trac_nghiem_ktct_truong_co_dap_an_6498

22 35 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 01:51

Trắc nghiệm mác lê có đáp án CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ CHÍNH TRỊ Kinh tế hàng hóa xuất hình thành dựa trên: a.) Phân công lao động cá biệt chế độ tư hữu tư liệu sản xuất b.) Phân công lao động chung chế độ sở hữu khác tư liệu sản xuất c.) Phân công lao động xã hội chế độ tư hữu hình thức sở hữu khác tư liệu sản xuất d.) Phân công lao động vàsự sách biệt kinh tế người sản xuất Hàng hóa là: a.) Sản phẩm lao động để thỏa mãn nhu cầu người b.) Sản phẩm lao động thỏa mãn nhu cầu người thông qua mua bán c.) Sản phẩm mua bán thò trường d.) Sản phẩm dùng để trao đổi với người khác Giá trò hàng hóa đònh bởi: a.) Sự khan hàng hóa b.) Công dụng hàng hóa c.) Sự hao phí sức lao động người d.) Lao động trừu tượng người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa Quy luật giá trò có tác dụng: a.) Điều tiết sản xuất lưu thông hàng hóa b.) Thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, tăng suất lao động phân hóa người sản xuất hàng hóa c.) Điều tiết sản xuất, phân hóa giàu nghèo d.) (a) (b) Tư là: a.) Tiền máy móc thiết bò b.) Giá trò dôi sức lao động c.) Tiền có khả lại tăng lên d.) Giá trò mang lại giá trò thặng dư cách bóc lột lao động làm thuê Tiền lương tư chủ nghóa là: a.) Giá trò lao động b.) Sự trả công lao động Trang 57 c.) Giá sức lao động d.) Giá trò sức lao động Lợi nhuận: a.) Là tỷ lệ phần lãi tổng số tư đầu tư b.) Hình thức biến tướng giá trò thặng dự c.) Là khoản tiền công mà doanh nhân tự trả cho d.) Hiệu số giá trò hàng hóa chi phí sản xuất Mục tiêu công nghiệp hóa, đại hóa nước ta năm 2020 là: a.) Đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại b.) Hoàn thành việc xây dựng sở vật chất kỹ thuật chủ nghóa xã hội dựa khoa học công nghệ tiên tiến, cấu kinh tế hợp lý, đời sống vật chất tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững c.) Đưa nước ta trở thành nước công nghiệp đại d.) a, b, c Tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế tiến xã hội là: a.) Đồng nghóa b.) Không đồng nghóa c.) Trái ngược d.) Có liên hệ với làm điều kiện cho 10 Sản xuất hàng hóa tồn tại: a.) Trong thời đại b.) Dưới chế độ nô lệ, phong kiến tư chủ nghóa c.) Chỉ chế độ tư chủ nghóa d.) Trong xã hội có phân công lao động xã hội tách biệt kinh tế người sản xuất 11 Phân phối theo lao động là: a.) Lao động ngang nhau, trả công b.) Phân phối theo số lượng lao động chất lượng lao động cống hiến cho xã hội c.) Phân phối theo sức lao động d.) Trả công lao động theo suất lao động 12 Chỉ số phát triển người (HDI) quốc gia đánh giá dựa trên: a.) Tuổi thọ, trình độ dân trí, mức sống (GDP đầu người, tính theo sức mua tương đương) b.) Tuổi thọ, tỷ lệ tăng dân số, mức sống (GDP đầu người) c.) Tuổi thọ, tỷ lệ thất nghiệp, mức sống (GDP đầu người) Trang 58 d.) Tuổi thọ, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh, mức sống (GDP đầu người) 13 Kinh tế trò là: a.) Khoa học làm giàu b.) Khoa học nghiên cứu mối quan hệ người với người trình sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng cải vật chất quy luật chi phối chúng giai đoạn phát triển khác xã hội c.) Khoa học lựa chọn nguồn tài nguyên hoi sử dụng để sản xuất nhiều loại hàng hóa phân phối cho tiêu dùng tương lai người nhóm người xã hội d.) Khoa học nghiên cứu sản xuất xã hội quy luật 14 Quan hệ cung cầu thuộc khâu trình sản xuất xã hội? a.) Sản xuất tiêu dùng b.) Trao đổi c.) Sản xuất d.) Tiêu dùng 15 Việc sản xuất trao đổi hàng hóa phải tiến hành dựa sở: a.) Hao phí thời gian lao động cần thiết b.) Hao phí thời gian lao động người sản xuất hàng hóa c.) Hao phí thời gian lao động xã hội cần thiết d.) Hao phí lao động khứ lao động sống người sản xuất 16 Nếu nhà tư trả tiền công theo giá trò sức lao động có bóc lột giá trò thặng dư (m) không? a.) Không b.) Có c.) Bò lỗ vốn d.) Không lỗ, không lãi 17 Kinh tế nhà nước gồm có phận nào? a.) Gồm có đất đai, tài nguyên, ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, quỹ nhà nước phận kinh doanh có vốn nhà nước b.) Gồm có doanh nghiệp nhà nước c.) Bao gồm phần kinh doanh có vốn nhà nước d.) (b) (c) 18 Trong kinh tế thò trường đònh hướng XHCN, thành phần kinh tế đóng vai trò chủ đạo? a.) Kinh tế Nhà nước kinh tế tập thể (nòng cốt hợp tác xã) b.) Kinh tế quốc doanh Trang 59 c.) Kinh tế Nhà nước d.) Kinh tế tập thể 19 Hình thức phân phối thu nhập kinh tế nước ta gồm có: a.) Phân phối theo lao động, tiền vốn lợi nhuận b.) Phân phối theo lao động phân phối thù lao lao động thông qua quỹ phúc lợi xã hội c.) (a) (b) d.) Phân phối theo kết lao động hiệu kinh tế, theo mức đóng góp nguồn lực khác vào sản xuất kinh doanh, phân phối thông qua phúc lợi xã hội 20 Chiến lược công nghiệp hóa, đại hóa nước ta là: a.) Chiến lược công nghiệp hóa hướng xuất đồng thời thay nhập có chọn lọc b.) Chiến lược công nghiệp hóa hướng xuất c.) Chiến lược công nghiệp hóa thay nhập d.) Chiến lượng công nghiệp hóa hướng ngoại 21 Tác động việc đánh giá đồng nội tệ cao mức hoạt động xuất nhập khẩu: a.) Khuyến khích nhập khẩu, hạn chế xuất b.) Hạn chế nhập khẩu, khuyến khích xuất c.) Khuyến khích xuất nhập d.) Hạn chế nhập khẩu, khuyến khích tiêu dùng hàng nội đòa 22 Nguồn vốn nước mà ta có nghóa vụ phải trả nợ? a.) FDI ODA b.) FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) c.) ODA (viện trợ phát triển theo chương trình) d.) Vốn liên doanh nước 23 Hãy kể tên loại hình sở hữu nước ta? a.) Sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, sở hữu hỗn hợp b.) Sở hữu toàn dân, sở hữu tư nhân, sở hữu hỗn hợp c.) Sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân d.) Sở hữu nhà nước, sở hữu hợp tác, sở hữu tập thể 24 Đại hội IX Đảng ta xác đònh kinh tế nước ta có thành phần kinh tế? a.) Ba thành phần kinh tế b.) Năm thành phần kinh tế c.) Sáu thành phần kinh tế d.) Bốn thành phần kinh tế Trang 60 25 Các phận: đất đai, tài nguyên, ngân sách, dự trữ quốc gia, quỹ nhà nước phận kinh doanh có vốn nhà nước liên doanh với nước thuộc thành phần kinh tế nước ta? a.) Kinh tế nhà nước kinh tế tập thể b.) Kinh tế nhà nước kinh tế tư nhà nước c.) Kinh tế nhà nước d.) Kinh tế quốc doanh 26 Tiêu chí để đánh giá hiệu xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghóa là: a.) Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, cải thiện đời sống b.) Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, thực công xã hội c.) Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, cải thiện đời sống, thực công xã hội d.) Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển củng cố quan hệ sản xuất 27 Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX xác đònh mô hình kinh tế khái quát thời kỳ độ nước ta là: a.) Kinh tế nhiều thành phần b.) Kinh tế kế hoạch hóa theo đònh hướng XHCN c.) Kinh tế thò trường đònh hướng XHCN d.) Kinh tế nhiều thành phần có quản lý nhà nước theo đònh hướng XHCN 28 Giá trò hàng hóa đònh bởi: a.) Lao động người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa b.) Sự hao phí sức óc, bắp thòt, thần kinh người c.) Lao động trừu tượng người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa d.) Quan hệ cung cầu hàng hóa thò trường 29 Giá trò thặng dư (m) gì? a.) Lợi nhuận thu sau sản xuất kinh doanh b.) Giá trò tư tự tăng lên c.) Một phận giá trò thừa giá trò sức lao động người lao động làm thuê tạo d.) Hiệu số giá trò hàng hóa chi phí sản xuất tư chủ nghóa 30 Sức lao động trở thành hàng hóa khi: a.) Sản xuất hàng hóa đời b.) Có mua bán nô lệ c.) Có phương thức sản xuất TBCN xuất d.) Có kinh tế thò trường Trang 61 31 Chế độ sở hữu công cộng (công hữu) nước ta gồm có: a.) Kinh tế nhà nước kinh tế tập thể b.) Kinh tế nhà nước c.) Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể phần kinh tế nhà nước kinh tế tập thể đơn vò liên doanh hỗn hợp d.) Kinh tế nhà nước phần kinh tế nhà nước đơn vò liên doanh hỗn hợp 32 Người sáng lập chủ nghóa Mác là: a.) Các-mác b.) C.Mác Ph ng-ghen c.) C.Mác, Ph ng-ghen V.I Lê-nin d.) C.Mác V.I Lê-nin 33 Giá hàng hóa gì? a.) Giá trò hàng hóa b.) Quan hệ lượng hàng tiền c.) Biểu tiền giá trò hàng hóa d.) Tổng chi phí sản xuất lợi nhuận 34 Tiền tệ là: a.) Thước đo giá trò hàng hóa b.) Phương tiện lưu thông việc trao đổi hàng hóa c.) Hàng hóa đặc biệt đóng vai trò vật ngang giá chung d.) Tiền giấy, tiền vàng ngoại tệ 35 Quy luật giá trò là: a.) Quy luật kinh tế riêng có chủ nghóa tư b.) Quy luật sản xuất trao đổi hàng hóa c.) Quy luật kinh tế chung cho phương thức sản xuất xã hội d.) Quy luật vónh viễn xã hội loài người 36 Giữa lao động sức lao động thì: a.) Lao động hàng hóa b.) Sức lao động hàng hóa c.) Lao động sức lao động hàng hóa d.) Lao động sức lao động hàng hóa 37 Vai trò máy móc trình sản xuất giá trò thặng dư: a.) Máy móc nguồn gốc chủ yếu tạo thặng dư Trang 62 b.) Máy móc tiền đề vật chất cho việc tạo thặng dư c.) Máy móc với sức lao động tạo thặng dư d.) Máy móc yếu tố đònh 38 Nền kinh tế tri thức xem là: a.) Một phương thức sản xuất b.) Một hình thái kinh tế – xã hội c.) Một giai đoạn phát triển CNTB đại d.) Một nấc thang phát triển lực lượng sản xuất 39 Quá trình tái sản xuất xã hội thể thống gồm có: a.) Hai khâu: sản xuất tiêu dùng b.) Ba khâu: sản xuất, phân phối tiêu dùng c.) Bốn khâu: sản xuất, phân phối, trao đổi tiêu dùng d.) Năm khâu: sản xuất, lưu thông, phân phối, trao đổi tiêu dùng 40 Nền tảng kinh tế quốc dân theo đònh hướng XHCN là: a.) Kinh tế nhà nước b.) Kinh tế quốc doanh kinh tế hợp tác xã c.) Kinh tế nhà nước kinh tế tập thể d.) Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế có vốn đầu tư nước 41 Chủ trương quan hệ quốc tế Nhà nước ta là: a.) Việt Nam sẵn sàng bạn nước cộng đồng quốc tế b.) Việt Nam muốn bạn, đối tác nước cộng đồng quốc tế c.) Việt Nam sẵn sàng bạn, tin cậy nước cộng đồng quốc tế d.) Việt Nam sẵn sàng bạn, đối tác tin cậy nước cộng đồng quốc tế 42 Mối quan hệ nội lực ngoại lực phát triển kinh tế nước ta là: a.) Nội lực b.) Ngoại lực thời kỳ đầu để phá vỡ vòng luẩn quẫn nghèo đói c.) Nội lực chính, ngoại lực quan trọng thời kỳ đầu d.) Nội lực ngoại lực quan trọng 43 Kinh tế thò trường là: a.) Kiểu tổ chức kinh tế tiến loài người b.) Sản phẩm riêng có phương thức sản xuất TBCN c.) Đối lập với kinh tế XHCN Trang 63 d.) Thành tựu văn minh nhân loại không đối lập với CNXH 44 Các yếu tố trình sản xuất bao gồm: a Lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động tư liệu sản xuất b Sức lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động c Lao động, sức lao động đối tượng lao động d Lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động 45 Hai mặt sản xuất xã hội là: a Lực lượng sản xuất kiến trúc thượng tầng b Cơ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng c Lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất d Cơ sở hạ tầng lượng sản xuất 46 Sản phẩm hàng hóa mang thuộc tính lao động sản xuất hàng hóa có tính mặt: a Lao động tư nhân lao động xã hội b Lao động cụ thể lao động trừu tượng c Lao động sống lao động vật hóa d Lao động trừu tượng lao động phức tạp 47 Giá trò cá biệt hàng hóa do: a Hao phí lao động trung bình xã hội quy đònh b Hao phí lao động cá biệt nhà sản xuất đònh c Hao phí lao động ngành đònh d Cả a, b c 48 Giá thò trường hàng hóa chòu tác động bởi: a Giá trò hàng hóa b Cung cầu hàng hóa c Số lượng tiền tệ lưu thông d Cả a, b c 49 Cặp phạm trù sau thuộc lý luận tái sản xuất xã hội: a Tồn xã hội ý thức xã hội b Năng suất chất lượng sản phẩm c Tăng trưởng phát triển kinh tế d Cả a, b c 50 Sự phân chia tư thành tư bất biến tư khả biến để vạch ra: a Đặc điểm di chuyển giá trò loại tư vào sản phẩm Trang 64 b Vai trò lao động khứ lao động sống sản xuất tư chủ nghóa c Bản chất trình sản xuất giá trò thặng dư d Nguồn gốc giá trò thặng dư 51 Khái niệm sau lợi nhuận đúng: a Lợi nhuận hình thức biến tướng giá trò thặng dư b Lợi nhuận giá trò thặng dư coi đẻ tư ứng trước c Lợi nhuận phần lại sau đem tổng doanh thu (TR) trừ tổng chi phí (TC) d Cả a b 52 Phạm trù lợi nhuận bình quân phản ánh: a Toàn giaicấp tư sản bóc lột toàn giai cấp công nhân b Các hình thái thu nhập không lao động chủ nghóa tư có nguồn gốc từ giá trò thặng dư sản xuất c Tất giai cấp tư sản không lao động d Cả a, b c 53 Một năm đặc trưng xã hội - xã hội chủ nghóa Việt Nam “có kinh tế phát triển cao dựa lực lượng sản xuất đại chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu” nêu trong: a Văn kiện đại hội Đảng lần thứ VI b Văn kiện đại hội Đảng lần thứ VII c Văn kiện đại hội Đảng lần thứ VIII d Văn kiện đại hội Đảng lần thứ IX 54 Luận điểm “Sự nghiệp phát triển kinh tế đặt người vào vò trí trung tâm, thống tăng trưởng kinh tế với công tiến xã hội” nêu trong: a Văn kiện đại hội Đảng lần thứ VI b Văn kiện đại hội Đảng lần thứ VII c Văn kiện đại hội Đảng lần thứ VIII d Văn kiện đại hội Đảng lần thứ IX 55 Luận điểm công nghiệp hóa gắn với đại hóa bắt đầu nêu từ: a Văn kiện đại hội Đảng lần thứ VII b Văn kiện đại hội Đảng nhiệm kỳ khóa VII c Văn kiện đại hội Đảng lần thứ VIII d Văn kiện hội nghò trung ương lần thứ (khóa VII) 56 Quan điểm “Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo chế thò trường có quản lý Nhà nước” ngày gọi “Kinh tế thò trường đònh hướng xã hội chủ nghóa” thức khẳng đònh từ: Trang 65 a Hội nghò Ban chấp hành trung ương (khóa IV) b Hội nghò Ban chấp hành trung ương (khóa V) c Hội nghò Ban chấp hành trung ương (khóa VI) d Hội nghò Ban chấp hành trung ương (khóa VII) 57 Tích lũy nội kinh tế Việt Nam đạt mức 27% GDP vào năm: a 1998 b 1999 c 2000 d 2003 58 Tỉ trọng sản phẩm nông nghiệp Việt Nam từ 38,7% GDP giảm xuống 24,3 % GDP thành tựu đạt thời kỳ : a 1991 – 1995 b 1995 – 1996 c 1991 – 2000 d 1996 – 2003 59 60 61 62 Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất : a Quan hệ sản xuất b Mặt quan hệ sản xuất c Là quan hệ pháp lý d Là quan hệ kinh tế Sở hữu Nhà nước Việt Nam là: a Sở hữu công cộng b Sở hữu tòan dân c Hình thức thể thực sở hữu tòan dân d Sở hữu xã hội hóa Sở hữu tập thể là: a Sở hữu hợp tác xã b Sở hữu tổ sản xuất c Sở hữu nhóm người d Là hình thức sở hữu chung người lao động trực tiếp Quan hệ sở hữu do: a Quan hệ sản xuất đònh b Nhà nước đònh c Quốc hội đònh Trang 66 d 63 64 65 66 67 68 69 Trình độ lực lượng sản xuất đònh “Tiếp tục đổi chế , sách khuyến khích tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân” Nghò nêu : a Trong văn kiện Đại hội Đảng lần thức IX b Trong Nghò Trung ương khóa IX c Trong Nghò Trung ương3 khóa IX d Trong Nghò Trung ương khóa IX “Tiếp tục đổi , phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể” Nghò nêu: a Trong văn kiện Đại hộiĐảng lần thứ IX b Trong Nghò Trung ương khóa IX c Trong Nghò Trung ương3 khóa IX d Trong Nghò Trung ương khóa IX “Những Đảng viên làm chủ doanh nghiệp tư nhân chấp hành tốt Điều lệ Đảng luật pháp , sách Nhà nước Đảng viên Đảng” nêu : a Nghò Trung ương khóa IX b Trong Nghò Trung ương khóa IX c Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX d Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII Thành phần kinh tế Tư Nhà nước Việt Nam thể : a Các doanh nghiệp liên doanh b Các liên doanh Việt Nam với nước ngòai c Các liên doanh kinh tế Nhà nước với kinh tế tư tư nhân d Các liên doanh kinh tế nhà nước với thành phần kinh tế khác Đóng góp GDP theo giá thực tế thành phần kinh tế nhà nước 38,52% vào năm a 2000 b 2001 c 2002 d 2003 Tỉ lệ thất nghiệp lực lượng lao động khu vực thành thò 7,34% vào năm: a 2000 b 2001 c 2002 d 2003 Tỉ lệ thất nghiệp nông thôn nước ta tính theo thời gian lao động không sử dụng 26,14% vào năm: Trang 67 70 71 72 73 74 75 a 2000 b 2001 c 2002 d 2003 Đóng góp GDP theo giá thực tế kinh tế có vốn đầu tư nước ngòai 13,27% vào năm: a 2000 b 2001 c 2002 d 2003 Các giải pháp đổi kinh tế Nhà nước : a Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước b Giao, bán, khóan kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước c Chuyển doanh nghiệp nhà nước sang công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên d Cả a, b, c Kinh tế tiểu chủ Việt Nam nay: a Giống với kinh tế tư tư nhân nhỏ b Giống với kinh tế cá thể lớn c Giống với kinh tế cá thể khác với kinh tế tư tư nhân d Giống kinh tế tư tư nhân chỗ thuê nhân công , khác kinh tế cá thể chỗ thuê nhân công Công nghiệp hóa, đại hóa nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ độ lên Chủ nghóa xã hội Việt Nam vì: a Nước ta lên chủ nghóa xã hội từ nước chưa công nghiệp hóa b Công nghiệp hóa, đại hóa tạo sở vật chất kỹ thuật đại cho chủ nghóa xã hội c Tầm quan trọng công nghiệp hóa, đại hóa chủ nghóa xã hội d Thời kỳ độ thời kỳ xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghóa xã hội “Thiết lập quan hệ sản xuất phù hợp theo đònh hướng Xã hội chủ nghóa” nội dung công nghiệp hóa, đại hóa vì: a Mục tiêu công nghiệp hóa, đại hóa b Mục tiêu xây dựng Chủ nghóa xã hội thời kỳ độ c Đây nhiệm vụ kinh tế thời kỳ độ lên Chủ nghóa xã hội Việt Nam d Cả a, b, c Các thành phần kinh tế mâu thuẫn do: a Khác sở hữu b Khác mục đích Trang 68 76 78- 79- 80- 81- 82- c Sự khác tính chất phương thức họat động d Cả a, b, c “Phát huy nguồn lực người sở để phát triển bền vững” : a Tất nguồn lực khác có hạn b Khả sáng tạo người không giới hạn c Con người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển d Cả a, b, c Vì sao, khởi công nghòêp hoá, đại hóa Đảng Nhà nước ta coi “nông nghiệp mặt trận hàng đầu” ? a Vì nông nghiệp sở để thực công nghiệp hóa , đại hóa b Vì đặc điểm kinh tế xã hội nước ta tiến hành công nghiệp hóa , đại hóa c Vì kinh tế kinh tế nông nghiệp d Cả a, b , c Sự cần thiết phát triển kinh tế thò trường Việt Nam do: a Các điều kiện kinh tế hàng hóa tồn khách quan kinh tế b Tác dụng phát triển kinh tế hàng hóa đem lại c Yêu cầu đẩy lùi kinh tế bao cấp d Cả a, b, c Nội dung công nghiệp hóa , đại hóa Việt Nam là: a Phát triển lực lượng sản xuất b Chuyển đổi cấu kinh tế c Thiết lập quan hệ sản xuất theo đònh hướng Xã hội chủ nghóa d Cả a, b , c “Thực quán sách phát triển kinh tế nhiều thành phần” : a Một mục tiêu phát triển kinh tế thò trường Việt Nam b Một đặc trưng kinh tế thò trường đònh hướng Xã hội chủ nghóa c Một giải pháp để phát triển kinh tế thò trường d Một quan điểm phát triển kinh tế thò trường “Đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp nông thôn” là: a Một nội dung chủ yếu phát triển nông nghiệp , nông thôn thời kỳ độ lên chủ nghóa xã hội b Một sách để phát triển nông nghiệp c Một giải pháp để phát triển nông nghiệp d Một yêu cầu để phát triển nông nghiệp Trang 69 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- Các công cụ điều tiết kinh tế Nhà nước bao gồm: a Hệ thống pháp luật, kế họach hóa, sách kinh tế, máy Nhà nước b Hệ thống pháp luật, kế họach hóa, sách kinh tế, kinh tế Nhà nước c Hệ thống pháp luật, kế họach hóa, sách kinh tế, kinh tế Nhà nước kinh tế Tư Nhà nước “Xóa bỏ triệt để chế tập trung , quan liêu , bao cấp , hòan thiện chế quản lý kinh tế Nhà nước” : a Nhiệm vụ đổi kinh tế b Một giải pháp để phát triển kinh tế thò trường đònh hướng Xã hội chủ nghóa c Một nội dung đổi quản lý Nhà nước d Là giải pháp để phát triển kinh tế nhiều thành phần Nội dung chủ yếu quản lý kinh tế Nhà nước ta bao gồm : a Quyết đònh chiến lược phát triển kinh tế xã hội; kế họach hóa ; tổ chức , huy phối hợp ; khuyến khích trừng phạt b Quyết đònh chiến lược; tổ chức, huy phối hợp; khuyến khích trừng phạt c Quyết đònh chiến lược; họach đònh sách kinh tế; tổ chức, huy phối hợp; khuyến khích trừng phạt Chức tài bao gồm: a Chức phân phối chức giám đốc b Chức phân phối quản lý kinh tế thông qua quỹ tiền tệ c Chức phân phối , chức giám đốc , chức điều tiết d Chức phân phối , chức giám đốc , chức dự trữ “Lưu thông tiền tệ điều kiện quan trọng bảo đảm cho tái sản xuất xã hội thực thuận lợi” do: a Vai trò lưu thông tiền tệ thời kỳ độ Việt Nam b Chức lưu thông tiền tệ thời kỳ độ Việt Nam c Đặc điểm lưu thông tiền tệ thời kỳ độ Việt Nam d Ý nghóa lưu thông tiền tệ thời kỳ độ Việt Nam Ngân hàng thương mại tư nhân : a Ngân hàng tư nhân góp vốn làm chủ b Ngân hàng tư nhân làm chủ c Ngân hàng mà sở hữu thuộc tư nhân d Cả a, b, c Ngân hàng thương mại cổ phần là: a Ngân hàng mà vốn cổ đông đóng góp Trang 70 90- 91- 92- 93- 94- 95- b Ngân hàng mà vốn tư nhân đóng góp c Ngân hàng có niêm yết cổ phiếu sở giao dòch chứng khóan d Là lọai ngân hàng tự nhân thành lập theo nguyên tắc công ty cổ phần Các công cụ chủ yếu ngân hàng Nhà nước là: a Họat động thò trường mở ; lãi suất chiết khấu b Phát hành giấy bạc ngân hàng ; họat động thò trường mở ; lãi suất chiết khấu ; dự trữ bắt buộc c Họat động thò trường mở ; lãi suất chiết khấu ; dự trữ bắt buộc d Phát hành giấy bạc ngân hàng ; họat động thò trường mở ; lãi suất chiết khấu Trong thời kỳ độ lên Chủ nghóa xã hội Việt Nam , tồn nhiều hình thức phân phối thu nhập do: a Nền kinh tế nhiều thành phần với nhiều phương thức kinh doanh khác b Đặc điểm tính chất phức tạp thời kỳ độ lên chủ nghóa xã hội c Kinh tế nhiều thành phần xu hướng quốc tế hóa kinh tế d Cả a , b , c Phân phối theo lao động hình thức phân phối: a Cơ thời kỳ độ, áp dụng cho thành phần kinh tế b Chỉ áp dụng thành phần kinh tế dựa sở hữu công cộng tư liệu sản xuất c Chỉ áp dụng cho kinh tế nhà nước d p dụng cho kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể kinh tế tư nhà nước Phân phối theo vốn kết hợp với phân phối theo lao động a p dụng cho kinh tế tập thể b p dụng cho kinh tế nhà nước kinh tế tập thể c p dụng cho hợp tác xã d p dụng cho kinh tế tập thể kinh tế tư nhà nước “Khuyến khích làm giàu hợp pháp , đôi với xóa đói giảm nghèo” : a Một giải pháp thực mục tiêu công xã hội phân phối thu nhập b Một mục tiêu phân phối thu nhập thời kỳ độ c Một nội dung sách xóa đói giảm nghèo d Là phương hướng để thực mục tiêu công xã hội Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngòai nêu đưa vào sử dụng từ : a Đại hội Đảng lần thứ VI b Đại hội Đảng lần thứ VII c Đại hội Đảng lần thứ VIII d Đại hội Đảng lần thứ IX Trang 71 96- 97- 98- 99- 100- 101- 102- Trong đổi kinh tế nhà nước , chuyển doanh nghiệp nhà nước sang công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên áp dụng cho: a Các doanh nghiệp nhà nước không cổ phần hóa b Các doanh nghiệp nhà nước không giao , bán, khóan kinh doanh, cho thuê c Các doanh nghiệp nhà nước không sáp nhập, giải thể, hay phá sản d Các doanh nghiệp nhà nước không cổ phần hóa được, không giao, bán, khóan kinh doanh, cho thuê được, mà nhà nước không cần nắm 100% vốn Trong quan hệ kinh tế đối ngoại“Đảm bảo ổn đònh môi trường trò , kinh tế xã hội” là: a Giải pháp chủ yếu nhằm mở rộng , nâng cao hiệu kinh tế đối ngọai b Giải pháp để thu hút vốn đầu tư nước ngòai c Giải pháp để phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngòai d Cả a , b, c Đầu tư nước ngòai xuất tư là: a Hai hình thức đầu tư khác b Một hình thức đầu tư khác tên gọi c Giống mục đích khác phương thức d Tên gọi đầu tư nước ngòai , điều kiện lòch sử khác “Phân công lao động quốc tế” là: a Cơ sở việc hình thành phát triển kinh tế đối ngọai b Cơ sở họat động ngọai thương c Cơ sở đầu tư nước ngòai d Cả a , b , c Chính sách tỉ giá hối đoái là: a Chính sách kinh tế đối ngọai b Chính sách tiền tệ c Chính sách tài d Cả a , b , c Phân công lao động xã hội phân công lao động quốc tế là: a Hai khái niệm khác kinh tế trò b Hai khái niệm giống chất , khác phạm vi mức độ c Hai khái niệm hòan tòan giống , phân công lao động xã hội bao hàm phân công lao động quốc tế d Cả a, b, c sai Vì văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX đưa mục tiêu phấn đấu đến năm 2010 tỉ trọng GDP nông nghiệp : 16 – 17% , công nghiệp : 40 – 41% , dòch vụ : 42 – 43%: Trang 72 103- 104- 105- 106- 107- 108- a Vì mục tiêu , đáp ứng yêu cầu xây dựng cấu kinh tế hợp lý b Vì cấu kinh tế mà nước ta phấn đấu xây dựng đến năm 2010 cấu công – nông nghiệp – dòch vụ c Vì yêu cầu chuyển dòch cấu kinh tế theo hướng đại d Cả a , b , c Có hình thức đòa tô chế độ phong kiến: a) loaïi b) loaïi c) loaïi d) loại Cuộc đại phân công lao động xã hội lần thứ là: a) Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt b) Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp c) Thương nghiệp trở thành ngành độc lập d) Sự phân công lao động theo lứa tuổi giới tính Sản xuất hàng hóa TBCN là: a) Nền sản xuất dựa chế độ tư hữu tư liệu sản xuất b) Nền sản xuất dựa chế độ người bóc lột người c) Nền sản xuất dựa sở phân công lao động xã hội chế độ tư hữu tư liệu sản xuất d) Nền sản xuất dựa chế độ tư hữu tư liệu sản xuất bóc lột lao động làm thuê Lao động trừu tượng: a) Là phạm trù riêng kinh tế thò trường b) Là phạm trù chung sản xuất xã hội c) Là phạm trù kinh tế hàng hóa d) Là phạm trù riêng chủ nghiã tư Lượng giá trò xã hội hàng hóa đònh bởi: a) Hao phí vật tư kỹ thuật b) Hao phí lao động cần thiết người sản xuất hàng hóa c) Thời gian lao động xã hội cần thiết d) Lượng lao động kết tinh hàng hóa Yếu tố đònh đến giá hàng hóa là: a) Quan hệ cung cầu b) Giá trò sử dụng hàng hóa c) Thò hiếu, mốt thời trang d) Giá trò hàng hoùa Trang 73 109- 110- 111- 112- 113- 114- 115- Lượng giá trò đơn vò hàng hóa: a) Tỷ lệ thuận với suất lao động, tỷ lệ nghòch với thời gian lao động xã hội cần thiết b) Tỷ lệ nghòch với suất lao động thời gian lao động xã hội cần thiết c) Tỷ lệ thuận với thời gian lao động xã hội cần thiết, tỷ lệ nghòch với suất lao động d) Tỷ lệ thuận với hao phí vật tư kỹ thuật, tỷ lệ nghòch với thời gian lao động xã hội cần thiết Chức tiền là: a) Phương tiện lưu thông b) Tiền giới c) Thước đo giá trò d) Phương tiện toán Lao động cụ thể: a) Là phạm trù lòch sử b) Tạo giá trò sử dụng hàng hóa c) Tạo giá trò hàng hóa d) Biểu tính chất xã hội người sản xuất hàng hóa Hai hàng hóa trao đổi với do: a) Chúng sản phẩm lao động b) Có lượng thời gian hao phí lao động xà hội cần thiết để sản xuất chúng c) Có hao phí vật tư kỹ thuật d) Cả a b Sự phát triển đại công nghiệp khí TBCN nước Anh bắt đầu từ: a) Các ngành công nghiệp chế tạo b) Các ngành công nghiệp nặng c) Các ngành công nghiệp nhẹ d) Ngành sản xuất máy nước Chủ nghiã tư đời khi: a) Sản xuất hàng hóa phát triển cao b) Tư liệu sản xuất tập trung tay số người đa số người xã hội bò hết tư liệu sản xuất c) Phân công lao động xã hội phát triển cao d) Xuất giai cấp bóc lột giai cấp bò bóc lột Tiến trình cách mạng kỹ thuật nước Anh bắt đầu từ: a) Máy công tác b) Máy động lực ( phát lực) c) Máy chuyền lực Trang 74 d) 116- 117- 118- 119- 120- 121- 122- Ngành chế tạo khí Mâu thuẫn sản xuất hàng hóa : a) Mâu thuẫn hàng với tiền b) Mâu thuẫn giưã giá trò với giá trò sử dụng c) Mâu thuẫn lao động tư nhân với lao động xã hội d) Mâu thuẫn sản xuất với tiêu dùng Tư bất biến trình sản xuất: a) Chuyển toàn giá trò vào sản phẩm b) Chuyển dần phần giá trò vào sản phẩm c) Không thay đổi lượng d) Tăng lên lượng Khối lượng giá trò thặng dư (M) phản ánh: a) Trình độ bóc lột tư lao động làm thuê b) Tính chất bóc lột tư lao động làm thuê c) Phạm vi bóc lột tư lao động d) Qui mô bóc lột tư lao động làm thuê Muốn tăng cường bóc lột giá trò thặng dư tương đối phải: a) Tăng suất lao động ngành sản xuất tư liệu sản xuất, để sản xuất tư liệu sinh hoạt b) Tăng cường độ lao động, kéo dài ngày lao động c) Tăng suất lao động ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt d) Cả a c Tiền lương danh nghóa: a) Là số tiền biểu giá trò sức lao động b) Là giá lao động c) Là giá sức lao động d) Luôn hay đổi theo giá tư liệu sinh hoạt Điều kiện để tái sản xuất mở rộng tư chủ nghóa: a) Qui mô tư khả biến phải lớn trước b) Số công nhân phải nhiều trước c) Phải có tích luỹ tư để tăng qui mô tư ứng trước d) Phải tổ chức lao động tốt Sự giống tích tụ tập trung tư bản: a) Làm tăng tổng tư xã hội b) Quan hệ nhà tư với c) Quan hệ giữ nhà tư với công nhân Trang 75 d) 123- 124- 125- 126- 127- 128- 129- Làm tăng qui mô tư cá biệt Chi phí sản xuất tư chủ nghóa bao gồm: a c+v+m b c+ v c v + m d c+m So sánh chất giá trò thặng dư với lợi nhuận: a Giá trò thặng dư lao động tạo lợi nhuận hiệu kinh doanh đem lại b Giá trò thặng dư lợi nhuận khác chất c Giống chất, phần lao đông không công công nhân d Cả a b Cạnh tranh nội ngành dẫn đến a Hình thành giá trò thò trường b Hình thành lợi nhuận bình quân c Hình thành giá trò xã hội d Cả a c cạnh tranh ngành, dẫn đến a Hình thành lợi nhuận bình quân tỷ suất lợi nhuận bình quân ngành b Hình thành giá trò xã hội c Hình thành giá hàng hoá d Hình thành lợi nhuận siêu ngạch Giá trò hàng hoá chuyển hoá thành giá sản xuất a Cạnh tranh nội ngành b Sự hình thành lợi nhuận bình quân c Sự hình thành chi phí sản xuất TBCN d Cả a c Giá sản xuất bao gồm: a Chi phí sản xuất + lợi nhuận b Chi phí sản xuất + lợi nhuận bình quân c Chi phí sản xuất + giá trò thặng dư d Chi phí sản xuất + lợi nhuận siêu ngạch So sánh lượng tỷ suất giá trò thặng dư với tỷ suất lợi nhuận a Tỷ suất giá trò thặng dư bằøng tỷ suất lợi nhuận b Tý suất giá trò thặng dư nhỏ tý suất lợi nhuận c Tỷ suất giá trò thặng dư lớn lơn tỷ suất lợi nhuận Trang 76 d Cả a b 130- Quy luật giá trò thặng dư biểu giai đoạn CNTB tự cạnh tranh là: a Quy luật lợi nhuận b Quy luật lợi nhuận độc quyền c Quy luật lợi nhuận bình quân d Quy luật gí độc quyền 131- Nguồn gốc lợi nhuận tư thương nghiệp CNTB: a Do lưu thông mà có b Do bán hàng hoá cao giá trò c Là phần giá trò thặng dư tạo sản xuất d Do tiết kiệm chi phí vận chuyển 132- Chi phí lưu thông tư thương nghiệp bao gồm: a Chi phí vận chuyển, chi phí bao bì, chi phí bảo quản b Chi phí lưu thông tuý, chi phí lưu thông bổ sung c Chi phí lưu thông tuý, chi phí vận chuyển d Chí phí quảng cáo, khuyến 133- Nguồn gốc lợi tức tư cho vay: a Là phần giá trò thặng tạo sản xuất b Do kinh doanh tiền tệ mà có c Do nhà tư vay trả cho nhà tư cho vay d Cả a b 134- Tỷ suất lợi tức là: a Tỷ lệ phần trăm tổng số lợi tức tổng số tư tiền tệ cho vay b Tỷ lệ phần trăm giữa tổng lợi nhuận tổng tư tiền tệ cho vay c Tỷ lệ phần trăm tổng giá trò thặng dư tổng tư tiền tệ cho vay d Cả b c 135- Nguồn gốc đòa tô tư bản: a Là phần giá trò thặng dư nằm lợi nhuận bình quân b Là phần lợi nhuận bình quân c Là tiền thuê đất d Do độ màu mỡ ruộng đất đem lại cho chủ đất 136- Đòa tô chênh lệch I là: a Là đòa tô có loại ruộng đất tốt, trung bình b Do ruộng đất có vò trí thuận lợi c Do thâm canh đem lại Trang 77 d Cả a b 137- Đòa tô chênh lệch II là: a Là đòa tô thu loại đất có vò trí thuận lợi b Là đòa tô thu loại ruộng đất tốt c Là đòa tô thu nhờ đầu tư, thâm canh d Cả a b 138- Đòa tô tuyệt đối là: a Đòa tô thu tất loại đất cho thuê b Là đòa tô thu loại ruộng đất xấu c Là đòa tô thu loại ruộng đất tốt d Cả a c 139- Biểu quy luật giá trò thặng dư giai đoạn chủ nghóa tư độc quyền là: a Lợi nhuận bình quân giá sản xuất b Giá trò giá thò trường c Lợi nhuận độc quyền cao d Cả a c 140- Cơ chế điều tiết kinh tế chủ nghóa tư độc quyền nhà nước là: a Thò trường cạnh tranh, độc quyền tư nhân điều tiết nhà nước b Nhà nước độc quyền tư nhân c Thò trường nhà nước d Cả a, b, c *** _ Trang 78
- Xem thêm -

Xem thêm: trac_nghiem_ktct_truong_co_dap_an_6498, trac_nghiem_ktct_truong_co_dap_an_6498

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn