53 đề tập huấn sở GD đt TP hồ chí minh đề 11 2019

17 5 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 08:39

TRƯỜNG THPT … KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI THỬ Mã đề thi 159 Họ tên:…………………………….Lớp:…………… …… …… 2x  m với m tham số , m �4 Tìm giá trị tham số m thỏa x2 f  x   max f  x   8 mãn xmin � 0;2 x� 0;2 Câu Cho hàm số y  A m  B m  D m  10 C m  12 Câu Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d qua điểm E (3;1; 2) có vectơ phương ur u   1; 2; 3  Tìm phương trình tắc đường thẳng d A d : x  y 1 z    3 B d : x  y 1 z    3 C d : x 1 y  z    3 D d : x 1 y  z    3 Câu Gọi giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số f  x   m Tính S  M  m A S  B S  x  3x  đoạn  2; 4 M , x 1 C S  D S  Câu Với số thực dương a, b Mệnh đề ? A ln a  ln b  ln a b B ln(ab)  ln a.ln b C ln( ab)  ln a  ln b D ln a ln a  b ln b Câu Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A  a, 0,  , B  0, b,  , C  0, 0, c  với a, b, c số dương thay đổi cho a  4b  16c  49 Tính tổng P  a  b  c cho khoảng cách từ O đến mặt phẳng lớn A P  49 � B P  49 � C P  51 � D P  51 � Câu Cho hình chóp S ABCD có hai mặt bên  SAB   SBC  vng góc với mặt đáy  ABCD  Đường thẳng sau vuông góc với mặt phẳng  ABCD  A SB   ABCD  B SC   ABCD  Câu Cho a, b, c số thực dương khác C SD   ABCD  D SA   ABCD  Đồ thị hàm số y  a x , y  b x , y  c x cho hình vẽ bên Trang 1/17 - Mã đề thi 159 Mệnh đề đúng? A b  c  a Câu Cho hàm số y  B a  c  b C c  a  b D a  b  c x  2017 Mệnh đề ? x 1 A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang đường thẳng y  khơng có tiệm cận đứng B Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận ngang có một tiệm cận đứng đường thẳng x  1 C Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang đường thẳng y  , y  2 khơng có tiệm cận đứng D Đồ thị hàm số khơng có tiệm cân ngang có đung hai đường tiệm cận đứng đường thẳng x  , x  1 Câu Gọi l , h, R độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy khối nón Thể tích khối nón V Chọn đẳng thức A V   R 2l B V   R l C V   R h D V   R h Câu 10 Tính diện tích S hình phẳng giới hạn (C ) : y   x  x  5; y  0; x  0; x  A S   � B S  � C S  � D S   � Câu 11 Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  Q  song song với mặt phẳng  P  : 2x  y  z  17  Biết mặt phẳng  Q  cắt mặt cầu  S  : x   y     z  1  25 theo đường tròn có chu vi 6 2 Khi mặt phẳng  Q  có phương trình là: A 2x  y  z  17  B 2x  y  z  17  C x  y  z   D 2x  y  z   Câu 12 Tìm đường tiệm cận đứng đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  1 ; y  1 D x  1 ; y  2 Câu 13 Cho hàm số f  x  xác định, liên tục � có bảng biến thiên sau: A x  1 ; y  Trang 2/17 - Mã đề thi 159 B x  ; y  2 C x  2x 1 x 1 Mệnh đề mệnh đề đúng? A Hàm số có giá trị cực đại B Hàm số có hai điểm cực trị C Hàm số có giá trị lớn , nhỏ  D Đồ thị hàm số khơng cắt trục hồnh Câu 14 Cho hàm số f liên tục đoạn [0;6] Biết f ( x)dx  � B 9 A f ( x )dx ? f ( x)dx  Tính � � D 5 C Câu 15 Cho số phức z thỏa (2i  1) z   3i Tìm điểm M điểm biểu diễn số phức z ? B M (2, 1) A M (2,1) C M (2,1) D M (2, 1) Câu 16 Cho số phức z thỏa z  (2  i ) z   5i Tính mơ đun số phức z A | z | 13 B | z | C | z | 13 D z  Câu 17 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục �, thỏa mãn f  x   f   x   12 x Tìm phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  f  x  điểm có hồnh độ x  A y  x  B y  x  C y  x  D y  x  Câu 18 Bạn Huy trúng tuyển vào trường đại học kinh tế, khơng đủ tiền nộp học phí nên bạn Huy định vay ngân hàng bốn năm, năm vay 4.000.000 đồng với lãi suất 3% / năm Sau tốt nghiệp đại học, bạn Huy phải trả góp hàng tháng với số tiền T với lãi suất 0, 25% / tháng vòng năm.Tính số tiền T mà bạn Huy phải trả cho ngân hàng tháng A 330367 đồng B 287275 đồng C 309718 đồng D 308945 đồng Câu 19 Hàm số sau nghịch biến tập xác định nó? A y  log x B y  log x C y  log e x  D y  log x Câu 20 Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác ABC vuông A, BC  2a, AC  a , SB vng góc với đáy Góc cạnh bên SC mặt đáy 600 Tính theo a thể tích khối chóp S ABC A V  a3 � Câu 21 Viết biểu thức T  A T  x B V  a3 � C V  a3 � 12 D V  a3 � x x x5 dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ B T  x C T  x D T  x Trang 3/17 - Mã đề thi 159 Câu 22 Tìm tập hợp T tất giá trị tham số m để phương trình x 1  m.2 x    có hai nghiệm phân biệt A T   �;  B T   �;   � 2;  � C T   2;  D T   2;  � Câu 23 Nhà Lan có ba anh chị em Hôm Mẹ chợ mua cho bánh kem hình trụ có bán kính R  30 cm, chiều cao h  cm Mẹ muốn Lan chia bánh thành ba phần tích cách cắt hai nhát nằm hai mặt phẳng song song vng góc với mặt đáy Hỏi khoảng cách d hai mặt phẳng chứa hai nhát cắt bao nhiêu? B d �15,896 A d  15 C d �7,948 D d  20 Câu 24 Cho số phức z, w thỏa mãn z   2i  z  5i , w  iz  20 Tìm giá trị nhỏ m w A m  10 � B m  10 C m  10 � D ` m  10 Câu 25 Trong không gian Oxyz , mặt phẳng    qua điểm M  1; 2;1 cắt tia Ox , Oy , Oz A , B , C cho độ dài đoạn thẳng OA , OB , OC theo thứ tự tạo thành cấp số nhân có cơng bội Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới mặt phẳng    A 21 B 21 21 C 21 D 21 Câu 26 Tính tổng diện tích tất mặt tứ diện cạnh a a2 a2 A S  4a B S  C S  D S  a � � Câu 27 Cho hàm số y  x  bx  cx  d , biết đồ thị hàm số cho có hai điểm cực trị đường thẳng nối hai điểm cực trị qua điểm A  0;1 , tìm giá trị nhỏ biểu thức T  bcd  2bc  3d  20 A T  14 B T  C T  14 D T  2 Câu 28 Cho hình lăng trụ ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vng A, � ACB  300 Tính số đo góc  hợp hai đường thẳng AB B ' C '? B   600 A   450 C   300 D   900 2x 1 đồ thị hàm số y  x  x  có hai điểm chung, kí hiệu x tọa độ hai điểm Tìm y1  y2 Câu 29 Biết đồ thị hàm số y   x1 , y1  ,  x2 , y2  A y1  y2  B y1  y2  C y1  y2  Câu 30 Khẳng định khẳng định sau khẳng định sai? A Số phức z = 2 có phần thực 2 B Số phức z = 2 có số phức liên hợp z =- 2 C Số phức z = 2 có phần ảo D Số phức z = 2 có mơđun 2 Câu 31 Phương trình log  x  x  12   log  x   có nghiệm? Trang 4/17 - Mã đề thi 159 D y1  y2  A B C D Câu 32 Một khối gỗ có dạng hình nón hình vẽ, chiều cao khối gỗ 10 cm, đáy khối gỗ hình tròn có bán kính cm Để tạo nên cục chặn giấy có dạng hình chóp tứ giác đều, bác thợ mộc phải đục khối gỗ thành khối chóp tứ giác cho khối chóp tích lớn Biết khối gỗ ban đầu có khối lượng riêng 0,9 gam / cm3 Khối lượng cục chặn giấy tạo thành có giá trị gần với giá trị sau đây? B m  111 gam A m  96 gam C m  90 gam D m  133 gam  x   x  Khẳng định sau đúng? Câu 33 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f � A Hàm số nghịch biến  �;1 B Hàm số nghịch biến  �;  � C Hàm số nghịch biến  1;1 D Hàm số đồng biến  �;  � Câu 34 Có giá trị nguyên m để đồ thị hàm số y  x  x  x   m có hai điểm cực trị nằm hai phía trục hồnh? A B C D Câu 35 Trong khơng gian Oxyz , viết phương trình mặt cầu đường kính AB với A  3;1; 2  B  1;3;  A  S  :  x  1   y    z  B  S  :  x  1   y    z  C  S  :  x  1   y    z  D  S  :  x  1   y    z  2 2 Câu 36 Cho hình chóp tứ giác S ABCD có cạnh đáy a cạnh bên 2a Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp hình chóp S ABCD A V  16a 3 14 � 49 B V  64a 3 14 � 49 C V  64a 3 14 � 147 D V  2a 3 14 � Câu 37 Trong không gian Oxyz , cho ba điểm A(a;0;0), B(0; b;0) C (0;0; c), (abc �0) Viết phương trình mặt phẳng qua ba điểm A, B C A  ABC  : x y z    a b c B  ABC  : x y z    a b c C  ABC  : x y z    a b c D  ABC  : x y z     a b c Câu 38 Cho hàm số y   x  1  x   Trung điểm đoạn thẳng nối hai điểm cực trị đồ thị hàm số nằm đường thẳng đây? A x  y   B x  y   C x  y   D x  y   Trang 5/17 - Mã đề thi 159 Câu 39 Trong khơng gian Oxyz , viết phương trình đường thẳng d qua M (3; 2; 5) vng góc với mặt phẳng  P  : x  y  z   �x   t � A d : �y   2t �z  5  5t � �x   t � B d : �y   2t �z  5  5t � �x   t � C d : �y   2t �z  5  5t � �x   t � D d : �y   2t �z  5  5t � Câu 40 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục khoảng K có đồ thị đường cong  C  Viết phương trình tiếp tuyến  C  điểm M  a; f  a   ,  a �K   a  x  a  f  a A y  f �  a  x  a  f  a B y  f �  a C y  f  a   x  a   f �  a  x  a  f  a D y  f � Câu 41 Tìm số hạng tổng quát khai triển  a  b  n A Cnk a k 1b k B Cnk a k b k C Cnk 1a n  k b k D Cnk a n k b k Câu 42 Cho hàm số y   x  3x   1 đường tròn  C  :  x  m    y  m    20 Biết có hai 2 giá trị m1 , m2 tham số m để đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị hàm số  1 tiếp xúc với đường tròn  C  Tính tổng m1  m2 A m1  m2  4 B m1  m2  10 C m1  m2  D m1  m2  Câu 43 Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa | z  (3  4i) | mặt phẳng Oxy A Đường tròn ( x  3)  ( y  4)  B Đường thẳng x  y   C Đường tròn x  y  x  y 23  D Đường tròn x  y  x  y  21  Câu 44 Cho hình tứ diện ABCD cạnh a, gọi d khoảng cách hai đường thẳng AB CD Tìm d ? A d ( AB; CD)  a C d ( AB; CD )  a �  B d ( AB; CD)  a � D d ( AB; CD )  a �  e x  cosx dx Câu 45 Tìm F  x   � x A F  x   e  sin x  C x B F  x   xe  sin x  C x C F  x   e  sin x  C D F  x   Câu 46 ex  sin x  C x Giả sử hàm số f liên tục đoạn  0; 2 thỏa mãn f ( x)dx  �  /2 I �f (2 sin x) cos xdx ? Trang 6/17 - Mã đề thi 159 Tính tích phân A I  B I  3 C I  D I  6 Câu 47 Tìm tập hợp T tất giá trị tham số m để hàm số y  x3  2mx  m x  đạt cực tiểu x  A T   3 C T   1; 3 B T  � D T   1 Câu 48 Chọn ngẫu nhiên số tự nhiên gồm bốn chữ số phân biệt lập thành từ chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tính xác suất để số chọn lớn 2018 A � B � C � D � 7 7 Câu 49 Cho cấp số cộng  un  , với số hạng đầu u1 công sai d Chọn khẳng định khẳng định sau đây? n 1 A un  u1d C un  u1   n  1 d n B un  u1d D un  u1  nd x 2x Câu 50 Cho F  x    x  1 e nguyên hàm hàm số f  x  e Tìm nguyên hàm hàm số f '  x  e2 x ? A 2 x x e  C x B   x  e  C C  x   e x  C x D   x  e  C - HẾT - MA TRẬN ĐỀ THI Lớp Chương Nhận Biết Thông Hiểu Vận Dụng Vận dụng cao C42 Đại số Lớp 12 (90%) C12 C13 C1 C3 C8 C19 C29 C33 C40 C17 C27 C34 C38 C47 Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit C4 C7 C21 C31 C18 C22 Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng C14 C10 C45 C46 C50 C15 C16 C30 C43 C24 Chương 1: Hàm Số Chương 4: Số Phức Hình học Chương 1: Khối Đa Diện Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu C9 C26 C20 C28 C32 C44 C36 C23 Trang 7/17 - Mã đề thi 159 Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian C2 C11 C35 C37 C39 C5 Đại số Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Lớp 11 (10%) Chương 2: Tổ Hợp Xác Suất C41 C48 Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân C49 C25 Chương 4: Giới Hạn Chương 5: Đạo Hàm Hình học Chương 1: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng Chương 2: Đường thẳng mặt phẳng không gian Quan hệ song song Chương 3: Vectơ không gian Quan hệ vng góc khơng gian C6 Đại số Chương 1: Mệnh Đề Tập Hợp Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai Lớp 10 (0%) Chương 3: Phương Trình, Hệ Phương Trình Chương 4: Bất Đẳng Thức Bất Phương Trình Chương 5: Thống Kê Trang 8/17 - Mã đề thi 159 Chương 6: Cung Và Góc Lượng Giác Cơng Thức Lượng Giác Hình học Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích Vơ Hướng Của Hai Vectơ Và Ứng Dụng Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng Tổng số câu 22 19 Điểm 1.6 4.4 3.8 0.2 Mức độ đề thi: KHÁ + Đánh giá sơ lược: ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan Kiến thức tập trung chương trình 12 lại số câu hỏi lớp 11 chiêm 10% Khơng có câu hỏi lớp 10 Cấu trúc tương tự đề minh họa năm 2018-2019 20 câu VD-VDC phân loại học sinh Chỉ có câu hỏi khó mức VDC : C42 Chủ yếu câu hỏi mức thông hiểu vận dụng Đề phân loại học sinh mức 10 C A A C A A B C C B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 D A B B B A A D A C 11 D 36 C Câu 12 A 37 B 13 B 38 D 14 D 39 D 15 C 40 D 16 A 41 D 17 D 42 A 18 C 43 A 19 C 44 D 20 B 45 A 21 B 46 C 22 D 47 D 23 B 48 B 24 B 49 C 25 C 50 B Lời giải Chọn C Xét hàm số xác định tập D   0; 2  Ta có y� 4m  x  2 Nhận xét  m �4 hàm số đồng biến nghịch biến  0; 2 nên giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số  0; 2 đạt x  , x  Theo ta có f    f    8 � m  m   8 � m  12 Câu Trang 9/17 - Mã đề thi 159 Câu Câu Câu Lời giải: Chọn A Cách :  ABC  : � h2  x y z    � h  d  O,  ABC    a b c a2 b2  c2 � 1  2 2 a b c 49 1 � �1  49   � � h2 �a b c �     1 1 � 2 �1 �7 � � � �  a   2b    4c  �   ��    ( B.C.S ) �h � b c � �a  h h Dấu "  " xảy khi: a 4b 16c   � a  2b  4c 1 2 a b c2 � a  4b  16c  49 � 4c  8c  16c  49 � c  � a  ; b2  � P  a  b2  c2   7 49   4 Cách : ( ABC ) : 49  28 1 x  y  z 1  a b c Gọi H hình chiếu O lên r �1 1 � � VTPT n  � ; ; � �a b c � uu r uur uur uu r uur uur r Gọi I điểm thỏa : IA  IB  IC  Khi I thuộc mp ba vecto IA, IB, IC đồng phẳng Nên d  O,  ABC    OH �OI uur r �1 1 � Do OH lớn H trùng I suy OI cung phuong n  � ; ; � �a b c � uu r uur uur r uuu r uuu r uuur uur Vì IA  IB  IC  � OA  2OB  4OC  7OI   a; 2b; 4c  uur r �1 1 � 7OI cung phuong n  � ; ; � �a b c � a 2b 4c �   � a  2b  4c 1 a b c Câu Trang 10/17 - Mã đề thi 159 Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Lời giải: Chọn D Mặt cầu  S  có tâm I  0;  2;1 bán kính R  S  2 r  6 � r  � h  R  r  25    Q song song với  P  nên phương trình mặt phẳng  Q  có dạng  Q  : 2x  y  z  d  h  d  I, Q   2.0   2   1.1  d d 7 �  � d   12 � � d  17 � +Với d  17  Q  � P  +Với d   Q  : 2x  y  z   Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Lời giải: Chọn D � f    f  1  � � f  1  � �f    f  1   2x   f �   x   24 x , cho x  x  ta Lấy đạo hàm hai vế ta f � 2 Từ f  x   f   x   12 x , cho x  x  ta � 4f�  0  f �  1  � � f�  1  � 4f�  1  f �    12 � Trang 11/17 - Mã đề thi 159 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  f  x  1  x  1  f  1 điểm x  y  f � � y   x  1  � y  x  Câu 18 Lời giải: Chọn C  1 r    1 r    1 r    1 r  � Số tiền bạn Huy vay bốn năm học đại học A  � � � A   1 r   1 r  1 r �17, 23654324 Cuối tháng thứ bạn Huy nợ : T1  A   r '  T Cuối tháng thứ hai bạn Huy nợ : T2  A   r '  T   r '  T …………………  r '  Cuối tháng thứ n bạn Huy nợ : Tn  A   r ' n  T  r' n   r ' �0,309718 tr  309718   60   r '  60 Sau 60 tháng bạn Huy trả hết nợ nên ta có: T  Ar ' Câu 19 Câu 20 Lời giải: Chọn B �  600 � SB  2a Góc SCB AB  BC  AC  V a 15 a 15 � S ABC  a 15 a3 2a  � Câu 21 Câu 22 Lời giải: Chọn D Đặt t  x 1 , t  Ta có phương trình t  2mt    1 Trang 12/17 - Mã đề thi 159  1 có Phương trình có hai nghiệm phân biệt phương trình hai nghiệm dương phân biệt � '  m2   � � � � �P  � � 40 �m2 �S  � 2m  � � Câu 23 Lời giải: Chọn B Trong hình vẽ ta có OA  OB  30 S1  S2  S3  Đặt � AOB   �(0,  ) ta có: S1  SOAB  SOAB OA2  3sin  � 300  OA.OB.sin    2� 2  Khoảng cách d  2OA.cos �15,896  OA2  300 3  6.257002894 Câu 24 Lời giải: Chọn B Gọi z  x  yi M  x; y  điểm biểu diễn z Gọi A  1; 2  , B  0; 5  , ta có tập hợp điểm z thỏa mãn giả thiêt đề đường thẳng  có phương trình: x  y  10  Ta có w  iz  20  z  20i  CM với M điểm biểu diễn số phức z C  0; 20  Do Min w  d  C ,    10 Câu 25 Lời giải: Chọn C Giả sử A  a;0;0  B  0; b;0  , C  0;0; c  ( a , b , c  ),    có dạng x y z   1 a b c   1 a b c OA , OB , OC theo thứ tự tạo thành cấp số nhân có công bội 1 9 4x y z 1 � a  , b  , c  �   :   1 � b  2a , c  2b �   a a 4a 9  qua điểm M  1; 2;1 � Trang 13/17 - Mã đề thi 159 hay    : x  y  z   � d  O,       1 2  21 Câu 26 Câu 27 Lời giải: Chọn A y�  3x  2bx  c  có hai nghiệm phân biệt � b  3c  Hàm số có hai cực trị � y� � �c 2b � bc �1 y � � Lấy chia cho y ta được: y  y � x  b � �  �x  d  � �3 � �3 �c 2b � bc Suy phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị  d  : y  �  �x  d  �3 �  d qua A  0; 1 nên d  bc  � bc  9( d  1) Khi T  bcd  2bc  3d  20  9(d  1)d  18(d  1)  3d  20   3d    14 �14 Câu 28 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Lời giải Chọn A �x  log  x  x  12   log  x   � � �x  x  12  x  �x  �x  � � �2 � �� x5� x5 � �x  x  20  �x  �� Câu 32 Lời giải: Chọn A Khối chóp tứ giác có đáy hình vng cạnh a  Thể tích khối chóp V  Khối lượng m    320 10  cm3   3 320 0,9  96 gam Câu 33 Trang 14/17 - Mã đề thi 159 4 2 Câu 34 Lời giải: Chọn A x2 � 2 � �  3x  x  Giải phương trình y  � 3x  x   � Ta có y � � x � Với x  y  5  m 73 m Với x   y  54 73 �73 � Hàm số có giá trị cực đại giá trị cực tiểu trái dấu  5  m  �  m � � 5  m  54 �54 � Do m �� nên m � 4; 3; 2; 1; 0;1 Vậy có giá trị nguyên m thỏa mãn Câu 35 2 Câu 36 Lời giải: Chọn C Gọi O tâm hình vng ABCD, M trung điểm SA Mặt phẳng trung trực đoạn thẳng SA cắt SO I Điểm I tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABCD, bán kính R  IS SMI : SOA � SI SM 2a 14  � R  SI  SA SO 64a 3 14 Vậy V   R  � 147 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40 Câu 41 Câu 42 Lời giải: Chọn A Trang 15/17 - Mã đề thi 159 �x �  x  , suy phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị  3 x  x y  �  �y� Ta có y � �3 � đồ thị hàm số y  x  � x  y   ,    Đường tròn  C  :  x  m    y  m    có tâm I  m; m   bán kính R  Đường thẳng    tiếp  C  xúc với đường tròn d  I ,      R � �m  � m   10 � � Vậy m1  m2  4 m  12 � Câu 43 Lời giải: Chọn A Gọi M ( x; y ) điểm biểu diễn số phức z | z  (3  4i) | � x    y   i   x  3 �   y    �  x  3   y    2 Câu 44 Lời giải: Chọn D Gọi O tâm tam giác BCD, M trung điểm CD Kẽ MN  AB Ta chứng minh MN đoạn vng góc chung AB CD a a a2 2 BM  ; OB  ; AO  a  a 3 OA.BM  MN AB � MN  a 2 Câu 45 Câu 46 Lời giải: Chọn C Đặt t  2sin x � dt  cos x dx 2 1 I � f  t  dt  � f  x  dx  20 Câu 47 Lời giải: Chọn D Xét y  x  2mx  m x  Tập xác định D  �  3x  4mx  m Ta có: y� Trang 16/17 - Mã đề thi 159 2m  m   2  1  Hàm số đạt cực tiểu x  nên y� m 1 � Ta có  4m  m2  � � m3 � Thử lại: * Với m  , ta có: y  x3  x  x  y�  3x  x  � y�  6x  � y '  1  y�  1   Do hàm số hàm số đạt cực tiểu x  * Với m  , ta có: y  x3  x  x  y�  3x  12 x  � y�  x  12 � y '  1  y�  1  6  Do hàm số hàm số khơng đạt cực tiểu x  Vậy với m  , hàm số đạt cực tiểu x  Câu 48 Lời giải: Chọn B Có A7  7.6.5.4 � n     7.6.5.4 Số lớn 2018 có 6.6.5.4 Xác suất P  Câu 49 Câu 50 Lời giải: Chọn B x F '  x   f  x  e2 x � � '  f  x  e x � x.e x  f  x  e x � f  x   x  x  1 e x � � � e 1 x � f ' x  x e f '  x  e x dx  �   x  e x dx Đặt A  � u   x � du  dx � Đặt � �dv  e dx � v  e x x � A  ex   x   C Trang 17/17 - Mã đề thi 159 ... hỏi lớp 10 Cấu trúc tương tự đề minh họa năm 201 8-2 019 20 câu VD-VDC phân loại học sinh Chỉ có câu hỏi khó mức VDC : C42 Chủ yếu câu hỏi mức thông hiểu vận dụng Đề phân loại học sinh mức 10... 1.6 4.4 3.8 0.2 Mức độ đề thi: KHÁ + Đánh giá sơ lược: ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan Kiến thức tập trung chương trình 12 lại số câu hỏi lớp 11 chiêm 10% Không có câu... 1: Mệnh Đề Tập Hợp Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai Lớp 10 (0%) Chương 3: Phương Trình, Hệ Phương Trình Chương 4: Bất Đẳng Thức Bất Phương Trình Chương 5: Thống Kê Trang 8/17 - Mã đề thi 159
- Xem thêm -

Xem thêm: 53 đề tập huấn sở GD đt TP hồ chí minh đề 11 2019 , 53 đề tập huấn sở GD đt TP hồ chí minh đề 11 2019 , Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn