đề cương môi trường vật nuôi

10 11 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 15:07

1 TIỂU KHÍ HẬU CHUỒNG NI Phương cách thải nhiệt gia tăng ẩM Độ KHƠNG KHÍ CAO Giảm bốc nước ,nóng tăng nhiet54 Phương cách thải nhiệt bị hạn chế ẩm độ khơng khí cao Phương cách thải nhiệt khơng bị ảnh hưởng ẩm độ khơng khí 4 Nhiệt độ khơng khí chuồng ni bị ảnh hưởng Mật độ vật ni, thơng thống thiết kế chuồng trại Điều hoà thân nhiệt cân hai trình Sinh nhiệt thải nhiệt Bức xạ nhiệt từ thể động vật trình phát tia diện từ Thải nhiệt đối lưu q trình luồng khơng khí tiếp xúc với da ,nóng giãn nỡ,duy chuyển xa nhường chỗ cho luồng vất chất lạnh Thải nhiệt dẫn truyền trình Truyền nhiệt trực tiếp từ thể vật nuôi sang bề mặt tiếp xúc có nhiệt độ thấp Khi nhiệt độ môi trường cao gần thân nhiệt, thải nhiệt thể chủ yếu nhờ vào trình 10 Trong điều kiện bình thường, phương cách thải nhiệt thể chiếm tỷ lệ cao 11 Phương cách thải nhiệt bị ẩm độ khơng khí ảnh hưởng Bóc 12 Trong điều kiện bình thường, phương cách thải nhiệt giúp động vật thải nhiệt 13 Cảm nắng tác động tia hồng ngoại lên thần kinh trung ương NGUYỄN MINH QUÂN PAGE 14 Cảm nóng tác động nhiệt độ mơi trường cao,có thể thời tiết ,mất độ chuồng ni thơng thống làm thải nhiệt không hiệu 15 Biện pháp làm tăng ẩm độ khơng khí nhiều 16 Biện pháp áp dụng để làm giảm nhiệt độ khơng khí có ẩm độ cao 17 Hệ thống thơng gió chuồng ni cần thiết để 18 Ẩm độ cực đại lượng nước (g) có 1m3 khơng khí bão hòa nước nhiệt độ áp xuất định 19 Ẩm độ tuyệt đối lượng nước (g) có 1m3 khơng khí 20 Loại ẩm độ sử dụng thực tế ẩm độ tương đối 21 Ẩm độ tương đối sử dụng thực tế tỉ lệ % giữ ẩm dội tuyệt đối cực đại 22 Chuồng ni cần hệ thống thơng gió thích hợp để 23 Ẩm độ khơng khí thích hợp cho vật nuôi khoảng 70-75% 24 Tia hồng ngoại có bước sóng dài >760nm 25 Ánh sáng khả kiến có bước sóng ngắn400-700nm 26 Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt kch thích tuần hồn 27 Tia tử ngoại có tác dụng tạo VTM D,tạo tb máukích thích tuần hồn kích thích tuyến thượng thận ,kích giáp kích thích sinh trưởng diệt trùng 28 Tia ánh sáng tác nhân chủ yếu gây cảm nắng hồng ngoại 29 Bụi khơng khí chuồng có thành phần chất hữu 30 Hiện chưa có tiêu chuẩn thống hàm lượng bụi vi sinh vật khơng khí phu thuoc86 vào nhiều yếu tố nhiệt độ ,độ ẩm,khơng khí ,mật độ gia súc ,vệ sinh chuồng 31 Tác hại bụi khơng khí chuồng ni thường kết hợp với ảnh hưởng khí vsv 32 Vật ni sống mơi trường có hàm lượng bụi cao lâu ngày dễ bị bệnh dường hô hấp 33 Để làm giảm tác hại bụi khơng khí chuồng ni, ẩm độ khơng khí khơng nên cải tiến chất lượng khơng khí chuồng trại,dẩm bảo NGUYỄN MINH QN PAGE độ ẩm kk
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môi trường vật nuôi, đề cương môi trường vật nuôi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn