tiet 23 - day hoat dong hoa hoc cua kim loai

29 260 1
Paul Allen

Paul Allen

Tải lên: 11,698 tài liệu

  • Loading...
1/29 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2013, 08:10

Bài cũ Câu hỏi: Nêu tính chất hoá học của kim loại. 1. Kim loại tác dụng với nhiều phi kim tạo thành muối hoặc oxit. 2. Một số kim loại tác dụng với dung dịch axit (HCl, H 2 SO 4 loãng .) tạo thành muối và giải phóng khí hiđro 3. Kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn (trừ Na, K, Ca, .) có thể đẩy kim loại hoạt động hoá học yếu hơn ra khỏi dung dịch muối tạo thành kim loại mới và muối mới. L­u ý: Ghi bµi khi cã biÓu t­ îng xuÊt hiÖn 1. Mức độ hoạt động hoá học khác nhau của các kim loại được thể hiện như thế nào? 2. Có thể dự đoán được phản ứng của kim loại với chất khác hay không? Tiết 23 Bài 17: Dãy hoạt động hoá học của kim loại I Dãy hoạt động hoá học của kim loại đư ợc xây dựng như thế nào? II Dãy hoạt động hoá học của kim loại có ý nghĩa như thế nào? Tiết 23: Dãy hoạt động hoá học của kim loại I. Dãy hoạt động hoá học của kim loại được xây dựng như thế nào? Các nhóm lên nhận bộ đồ thực hành và kiểm tra. Bộ dụng cụ hoá chất mỗi nhóm gồm: Hoá chất: + ống nghiệm 1, 4: đựng 2ml dd CuSO 4 + ống nghiệm 2: đựng 2ml dd FeSO 4 + ống nghiệm 3: đựng 2 ml dd AgNO 3 + ống nghiệm 5, 6: đựng 2ml dd HCl + Các kim loại: 3 đinh sắt, 2 dây đồng, 2 lá đồng, miếng bạc nhỏ được đặt trên miếng nhựa. Dụng cụ: 1Giá ống nghiệm, 1 kẹp gỗ, 1 khay đựng, 1 kẹp lấy hoá chất. Tiết 23: Dãy hoạt động hoá học của kim loại I.Dãy hoạt động hoá học của kim loại được xây dựng như thế nào? 1. Thí nghiệm 1 Thao tác: Dùng kẹp lấy đinh sắt cho vào ống nghiệm 1 đựng dd CuSO 4 và cho mẩu dây đồng vào ống nghiệm 2 đựng dd FeSO 4 . Hiện tượng: ở ống nghiệm 1 có chất rắn màu đỏ bám ngoài đinh sắt, ở ống nghiệm 2 không có hiện tượng gì. Nhận xét: ở ống nghiệm (1) sắt đẩy đồng ra khỏi dd muối đồng. Fe(r) + CuSO 4 (dd) FeSO 4 (dd) + Cu(r) (trắng xám) (lục nhạt) (đỏ) ở ống nghiệm 2, đồng không đẩy được sắt ra khỏi dung dịch muối sắt Kết luận: sắt hoạt động hoá học mạnh hơn đồng Ta xếp: sắt đứng trước đồng Fe, Cu Tiết 23: Dãy hoạt động hoá học của kim loại I.Dãy hoạt động hoá học của kim loại được xây dựng như thế nào? 2. Thí nghiệm 2 1. Thí nghiệm 1 Thao tác: Cho mẩu dây đồng vào ống nghiệm (3) đựng dd AgNO 3 và mẩu dây bạc vào ống nghiệm (4) đựng dd CuSO 4 Hiện tượng: Có chất rắn màu xám bám ngoài dây đồng ở ống nghiệm (3). ở ống nghiệm (4) không có hiện tượng gì. Nhận xét: Đồng đẩy được bạc ra khỏi dung dịch muối Cu(r)+2AgNO 3 (dd)Cu(NO 3 ) 2 (dd)+2Ag(r) Bạc không đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối Kết luận: Đồng hoạt động hoá học mạnh hơn bạc Ta xếp đồng đứng trước bạc: Cu, Ag Tiết 23: Dãy hoạt động hoá học của kim loại I.Dãy hoạt động hoá học của kim loại được xây dựng như thế nào? 3. Thí nghiệm 3 1. Thí nghiệm 1 2. Thí nghiệm 2 Thao tác: Cho đinh sắt vào ống nghiệm (5) và lá đồng vào ống nghiệm (6) đựng dung dịch HCl Hiện tượng: ở ống nghiệm (5) có nhiều bọt khí thoát ra. ở ống nghiệm (6) không có hiện tượng gì. Nhận xét: Sắt đẩy được hiđro ra khỏi dung dịch axit. Fe(r) + 2HCl(dd) FeCl 2 (dd) + H 2 (k) Đồng không đẩy được hiđro ra khỏi dung dịch axit Kết luận: sắt hoạt động hoá học mạnh hơn hiđro, đồng hoạt động hoá học yếu hơn hiđro. Ta xếp sắt đứng trước hiđro, đồng đứng sau hiđro Fe, H, Cu Tiết 23: Dãy hoạt động hoá học của kim loại I.Dãy hoạt động hoá học của kim loại được xây dựng như thế nào? 4. Thí nghiệm 4 1. Thí nghiệm 1 2. Thí nghiệm 2 3. Thí nghiệm 3 Thao tác: Cho mẩu natri vào chậu (1) và đinh sắt vào chậu (2) đều đựng nước có pha dung dịch phenol phtalein Hiện tượng: ở chậu (1), mẩu natri nóng chảy thành giọt tròn chạy trên mặt nước và tan dần, dung dịch có màu đỏ. ở chậu (2), không có hiện tượng gì. Nhận xét: ở chậu (1), natri phản ứng với nư ớc sinh ra dung dịch bazơ làm dung dịch phenolphtalein không màu đổi sang màu đỏ. 2Na(r) + 2H 2 O(l) 2NaOH(dd) + H 2 (k) Kết luận: natri hoạt động hoá học mạnh hơn sắt. Ta xếp natri đứng trước sắt: Na, Fe . kim loại, các động hoá học của kim loại, các kim loại từ magiê trở về sau đẩy kim loại từ magiê trở về sau đẩy được các kim loại đứng sau ra được các kim. hoạt động hoá học của kim loại Những kim loại mạnh như Những kim loại mạnh như natri, kali . Các kim loại này natri, kali . Các kim loại này đứng trước
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 23 - day hoat dong hoa hoc cua kim loai, tiet 23 - day hoat dong hoa hoc cua kim loai, tiet 23 - day hoat dong hoa hoc cua kim loai

Bình luận về tài liệu tiet-23-day-hoat-dong-hoa-hoc-cua-kim-loai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP