NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂMMÔ BỆNH HỌC VÀ HOÁ MÔ MIỄN DỊCHCỦA U MÔ ĐỆM DẠ DÀYRUỘT NGUYÊN PHÁT ĐƯỜNG TIÊU HOÁ

34 16 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 22:42

“NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC VÀ HỐ MƠ MIỄN DỊCH CỦA U MƠ ĐỆM DẠ DÀY-RUỘT NGUYÊN PHÁT ĐƯỜNG TIÊU HOÁ” Hướng dẫn khoa học TS NGUYỄN THUÝ HƯƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ  GIST chiếm 1% u nguyên phát đường tiêu hoá  Là u trung mô phổ biến (chiếm 80% u trung mơ đường tiêu hố) SƠ ĐỒ PHÂN BỐ GIST TẠI ĐƯỜNG TIÊU HOÁ Thực quản 1-5% Dạ dày 50-70% Tá tràng 5% Đại tràng 5-10% Ruột thừa 10cm, lắng đọng canxi, không đồng nhất, chia thuỳ, xâm nhập…  MRI: tốt CT, đặc biệt có ý nghĩa với GIST trực tràng GIST di gan  Nội soi - siêu âm có độ nhạy tới 92%, độ đặc hiệu tới 100%: khối hình bầu dục, giảm âm, phát triển niêm mạc, bờ khối u, nang hoá…  PET/CT: độ đặc hiệu 86-100% MƠ BỆNH HỌC CỦA GIST  TÍP HÌNH THOI Chiếm 60-70% - Nhân điển hình: hai đầu tù giống điếu xì gà, NS mịn, khơng rõ hạt nhân; - Bào tương ưa toan bắt hai màu - Sắp xếp thành bó ngắn, dạng xốy khu trú, kiểu xương cá chích hình rào-hình dậu - Patil D.T and Rubin B.P (2011) Gastrointestinal stromal tumor advances in diagnosis and mângement Arch Pathol Lab Med, 135, 1298-1310 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tiêu chuẩn lựa chọn Tất trường hợp chẩn đoán lâm sàng GIST đường tiêu hoá, phẫu thuật Bệnh viện K sở Tân Triều, có thơng tin hành đầy đủ Kết xét nghiệm MBH HMMD sau mổ khẳng định GIST Có mơ tả chi tiết hình thái đại thể, vị trí u Còn khối nến có bệnh phẩm đủ để chẩn đốn MBH làm xét nghiệm HMMD ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tiêu chuẩn loại trừ Các trường hợp GIST khơng có đủ thơng tin Khơng khối nến bệnh phẩm không đủ để cắt nhuộm lại HE HMMD  Các trường hợp HMMD xác định u trung mô typ u khác khác khơng phải GIST GIST tái phát GIST ngồi đường tiêu hố Quy trình nghiên cứu •Thu thập số liệu theo mẫu bệnh án nghiên cứu •Mơ tả chi tiết số lượng, vị trí, kích thước, xâm lấn u… •Phân loại MBH theo WHO 2010 Phân loại nguy lâm sàng theo NIH, AFIP, WHO •Nhuộm … HMMD với CD117, DOG-1, S100, CD34, Ki67 CÁC BIẾN SỐ VÀ CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU - Tuổi - Giới - Số lượng u - Vị trí u - Kích thước u - Sự xâm lấn, di - Typ MBH - Giai đoạn lâm sàng - Đánh giá nguy lâm sàng - Đánh giá mức độ bộc lộ dấu ấn miễn dịch DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng phân bố GIST theo độ tuổi Nhóm tuổi < 20 tuổi 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 ≥ 70 tuổi Tổng số n                 Tỉ lệ %                 Bảng phân bố GIST theo vị trí Vị trí u n Tỉ lệ % Thực quản     Dạ dày     Ruột non     Đại-trực tràng     DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng kích thước trung bình u GIST Kích thước u ≤ 2cm > 2-5cm > 5-10cm > 10cm Tổng số n           %           Tổng số           Bảng số lượng u Kích thước u ≥3 Tổng số n         %         Tổng số         DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng tính chất xâm lấn, vỡ di u Stt Tính chất n % Tổng số Không xâm lấn       Xâm lấn mô kế cận       Vỡ u       Di               Tổng số Bảng tỉ lệ típ MBH GIST Vị trí Thực quản Stt Típ MBH n % Dạ dày Ruột non n n % Đại-trực tràng n % % Típ tế bào thoi                 Típ dạng BM                 Típ hỗn hợp                   Tổng số         DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng phân bố GIST theo giai đoạn lâm sàng Stt Vị trí GĐ I GĐ II GĐ III GĐ III Thực quản         Dạ dày         Ruột non         Đại-trực tràng         Ruột non Tổng                   Bảng phân bố nguy GIST theo WHO Stt Nguy Nguy thấp Nguy cao   Tổng số Thực quản Vị trí n       Dạ dày %       n       %       Đại-trực tràng Ruột non n       %       n       %       DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng phân bố nguy GIST theo NIH Vị trí Thực quản Stt Nguy n Dạ dày % n Đại-trực tràng Ruột non % n % n % Nguy thấp                 Nguy thấp Nguy trung bình                                 Nguy cao                 Tổng số                   Liên quan giai đoạn với nguy lâm sàng GIST dày Stt   Nguy I II III IV Nguy thấp                 Nguy cao                 Tổng số                 DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Liên quan típ MBH GIST với độ tuổi Tuổi Stt 70 Típ MBH Típ tế bào hình thoi               Típ dạng BM               Típ hỗn hợp                               Tổng số Liên quan giai đoạn với nguy lâm sàng GIST dày Stt   Nguy I II III IV Nguy thấp                 Nguy cao                                 Tổng số DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng tỉ lệ bộc lộ dấu ấn miễn dịch GIST theo típ MBH Dấu ấn CD117 Típ MBH Típ tế bào hình thoi Típ dạng BM Típ hỗn hợp Tổng DOG1 CD34 Desmin S100 n           %           n           %           n           %           n           DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Mức độ bộc lộ với dấu ấn CD117 típ MBH Típ MBH Típ tế bào thoi Mức độ bộc lộ Âm tính Dương tính (+) Dương tính (++) Dương tính (+++) n Típ dạng BM Típ hỗn hợp       %       n       %       n       %       n       %       DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng tỉ lệ bộc lộ Ki67 mối liên quan với típ MBH Bộc lộ KI 67 Stt Tỉ lệ 10% Típ MBH n % n % n % Típ tế bào thoi             Típ dạng BM             Típ hỗn hợp               Tổng số       Bảng tỉ lệ bộc lộ Ki67 mối liên quan với nhóm nguy lâm sàng Stt   Ki 67 Nguy Nguy thấp Nguy cao Tổng số 10% n       %       DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng tỉ lệ bộc lộ KI67 với giai đoạn lâm sàng Giai đoạn Stt   GĐ I Ki 67 GĐ II GĐ III GĐ IV 10%                 Tổng số                 ... trung bình 52%, cao 34%, cao 57%, cao ≤2 >5/50 HPF 0%(ít BN) 50% (ít BN)   54%, cao 25/50 HPF 16%, trung bình 73%, cao 50%, cao 52%, cao 6a 55/50 HPF 55%, cao 85%, cao     6b >10... 50%, cao 52%, cao 6a 55/50 HPF 55%, cao 85%, cao     6b >10 >5/50 HPF 86%, cao 90%, cao 86%, cao 71%, cao Miettinen M et al (2006) Gastrointestinal stromal tumors of the jejunum and ileum:...                   Nguy cao                 Tổng số                   Liên quan giai đoạn với nguy lâm sàng GIST dày Stt   Nguy I II III IV Nguy thấp                 Nguy cao                 Tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂMMÔ BỆNH HỌC VÀ HOÁ MÔ MIỄN DỊCHCỦA U MÔ ĐỆM DẠ DÀYRUỘT NGUYÊN PHÁT ĐƯỜNG TIÊU HOÁ, NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂMMÔ BỆNH HỌC VÀ HOÁ MÔ MIỄN DỊCHCỦA U MÔ ĐỆM DẠ DÀYRUỘT NGUYÊN PHÁT ĐƯỜNG TIÊU HOÁ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn