Luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả của người dân nhằm cải thiện chất lượng nước bị ô nhiễm ở các làng nghề tỉnh bắc ninh

188 7 0
  • Loading ...
1/188 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 23:21

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG NGHIÊN CỨU MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA NGƯỜI DÂN NHẰM CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC BỊ Ô NHIỄM Ở CÁC LÀNG NGHỀ TỈNH BẮC NINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2019 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG NGHIÊN CỨU MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA NGƯỜI DÂN NHẰM CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC BỊ Ô NHIỄM Ở CÁC LÀNG NGHỀ TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 31 01 05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận án cám ơn, thơng tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày… tháng… năm… Tác giả luận án Lê Thị Phương Dung i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận án, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Trước tiên cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt tận tình giúp đỡ tơi mặt, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Kinh tế tài nguyên môi trường, Khoa Kinh tế Phát triển nông thơn Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi mặt q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán giáo viên trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật Thủy sản động viên tạo điều kiện tốt để tơi học tập, nghiên cứu Tơi vơ biết ơn Chương trình Kinh tế mơi trường Đơng Nam Á (EEPSEA) có hỗ trợ trình điều tra, nghiên cứu tơi Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới T.S Jin Jianjun (Đai học Sư phạm Bắc Kinh) tận tình dẫn tơi phương pháp nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ đơn vị: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh, Chi cục thống kê, hộ gia đình làng nghề giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu thơng tin cần thiết để hoàn thành luận án Xin gửi lời cám ơn tới gia đình, người thân, bạn bè ln ủng hộ, khuyến khích tơi suốt q trình nghiên cứu./ Hà Nội, ngày tháng năm 20 Nghiên cứu sinh Lê Thị Phương Dung ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình ix Trích yếu luận án x Thesis abstract xii Phần Mở đầu .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .4 1.2.1 Mục tiêu chung .4 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .4 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Đối tượng điều tra 1.3.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp luận án 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phần Tổng quan vấn đề lý luận thực tiễn sẵn lòng chi trả để cải thiện chất lượng môi trường nước bị ô nhiễm làng nghề 2.1 Cơ sở lý luận sẵn lòng chi trả để cải thiện chất lượng môi trường nước bị ô nhiễm .7 2.1.1 Các khái niệm liên quan đến nghiên cứu 2.1.2 Các lý luận sẵn lòng chi trả để cải thiện chất lượng môi trường nước 12 2.1.3 Ý nghĩa việc nghiên cứu sẵn lòng chi trả chất lượng nước thay đổi 20 2.1.4 Nội dung nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả người dân để cải thiện chất lượng môi trường nước làng nghề 24 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới sẵn lòng trả người dân để cải thiện chất lượng môi trường nước .26 iii 2.2 Tổng quan nghiên cứu sẵn lòng chi trả người dân để cải thiện chất lượng môi trường nước .29 2.2.1 Các nghiên cứu giới liên quan đến sẵn lòng chi trả người dân để cải thiện chất lượng môi trường nước 29 2.2.2 Các nghiên cứu nước liên quan đến sẵn lòng chi trả người dân để cải thiện chất lượng môi trường nước 35 2.2.3 Khoảng trống nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả để cải thiện chất lượng môi trường nước làng nghề .39 2.3 Bài học kinh nghiệm từ sở lý luận thực tiễn cho nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả để cải thiện chất lượng môi trường nước làng nghề tỉnh Bắc Ninh .41 Tóm tắt phần 43 Phần Phương pháp nghiên cứu .44 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .44 3.1.1 Điều kiện tự nhiên tỉnh Bắc Ninh 44 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh 44 3.1.3 Tình hình phát triển làng nghề tỉnh Bắc Ninh năm gần .48 3.2 Khung phân tích cách tiếp cận .50 3.2.1 Khung phân tích luận án .50 3.2.2 Cách tiếp cận luận án 52 3.3 Phương pháp nghiên cứu luận án 54 3.3.1 Chọn điểm nghiên cứu 54 3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 55 3.3.3 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 60 3.3.4 Hệ thống tiêu phân tích .62 Tóm tắt phần 64 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 65 4.1 Thực trạng quan điểm, nhận thức người dân ô nhiễm môi trường nước cải thiện chất lượng môi trường nước làng nghề tỉnh Bắc Ninh .65 4.1.1 Tình hình nhiễm mơi trường nước làng nghề tỉnh Bắc Ninh 65 iv 4.1.2 Đánh giá người dân ô nhiễm môi trường 70 4.1.3 Nhận thức người dân nguy hại ô nhiễm môi trường nước gây 75 4.1.4 Quan điểm người dân cần thiết cải thiện chất lượng môi trường nước làng nghề tỉnh Bắc Ninh 80 4.1.5 Tình hình thu, nộp phí bảo vệ mơi trường nước thải cơng nghiệp 85 4.2 Đánh giá mức sẵn lòng chi trả người dân nhằm cải thiện chất lượng nước bị ô nhiễm làng nghề tỉnh Bắc Ninh 88 4.2.1 Kết phương pháp single-bounded dichotomous choice (1DC) .88 4.2.2 Phương pháp chọn ngẫu nhiên lặp (double-bounded dichotomous choice 2DC) 89 4.2.3 Phân tích mức sẵn lòng chi trả theo đặc điểm nhân hộ 90 4.2.4 Mức sẵn lòng trả trung bình (Mean WTP) 95 4.2.5 Tổng quỹ thu để cải tạo chất lượng môi trường nước tỉnh Bắc Ninh .99 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới sẵn lòng chi trả người dân nhằm cải thiện chất lượng môi trường nước .101 4.3.1 Đặc điểm kinh tế-xã hội người vấn 101 4.3.2 Lượng hóa yếu tố ảnh hưởng tới sẵn lòng chi trả người dân nhằm cải thiện chất lượng môi trường nước làng nghề tỉnh Bắc Ninh 104 4.4 Định hướng giải pháp nhằm huy động nguồn lực tài Chính cho cải thiện chất lượng môi trường nước làng nghề tỉnh Bắc Ninh 113 4.4.1 Định hướng giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước làng nghề tỉnh Bắc Ninh 113 4.4.2 Công tác bảo vệ môi trường nước làng nghề thời gian qua 118 4.4.3 Đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước làng nghề tỉnh Bắc Ninh 122 Tóm tắt phần 133 Phần Kết luận kiến nghị 135 5.1 Kết luận .135 5.2 Kiến nghị 136 5.2.1 Đối với Chính phủ, Bộ Tài ngun Mơi trường Bộ liên quan 136 v 5.2.2 Đối với quyền cấp .137 5.2.3 Đối với hội, đoàn thể cấp ngành 137 Danh mục cơng trình cơng bố có liên quan đến luận án 138 Tài liệu tham khảo 139 Phụ lục 152 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BID Mức giá BVMT Bảo vệ môi trường CCN Cụm công nghiệp CV Sự thay đổi bổ sung CVM Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên ĐH/trên ĐH Đại học/trên đại học EV Sự thay đổi tương đương FDI Đầu tư trực tiếp nước GRDP Tổng sản phẩm địa bàn KCN Khu cơng nghiệp MAC Chi phí giảm thải cận biên MDC Chi phí thiệt hại cận biên Mean WTP Mức sẵn lòng trả trung bình MEC Chi phí ngoại ứng MNPB Lợi ích ròng biên QCCP Quy chuẩn cho phép QCVN Quy chuẩn Việt Nam QTTN&MT Quan trắc Tài nguyên Môi trường TC/CĐ Trung cấp/cao đẳng TCCP Tiêu chuẩn cho phép TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam THPT Trung học phổ thơng WTA Sẵn lòng chấp nhận WTP Sẵn lòng trả 1DC Chọn ngẫu nhiên đơn 2DC Chọn ngẫu nhiên lặp vii DANH MỤC BẢNG TT Tên bảng Trang 2.1 Đặc trưng nước thải từ sản xuất số loại hình làng nghề 3.1 Giá trị tổng sản lượng tỉnh Bắc Ninh (theo giá hành) 46 3.2 Số lượng làng nghề huyện, thị xã, thành phố địa bàn tỉnh Bắc Ninh 48 3.3 Lực lượng lao động làng nghề tỉnh Bắc Ninh năm 2016 49 3.4 Phân bổ mẫu điều tra 59 4.1 Kết phân tích nước thải làng nghề chế biến nông sản 66 4.2 Tiếp cận truyền thông vấn đề ô nhiễm môi trường người dân làng nghề 71 4.3 Mối quan hệ đánh giá môi trường nước người dân số lần tiếp cận với truyền thông 73 4.4 Nhận thức người dân ảnh hưởng ô nhiễm môi trường nước làng nghề Bắc Ninh 78 4.5 Quan điểm người dân cần thiết cải thiện chất lượng môi trường nước bị ô nhiễm 81 4.6 Kết thu, nộp phí BVMT nước thải công nghiệp tỉnh Bắc Ninh 87 4.7 Xác suất trả lời “Có-khơng” mức giá theo phương pháp 1DC 88 4.8 Xác suất trả lời “Có-Khơng” mức giá đề xuất theo phương pháp 2DC 89 4.9 Tổng quỹ thu từ dân tỉnh Bắc Ninh 100 4.10 Đặc điểm kinh tế xã hội người vấn 102 4.11 Mối quan hệ thu nhập làng nghề 104 4.12 Mô tả biến mơ hình 105 4.13 Các yếu tố ảnh hưởng tới sẵn lòng chi trả người dân (Mơ hình I sử dụng hàm binary logistic) 107 4.14 Các yếu tố ảnh hưởng tới sẵn lòng trả người dân để cải thiện chất lượng mơi trường nước (Mơ hình II sử dùng hàm hồi quy tuyến tính) 109 viii ... Bắc Kinh) tận tình dẫn tơi phương pháp nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ đơn vị: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh, Chi. .. .44 3.1.1 Điều kiện tự nhiên tỉnh Bắc Ninh 44 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh 44 3.1.3 Tình hình phát triển làng nghề tỉnh Bắc Ninh năm gần .48 3.2 Khung... nghề tỉnh Bắc Ninh; - Ước tính, phân tích mức sẵn lòng chi trả người dân làng nghề tỉnh Bắc Ninh nhằm cải thiện chất lượng môi trường nước - Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới mức sẵn lòng chi trả người
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả của người dân nhằm cải thiện chất lượng nước bị ô nhiễm ở các làng nghề tỉnh bắc ninh , Luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả của người dân nhằm cải thiện chất lượng nước bị ô nhiễm ở các làng nghề tỉnh bắc ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn