Thuột ngày …………tháng ………năm ………… BIÊN BẢN HỌP TỔ Nội dung họp : …………………………………………. A. PHẦN TỔ CHỨC : - Thời gian : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… - Đòa điểm : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… - Thành phần họp :có mặt ………………….người ; Vắng có lí do ……………; vắng không lí do :…………………………… - Chủ trì : …………………………………………… Thư ký : ……………………………………………………………………………………………… - Đại biểu tham dự ( nếu có) ……………………………………………………………………………………………………………………………… B. NỘI DUNG : I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG ………… /……………. 1. Thực hiện chương trình : ( Các lớp dạy cùng tiết ghi vào 1 dòng) GV dạy môn lớp Tiết CT Tiết chậm Lí do chậm Lòch dạy bù 2. Nền nếp chuyên môn : - Đã tổ chức kiêm tra đònh kỳ : ……………………lần ; tổng số hồ sơ được kiểm tra : …………………….bộ Số hồ sơ được xếp loại : Tốt ………… Khá ……………… Tb …………………. Yếu …………………………… - Đã tổ chức thao giảng : …………………….tiết ; Xếp loại : Giỏi …………….khá ………… Đạt ……… Yếu ……… - Dự giờ : ……………………………tiết , bình quân …………………….tiết/GV ; so với chỉ tiêu tăng ( giảm) …………tiết - Tên GV được thanh tra toàn diện : ……………………………………………………………………………xếp loại chung ………… - Tên GV được thanh tra toàn diện : …………………………………………………………………………xếp loại chung ………………… - Đánh giá chung về kiểm tra bài chấm của GV trong tháng : ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Thực hiện ngày giờ công : ……………………………………………………………………. Đạt tỉ lệ …………………………….% Theo dõi ngày nghỉ của GV trong tổ :(Các GV nghỉ đi họp , công tác đều ghi chép vào bảng sau ) Tên GV nghỉ Lí do Có giấy BV Xin phép Số ngày nghỉ Ghi chú Các lớp do tổ phụ trách xếp loại trong tháng ( học kỳ , năm học) : Lớp chủ nhiệm Tên giáo viên chủ nhiệm Tổng điểm Xếp loại Vò thứ Chuyển biến so với tháng trước Đánh giá về công tác chủ nhiệm trong tháng : ( ưu điểm , tồn tại, lí do tồn tại các khuyết điểm) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Thống kê chất lượng bài kiểm tra ( một tiết trở lên có trong tháng ,– trừ bài kiểm tra học kì) MÔN 6A 6B 6C 6D 6E 6F 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 9D 9E TL CHUNG 3. Công tác khác( công việc đã thực hiện trong tháng : kiểm tra , dạy tự chọn , dạy chuyên đề ……) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Tổng hợp thi đua trong tháng ………… năm học 2009 – 2010 ST T Họ tên Dự giờ Xếp loại hồ sơ Lớp chủ nhiệm Số tiết sử dụng ĐDDH Ngày công Tổng điểm TĐ Xếp loại TĐ Ghi chú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 II. KẾ HOẠCH CỦA TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG …………/ ………… 1. Kế hoạch chuyên môn chung ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Giải pháp để nâng cao chất lượng ( bộ môn có kết quả thấp ) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1. Giải pháp về công tác chủ nhiêïm lớp : ( đề xuất các biện pháp chủ nhiệm thực hiện trong tổ ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Biên bản của tổ đã được thông qua trước cuộc họp và được tập thể tổ nhất trí thông qua Và kết thúc vào hồi …………….giờ ………… phút ngày …………… tháng ………………….năm 200……. Tổ trưởng Thư ký . TĐ Ghi chú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 II. KẾ HOẠCH CỦA TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG …………/ ………… 1. Kế hoạch chuyên môn chung ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Lòch dạy bù 2. Nền nếp chuyên môn : - Đã tổ chức kiêm tra đònh kỳ : ……………………lần ; tổng số hồ sơ được kiểm tra : …………………….bộ Số hồ sơ được xếp loại : Tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu sơ kết tháng của tổ chuyên môn, Mẫu sơ kết tháng của tổ chuyên môn, Mẫu sơ kết tháng của tổ chuyên môn

Bình luận về tài liệu mau-so-ket-thang-cua-to-chuyen-mon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP