ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP CN gà version 1 (1)

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 14:57

Trường Trung cấp Nơng lâm Bình Dương Khoa Nơng nghiệp – ngành CNTY ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN CN GIA CẦM Giống gà chuyên trứng/chuyên thịt Năng suất trứng trung bình giống gà Goldline (trứng/mái/năm) Con mái giống gà New Hampshire có lơng màu Ở gia cầm phần ăn thiếu muối có triệu chứng sau đây? Trong phần thức ăn gia cầm ngƣời ta không sử dụng loại bột cá để chế biến thức ăn cho gà Thời gian trứng lƣu lại loa kèn để thụ tinh (phút)? Trứng gà thụ tinh vị trí phận sinh dục mái? Trọng lƣợng trứng gà đạt tiêu chuẩn quốc tế Gà nuôi đầy đủ dinh dƣỡng đẻ trứng tháng thứ mấy? 10 Nếu phần thức ăn gà đẻ trứng thiếu canxi 11 Trời nóng nhiệt độ chuồng cao vỏ trứng lại mỏng? 12 Gà có tốc độ tăng trƣởng cao nên hai tuần đầu có nhu cầu protein 13 Nhu cầu protein cho gà hậu bị bao nhiêu? 14 Ta có h = 3,5 m (chiều cao chuồng), L = 20m (chiều dài chuồng) Hãy tính khoảng cách tối ƣu chuồng? 15 Trong nuôi gà đẻ trứng thƣơng phẩm (giống leghorn) ngƣời ta dựa vào đặc điểm để loại gà trống 16 Tỷ lệ ghép đôi trống/mái nuôi gà đẻ trứng giống gà nhẹ cân 17 Kiểm soát gà tăng trƣởng tuần cân? 18 Trong phần thức ăn cho gà đẻ thức ăn thừa đạm chất lƣợng trứng 19 Bao nhiêu ngày tính tỉ lệ gà bị hao hụt chết loại thải? 20 Trong kỳ ấp trứng cần kiểm tra trứng ấp vào ngày 21 Gà từ – ngày tuổi dùng kháng sinh để phòng bệnh sau đây? 22 Gà từ 10 – 12 ngày tuổi dùng kháng sinh/thuốc để phòng bệnh sau đây? 23 Gà từ 20 – 22 ngày tuổi dùng kháng sinh để phòng bệnh sau đây? 24 Chu kỳ ấp trứng nhân tạo trứng gà diễn khoảng thời gian 25 Gia cầm non cần phải đƣợc ủ ấm sao? 26 Nếu gà đẻ trứng thƣơng phẩm, 16 chiều hôm đẻ, ngày hơm sau gà 27 Trong chăn ni gà đẻ trứng bệnh cần lƣu ý phòng vaccine 28 Tỉ lệ đẻ giống gà chuyên trứng đạt 29 Gà ấp vào ngày thứ – soi trứng, quan sát trứng nhƣ phôi phát triển tốt 30 Mấy ngày soi trứng lần thứ I 31 Trƣớc bắt gà phải chuẩn bị chuồng úm chu đáo, chuồng phải đƣợc dọn vệ sinh, sát trùng để trống thời gian 32 Trong chăn nuôi gà đẻ trứng đƣợc ngày tuổi bắt đầu chọn gà hậu bị 33 Trong ấp trứng ngƣời ta thƣờng kiểm tra trứng lần thứ II ngày ấp thứ để loại bỏ trứng khơng có trống 34 Trong chăn ni gà đẻ trứng thƣơng phẩm nên khai thác trứng vòng tháng tính từ ngày đẻ trứng 35 Gà hậu bị tuần tuổi cho ăn theo chế độ ngày lần 36 Chọn gà mái đẻ trứng thƣơng thẩm giống phải nhƣ số biến chuyển thức ăn (FCR) nhỏ nên lợi nhuận cho ngƣời chăn nuôi cao 37 Trong chăn nuôi gà đẻ trứng bệnh cần lƣu ý phòng vaccin 38 Tỉ lệ đẻ giống gà chuyên trứng đạt 39 Nhiệt độ thích hợp để phơi phát triển tốt trình ấp trứng 40 Một số biện pháp giảm nồng độ amoniac chuồng nuôi nhƣ 41 Các yếu tố ảnh hƣởng đến suất trứng gà đẻ trứng thƣơng phẩm 42 Nhiệt độ trung bình gà trạng thái sinh lý bình thƣờng 43 Ở gà phần chứa nhiều sắt (myoglobulin) 44 Chỉ tiêu để đánh giá chất lƣợng trứng 45 Máu gia cầm non chiếm % trọng lƣợng thể? 46 Thức ăn nhiều đạm không sử dụng cho gà 47 Với máy ấp trứng nhân tạo đƣợc thiết kế hệ thống đảo trứng tự động thời gian cần phải đảo trứng phƣơng pháp thủ công 48 Tiêu chuẩn không áp dụng chọn gà để ni 49 Loại hình thần kinh sau cho na7ng suất cao 50 Các trại thƣờng lót lớp độn chuồng dày khoảng cm thay chất độn chuồng thƣờng xuyên chúng bị ẩm 51 Khả chuyển hóa thức ăn gà cơng nghiệp cho kg tăng trọng 52 Nhiệt độ thích hợp để phơi phát triển tốt q trình ấp trứng độ? 53 Gà đẻ trứng thƣơng phẩm nên khai thác trứng vòng tháng tính từ ngày đẻ trứng đầu tiên? 54 Qui trình phòng vaccine cho gà thịt/gà đẻ 55 Những bệnh thƣờng xảy chăn nuôi gà thịt/gà đẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP CN gà version 1 (1) , ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP CN gà version 1 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn