Luận án tiến sĩ kinh tế phát triển quan hệ thương mại việt nam với các nước đông á đến năm 2030

212 23 0
  • Loading ...
1/212 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 08:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI DƯƠNG HOÀNG ANH PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG Á ĐẾN NĂM 2030 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI DƯƠNG HOÀNG ANH PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG Á ĐẾN NĂM 2030 Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 934.04.10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Hà Văn Sự TS Thân Danh Phúc HÀ NỘI - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án “Phát triển quan hệ thương mại Việt Nam với nước Đông Á đến năm 2030” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các nội dung nghiên cứu luận án kết nghiên cứu tơi thực hiện, có kế thừa trích dẫn đầy đủ kết nghiên cứu tác giả công bố Số liệu sử dụng luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Những kết luận khoa học luận án chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án Dƣơng Hoàng Anh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 20 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 21 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 25 KẾT CẤU LUẬN ÁN 26 Chương MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƢƠNG MẠI GIỮA CÁC QUỐC GIA 27 1.1 BẢN CHẤT, VAI TRÒ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƢƠNG MẠI GIỮA CÁC QUỐC GIA 27 1.1.1 Bản chất, hình thức đặc điểm phát triển quan hệ thƣơng mại quốc gia 27 1.1.2 Sự cần thiết vai trò việc phát triển quan hệ thƣơng mại quốc gia 39 1.1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển quan hệ thƣơng mại quốc gia 42 1.2 NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƢƠNG MẠI GIỮA CÁC QUỐC GIA 47 1.2.1 Nguyên tắc phát triển quan hệ thƣơng mại quốc gia 47 1.2.2 Yêu cầu phát triển quan hệ thƣơng mại quốc gia 51 1.2.3 Nội dung phát triển quan hệ thƣơng mại quốc gia 53 iii 1.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM TRONG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƢƠNG MẠI GIỮA CÁC QUỐC GIA 56 1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế phát triển quan hệ thƣơng mại quốc gia 56 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 63 Chương PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƢƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM VỚI CÁC NƢỚC ĐÔNG Á 65 2.1 MỘT SỐ KHÁI QUÁT VỀ KHU VỰC ĐÔNG Á VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƢƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM VỚI CÁC NƢỚC ĐÔNG Á 65 2.1.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực Đông Á 65 2.1.2 Khái quát thực trạng hợp tác thƣơng mại khu vực Đông Á 67 2.1.3 Tiềm phát triển quan hệ thƣơng mại Việt Nam với nƣớc Đông Á 71 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƢƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƢỚC ĐÔNG Á GIAI ĐOẠN 2007 ĐẾN NAY 76 2.2.1 Khái quát chung phát triển quan hệ thƣơng mại Việt Nam với nƣớc Đông Á 76 2.2.2 Thực trạng sách phát triển quan hệ thƣơng mại Việt Nam với nƣớc Đông Á 81 2.2.3 Thực trạng phát triển quan hệ thƣơng mại Việt Nam với ASEAN 85 2.2.4 Thực trạng phát triển quan hệ thƣơng mại Việt Nam – Hàn Quốc 90 2.2.5 Thực trạng phát triển quan hệ thƣơng mại Việt Nam – Nhật Bản 99 2.2.6 Thực trạng phát triển quan hệ thƣơng mại Việt Nam – Trung Quốc 107 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƢƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƢỚC ĐÔNG Á GIAI ĐOẠN 2007 ĐẾN NAY 115 2.3.1 Kết đạt đƣợc phát triển quan hệ thƣơng mại Việt iv Nam với nƣớc Đông Á 115 2.3.2 Hạn chế tồn phát triển quan hệ thƣơng mại Việt Nam với nƣớc Đông Á 120 Chương QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƢƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƢỚC ĐÔNG Á ĐẾN NĂM 2030 125 3.1 BỐI CẢNH ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƢƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƢỚC ĐÔNG Á ĐẾN NĂM 2030 125 3.1.1 Bối cảnh quốc tế khu vực ảnh hƣởng đến phát triển quan hệ thƣơng mại Việt Nam với nƣớc Đông Á đến năm 2030 125 3.1.2 Bối cảnh nƣớc ảnh hƣởng đến phát triển quan hệ thƣơng mại Việt Nam với nƣớc Đông Á đến năm 2030 132 3.1.3 Cơ hội thách thức chủ yếu cho phát triển quan hệ thƣơng mại Việt Nam với nƣớc Đông Á đến năm 2030 134 3.2 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƢƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƢỚC ĐÔNG Á ĐẾN NĂM 2030 137 3.2.1 Quan điểm phát triển quan hệ thƣơng mại Việt Nam với nƣớc Đông Á đến năm 2030 137 3.2.2 Định hƣớng phát triển quan hệ thƣơng mại Việt Nam với nƣớc Đông Á đến năm 2030 140 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƢƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƢỚC ĐÔNG Á ĐẾN NĂM 2030 142 3.3.1 Giải pháp chung 142 3.3.2 Giải pháp với đối tác khu vực Đông Á 153 3.3.3 Một số giải pháp điều kiện 157 KẾT LUẬN 160 CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA NGHIÊN CỨU SINH ĐÃ CƠNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 161 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 162 PHỤ LỤC 177 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Danh mục từ viết tắt Tiếng Việt Nghĩa Tiếng Việt Từ viết tắt CCTM Cán cân thƣơng mại KN Kim ngạch KT-XH Kinh tế - xã hội NCS Nghiên cứu sinh NK Nhập QHTM Quan hệ thƣơng mại TM Thƣơng mại TMDV Thƣơng mại dịch vụ TMHH Thƣơng mai hàng hóa TMQT Thƣơng mại quốc tế USD Đồng đôla Mỹ XK Xuất XNK Xuất nhập VH-XH Văn hóa – xã hội Danh mục từ viết tắt Tiếng Anh Từ viết tắt Viết đầy đủ Tiếng Anh Nghĩa Tiếng Việt ACFTA ASEAN – China Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự ASEAN - Trung Quốc AEC ASEAN Economic Community Cộng đồng kinh tế ASEAN AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự ASEAN AKFTA ASEAN-Korea Free Trade Agreement Hiệp định thƣơng mại tự ASEAN – Hàn Quốc ASEAN Association of South East Asian Nations Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ASEAN Các nƣớc ASEAN bao gồm Brunei, Malaysia, Indonesia, vi Philippines, Thái Lan Singapore ATIGA ASEAN Trade in Goods Agreement Hiệp định thƣơng mại hàng hóa ASEAN AJCEP ASEAN – Japan Comprehensive Economic Parnership Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản CEPT Common Effective Preferential Tariff Chƣơng trình thuế quan ƣu đãi có hiệu lực chung CPTPP Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership Hiệp định đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dƣơng EPA Economic Partnership Agreement Hiệp định đối tác kinh tế FDI Foreign Direct Investment Đầu tƣ trực tiếp nƣớc FTA Free Trade Agreement Hiệp định thƣơng mại tự GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội MFN Most Favoured Nation Đãi ngộ tối huệ quốc NT National Treatment Đối xử quốc gia RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RTA Regional Trading Agreement Hiệp định thƣơng mại khu vực WTO World Trade Organization Tổ chức thƣơng mại giới VJEPA Vietnam – Japan Economic Partnership Agreement Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản VKFTA Vietnam – Korea Free Trade Agreement Hiệp định thƣơng mại tự Việt Nam – Hàn Quốc vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Số liệu KT-XH số quốc gia khu vực Đông Á .66 Bảng 2.2 Lợi so sánh hàng xuất Việt Nam qua số RCA 75 Bảng 2.3 Thứ hạng thị trƣờng Đông Á xếp theo giá trị xuất khẩu, nhập quan hệ thƣơng mại với Việt Nam 78 Bảng 2.4 Chỉ số tập trung thƣơng mại Việt Nam với số nƣớc ASEAN 89 Bảng 2.5 Chỉ số bổ sung thƣơng mại Việt Nam với nƣớc ASEAN 90 Bảng 2.6 XNK hàng hóa Việt Nam – Hàn Quốc phân theo trình độ cơng nghệ 97 Bảng 2.7 Mức độ tập trung thƣơng mại Việt Nam Hàn Quốc 98 Bảng 2.8 XNK hàng hóa Việt Nam – Nhật Bản theo trình độ cơng nghệ 105 Bảng 2.9 Mức độ tập trung thƣơng mại Việt Nam Nhật Bản 106 Bảng 2.10 XNK hàng hóa Việt Nam – Trung Quốc theo trình độ cơng nghệ .113 Bảng 2.11 Mức độ tập trung thƣơng mại Việt Nam Trung Quốc 114 ... triển quan hệ thƣơng mại Việt Nam với nƣớc Đông Á đến năm 2030 134 3.2 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƢƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƢỚC ĐÔNG Á ĐẾN NĂM 2030 137 3.2.1 Quan. .. đến phát triển quan hệ thƣơng mại Việt Nam với nƣớc Đông Á đến năm 2030 125 3.1.2 Bối cảnh nƣớc ảnh hƣởng đến phát triển quan hệ thƣơng mại Việt Nam với nƣớc Đông Á đến năm 2030 132 3.1.3... Việt Nam với ASEAN 85 2.2.4 Thực trạng phát triển quan hệ thƣơng mại Việt Nam – Hàn Quốc 90 2.2.5 Thực trạng phát triển quan hệ thƣơng mại Việt Nam – Nhật Bản 99 2.2.6 Thực trạng phát triển quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ kinh tế phát triển quan hệ thương mại việt nam với các nước đông á đến năm 2030 , Luận án tiến sĩ kinh tế phát triển quan hệ thương mại việt nam với các nước đông á đến năm 2030

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn