PASSIVE VOICE

7 19 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 07:15

PASSIVE VOICE CÂU BỊ ĐỘNG NỘI DUNG Các dạng bị động thường gặp Ngoại động từ Động từ tường thuật (reporting verbs) Giới từ cụm động từ Causative Have/Get Restrictions Đại cương “voice” is linked to the “verb” because it is considered one of the features that define it, together with “tense”, “person”, “aspect” or mood” Voice ... Restrictions Đại cương voice is linked to the “verb” because it is considered one of the features that define it, together with “tense”, “person”, “aspect” or mood” Voice
- Xem thêm -

Xem thêm: PASSIVE VOICE , PASSIVE VOICE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn