ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP CN HEO (1)

5 13 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 14:57

Trường Trung cấp Nơng lâm Bình Dương Khoa Nơng nghiệp – ngành CNTY ĐỀ CƢƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO Cho biết nay, châu lục có ngành chăn ni heo mạnh (nhiều) giới? Cho biết nay, tổng đàn heo Việt Nam (khoảng) con? Cho biết nay, nƣớc có số lƣợng heo lớn giới? Cho biết nay, Việt Nam có số lƣợng heo đứng thứ giới? Cho biết nay, sản lƣợng thịt heo Việt Nam đứng thứ giới? Sản lƣợng thịt heo Việt Nam đứng thứ Châu Á? Chăn nuôi heo Việt Nam phƣơng thức (quy mô) nhƣ nào? Cho biết lý làm Việt Nam gặp khó khăn xuất thịt heo giới là? Để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho trại heo, chọn địa điểm xây dựng phải cách trại heo khác, xa chợ khu phố, trƣờng học bệnh viện, xa lò sát sinh tối thiểu là? 10 Hƣớng tốt để chọn xây dựng chuồng trại? 11 Cơng trình xây dựng chuồng trại đƣợc hiểu bao gồm dƣới đây? 12 Cơng trình phụ xây dựng chuồng trại đƣợc hiểu bao gồm dƣới đây? 13 Thuật ngữ FCR (Feed Conversion Rate) gì? 16 Thuật ngữ ADG (Average Daily Gain) gì? 17 Thuật ngữ PSY (Pigs weaned per Sow per Year)? 18 Thuật ngữ GGP chọn giống gì? 19 Thuật ngữ PS chọn giống gì? 20 FCR ADG tiêu quan trọng để đánh giá hiệu chăn ni mơ hình chăn ni heo nào? 21 Tỷ lệ FCR/ADG dƣới ngƣời chăn nuôi heo thịt mong muốn nhất? 24 Ngƣời chăn nuôi heo thịt khơng mong muốn có tỷ lệ ADG/FCR dƣới đây? 25 Thuật ngữ BF thƣờng đƣợc thấy (nói đến) chăn ni heo gì? 26 Chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá khả sinh sản heo nái? 27 ADG cao (6% so với thuần), FCR giảm (4% so với thuần) Đây yếu tố mà ngƣời nuôi heo thịt cần phải lƣu ý lựa chọn? 28 Trong giai đoạn tháng đầu thời gian nuôi thịt (tiền kỳ), phần dinh dƣỡng thiếu hệ nhƣ nào? 29 Trong giai đoạn tháng cuối thời gian nuôi thịt (hậu kỳ), phần dinh dƣỡng thiếu hệ nhƣ nào? 30 Cho biết trình tự qui luật phát triển heo sau sinh? 31 Việc không nên làm chuyển heo cai sữa qua chuồng nuôi thịt? 31 Việc nên làm chuyển heo cai sữa qua chuồng nuôi thịt? 31 Việc không nên làm chuyển/mua heo từ chổ khác nuôi thịt? 33 Heo nái đẻ (sau sanh) thƣờng nghe, nhắc đến thuật ngữ (bệnh): hội chứng MMA Vậy MMA nghĩa gì? 34 Heo tiêu hóa đƣợc protein sữa mẹ nhờ enzyme phát triển sớm dịch vị dịch tụy? 35 Heo theo mẹ dƣới 25 ngày tuổi khơng tiêu hóa đƣợc protein từ thức ăn khơng có enzyme dƣới dày? 36 Sau 25 ngày tuổi dịch vị heo bắt đầu có chất dƣới dạng tự mà hoạt hóa enzym pepsinogen khơng hoạt động thành enzym pepsin hoạt động Từ heo có khả tiêu hóa protein thức ăn? 37 Rất có ý nghĩa heo sơ sinh, làm cho khác biệt sữa đầu sữa thƣờng giúp cho heo có sức đề kháng với ngoại cảnh, mầm bệnh chất dƣới đây? 38 Ngồi bổ sung Fe, ngƣời ta kết hợp chất dƣới giúp cho trình tạo máu heo đƣợc tốt hơn? 39 Ngƣời chăn nuôi kích thích vào tế bào vách dày heo sớm tiết HCl để hoạt hóa men pepsinogen cách dƣới đây? 40 Chất dƣới giúp heo nở mông, bung đùi, tăng nạc, tạo màu đỏ hồng cho cơ? 41 Phối giống lần kỳ lên giống với đực giống khác gọi là? 42 Khi điều kiện chăn ni hạn chế, tuổi cai sữa tốt nhất? 43 Heo ngày tuổi thiến đƣợc? 44 Khi ni heo hƣớng thịt nên chọn heo loại có hƣớng lai tạo nào? 45 Chuồng ni nhiều heo núm uống tự động dùng cho heo? 46 Khi vừa mua heo yếu tố không cần làm ngay? 47 Nhu cầu đạm phần thức ăn heo nái hậu bị 15 – 30kg là? 48 Chọn giống đực sử dụng để lai kinh tế (heo nuôi thịt) 49 Nái mang thai tuần đầu cần chăm sóc nhƣ nào? 50 Sau khai thác tinh, heo nọc cần cho ăn? 51 Nái so ối giờ, triệu chứng rặn Biện pháp can thiệp là? 52 Khi nái đẻ đƣợc vài con, sau rặn mạnh rặn nhiều mà heo chƣa ta can thiệp cách? 53 Tỷ lệ nạc loại heo cao sau đây? 54 Trọng lƣợng (kg) bắt đầu phối lần đầu heo giống ngoại tốt là? 55 Khẩu phần thức ăn heo nái sanh trƣớc vài ngày cai sữa cần điều chỉnh nhƣ nào? 56 Ngày heo nái đau bụng chuẩn bi đẻ cho nái ăn với phần sau đây? 57 Ngày cai sữa cho heo nái cần chăm sóc nhƣ nào? 58 Quan sát biểu heo nái, thấy âm hộ có nƣớc nhờn lợn cợn phân su vòng sau heo nái đẻ? 59 Hƣớng tốt để chọn xây dựng chuồng trại? 60 Heo cho ăn nhiều đạm dễ mắc bệnh sau đây? 61 Cho biết bệnh thƣờng hay xảy heo nái sau sanh? 62 Heo nái tốt, lên giống lại sau cai sữa ngày? 63 Thời gian bắt đầu rụng trứng heo sau có biểu mê đực (đứng yên)? 64 Thời điểm phối giống heo tính từ khơng (0) có biểu đứng yên? 65 Thời gian (ngày) mang thai heo là? 66 Heo nái cho sữa đạt đỉnh cao vào giai đoạn sau sinh? 67 Nhu cầu đạm cho heo tập ăn tốt là? 68 Heo nhận đƣợc kháng thể bú sữa đầu mẹ sau sinh? 69 Tuần đầu sau cai sữa heo cần cho ăn nhƣ sau? 70 Khẩu phần heo nái thiếu thành phần dinh dƣỡng gây nức móng? 71 Qui trình tiêm sắt cho heo ngày tuổi 72 Sau heo nái sinh cuối khơng gọi sót 73 Ngày phối đậu thai heo nái ngày 23 tháng 10 ngày dự sinh ngày? 74 Nhu cầu dinh dƣỡng cho heo đực hậu bị cần % đạm? 75 Lƣợng thức ăn cho heo nái ngày đầu sau sinh nhƣ sau? 76 Đầu tƣ chuồng sàn thƣờng dùng ƣu tiên để ni loại heo thích hợp? 77 Sau heo nái vừa đẻ xong ta cần thực chăm sóc nái nhƣ sau 78 Chọn giống heo thịt cho tăng trƣởng nhanh phẩm chất thịt tốt nhất? 79 Nhu cầu đạm phần thức ăn heo nái khơ 80 Chọn loại hình thần kinh để tuyển đƣợc heo đực giống tốt? 81 Heo nái sinh vào trƣa hè, nhƣng thở nhiều khơng rặn đẻ cần xử lý? 82 Heo theo mẹ tiêu hóa đƣợc saccharose vào giai đoạn nào? 83 Thức ăn cho heo nái mang thai (nái mập) 1-84 ngày sau phối? 84 Hậu thiếu sắt heo theo mẹ là? 85 Khái niệm nái bản? 86 Khẩu phần thức ăn cho heo nái mang thai giai đoạn 107-113 ngày sau phối? 87 Gọi h chiều cao chuồng, khoảng cách chuồng phải cách xa là? 88 Hệ thành phần dinh dƣỡng heo nái mang thai thiếu Ca/P là? 89 Phối giống lần kỳ lên giống với đực giống khác gọi là? 90 Khi điều kiện chăn nuôi hạn chế, tuổi cai sữa tốt nhất? 91 Heo ngày tuổi thiến đƣợc? 92 Khi nuôi heo hƣớng thịt nên chọn heo loại có hƣớng lai tạo nào? 93 Chuồng ni nhiều heo núm uống tự động dùng cho heo? 94 Khi vừa mua heo yếu tố không cần làm ngay? 95 Nhu cầu đạm phần thức ăn heo nái hậu bị 15 – 30kg là? 96 Chọn giống đực sử dụng để lai kinh tế (heo nuôi thịt) 97 Nái mang thai tuần đầu cần chăm sóc nhƣ nào? 98 Hệ thành phần dinh dƣỡng heo nái mang thai thiếu Ca/P là? 99 Sau khai thác tinh, heo nọc cần cho ăn? 100 Nái so ối giờ, khơng có triệu chứng rặn Biện pháp can thiệp là? 101 Khi nái đẻ đƣợc vài con, sau rặn mạnh rặn nhiều mà heo chƣa ta can thiệp cách? 102 Tỷ lệ nạc loại heo cao sau đây? 103 Trọng lƣợng (kg) bắt đầu phối lần đầu heo giống ngoại tốt là? 104 Khẩu phần thức ăn heo nái sanh trƣớc vài ngày cai sữa cần điều chỉnh nhƣ nào? 105 Ngày heo nái đau bụng chuẩn bi đẻ cho nái ăn với phần sau đây? 106 Ngày cai sữa cho heo nái cần chăm sóc nhƣ nào? 107 Quan sát biểu heo nái, thấy âm hộ có nƣớc nhờn lợn cợn phân su 108 Hƣớng tốt để chọn xây dựng chuồng trại? 109 Heo cho ăn nhiều đạm dễ mắc bệnh sau đây? 110 Cho biết bệnh thƣờng hay xảy heo nái sau sanh? 111 Heo nái tốt, lên giống lại sau cai sữa ngày? 112 Thời gian bắt đầu rụng trứng heo sau có biểu mê đực (đứng yên)? 113 Thời điểm phối giống heo tính từ khơng (0) có biểu đứng yên? 114 Thời gian (ngày) mang thai heo là? 115 Heo nái cho sữa đạt đỉnh cao vào giai đoạn sau sinh? 116 Nhu cầu đạm cho heo tập ăn tốt là? 117 Heo nhận đƣợc kháng thể bú sữa đầu mẹ sau sinh? 118 Tuần đầu sau cai sữa heo cần cho ăn nhƣ sau? 119 Khẩu phần heo nái thiếu thành phần dinh dƣỡng gây nức móng? 120 Khái niệm nái bản? 121 Qui trình tiêm sắt cho heo ngày tuổi 122 Sau heo nái sinh cuối khơng gọi sót 123 Ngày phối đậu thai heo nái ngày 23 tháng 10 ngày dự sinh ngày? 124 Nhu cầu dinh dƣỡng cho heo đực hậu bị cần % đạm? 125 Lƣợng thức ăn cho heo nái ngày đầu sau sinh nhƣ sau? 126 Đầu tƣ chuồng sàn thƣờng dùng ƣu tiên để nuôi loại heo thích hợp? 127 Sau heo nái vừa đẻ xong ta cần thực chăm sóc nái nhƣ sau 128 Chọn giống heo thịt cho tăng trƣởng nhanh phẩm chất thịt tốt nhất? 129 Nhu cầu đạm phần thức ăn heo nái khơ 130 Chọn loại hình thần kinh để tuyển đƣợc heo đực giống tốt? 131 Heo nái sinh vào trƣa hè, nhƣng thở nhiều không rặn đẻ cần xử lý? 132 Heo theo mẹ tiêu hóa đƣợc saccharose vào giai đoạn nào? 133 Thức ăn cho heo nái mang thai (nái mập) 1-84 ngày sau phối? 134 Hậu thiếu sắt heo theo mẹ là? 135 Gọi h chiều cao chuồng, khoảng cách chuồng phải cách xa là?
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP CN HEO (1) , ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP CN HEO (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn