(Luận văn thạc sĩ) Quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở tỉnh Lai Châu theo chuẩn hiệu trưởng mới

141 39 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 15:30

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở tỉnh Lai Châu theo chuẩn hiệu trưởng mới(Luận văn thạc sĩ) Quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở tỉnh Lai Châu theo chuẩn hiệu trưởng mới(Luận văn thạc sĩ) Quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở tỉnh Lai Châu theo chuẩn hiệu trưởng mới(Luận văn thạc sĩ) Quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở tỉnh Lai Châu theo chuẩn hiệu trưởng mới(Luận văn thạc sĩ) Quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở tỉnh Lai Châu theo chuẩn hiệu trưởng mới(Luận văn thạc sĩ) Quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở tỉnh Lai Châu theo chuẩn hiệu trưởng mới(Luận văn thạc sĩ) Quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở tỉnh Lai Châu theo chuẩn hiệu trưởng mới(Luận văn thạc sĩ) Quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở tỉnh Lai Châu theo chuẩn hiệu trưởng mới(Luận văn thạc sĩ) Quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở tỉnh Lai Châu theo chuẩn hiệu trưởng mới(Luận văn thạc sĩ) Quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở tỉnh Lai Châu theo chuẩn hiệu trưởng mới ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHIÊM THỊ KIM HUÊ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TỈNH LAI CHÂU THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG MỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHIÊM THỊ KIM HUÊ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TỈNH LAI CHÂU THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG MỚI Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền ¦ THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết khảo sát, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm mà tơi cam đoan Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả Nghiêm Thị Kim Huê Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Với tất tình cảm mình, tác giả xin cảm quan tâm, giúp đỡ quý Thầy, Cô trường Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền tận tình bảo, hướng dẫn tác giả thời gian nghiên cứu để hồn thành luận văn áp dụng có hiệu q trình cơng tác Trong trình thực đề tài, tác giả nhận giúp đỡ nhiệt tình Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lai Châu, phòng, ban đồng nghiệp trường THCS thành phố Lai Châu, tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ q báu Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn bạn đồng nghiệp người thân giúp đỡ tạo điều kiện để tác giả hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả Nghiêm Thị Kim Huê Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG MỚI 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu giới 1.1.2 Những nghiên cứu Việt Nam 1.2 Một số khái niệm công cụ đề tài 11 1.2.1 Quản lý 11 1.2.2 Đội ngũ, đội ngũ hiệu trưởng trường trung học sở 13 1.2.3 Phát triển, phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học sở 13 1.3 Trường trung học sở Hiệu trưởng trường trung học sở 15 1.3.1 Trường trung học phổ thông hệ thống giáo dục quốc dân 15 1.3.2 Hiệu trưởng trường trung học sở 15 1.4 Đổi giáo dục yêu cầu đặt Hiệu trưởng trường trung học sở 17 1.4.1 Đổi giáo dục đổi giáo dục trung học sở 17 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 1.4.2 Yêu cầu đặt Hiệu trưởng trường trung học sở bối cảnh 17 1.5 Nội dung quản lý phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trung học sở theo chuẩn Hiệu trưởng 25 1.5.1 Quy hoạch, lập kế hoạch phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường trung học sở 25 1.5.2 Kiện toàn, sử dụng có hiệu đội ngũ Hiệu trưởng trường trung học sở 26 1.5.3 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ hiệu trưởng trường trung học sở 28 1.5.4 Tạo môi trường, tạo động lực làm việc cho phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học sở 29 1.5.5 Thực đánh giá đội ngũ Hiệu trưởng trường trung học sở 30 1.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS theo chuẩn Hiệu trưởng 31 1.6.1 Những yếu tố khách quan 31 1.6.2 Các yếu tố chủ quan 33 Kết luận chương 34 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH LAI CHÂU THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG MỚI 36 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên xã hội tỉnh Lai Châu 36 2.2 Khái quát chung tình hình giáo dục THCS tỉnh Lai Châu 37 2.3 Khái quát khảo sát thực trạng 39 2.3.1 Mục đích khảo sát 39 2.3.2 Khách thể khảo sát 40 2.3.3 Nội dung khảo sát 40 2.3.4 Phương pháp công cụ khảo sát 40 2.4 Thực trạng đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS tỉnh Lai Châu 41 2.4.1 Về số lượng, cấu giới tính độ tuổi 41 2.4.2 Thực trạng chất lượng đội ngũ đội ngũ Hiệu trưởng trường trung học sở tỉnh Lai Châu 42 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 2.5 Thực trạng phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường trung học sở tỉnh Lai Châu theo chuẩn Hiệu trưởng 51 2.5.1 Thực trạng công tác quy hoạch phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường trung học sở 51 2.5.2 Thực trạng công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, luân chuyển miễn nhiệm Hiệu trưởng trường trung học sở 54 2.5.3 Thực trạng sử dụng đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS tỉnh Lai Châu 56 2.5.4 Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS 57 2.5.5 Thực trạng tạo động lực thúc đẩy phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường trung học sở 60 2.5.6 Thực trạng hoạt động đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng trường THCS 64 2.6 Đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS tỉnh Lai Châu theo Chuẩn Hiệu trưởng 68 2.6.1 Những ưu điểm 68 2.6.2 Những hạn chế 69 2.6.3 Nguyên nhân thực trạng 70 Kết luận chương 72 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TỈNH LAI CHÂU THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG MỚI 74 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường trung học sở tỉnh Lai Châu theo Chuẩn Hiệu trưởng 74 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với yêu cầu đổi giáo dục 74 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính pháp lý 74 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính tồn diện, đồng 74 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 75 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 75 3.2 Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS tỉnh Lai Châu theo chuẩn 75 3.2.1 Nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng THCS theo Chuẩn Hiệu trưởng 75 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 3.2.2 Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS theo Chuẩn Hiệu trưởng 77 3.2.3 Tạo động lực, tăng cường điều kiện làm việc, phát huy tính sáng tạo cho đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS 80 3.2.4 Đổi hình thức tuyển chọn, Quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng trường trung học sở 83 3.2.5 Tăng cường kiểm tra đánh giá theo đội ngũ Hiệu trường trường trung học sở theo Chuẩn hiệu trưởng 86 3.3 Mối quan hệ biện pháp 90 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS tỉnh Lai Châu theo Chuẩn Hiệu trưởng 90 3.4.1 Quy trình khảo nghiệm 90 3.4.2 Kết khảo nghiệm tính cấp thiết, mức độ khả thi biện pháp quản lý phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS 92 Kết luận chương 95 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 104 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBQL : Cán quản lý CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa - đại hóa GD&ĐT : Giáo dục đào tạo THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông UBND : Ủy ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1 Kết xếp loại hạnh kiểm học sinh trường THCS tỉnh năm gần 38 Bảng 2.2 Kết xếp loại học lực học sinh trường THCS tỉnh năm gần 38 Bảng 2.3 Số lượng, cấu, trình độ đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS tỉnh Lai Châu 41 Bảng 2.4 Kết xếp loại đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS Tỉnh Lai Châu theo Chuẩn năm 2017 42 Bảng 2.5 Kết xếp loại đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS tỉnh Lai Châu (theo Chuẩn mới) theo trưng cầu ý kiến phiếu hỏi 43 Bảng 2.6 So sánh kết đánh giá mức độ đạt Chuẩn đội ngũ hiệu trưởng trường THCS 43 Bảng 2.7 Thực trạng lực thực thi pháp luật, điều lệ quy chế đội ngữ Hiệu trưởng trường THCS tỉnh Lai Châu 44 Bảng 2.8 Thực trạng lực tổ chức điều hành hoạt động nhà trường đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS tỉnh Lai Châu 45 Bảng 2.9 Thực trạng lực quản lý sở vật chất thiết bị dạy học đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS tỉnh Lai Châu 46 Bảng 2.10 Thực trạng lực thiết lập phát huy tác dụng môi trường giáo dục đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS tỉnh Lai Châu 47 Bảng 2.11 Thực trạng lực quản lý hệ thống thông tin quản lý trường học đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS tỉnh Lai Châu 49 Bảng 2.12 Thực trạng lực thực thi chức quản lý đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS tỉnh Lai Châu 50 Bảng 2.13 Thực trạng quy hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học sở tỉnh Lai Châu 51 Bảng 2.14 Thực trạng tuyển chọn, bổ nhiệm, luân chuyển miễn nhiệm Hiệu trưởng trường THCS 54 Bảng 2.15 Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường THCS theo Chuẩn Hiệu trưởng 57 Bảng 2.16 Thực trạng tạo động lực thúc đẩy phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường trung học sở 60 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Câu 13 Xin Đ/C cho biết ý kiến đánh giá mức độ đạt chuẩn Hiệu trưởng trường THCS tỉnh Lai Châu Nội dung Các tiêu chí 1.1 Đạo đức nghề nghiệp Phẩm chất 1.2 nghề nghiệp 1.3 2.1 2.2 Tư tưởng đổi lãnh đạo, quản trị nhà trường Năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ thân Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh 2.3 Quản trị nhân nhà trường Quản trị nhà trường 2.4 Quản trị tổ chức, hành nhà trường 2.5 Quản trị tài nhà trường 2.6 2.7 3.1 Xây dựng môi trường giáo dục 3.2 Quản trị sở vật chất, thiết bị CN dạy học, giáo dục HS nhà trường Quản trị chất lượng giáo dục nhà trường Xây dựng môi trường văn hóa nhà trường Thực dân chủ sở nhà trường 3.3 Xây dựng trường học an toàn Phát triển mối 4.1 Phối hợp hoạt động DH quan hệ 4.2 Phối hợp GD Đạo đức, lối sống nhà trường, gia đình XH Sử dụng NN CNTT 4.3 PH huy động sử dụng nguồn lực 5.1 Sử dụng ngoại ngữ 5.2 Ứng dụng CNTT Tốt Khá TB Yếu Phụ lục PHIẾU KHẢO NGHIỆM Xin Đ/c vui lòng đánh giá tính cấp thiết tính khả thi biện pháp xây dựng đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS địa bàn tỉnh Lai Châu (Đánh dấu (x) vào ô tương ứng mà Đ/C thấy phù hợp) Mức độ cấp thiết STT RCT Các biện pháp Nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc quản lý phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS theo Chuẩn Hiệu trưởng Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS theo Chuẩn Hiệu trưởng Tạo động lực, tăng cường điều kiện làm việc, phát huy tính sáng tạo cho đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS theo Chuẩn Hiệu trưởng Đổi hình thức tuyển chọn, bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS theo Chuẩn Hiệu trưởng Tăng cường kiểm tra đánh giá đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS theo trưởng Chuẩn Hiệu CT KCT Mức độ khả thi RKT KT KKT Xin chân thành cảm ơn! Phụ lục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 14/2018/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2018 THÔNG TƯ Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng sở giáo dục phổ thông Căn Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2017 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Giáo dục Đào tạo; Căn Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 2011 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐCP ngày 09 tháng 01 năm 2013 Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 2011 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật giáo dục; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Nhà giáo Cán quản lý giáo dục; Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng sở giáo dục phổ thông Điều Ban hành kèm theo Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng sở giáo dục phổ thông Điều Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04tháng9 năm 2018 Thông tư thay Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học sở, trường trung học phổ thơng trường phổ thơng có nhiều cấp học Điều Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo Cán quản lý giáo dục, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục đào tạo, thủ trưởng đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực Thông tư Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương Ban Đảng; KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; (đã ký) - Ủy ban VHGDTTNNĐ Quốc hội; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Bộ trưởng; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - Ủy ban Quốc gia đổi giáo dục đào tạo; - Hội đồng Quốc gia Giáo dục Phát triển nhân lực; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Như Điều (để thực hiện); - Cơng báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ Giáo dục Đào tạo; - Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD (10 bản) Nguyễn Hữu Độ QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng năm 2018 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Quy định chuẩn hiệu trưởng sở giáo dục phổ thông bao gồm: chuẩn hiệu trưởng sở giáo dục phổ thông (sau gọi chuẩn hiệu trưởng), hướng dẫn sử dụng chuẩn hiệu trưởng Quy định áp dụng hiệu trưởng trường tiểu học, trường trung học sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thơng có nhiều cấp học, trường chun, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú (sau gọi chung sở giáo dục phổ thơng) tổ chức, cá nhân có liên quan Điều Mục đích ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng Làm để hiệu trưởng sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, lực; xây dựng thực kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao lực lãnh đạo, quản trị nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Làm để quan quản lý nhà nước đánh giá phẩm chất, lực hiệu trưởng sở giáo dục phổ thơng; xây dựng thực chế độ, sách phát triển đội ngũ cán quản lý sở giáo dục phổ thông; lựa chọn, sử dụng đội ngũ cán quản lý sở giáo dục phổ thông cốt cán Làm để sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo cán quản lý giáo dục xây dựng, phát triển chương trình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển phẩm chất, lực lãnh đạo, quản trị nhà trường cho đội ngũ cán quản lý sở giáo dục phổ thơng Làm để phó hiệu trưởng thuộc diện quy hoạch chức danh hiệu trưởng; giáo viên thuộc diện quy hoạch chức danh hiệu trưởng phó hiệu trưởng tự đánh giá, xây dựng thực kế hoạch rèn luyện, học tập phát triển phẩm chất, lực lãnh đạo, quản trị nhà trường Điều Giải thích từ ngữ Trong Quy định này, từ ngữ hiểu sau: Phẩm chất tư tưởng, đạo đức, lối sống hiệu trưởng thực công việc, nhiệm vụ Năng lực khả thực công việc, nhiệm vụ hiệu trưởng Chuẩn hiệu trưởng sở giáo dục phổ thông hệ thống phẩm chất, lực mà hiệu trưởng cần đạt để lãnh đạo quản trị nhà trường Tiêu chuẩn yêu cầu phẩm chất, lực lĩnh vực chuẩn hiệu trưởng Tiêu chí yêu cầu phẩm chất, lực thành phần tiêu chuẩn Mức tiêu chí cấp độ đạt phát triển phẩm chất, lực tiêu chí Có ba mức tiêu chí theo cấp độ tăng dần: mức đạt, mức mức tốt; mức cao bao gồm yêu cầu mức thấp liền kề a) Mức đạt: có phẩm chất, lực tổ chức thực nhiệm vụ giao lãnh đạo, quản trị sở giáo dục phổ thơng theo quy định; b) Mức khá: có phẩm chất, lực đổi mới, sáng tạo tổ chức thực nhiệm vụ giao lãnh đạo, quản trị sở giáo dục phổ thông đạt hiệu cao; c) Mức tốt: có ảnh hưởng tích cực đến đổi lãnh đạo, quản trị sở giáo dục phổ thông phát triển giáo dục địa phương Minh chứng chứng (tài liệu, tư liệu, vật, tượng, nhân chứng) dẫn để xác nhận cách khách quan mức độ đạt tiêu chí Quản trị nhà trường trình xây dựng định hướng, quy định, kế hoạch hoạt động nhà trường; tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục học sinh thông qua huy động, sử dụng nguồn lực, giám sát, đánh giá sở tự chủ, có trách nhiệm giải trình để phát triển nhà trường theo sứ mạng, tầm nhìn mục tiêu giáo dục nhà trường Đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng việc xác định mức độ đạt phẩm chất, lực lãnh đạo, quản trị nhà trường hiệu trưởng theo quy định chuẩn hiệu trưởng 10 Cán quản lý sở giáo dục phổ thơng cốt cán hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sở giáo dục phổ thơng có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín cơng tác lãnh đạo, quản trị nhà trường; hiểu biết tình hình giáo dục bối cảnh mới; có lực tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp công việc hoạt động bồi dưỡng phát triển lực lãnh đạo, quản trị nhà trường Chương II CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Điều Tiêu chuẩn Phẩm chất nghề nghiệp Có đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực tư tưởng đổi lãnh đạo, quản trị nhà trường; có lực phát triển chuyên mơn, nghiệp vụ thân Tiêu chí Đạo đức nghề nghiệp a) Mức đạt: thực tốt quy định đạo đức nhà giáo; đạo thực nghiêm túc quy định đạo đức nhà giáo nhà trường; b) Mức khá: đạo phát hiện, chấn chỉnh kịp thời biểu vi phạm đạo đức giáo viên, nhân viên, học sinh; chủ động sáng tạo xây dựng nội quy, quy định đạo đức nhà giáo nhà trường; c) Mức tốt: có ảnh hưởng tích cực tới cán quản lý sở giáo dục phổ thông tổ chức thực hoạt động giáo dục đạo đức nhà trường Tiêu chí Tư tưởng đổi lãnh đạo, quản trị nhà trường a) Mức đạt: có tư tưởng đổi lãnh đạo, quản trị nhà trường nhằm phát triển phẩm chất, lực cho tất học sinh; b) Mức khá: lan tỏa tư tưởng đổi đến thành viên nhà trường; c) Mức tốt: có ảnh hưởng tích cực tới cán quản lý sở giáo dục phổ thông tư tưởng đổi lãnh đạo, quản trị nhà trường Tiêu chí Năng lực phát triển chun mơn, nghiệp vụ thân a) Mức đạt: đạt chuẩn trình độ đào tạo hồn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ theo quy định; có kế hoạch thường xuyên học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ thân; cập nhật kịp thời yêu cầu đổi ngành chuyên môn, nghiệp vụ; b) Mức khá: đổi mới, sáng tạo việc vận dụng hình thức, phương pháp lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng, nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ thân; c) Mức tốt: hướng dẫn, hỗ trợ cán quản lý sở giáo dục phổ thông phát triển chuyên môn, nghiệp vụ thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Điều Tiêu chuẩn Quản trị nhà trường Lãnh đạo, quản trị hoạt động nhà trường đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, lực học sinh, phù hợp với phong cách học tập đa dạng, nhu cầu, sở thích mức độ sẵn sàng học tập học sinh Tiêu chí Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường a) Mức đạt: tổ chức xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực giám sát, đánh giá việc thực kế hoạch phát triển nhà trường; đạo tổ chuyên môn giáo viên, nhân viên xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ theo quy định; b) Mức khá: đổi mới, sáng tạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực giám sát, đánh giá việc thực kế hoạch phát triển nhà trường kế hoạch tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên; c) Mức tốt: hướng dẫn, hỗ trợ cán quản lý sở giáo dục phổ thông xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực giám sát, đánh giá việc thực kế hoạch phát triển nhà trường Tiêu chí Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh a) Mức đạt: đạo xây dựng kế hoạch dạy học giáo dục nhà trường, tổ chức thực dạy học giáo dục học sinh; đổi phương pháp dạy học, giáo dục học sinh; đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh theo yêu cầu phát triển phẩm chất, lực học sinh chương trình giáo dục phổ thơng; b) Mức khá: đổi quản trị hoạt động dạy học giáo dục học sinh hiệu quả; đảm bảo giáo viên sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phù hợp với phong cách học tập đa dạng, nhu cầu, sở thích mức độ sẵn sàng học tập học sinh; kết học tập, rèn luyện học sinh nâng cao; c) Mức tốt: hướng dẫn, hỗ trợ cán quản lý sở giáo dục phổ thông quản trị hoạt động dạy học giáo dục học sinh Tiêu chí Quản trị nhân nhà trường a) Mức đạt: đạo xây dựng đề án vị trí việc làm; chủ động đề xuất tuyển dụng nhân theo quy định; sử dụng giáo viên, nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ; đạo xây dựng tổ chức thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên để phát triển lực nghề nghiệp cho giáo viên, nhân viên, lực quản trị nhà trường cho đội ngũ cán quản lý đội ngũ thuộc diện quy hoạch chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường theo quy định; b) Mức khá: sử dụng giáo viên, nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; đánh giá lực đội ngũ, tạo động lực tổ chức bồi dưỡng phát triển lực nghề nghiệp thường xuyên cho giáo viên, lực quản trị nhà trường cho đội ngũ cán quản lý đội ngũ thuộc diện quy hoạch chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường có hiệu quả; c) Mức tốt: hướng dẫn, hỗ trợ cán quản lý sở giáo dục phổ thông quản trị nhân nhà trường Tiêu chí Quản trị tổ chức, hành nhà trường a) Mức đạt: đạo xây dựng tổ chức thực quy định cụ thể tổ chức, hành nhà trường; thực phân công, phối hợp tổ chuyên mơn, tổ văn phòng phận khác thực nhiệm vụ theo quy định; b) Mức khá: xếp tổ chức máy tinh gọn, hiệu quả; phân cấp, ủy quyền cho phận, cá nhân nhà trường để thực tốt nhiệm vụ; c) Mức tốt: tin học hóa hoạt động quản trị tổ chức, hành nhà trường; hướng dẫn, hỗ trợ cán quản lý sở giáo dục phổ thông quản trị tổ chức, hành nhà trường Tiêu chí Quản trị tài nhà trường a) Mức đạt: đạo xây dựng tổ chức thực quy chế chi tiêu nội bộ, lập dự tốn, thực thu chi, báo cáo tài chính, kiểm tra tài chính, cơng khai tài nhà trường theo quy định; b) Mức khá: sử dụng hiệu nguồn tài nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường; c) Mức tốt: huy động nguồn tài hợp pháp theo quy định nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường; hướng dẫn, hỗ trợ cán quản lý sở giáo dục phổ thông quản trị tài nhà trường Tiêu chí Quản trị sở vật chất, thiết bị công nghệ dạy học, giáo dục học sinh nhà trường a) Mức đạt: đạo xây dựng tổ chức thực quy định nhà trường quản trị sở vật chất, thiết bị công nghệ dạy học, giáo dục học sinh nhà trường; tổ chức lập thực kế hoạch mua sắm, kiểm kê, bảo quản, sửa chữa sở vật chất, thiết bị dạy học theo quy định; b) Mức khá: khai thác, sử dụng hiệu sở vật chất, thiết bị công nghệ dạy học, giáo dục học sinh nhà trường; c) Mức tốt: huy động nguồn lực để tăng cường sở vật chất, thiết bị công nghệ dạy học, giáo dục học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trường; hướng dẫn, hỗ trợ cán quản lý sở giáo dục phổ thông quản trị sở vật chất, thiết bị công nghệ dạy học, giáo dục học sinh nhà trường Tiêu chí 10 Quản trị chất lượng giáo dục nhà trường a) Mức đạt: đạo xây dựng tổ chức thực kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường theo quy định; b) Mức khá: đạo xây dựng tổ chức thực kế hoạch cải tiến chất lượng, khắc phục điểm yếu theo kết tự đánh giá nhà trường; c) Mức tốt: đạo xây dựng tổ chức thực kế hoạch phát triển chất lượng bền vững; hướng dẫn, hỗ trợ cán quản lý sở giáo dục phổ thông quản trị chất lượng giáo dục nhà trường Điều Tiêu chuẩn Xây dựng môi trường giáo dục Xây dựng mơi trường giáo dục an tồn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, phòng, chống bạo lực học đường Tiêu chí 11 Xây dựng văn hóa nhà trường a) Mức đạt: đạo xây dựng tổ chức thực nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử nhà trường theo quy định; b) Mức khá: xây dựng điển hình tiên tiến thực nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời trường hợp vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử nhà trường; c) Mức tốt: tạo lập mơi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện nhà trường hướng dẫn, hỗ trợ cán quản lý sở giáo dục phổ thông xây dựng văn hóa nhà trường Tiêu chí 12 Thực dân chủ sở nhà trường a) Mức đạt: đạo xây dựng tổ chức thực quy chế dân chủ sở trường học theo quy định; b) Mức khá: khuyến khích thành viên tham gia thực quy chế dân chủ sở; bảo vệ cá nhân công khai bày tỏ ý kiến; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời trường hợp vi phạm quy chế dân chủ nhà trường; c) Mức tốt: tạo lập môi trường dân chủ nhà trường hướng dẫn, hỗ trợ cán quản lý sở giáo dục phổ thông thực dân chủ sở nhà trường Tiêu chí 13 Xây dựng trường học an tồn, phòng chống bạo lực học đường a) Mức đạt: đạo xây dựng tổ chức thực quy định nhà trường trường học an tồn, phòng chống bạo lực học đường; b) Mức khá: khuyến khích thành viên tham gia xây dựng trường học an tồn, phòng chống bạo lực học đường; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời trường hợp vi phạm quy định nhà trường trường học an tồn, phòng chống bạo lực học đường; c) Mức tốt: tạo lập mơ hình trường học an tồn, phòng chống bạo lực học đường hướng dẫn, hỗ trợ cán quản lý sở giáo dục phổ thông xây dựng trường học an tồn, phòng chống bạo lực học đường Điều Tiêu chuẩn Phát triển mối quan hệ nhà trường, gia đình, xã hội Tổ chức hoạt động phát triển mối quan hệ nhà trường, gia đình, xã hội dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh huy động, sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường Tiêu chí 14 Phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội để thực hoạt động dạy học cho học sinh a) Mức đạt: tổ chức cung cấp thông tin chương trình kế hoạch dạy học nhà trường cho cha mẹ người giám hộ học sinh bên liên quan; b) Mức khá: phối hợp với cha mẹ người giám hộ học sinh bên liên quan thực chương trình kế hoạch dạy học nhà trường; công khai, minh bạch thông tin kết thực chương trình kế hoạch dạy học nhà trường; c) Mức tốt: giải kịp thời thông tin phản hồi từ cha mẹ người giám hộ học sinh bên liên quan thực chương trình kế hoạch dạy học nhà trường Tiêu chí 15 Phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội để thực giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh a) Mức đạt: tổ chức cung cấp thơng tin nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử nhà trường cho cha mẹ người giám hộ học sinh bên liên quan; tiếp nhận thơng tin từ gia đình, xã hội đạo đức, lối sống học sinh; b) Mức khá: phối hợp với cha mẹ người giám hộ học sinh bên liên quan thực giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; c) Mức tốt: giải kịp thời thông tin phản hồi từ cha mẹ người giám hộ học sinh bên liên quan giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh Tiêu chí 16 Phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội huy động sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường a) Mức đạt: tổ chức cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin thực trạng, nhu cầu nguồn lực để phát triển nhà trường cho cha mẹ người giám hộ học sinh bên liên quan; b) Mức khá: phối hợp với cha mẹ người giám hộ học sinh bên liên quan huy động sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường theo quy định; c) Mức tốt: sử dụng mục đích, cơng khai, minh bạch, hiệu nguồn lực để phát triển nhà trường; giải kịp thời thông tin phản hồi từ cha mẹ người giám hộ học sinh bên liên quan huy động sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường Điều Tiêu chuẩn Sử dụng ngoại ngữ công nghệ thơng tin Có khả sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) ứng dụng công nghệ thông tin quản trị nhà trường Tiêu chí 17 Sử dụng ngoại ngữ a) Mức đạt: giao tiếp thông thường ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh); b) Mức khá: đạo xây dựng tổ chức thực kế hoạch phát triển lực sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) cho giáo viên, nhân viên, học sinh trường; c) Mức tốt: sử dụng ngoại ngữ thành thạo (ưu tiên tiếng Anh); tạo lập môi trường phát triển lực sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) cho giáo viên, nhân viên, học sinh trường Tiêu chí 18 Ứng dụng cơng nghệ thơng tin a) Mức đạt: sử dụng số công cụ công nghệ thông tin thông dụng quản trị nhà trường; b) Mức khá: sử dụng phần mềm hỗ trợ quản trị nhà trường; c) Mức tốt: tạo lập môi trường ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy, học quản trị nhà trường Chương III HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUẨN HIỆU TRƯỞNG Điều Yêu cầu đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng Khách quan, tồn diện, cơng dân chủ Dựa phẩm chất, lực trình làm việc hiệu trưởng điều kiện cụ thể nhà trường địa phương Căn vào mức tiêu chí đạt Chương II Quy định có minh chứng xác thực, phù hợp Điều 10 Quy trình đánh giá xếp loại kết đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng Quy trình đánh giá a) Hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng; b) Nhà trường tổ chức lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trường hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng; c) Thủ trưởng quan quản lý trực tiếp thực đánh giá thông báo kết đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng sở kết tự đánh giá hiệu trưởng, ý kiến giáo viên, nhân viên thực tiễn thực nhiệm vụ hiệu trưởng thông qua minh chứng xác thực, phù hợp Xếp loại kết đánh giá a) Đạt chuẩn hiệu trưởng mức tốt: có tất tiêu chí đạt từ mức trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, tiêu chí 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 14 đạt mức tốt; b) Đạt chuẩn hiệu trưởng mức khá: có tất tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức trở lên, tiêu chí 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 14 đạt từ mức trở lên; c) Đạt chuẩn hiệu trưởng: có tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tiêu chí 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 14 đạt từ mức đạt trở lên; d) Chưa đạt chuẩn hiệu trưởng: có 1/3 tiêu chí đánh giá chưa đạt có tối thiểu 01 (một) tiêu chí số tiêu chí 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 14 đánh giá chưa đạt (tiêu chí đánh giá chưa đạt khơng đáp ứng yêu cầu mức đạt tiêu chí) Điều 11 Chu kỳ thẩm quyền đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng Chu kỳ đánh giá a) Hiệu trưởng tự đánh giá theo chu kỳ năm lần vào cuối năm học; b) Cơ quan cấp quản lý trực tiếp đánh giá hiệu trưởng theo chu kỳ hai năm lần vào cuối năm học Trong trường hợp đặc biệt, quan quản lý cấp định rút ngắn chu kỳ đánh giá Thẩm quyền đánh giá a) Trưởng phòng giáo dục đào tạo chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học, trường trung học sở, trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp cao trung học sở, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; b) Giám đốc sở giáo dục đào tạo chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường trung học phổ thơng, trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp cao trung học phổ thông, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; c) Người đứng đầu sở giáo dục đại học, viện, học viện chủ trì đánh giá hiệu trưởng sở giáo dục phổ thông trực thuộc; d) Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán (Bộ Giáo dục Đào tạo) chủ trì đánh giá hiệu trưởng sở giáo dục phổ thông trực thuộc Điều 12 Cán quản lý sở giáo dục phổ thông cốt cán Tiêu chuẩn lựa chọn cán quản lý sở giáo dục phổ thông cốt cán a) Có năm kinh nghiệm làm hiệu trưởng phó hiệu trưởng sở giáo dục phổ thơng; b) Là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sở giáo dục phổ thơng người có thẩm quyền đánh giá đạt mức trở lên theo chuẩn hiệu trưởng; c) Được quan quản lý cấp lựa chọn phù hợp với yêu cầu hỗ trợ, tư vấn tổ chức thực hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý sở giáo dục phổ thơng địa phương; d) Có nguyện vọng trở thành cán quản lý sở giáo dục phổ thơng cốt cán Quy trình lựa chọn cán quản lý sở giáo dục phổ thông cốt cán a) Trưởng phòng giáo dục đào tạo lựa chọn phê duyệt danh sách cán quản lý sở giáo dục phổ thông cốt cán theo thẩm quyền, báo cáo sở giáo dục đào tạo; b) Giám đốc sở giáo dục đào tạo lựa chọn phê duyệt danh sách cán quản lý sở giáo dục phổ thông cốt cán theo thẩm quyền, tổng hợp danh sách cán quản lý sở giáo dục phổ thông cốt cán địa bàn, báo cáo Bộ Giáo dục Đào tạo Nhiệm vụ cán quản lý sở giáo dục phổ thông cốt cán a) Hỗ trợ cán quản lý sở giáo dục phổ thông địa bàn phát triển lực lãnh đạo quản trị nhà trường theo chuẩn hiệu trưởng sở giáo dục phổ thông, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương yêu cầu đổi giáo dục phổ thông; b) Hỗ trợ, tư vấn cho cán quản lý sở giáo dục phổ thông địa bàn xây dựng kế hoạch tự học, tự phát triển lực lãnh đạo, quản trị nhà trường theo chuẩn hiệu trưởng sở giáo dục phổ thông; c) Phối hợp với quan quản lý giáo dục địa phương sở đào tạo, bồi dưỡng việc biên soạn tài liệu, học liệu; tổ chức thực công tác bồi dưỡng giáo viên cán quản lý sở giáo dục phổ thông địa bàn; d) Hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên cán quản lý sở giáo dục phổ thông q trình tham gia, thực khóa đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng Internet Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 13 Trách nhiệm Bộ Giáo dục Đào tạo Cục Nhà giáo Cán quản lý giáo dục đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực Quy định này; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán quản lý sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu phẩm chất, lực theo chuẩn hiệu trưởng Vụ Tổ chức cán tổ chức thực Quy định theo thẩm quyền; xây dựng thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán quản lý sở giáo dục phổ thông trực thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo dựa kết đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng Điều 14 Trách nhiệm sở giáo dục đào tạo Chỉ đạo, tổ chức thực Quy định theo thẩm quyền; báo cáo Bộ Giáo dục Đào tạo kết đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng trước 30 tháng năm Xây dựng thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán quản lý sở giáo dục phổ thông theo thẩm quyền dựa kết đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng Điều 15 Trách nhiệm phòng giáo dục đào tạo Chỉ đạo, tổ chức thực Quy định theo thẩm quyền; báo cáo sở giáo dục đào tạo kết đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng Xây dựng thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán quản lý sở giáo dục phổ thông địa bàn dựa kết đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng Điều 16 Trách nhiệm sở giáo dục phổ thông Hiệu trưởng sở giáo dục phổ thông tự đánh giá, xây dựng thực kế hoạch học tập nâng cao lực lãnh đạo, quản trị nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Hiệu trưởng sở giáo dục phổ thông vận dụng chuẩn hiệu trưởng để đạo, tổ chức triển khai đánh giá phó hiệu trưởng theo tiêu chí phù hợp với nhiệm vụ phân công Tham mưu với quan quản lý cấp trên, quyền địa phương cơng tác quản lý, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, lực lãnh đạo, quản trị nhà trường cán quản lý sở giáo dục phổ thông dựa kết đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng ... trạng quản lý phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS tỉnh Lai Châu theo chuẩn Hiệu trưởng Chương Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS tỉnh Lai Châu theo chuẩn Hiệu trưởng. .. hóa sở lý luận quản lý phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS theo chuẩn Hiệu trưởng 5.2 Khảo sát thực trạng đội ngũ Hiệu trưởng quản lý phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS tỉnh Lai Châu. .. PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TỈNH LAI CHÂU THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG MỚI 74 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường trung học sở tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở tỉnh Lai Châu theo chuẩn hiệu trưởng mới, (Luận văn thạc sĩ) Quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở tỉnh Lai Châu theo chuẩn hiệu trưởng mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn