luận văn Quản lý xây dựng trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

26 14 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 17:54

Tài liu lun kinh te1 of 63 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THÁI VĂN THANH QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TẠI THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành Mã số : Quản lý giáo dục : 60.14.01.14 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Đà Nẵng - Năm 2015 Footer Page of 63 Tài liu lun kinh te2 of 63 Cơng trình hồn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.LÊ QUANG SƠN Phản biện 1: PGS TS PHAN MINH TIẾN Phản biện 2: TS TRẦN XUÂN BÁCH Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý giáo dục họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 30 tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 63 Tài liu lun kinh te3 of 63 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghị Nghị 29/NQ-TU ngày 04 tháng 11 năm 2013 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng " Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH,HĐH điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế" có nêu: “Xây dựng giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cấu phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục đào tạo." Xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia cấp học, bậc học nhiệm vụ trọng tâm ngành giáo dục đào tạo, việc làm có ý nghĩa nhằm tạo điều kiện giáo dục toàn diện cho hệ học sinh, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho xã hội Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, công tác xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn QG Tỉnh Ủy, Sở Giáo dục- Đào tạo Quảng Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm, then chốt việc nâng cao chất lượng GD toàn diện HS quan tâm quyền địa phương Tuy nhiên cấp THPT việc xây dựng trường chuẩn quốc gia khiêm tốn Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác, chọn đề tài “Quản lý xây dựng trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam”, nhằm đề xuất biện pháp mang tính khả thi thiết thực giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn phát triển bền vững trường THPT Footer Page of 63 Tài liu lun kinh te4 of 63 ĐCQG địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, đáp ứng yêu cầu địa phương thời kỳ đổi Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng vấn đề, đề tài đề xuất biện pháp xây dựng trường THPT địa bàn Thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam trở thành trường THPT ĐCQG giai đoạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý trường THPT 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 3.3 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thời gian từ năm 2011-2014 Đề tài đề xuất biện pháp hiệu trưởng nhằm xây dựng trường THPT thành trường đạt chuẩn quốc gia Giả thuyết khoa học Công tác xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam nhiều hạn chế, bất cập Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn quản lý giáo dục, đề xuất biện pháp hợp lý, khả thi, góp phần thúc đẩy việc xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia thành phố Hội An Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận trường THPT ĐCQG, xây dựng trường THPT ĐCQG Footer Page of 63 Tài liu lun kinh te5 of 63 5.2 Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác xây dựng trường THPT ĐCQG trường THPT thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 5.3 Đề xuất biện pháp xây dựng trường THPT ĐCQG thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Phương pháp nghiên cứu 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận - Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh để nghiên cứu tài liệu khoa học, văn kiện Đảng pháp luật Nhà nước, văn quy định ngành có liên quan đến hoạt động xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra phiếu hỏi (phương pháp Anket) - Phương pháp vấn - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia - Phương pháp nghiên cứu hồ sơ, tài liệu 6.3 Phương pháp hỗ trợ - Phương pháp xử lý số liệu thống kê toán học Bố cục đề tài Luận văn gồm có: MỞ ĐẦU Chương Cơ sở lý luận xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia Chương Thực trạng công tác xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Chương Biện pháp xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Footer Page of 63 Tài liu lun kinh te6 of 63 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THPT ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 1.1 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1.1 Xây dựng chuẩn trường học số nước giới a Tiêu chuẩn quốc tế phân loại giáo dục b Hệ thống giáo dục Singapore c Chuẩn quốc gia hiệu trưởng trường phổ thôngtrong hệ thống giáo dục nước Anh 1.1.2 Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia Việt Nam Xây dựng trường ĐCQG ngành học, bậc học giải pháp nhằm nâng cao chât lượng giáo dục toàn diện cho học sinh nhà trường, tạo điều kiện tốt để “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài” cho địa phương cho đất nước Xác định tầm quan trọng việc xây dựng trường ĐCQG, năm qua, Bộ GD&ĐT ban hành số văn pháp quy xây dựng trường ĐCQG cho bậc học, cấp học 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường a Quản lý: Quản lý q trình tác động có chủ đích chủ thể quản lí đến khách thể quản lí nhằm thỏa mãn nhu cầu chung đạt mục tiêu xác định b Quản lý giáo dục: Quản lý giáo dục tác động có tổ chức, có định hướng phù hợp với quy luật khách quan chủ thể quản lý cấp lên đối tượng quản lý, nhằm đưa hoạt động giáo dục sở toàn hệ thống giáo dục đạt tới mục tiêu định Quản lý giáo dục quản lý nhà trường phải thực Footer Page of 63 Tài liu lun kinh te7 of 63 đầy đủ chức quản lý là: Kế hoạch hoá, tổ chức, đạo thực hiện, kiểm tra đánh giá, thông tin c Quản lý nhà trường: Trong quản lý giáo dục phải hướng đến quản lý nhà trường Quản lý nhà trường nội dung quan trọng hệ thống quản lý giáo dục nói chung Quản lý nhà trường quản lý sở giáo dục Tác giả Đặng Quốc Bảo quan niệm: Trường học thiết chế xã hội diễn trình đào tạo – giáo dục với hoạt động tương tác hai nhân tố thầy trò”, trường học phận cộng đồng guồng máy hệ thống giáo dục quốc dân, đơn vị sở Như quản lý nhà trường có nhiệm vụ làm cho thành tố vận hành, liên kết chặt chẽ với nhau, nhằm đưa hoạt động quản lý đạt mục tiêu đề 1.2.2 Khái niệm “chuẩn”, chuẩn quốc gia Chuẩn điều làm để đánh giá, phân loại Chuẩn quốc gia chọn làm để đối chiếu, hướng theo mà làm cho đúng, nhà nước quy định 1.2.3 Trường THPT đạt chuẩn quốc gia Trường THPT ĐCQG trường THPT đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn trường THPT ĐCQG nêu rõ thông tư Số 47/2012/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 12 năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo việc Ban hành Quy chế công nhận trường THCS, trường THPT trường THPT có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia [13] 1.2.4 Quản lý trường THPT việc quản lý xây dựng trường chuẩn Quốc gia QL trường học trung học phổ thông hoạt động quan QL nhằm tập hợp tổ chức hoạt động GV, HS Footer Page of 63 Tài liu lun kinh te8 of 63 lực lượng GD khác, huy động tối đa nguồn lực GD để nâng cao chất lượng GD&ĐT nhà trường Để đạt tiêu chí theo tiêu chuẩn trường THPT đạt chuẩn QG qui định qui chế công nhận trường trung học đạt chuẩn QG, người cán QL, đặc biệt hiệu trưởng cần tập trung vào QL chủ yếu là: a QL tổ chức nhà trường theo chuẩn QG b QL hoạt động giảng dạy GV c QL hoạt động học tập HS d.QL hoạt động GD toàn diện HS e QL việc bồi dưỡng đội ngũ cán QL, GV NV f QL việc xây dựng sở vật chất trường chuẩn QG g QL việc thực XH hoá GD 1.3 TRƯỜNG THPT TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 1.3.1.Vị trí giáo dục Trung học phổ thơng 1.3.2.Vai trò giáo dục Trung học phổ thông 1.3.3 Mục tiêu giáo dục Trung học phổ thông “ Đối với giáo dục phổ thơng, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, lực công dân, phát bồi dưỡng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Phát triển khả sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời Trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thơng có chất lượng 1.3.4 Nội dung giáo dục Trung học phổ thông Footer Page of 63 Tài liu lun kinh te9 of 63 1.4 NHỮNG TIÊU CHUẨN CỦA TRƯỜNG THPT ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 1.4.1 Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý nhà trường 1.4.2.Tiêu chuẩn 2: Cán QL, giáo viên nhân viên 1.4.3.Tiêu chuẩn 3: Chất lượng giáo dục 14.4.Tiêu chuẩn : Tài chính, CSVC thiết bị dạy học 1.4.5.Tiêu chuẩn : Quan hệ nhà trường, gia đình xã hội 1.5 QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG THPT ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 1.5.1 Kế hoạch hóa việc xây dựng trường THPT ĐCQG 1.5.2 Triển khai thực kế hoạch xây dựng trường THPT ĐCQG 1.5.3 Chỉ đạo công tác xây dựng trường THCS ĐCQG 1.5.4 Kiểm tra đánh giá việc xây dựng trường THPT ĐCQG Kiểm tra đánh giá yếu tố quan trọng hoạt động quản lý xây dựng trường THPT ĐCQG cơng cụ để lãnh đạo nhà trường phát sai sót, thơng qua kiểm tra, hoạt động thực tốt hơn, giảm bớt sai sót nảy sinh, kiểm tra tạo cụ thể, rõ ràng phục vụ cho việc hoàn thành kế hoạch xây dựng trường THPT ĐCQG 1.6 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ XÂY DỰNG TRƯỜNG THPT ĐẠT CHUẨN QUỐC 1.6.1 Công tác đạo Ban giám hiệu nhà trường 1.6.2 Chất lượng giáo dục đơn vị 1.6.3 Sự phối hợp với lực lượng xã hội 1.6.4 Cơ sở vật chất nhà trường Footer Page of 63 Tài liu lun kinh te10 of 63 1.6.5 Sự quan tâm cấp lãnh đạo 1.6.6 Chất lượng đội ngũ giáo viên TIỂU KẾT CHƯƠNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG THPT ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TẠI THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM 2.1 KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 2.1.1 Các giai đoạn tiến hành khảo sát 2.1.2 Nội dung khảo sát - Nhận thức cán quản lý, giáo viên cần thiết việc xây dựng trường THPT ĐCQG - Thực trạng theo yêu cầu tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia trường THPT thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam - Thực trạng việc thực chức quản lý trường THPT đạt chuẩn quốc gia thành phố Hội An 2.1.3 Đối tượng, địa bàn khảo sát - Chuyên viên Sở GD-ĐT Quảng Nam, cán Thành phố Hội An - Cán quản lý giáo viên trường THPT thành phố Hội An 2.1.4 Phương pháp khảo sát 2.2 KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Ở THÀNH PHỐ HỘI AN TỈNH QUẢNG NAM 2.2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Hội An 2.2.2 Địa lý hành - dân cư: Footer Page 10 of 63 Tài liu lun kinh te12 of 63 10 b Tiêu chuẩn – Cán quản lý, giáo viên nhân viên Bảng tổng hợp kết thực tiêu chuẩn Nội dung tiêu chuẩn CB QL, giáo viên nhân viên Trường LTT Trường Trường NT TQC Trường THĐ Hiệu trưởng phó hiệu trưởng Đạt Đạt Đạt Đạt 2.Giáo viên Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Nhân viên Đạt Đạt Đạt Đạt Tổng hợp chung tiêu chuẩn Đạt Chưađạt Đạt Chưađạt c Tiêu chuẩn – Chất lượng giáo dục Bảng 2.13 Tổng hợp kết thực tiêu chuẩn Nội dung tiêu chuẩn Trường Trường Trường Trường Chất lượng giáo dục LTT NT TQC THĐ Học sinh bỏ học lưu ban Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Chất lượng giáo dục Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Phổ cập giáo dục Đạt Đạt Đạt Đạt Sử dụng công nghệ thông tin Đạt Đạt Đạt Đạt Tổng hợp chung tiêu chuẩn Đạt Chưađạt Chưađạt Chưađạt d Tiêu chuẩn – Tài chính, sở vật chất thiết bị dạy học Bảng tổng hợp kết thực tiêu chuẩn Nội dung tiêu chuẩn Tài chính, sở vật chất thiết bị dạy học Trường Trường Trường Trường LTT NT TQC THĐ Cơng tácTài Đạt Đạt Đạt Đạt Cơ sở vật chất thiết bị dạy học Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Tổng hợp chung tiêu chuẩn Chưađạt Chưađạt Chưađạt Chưađạt Footer Page 12 of 63 Tài liu lun kinh te13 of 63 11 e Tiêu chuẩn 5- Quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Bảng tổng hợp kết thực tiêu chuẩn Nội dung tiêu chuẩn Trường Trường Trường Trường Quan hệ nhà trường GĐ XH LTT NT TQC THĐ Tham mưu tốt cho địa phương Đạt Đạt Đạt Đạt Ban đại diện cha mẹ học sinh Đạt Đạt Đạt Đạt Quan hệ chặt chẽ NT-GĐ-XH Đạt Đạt Đạt Đạt Huy động tốt lực lượng xã hội Đạt Đạt Đạt Chưa Đạt Đạt Đạt tổ chức hoạt động tốt xây dựng sở vật chất Tổng hợp chung tiêu chuẩn đạt Chưa 2.3.2 Nhận thức CBQL, giáo viên nhân viên xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia Kết khảo sát 6,6% phân vân cho việc xây dựng trường THPT ĐCQG có được, khơng khơng sao, 16,7% ý kiến cho không cần thiết Kết cho thấy tỉ lệ không nhỏ giáo viên nhận thức chưa đầy đủ cần thiết việc xây dựng trường THPT ĐCQG, định ảnh hưởng lớn đến công tác đạo, triển khai hoạt động xây dựng trường THPT ĐCQG cách đồng nhà trường 2.3.3 Thực trạng việc thực quản lý xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia thành phố Hội An Về thực kế hoạch hóa, trường xây dựng kế hoạch quản lý để phấn đấu trường ĐCQG theo năm học giai đoạn theo tiêu chuẩn cụ thể Quy hoạch mạng lưới trường lớp, xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với phân bố dân cư, đáp ứng nhu cầu học tập học sinh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương Có kế hoạch đầu tư theo lộ trình Footer Page 13 of 63 Tài liu lun kinh te14 of 63 12 trường chuẩn quốc gia sở vật chất xây dựng phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học, khu giáo dục thể chất Tuy nhiên, bước công tác tổ chức, đạo bắt đầu triển khai, giúp cán bộ, giáo viên công nhân viên mức nhận thức Việc đánh giá kiểm tra chưa thực nhiều thường xuyên 2.4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia Để biết yếu tố ảnh hưởng nhiều đến hiệu xây dựng trường THPT ĐCQG tiến hành khảo sát trường với tổng số 30 phiếu Kết quả: Yếu tố ĐTB Thứ bậc Công tác đạo BGH nhà trường 3,7 Chất lượng giáo dục đơn vị 4,57 Phối hợp tốt với cấp, ngành PHHS 2,17 Sự quan tâm cấp lãnh đạo 3,3 Chất lượng đội ngũ giáo viên 4,36 Cơ sở vật chất nhà trường 2,9 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu xây dựng trường THPT ĐCQG có điểm trung bình từ 2,17 đến 4,57 Trong đó, hai yếu tố quan trọng chất lượng giáo dục (ĐTB = 4,57; xếp thứ 1) chất lượng đội ngũ ( ĐTB 4,36, xếp thứ 2), cơng tác đạo BGH nhà trường ( ĐTB 3,7, xếp thứ 3) Yếu tố đánh giá có ảnh hưởng phối hợp với cấp, ngành PHHS (ĐTB = 2,17; xếp thứ 6) Mức độ chênh lệch yếu tố không đáng kể, điều thể gắn kết chặt chẽ tác động đồng yếu Footer Page 14 of 63 Tài liu lun kinh te15 of 63 13 tố lên hiệu xây dựng trường THPT ĐCQG Do vậy, lãnh đạo nhà trường phải biết kết hợp cách có hiệu yếu tố lại với để có sức mạnh tổng thể việc thực tiêu chí tiêu chuẩn trường THPT ĐCQG 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG THPT ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỘI AN 2.4.1 Những mặt thuận lợi - Được quan tâm đạo sâu sát, kịp thời Thành ủy, UBND thành phố Hội An, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam UBND tỉnh Quảng Nam - Đội ngũ cán quản lý, giáo viên nhà trường hầu hết đạt chuẩn, học tập nâng cao trình độ chuyên mơn, trình độ trị - Cơ sở vật chất trường THPT tiếp tục đầu tư, nâng cấp ngày khang trang đáp ứng tiêu chuẩn trường THPT ĐCQG - Công tác XHH giáo dục có chuyển biến tích cực 2.4.2 Những khó khăn hạn chế Chưa triển khai mạnh công tác tổ chức, đạo kiểm tra đánh giá - Cơng tác đạo có bất cập: - Chất lượng giáo dục toàn diện số trường chưa đáp ứng tiêu chuẩn trường THPT đạt chuẩn quốc gia - Cơ sở vật chất thiết bị thiếu - Cơng tác xã hội hóa giáo dục có hạn chế: Footer Page 15 of 63 14 Tài liu lun kinh te16 of 63 2.4.3 Tổng hợp kết thực tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Số trường đạt Số trường chưa đạt Tiêu chuẩn 4/4 Tiêu chuẩn 2/4 2/4 Tiêu chuẩn 1/4 3/4 Tiêu chuẩn 4/4 Tiêu chuẩn 1/4 3/4 Cả tiêu chuẩn 0/4 4/4 TIỂU KẾT CHƯƠNG Công tác quản lý xây dựng trường THPT ĐCQG địa bàn thành phố Hội An vài hạn chế định, cần phải sớm khắc phục: Nhận thức tầm quan trọng nội dung xây dựng trường THPT ĐCQG phận không nhỏ giáo viên chưa thật đầy đủ, đến cơng tác dạy học chính, chưa ý đến mặt cơng tác tồn diện khác Chất lượng giáo dục toàn diện toàn diện chưa đáp ứng chuẩn quốc gia Cơ sở vật chất, số yêu cầu thiếu Số lượng giáo viên giỏi cấp sở chưa đạt tiêu so với chuẩn quốc gia Từ thực tế đòi hỏi trường THPT cần áp dựng biện pháp khả thi công tác xây dựng trường THPT ĐCQG thời gian đến nhằm mục đích hồn thiện tiêu chuẩn trường THPT ĐCQG Footer Page 16 of 63 Tài liu lun kinh te17 of 63 15 CHƯƠNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG TRƯỜNG THPT ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TẠI THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM 3.1 CƠ SỞ XÁC LẬP CÁC BIỆN PHÁP 3.1.1 Đảm bảo tính pháp lý 3.1.2 Đảm bảo tính hệ thống 3.1.3 Đảm bảo tính mục tiêu 3.1.5 Đảm bảo tính khả thi 3.2 BIỆN PHÁP XÂY DỰNG TRƯỜNG THPT ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TẠI THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM 3.2.1 Lập đề án kế hoạch xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia kế hoạch phát triển chiến lược nhà trường a Mục đích, ý nghĩa Lập kế hoạch xây dựng trường chuẩn gia để tập trung vào thực mục tiêu nhà trường b Nội dung - Thành lập Ban đạo xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia cần xác định vai trò, vị trí, tầm quan trọng, tác dụng Ban đạo - Lập kế hoạch xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia kiểm tra công tác xây dựng nhà trường theo tiêu chuẩn trường THPT đạt chuẩn quốc gia - Chú trọng kiểm tra công tác xây dựng nhà trường theo tiêu chuẩn trường THPT đạt chuẩn quốc gia 3.2.2 Nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh ý nghĩa, tầm quan trọng việc xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia Footer Page 17 of 63 Tài liu lun kinh te18 of 63 16 a Mục đích ý nghĩa Cơng tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cần quán triệt tư tưởng, nhận thức b Nội dung - Tuyên truyền trực tiếp, cung cấp thông tin họp nhà trường, hội đồng sư phạm, ban đại diện cha mẹ học sinh, họp ban ngành, đoàn thể nhà trường - Tổ chức hội thảo chuyên đề xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia - Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh tham quan, học tập trường THPT ĐCQG - Tuyên truyền gián tiếp thông qua văn bản, thị, báo cáo, thông báo… - Tham mưu với Thành uỷ, quyền thành phố đưa vấn đề xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia vào nghị quyết, chương trình hành động địa phương 3.2.3 Xây dựng đội ngũ CBQL giáo dục đội ngũ giáo viên theo hướng chuẩn hóa a Mục đích, ý nghĩa Xây dựng đội ngũ cán quản lý giáo dục, giáo viên có ý nghĩa quan trọng, giáo viên yếu tố định hàng đầu đến chất lượng giáo dục nhà trường b Nội dung - Hoàn chỉnh máy tổ chức nhà trường hoạt động chức nhiệm vụ giao có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chỗ hình thức tổ chức hội thảo, báo cáo điển hình, tham quan đơn vị Footer Page 18 of 63 Tài liu lun kinh te19 of 63 17 tỉnh - Thực đào tạo bồi dưỡng CBQL đương chức CBQL nguồn - Làm tốt công tác đánh giá cán - Hình thức đào tạo – bồi dưỡng giáo viên 3.2.4 Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện a Mục đích, ý nghĩa Đáp ứng nhu cầu học sinh, cha mẹ học sinh xã hội, góp phần thực mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện mà Nhà nước đề ra, tạo niềm tin nhân dân, xây dựng thương hiệu cho trường b Nội dung - Tiến hành đổi hoạt động giáo dục QLGD nhằm thực giáo dục toàn diện cho học sinh - Xây dựng nhận thức, tạo đồng thuận giáo viên học sinh - Xây dựng nề nếp, trật tự nhà trường - Đẩy mạnh đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá - Tổ chức tốt hoạt động bổ trợ hoạt động GD lên lớp, giáo dục kỹ sống Tăng cường nâng cao vai trò Đồn TNCS Hồ Chí Minh - Tổ chức phong trào thi đua học sinh, tổ chức nhiều đợt thi đua lớp - Tập trung công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên Tăng cường vai trò lãnh đạo Chi Đảng nhà trường 3.2.5 Đảm bảo quy mô trường lớp, sở vật chất trang thiết bị dạy học a Mục đích ý nghĩa Footer Page 19 of 63 Tài liu lun kinh te20 of 63 18 Cơ sở vật chất thiết bị trường học phương tiện thực mục đích quản lý Xây dựng sở vật chất trường học nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành hoạt động dạy học, giáo dục đạt chất lượng tốt, đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn trường THPT đạt chuẩn quốc gia b Nội dung - Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đánh giá thực trạng tình hình quản lý, sử dụng sở vật chất thiết bị dạy học có nhà trường - Tổ chức tập huấn để giáo viên, nhân viên làm chủ thiết bị dạy học đại hỗ trợ việc đổi phương pháp dạy học - Huy động nguồn lực tài ngồi ngân sách để đầu tư thêm sở vật chất trường học đảm bảo đủ phòng học, thư viện, phòng chức năng, nguồn nước sạch, tường rào, nhà vệ sinh… Từng bước đại hóa, đồng hóa phương tiện quản lý thiết bị phục vụ giảng dạy học tập - Tham mưu vơi lãnh đạo cấp để xây dựng kế hoạch thực tiêu chuẩn sở vật chất chưa đạt nhà trường - Nâng cao ý thức, trình độ bảo quản sử dụng hiệu sở vật chất, thiết bị dạy học cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh - Hỗ trợ kinh phí, khuyến khích đội ngũ giáo viên tăng cường làm đồ dùng dạy học phù hợp, hiệu với nội dung học Tổ chức thi đồ dùng dạy học tự làm cấp Từ chọn Footer Page 20 of 63 Tài liu lun kinh te21 of 63 19 mẫu tốt có tính khoa học, tiện ích, hiệu sử dụng để giới thiệu nhân rộng 3.2.6 Tăng cường cơng tác xã hội hóa giáo dục việc xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia a Mục đích ý nghĩa - Xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường lực huy động có hiệu lực lượng xã hội, ủng hộ xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia, thực phương châm kết hợp giáo dục nhà trường – gia đình – xã hội - Xây dựng ý thức trách nhiệm, tinh thần đồn kết, phát huy tính chủ động, sáng tạo đoàn thể, tổ chức quần chúng để kết hợp quyền thực thắng lợi nhiệm vụ năm học, chung sức phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc gia b Nội dung - Tổ chức tốt phối hợp Nhà trường – Gia đình – Xã hội chăm lo tới nghiệp giáo dục - Tăng cường lực huy động có hiệu lực lượng xã hội địa phương, tranh thủ ủng hộ cộng đồng xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia Khơng ngừng quảng bá hình ảnh thành tích nhà trường -Tạo mối quan hệ thật tốt với cấp lãnh đạo quan ban ngành liên quan thành phố - Nhà trường quan tâm đến nguyên tắc lợi ích việc huy động cộng đồng, biết tận dụng thời biết làm cho cộng động việc làm có ích nhiều hình thức 3.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP Các biện pháp nêu tách rời mà chúng có quan hệ chặc chẽ với Biện pháp tiền đề, sở cho biện Footer Page 21 of 63 Tài liu lun kinh te22 of 63 20 pháp kia, chúng bổ sung cho thúc đẩy hoàn thiện tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia Tùy theo tình hình thực tế tự đánh giá trường tiêu chí đạt chưa đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia, lãnh đạo nhà trường xếp thứ tự ưu tiên khác cho biện pháp 3.4 KHẢO NGHIỆM TÍNH CẤP THIẾT, TÍNH KHẢ THI CỦA ĐỀ TÀI - Về tính cấp thiết: Cả biện pháp đề xuất đánh giá cấp thiết, thấp 92,5% cao 97,5% Tuy nhiên biện pháp thứ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện biện pháp thứ xã hội hóa giáo dục có 7,5% người hỏi phân vân tính cấp thiết biện pháp lãnh đạo nhà trường cần phải trọng công tác nâng cao chất lượng giáo dục vận dụng biện pháp vào thực tiễn trường, địa phương cần linh hoạt sáng tạo, để biện pháp đảm bảo tính hợp lý hiệu - Về tính khả thi: Cả giải pháp đề xuất đánh giá khả thi, thấp 87,5% , cao 95% Tuy nhiên biện pháp thứ nâng cao chất lượng giáo dục 12,5% người hỏi phân vân tính khả thi biện pháp TIỂU KẾT CHƯƠNG Cơ sở lý luận thực tiễn nghiên cứu chương chương trường THPT ĐCQG Trong chương này, chúng tơi đề xuất nhóm biện pháp xây dựng trường THPT ĐCQG, nhằm đẩy nhanh trình xây dựng trường THPT ĐCQG địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Các nhóm biện pháp bao quát đầy đủ tiêu chí tiêu chuẩn trường THPT ĐCQG Footer Page 22 of 63 Tài liu lun kinh te23 of 63 21 Các biện pháp đề xuất lấy ý kiến chuyên gia mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp Kết khảo nghiệm đưa liệu để khẳng định biện pháp luận văn đề xuất có tính cấp thiết có khả thực Nếu cấp quản lý biết vận dụng cách linh hoạt nhóm biện pháp quản lý mà chúng tơi đề xuất, khả triển khai công tác xây dựng trường THPT ĐCQG thành phố Hội An thời gian tới đạt kết theo kế hoạch, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường trước yêu cầu đổi giáo dục KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Xây dựng trường chuẩn quốc gia chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta Xây dựng trường chuẩn quốc gia nhằm đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục có chất lượng toàn diện, tạo tiền đề để tiếp cận với trình độ phát triển giáo dục nước tiên tiến giới Trường THPT ĐCQG trường THPT đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn trường THPT ĐCQG nêu rõ thông tư Số 47/2012/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 12 năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo việc Ban hành Quy chế công nhận trường THCS, trường THPT trường THPT có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia cụ thể là: Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý nhà trường; Tiêu chuẩn 2: Cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh; Tiêu chuẩn 3: Chất lượng giáo dục; Tiêu chuẩn 4: tài chính, sở vật chất thiết bị dạy học; Tiêu chuẩn 5: Quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Vấn đề quản lý xây dựng trường THPT ĐCQG dựa nội dung: Quản lý xây dựng kế hoạch hóa; tổ chức; đạo; Footer Page 23 of 63 Tài liu lun kinh te24 of 63 22 kiểm tra, đánh giá Đề tài yếu tố ảnh hưởng đến hiệu xây dựng trường THPT ĐCQG như: công tác đạo Ban giám hiệu nhà trường; chất lượng giáo dục đơn vị; phối hợp tốt với cấp, ngành với PHHS; sở vật chất nhà trường; quan tâm cấp lãnh đạo; chất lượng đội ngũ giáo viên Về mặt nghiên cứu thực trạng đề tài cho thấy Công tác quản lý xây dựng trường THPT ĐCQG địa bàn thành phố Hội An số hạn chế định: - Nhận thức tầm quan trọng nội dung xây dựng trường THPT ĐCQG phận nhỏ giáo viên chưa thật đầy đủ - Kế hoạch hóa xây dựng trường THPT ĐCQG chưa đạt yêu cầu - Cơng tác xã hội hóa giáo dục chậm nhiều mang tính tự phát q trình thực - Chất lượng giáo dục toàn diện toàn diện số trường chưa đáp ứng chuẩn quốc gia - Quy mô trường lớp, sở vật chất trang thiết bị dạy học thiếu, chưa đáp ứng tiêu chí trường ĐCQG - Số lượng giáo viên giỏi cấp trường chưa đạt tiêu so với chuẩn quốc gia Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, đề tài đề xuất hệ thống biện pháp xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thời gian đến, đáp ứng yêu cầu quyền nhân dân thành phố việc đạt tiêu phổ cập giáo dục bậc THPT Nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh ý nghĩa, tầm quan trọng việc xây dựng trường THPT Footer Page 24 of 63 Tài liu lun kinh te25 of 63 23 đạt chuẩn quốc gia Hình thành kế hoạch xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia kế hoạch phát triển chiến lược nhà trường Xây dựng đội ngũ CBQL giáo dục đội ngũ giáo viên theo hướng chuẩn hóa Nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện Đảm bảo quy mơ trường lớp, sở vật chất trang thiết bị dạy học Tăng cường cơng tác xã hội hóa giáo dục việc xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia Kết khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp cho thấy biện pháp có ý nghĩa thiết thực có khả ứng dụng thực tiễn xây dựng trường THPT ĐCQG Kết nghiên cứu đề tài thỏa mãn nhiệm vụ phù hợp với giả thiết đặt Khuyến nghị 2.1 Đối với UBND tỉnh Quảng Nam - Tăng cường đầu tư kinh phí để đảm bảo trường có đầy đủ phòng học, phòng chức năng, y tế, khu giáo dục thể chất… theo quy định - Chỉ đạo Sở Nội Vụ phối hợp Sở GD-ĐT có kế hoạch tuyển giáo viên, cơng nhân viên đầy đủ số lượng đảm bảo chất lượng cho trường THPT địa bàn thành phố Hội An - Đưa vào Nghị xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia 2.2 Đối với Sở GD-ĐT Quảng Nam - Chỉ đạo giúp đỡ trường THPT lập đề án xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện, Footer Page 25 of 63 Tài liu lun kinh te26 of 63 24 tình hình thực tế nhà trường địa phương - Tổ chức kiểm tra định kỳ việc thực tiến độ xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia đơn vị, có biện pháp hỗ trợ kịp thời giúp nhà trường phấn đấu giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia - Sở GD&ĐT tham mưu với UBND tỉnh để giúp nhà trường có đủ số giáo viên, nhân viên số lượng chất lượng, tạo điều kiện thời gian tài để cán bộ, giáo viên tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ Tổ chức cán quản lý tham gia tham quan học tập - Trong kế hoạch tuyển sinh cần đảm bảo số lượng học sinh lớp 2.3 Đối với UBND thành phố Hội An - Đưa vào nghị Hội đồng nhân dân thành phố nghị kế hoạch xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia - Có nguồn vốn đối ứng để xây dựng sở vật chất cho trường tiến hành xây dựng trường THPT ĐCQG có phối hợp đầu tư tỉnh Sở GD-ĐT - Tổ chức hội nghị bàn cơng tác giáo dục địa phương, có thảo luận, kiểm tra tiến độ xây dựng trường chuẩn trường 2.4 Đối với trường THPT: Tranh thủ thời cơ, tham mưu với cấp, thực tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục Footer Page 26 of 63 ... đề tài Luận văn gồm có: MỞ ĐẦU Chương Cơ sở lý luận xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia Chương Thực trạng công tác xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Chương... XUÂN BÁCH Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý giáo dục họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 30 tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin –... biện pháp xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 3.3 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia địa
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn Quản lý xây dựng trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, luận văn Quản lý xây dựng trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn