KHÓA bổ TRỢ bài tập và lí THUYẾT đề số 4

8 35 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 20:13

Ngày 08/03/2019 – Đề số 04 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 CHUYÊN ĐỀ: DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Bài thi: DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP PHÂN TỬ - SỐ Thời gian làm bài: 50 phút - 37 câu, không kể thời tải đề Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Đề thi gồm 08 trang “ Thêm chút bền bỉ, chút nỗ lực, điều tưởng chừng thất bại vơ vọng biến thành thành công rực rỡ ” – Elbert Hubbard- PHẦN 1: NHẬN BIẾT CÁC GIAI ĐOẠN PHÂN BÀO “ Phần đáng lẻ anh không dạy anh dạy chương trình luyện thi, nhiên anh biết có nhiều nơi không dạy cho em cách nhận biết giai đoạn q trình phân bào anh lồng ghép vào để đến khó lần thi tiếp theo, anh sợ số em đăng kí khóa bổ trợ mà khơng đăng kí khóa luyện thi nên em thơng cảm đừng suy nghĩ phần dễ anh lại đưa vào khóa bổ trợ nhé” Câu 1: Theo dõi trình phân bào thể sinh vật lưỡng bội bình thường, người ta vẽ sơ đồ minh họa sau Cho biết q trình phân bào khơng xảy đột biến Hình mơ tả A kì giảm phân II B kì giảm phân I C kì nguyên phân D kì đầu giảm phân I Câu 2: Theo dõi trình phân bào thể sinh vật lưỡng bội bình thường, người ta vẽ sơ đồ minh họa sau Cho biết q trình phân bào khơng xảy đột biến Hình mơ tả A kì giảm phân II B kì giảm phân I C kì sau nguyên phân D kì đầu giảm phân I Câu 3: Theo dõi trình phân bào thể sinh vật lưỡng bội bình thường, người ta vẽ sơ đồ minh họa sau Cho biết q trình phân bào khơng xảy đột biến Hình mơ tả A kì giảm phân II Chuyên luyện thi đại học online mơn sinh học B kì sau giảm phân I Nguyễn Thanh Quang | Ngày 08/03/2019 – Đề số 04 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 C kì sau nguyên phân D kì đầu giảm phân I Câu 4: Theo dõi trình phân bào thể sinh vật lưỡng bội bình thường, người ta vẽ sơ đồ minh họa sau Cho biết trình phân bào khơng xảy đột biến Hình mơ tả A kì giảm phân II kì nguyên phân B kì sau giảm phân I kì sau nguyên phân C kì sau nguyên phân kì giảm phân I D kì đầu giảm phân I kì đầu nguyên phân Câu 5: Theo dõi trình phân bào thể sinh vật lưỡng bội bình thường, người ta vẽ sơ đồ minh họa sau Cho biết trình phân bào khơng xảy đột biến Hình mơ tả A kì giảm phân II kì đầu nguyên phân B kì sau giảm phân I kì nguyên phân C kì sau nguyên phân kì sau giảm phân I D kì sau giảm phân II kì sau nguyên phân Câu 6: Theo dõi trình phân bào thể sinh vật lưỡng bội bình thường, người ta vẽ sơ đồ minh họa sau Cho biết q trình phân bào khơng xảy đột biến Hình mơ tả A kì giảm phân II kì sau nguyên phân B kì sau giảm phân I kì cuối nguyên phân C kì sau nguyên phân kì cuối giảm phân I D kì cuối giảm phân II kì cuối nguyên phân Câu 7: Theo dõi trình phân bào thể sinh vật lưỡng bội bình thường, người ta vẽ sơ đồ minh họa sau Cho biết q trình phân bào khơng xảy đột biến Hình mơ tả Chun luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 08/03/2019 – Đề số 04 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 A kì giảm phân II B kì sau giảm phân I C kì cuối nguyên phân D kì cuối giảm phân I Câu 8: Theo dõi trình phân bào thể sinh vật lưỡng bội bình thường, người ta vẽ sơ đồ minh họa sau Cho biết q trình phân bào khơng xảy đột biến Hình mơ tả A kì giảm phân I kì giảm phân II kì sau nguyên phân B kì đầu giảm phân I kì đầu giảm phân II kì đầu nguyên phân C kì cuối nguyên phân kì cuối giảm phân I kì đầu giảm phân II D kì cuối giảm phân II kì đầu giảm phân I kì nguyên phân Câu 9: Theo dõi trình phân bào thể sinh vật lưỡng bội, người ta vẽ sơ đồ minh họa sau Hình mơ tả A rối loạn phân li nhiễm sắc thể kì sau giảm phân II rối loạn phân li nhiễm sắc thể kì sau nguyên phân B rối loạn phân li nhiễm sắc thể kì sau giảm phân I rối loạn phân li nhiễm sắc thể kì sau nguyên phân C rối loạn phân li nhiễm sắc thể kì cuối nguyên phân rối loạn phân li nhiễm sắc thể kì sau giảm phân I D rối loạn phân li nhiễm sắc thể kì cuối giảm phân I rối loạn phân li nhiễm sắc thể kì cuối nguyên phân Câu 10: Theo dõi trình phân bào thể sinh vật lưỡng bội, người ta vẽ sơ đồ minh họa sau Hình mơ tả A rối loạn phân li nhiễm sắc thể kì sau giảm phân II B rối loạn phân li nhiễm sắc thể kì sau giảm phân I C rối loạn phân li nhiễm sắc thể kì sau nguyên phân D rối loạn phân li nhiễm sắc thể kì nguyên phân Câu 11: Theo dõi trình phân bào thể sinh vật lưỡng bội bình thường, người ta vẽ sơ đồ minh họa sau Cho biết q trình phân bào khơng xảy đột biến Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội loài Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 08/03/2019 – Đề số 04 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 A 2n = B 2n = 24 C 2n = 12 2n = 24 D 2n = 2n = 12 Câu 12: Theo dõi trình phân bào thể sinh vật lưỡng bội bình thường, người ta vẽ sơ đồ minh họa sau Cho biết trình phân bào không xảy đột biến Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội loài A 2n = 2n = 12 B 2n = C 2n = 24 D 2n = 12 2n = 24 Câu 13: Theo dõi trình phân bào thể sinh vật lưỡng bội bình thường, người ta vẽ sơ đồ minh họa sau Cho biết q trình phân bào khơng xảy đột biến Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội loài A 2n = 2n = 12 B 2n = C 2n = 24 D 2n = 12 2n = 24 Câu 14: Theo dõi trình phân bào thể sinh vật lưỡng bội bình thường, người ta vẽ sơ đồ minh họa sau Cho biết q trình phân bào khơng xảy đột biến Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội loài A 2n = 2n = 12 C 2n = 24 B 2n = D 2n = 12 2n = 24 PHẦN 2: LÍ THUYẾT NÂNG CAO DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP TẾ BÀO Câu 15: Khi xét đến dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST) có nhận định sau đúng? (1) Đột biến đảo đoạn NST làm thay đổi vị trí gen NST mà không làm thay đổi số lượng gen NST (2) Đột biến chuyển đoạn NST không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết (3) Đột biến lặp đoạn NST làm xuất cặp gen alen NST (4) Đột biến chuyển đoạn nhỏ NST ứng dụng để loại bỏ gen không mong muốn khỏi giống trồng (4) Đột biến đoạn chuyển đoạn làm giảm khả sinh sản A B C D Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 08/03/2019 – Đề số 04 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 16: Trong trường hợp bình thường khơng xảy đột biến, nói nguồn gốc nhiễm sắc thể (NST) tế bào sinh dưỡng người, có khẳng định đúng? (1) Mỗi người trai ln nhận NST có nguồn gốc từ "ơng nội" (2) Mỗi người gái ln nhận NST có nguồn gốc từ "bà ngoại" (3) Mỗi người nhận số lượng NST bố mẹ (4) Mỗi người khơng thể nhận số lượng NST có nguồn gốc từ "ơng nội" "bà nội" A B C D Câu 17: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói đột biến cấu trúc NST? (1) Đột biến đoạn kèm với đột biến lặp đoạn NST (2) Đột biến chuyển đoạn diễn trao đổi đoạn NST crômatit cặp tương đồng (3) Đột biến chuyển đoạn khơng làm thay đổi số lượng gen NST (4) Đột biến đoạn làm gen NST (5) Đột biến cấu trúc diễn NST thường mà không diễn NST giới tính A B C D Câu 18: Khi nói đột biến cấu trúc NST, có phát biểu sau đúng? (1) Mất đoạn NST vị trí khác NST biểu kiểu hình giống (2) Mất đoạn NST có độ dài giống NST khác biểu kiểu hình giống (3) Mất đoạn NST có độ dài khác vị trí NST biểu kiểu hình giống (4) Các đột biến đoạn NST vị trí khác biểu kiểu hình khác A B C D Câu 19: Khi nói đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có phát biểu sau đúng? (1) Đột biến đoạn nhiễm sắc thể dẫn tới làm gen tương ứng nên gây hại cho thể đột biến (2) Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể dẫn tới làm tăng số lượng gen vị trí lặp đoạn (3) Nếu xét hệ tế bào, đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm tăng hàm lượng ADN nhân tế bào (4) Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể không làm thay đổi số lượng gen tế bào nên không gây hại cho thể đột biến A B C D ABD MNP QR HKL Câu 20: Một lồi có nhiễm sắc thể 2n = kí hiệu là: Có thể đột biến có abd mnp qr hkl nhiễm sắc thể kí hiệu ABD MP QR HKL Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? abNd mnp qr hkl (1) Loại đột biến khơng làm tăng số lượng nhiễm sắc thể có tế bào (2) Loại đột biến sử dụng để chuyển gen từ loài sang loài khác (3) Loại đột biến thường gây chết làm khả sinh sản thể đột biến (4) Loại đột biến thường xảy động vật mà gặp thực vật A B C D Câu 21: Khi nói đột biến số lượng nhiễm sắc thể, có phát biểu sau đúng? (1) Tất đột biến đa bội làm tăng hàm lượng ADN nhân tế bào (2) Đột biến lệch bội làm giảm hàm lượng ADN nhân tế bào (3) Trong tự nhiên, gặp thể đa bội động vật (4) Đều đột biến thể ba thể ba cặp nhiễm sắc thể khác biểu thành kiểu hình khác Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 08/03/2019 – Đề số 04 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 A B C D Câu 22: Khi nói đột biến nhiễm sắc thể, có phát biểu sau đúng? (1) Tất đột biến số lượng nhiễm sắc thể làm thay đổi hàm lượng ADN nhân tế bào (2) Tất đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể (3) Tất đột biến đa bội lẽ làm tăng hàm lượng ADN nhân tế bào (4) Tất đột biến đa bội chẵn làm thay đổi số lượng gen có nhiễm sắc thể A B C D Câu 23: Xét phương pháp sau đây, có phương pháp ln tạo cá thể chủng? (1) Cho tự thụ phấn liên tục qua nhiều hệ, kết hợp với chọn lọc (2) Cho cá thể khơng chủng lồi lai với F1, tứ bội hoá F1 thành thể dị đa bội (3) Cho cá thể không chủng loài lai với F1, tứ bội hoá F1 thành thể tứ bội (4) Dùng cônsixin tác động lên giảm phân tạo giao tử lưỡng bội, giao tử lưỡng bội thụ tinh tạo hợp tử tứ bội A B C D Câu 24: Khi nói đột biến số lượng NST, có phát biểu sau đúng? (1) Đột biến số lượng NST gồm dạng đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn đảo đoạn (2) Trong tế bào sinh dưỡng thể nhiễm có cặp NST chứa (3) Ở lần nguyên phân hợp tử NST nhân đơi khơng phân li tạo thể tự đa bội (4) Cơ thể 4n kết kết hợp giao tử 2n giao tử đực 2n A B C D Câu 25: Khi nói đột biến NST, có phát biểu sau đúng? (1) Đột biến NST biến đổi cấu trúc số lượng NST (2) Đột biến cấu trúc có dạng thể một, thể ba, thể bốn, thể không (3) Tất đột biến NST gây chết làm cho sinh vật giảm sức sống (4) Đột biến NST nguồn nguyên liệu q trình tiến hố A B C D Câu 26: Khi nói đột biến đa bội, có phát biểu sau đúng? (1) Đột biến dạng tứ bội có khả sinh sản hữu tính (2) Trong tế bào sinh dưỡng thể tứ bội, NST tồn thành nhóm bốn (3) Lai xa kèm đa bội hóa tạo thể lai dạng dị đa bội (4) Để gây đột biến đa bội có hiệu quả, thường người ta xử lí tác nhân đột biến vào pha G2 trình phân bào A B C D Câu 27: Khi nói thể tứ bội thể song nhị bội, có điều sau đúng? (1) Thể tứ bội có NST bội số NST đơn bội, thể song nhị bội gồm NST lưỡng bội khác (2) Thể tứ bội kết tác nhân đột biến nhân tạo thể song nhị bội kết lai xa tự nhiên (3) Thể tứ bội có khả hữu thụ thể song nhị bội thường bất thụ (4) Thể tứ bội đột biến đa bội, thể song nhị bội đột biến lệch bội A B C D Câu 28: Cho đột biến đảo đoạn không làm phá hỏng cấu trúc gen NST Trong hệ sau đột biến đảo đoạn NST có hệ quả? Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 08/03/2019 – Đề số 04 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen NST (2) Làm giảm làm gia tăng số lượng gen NST (3) Làm thay đổi thành phần nhóm gen liên kết (4) Làm cho gen hoạt động ngừng hoạt động (5) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến (6) Có thể làm thay đổi chiều dài phân tử ADN cấu trúc nên NST A B C D Câu 29: Một loài thực vật, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp Biết không xảy đột biến mới, thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Các thân cao tứ bội giảm phân, tạo tối đa loại giao tử (2) Cho tứ bội giao phấn ngẫu nhiên, thu đời có tối đa kiểu gen (3) Cho hai thể tứ bội có thân cao giao phấn với nhau, thu đời có tỉ lệ kiểu hình cao : thấp (4) Cho tứ bội thân cao giao phấn với lưỡng bội thân thấp, thu đươc đời có tỉ lệ cao : thấp A B C D Câu 30: Giả sử đoạn nhiễm sắc thể có gen I, II, III, IV, V phân bố vị trí Các điểm a, b, c, d, e, g điểm nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? g e c d a b Gen II Gen Gen Gen V Gen I III IV (1) Nếu tần số hoán vị gen I gen III 20% tần số hốn vị gen I gen V bé 20% (2) Khi gen II phiên mã lần gen V chưa phiên mã lần (3) Nếu chiều dài gen chiều dài phân tử mARN trưởng thành gen quy định (4) Đột biến đảo đoạn “ce” làm tăng sức sống thể đột biến A B C D Câu 31: Cho biết cặp gen quy định cặp tính trạng gen trội trội hoàn toàn, thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Xét phép lai sau: (1) AAaaBbbb × aaaaBbbb (2) AAaaBBbb × AaaaBbbb (3) AaaaBBBb × AAaaBbbb (4) AaaaBBbb × Aabb (5) AAaaBBbb × aabb (6) AAaaBBbb × Aabb Theo lí thuyết, phép lai nói có phép lai mà đời có kiểu gen, kiểu hình? A phép lai B phép lai C phép lai D phép lai Câu 32: Cho biết cặp gen quy định cặp tính trạng gen trội trội hoàn toàn, thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Xét phép lai sau: (1) AAaaBbbb × aaaaBBbb (2) AAaaBBbb × AaaaBbbb (3) AaaaBBBb × AAaaBbbb (4) AaaaBBbb × Aabb (5) AaaaBBbb × aaaaBbbb (6) AaaaBBbb × aabb Theo lí thuyết, phép lai nói có phép lai mà đời có 12 kiểu gen, kiểu hình? A phép lai B phép lai C phép lai D phép lai Câu 33: Cho biết cặp gen quy định cặp tính trạng gen trội trội hoàn toàn, thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Xét phép lai sau: (1) AAaaBbbb x aaaaBBbb (2) AAaaBBbb x AaaaBbbb (3) AaaaBBBb x AAaaBbbb (4) AaaaBBbb x Aabb (5) AaaaBBbb x aaaaBbbb (6) AAaaBBbb x Aabb Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 08/03/2019 – Đề số 04 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Theo lí thuyết, phép lai nói có phép lai mà đời có kiểu gen, kiểu hình? A phép lai B phép lai C phép lai D phép lai Câu 34: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai nói trên, có phép lai mà đời con, kiểu hình ln có kiểu gen? (1) AaBb × AAbb (2) AaBb × AABb (3) AaBb × Aabb (4) AaBB × aaBb (5) Aabb × Aabb (6) Aabb × AAbb A phép lai B phép lai C phép lai D phép lai Câu 35: Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định, alen trơi trội hồn tồn Biết khơng có đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau đây, có phép lai cho đời có loại kiểu hình, loại chiếm 25%? (1) aaBbDd × AaBBdd (2) AaBbDd× aabbDd (3) AAbbDd × aaBbdd (4) aaBbDD × aabbDd (5) AaBbDD × aaBbDd (6) AABbdd × AabbDd (7) AabbDD × AabbDd (8) AABbDd × Aabbdd A phép lai B phép lai C phép lai D phép lai Câu 36: Khi nói đột biến lệch bội, có phát biểu sau đúng? (1) Đột biến lệch bội xảy nhiễm sắc thể thường, không xảy nhiễm sắc thể giới tính (2) Đột biến lệch bội phát sinh nguyên phân giảm phân (3) Đột biến lệch bội xảy rối loạn phân bào làm cho cặp nhiễm sắc thể phân li (4) Đột biến lệch bội làm thay đổi số lượng số số cặp nhiễm sắc thể A B C D Câu 37: Một loài sinh sản hữu tính có NST lưỡng bội 2n = Trên ba cặp nhiễm sắc thể, xét cặp gen ABDE QMNPO HKLX ABDE PNMQO HKLX kí hiệu là: Giả sử có thể đột biến có kiểu gen Theo lí abde qmnpo hklx abde qmnpo hklx thuyết, có phát biểu sau thể đột biến này? (1) Thể đột biến phát sinh tiếp hợp trao đối chéo hai crômatit thuộc hai cặp NST không tương đồng (2) Thể đột biến có khả sinh sản so với dạng bình thường (3) Thể đột biến làm giảm biểu gen O (4) Thể đột giảm phân bình thường cho giao tử mang NST đột biến chiếm tỉ lệ 50% A B C D HẾT Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 08/03/2019 – Đề số 04 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01 648 220 042 A 2n = B 2n = 24 C 2n = 12 2n = 24 D 2n = 2n = 12 Câu 12: Theo dõi trình phân bào thể sinh... 08/03/2019 – Đề số 04 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01 648 220 042 (1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen NST (2) Làm giảm làm gia tăng số lượng gen NST (3) Làm thay đổi thành phần nhóm gen liên kết (4) Làm... trồng (4) Đột biến đoạn chuyển đoạn làm giảm khả sinh sản A B C D Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 08/03/2019 – Đề số 04 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01 648 220 042
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÓA bổ TRỢ bài tập và lí THUYẾT đề số 4 , KHÓA bổ TRỢ bài tập và lí THUYẾT đề số 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn