Tài liệu trắc nghiệm Mác Leenin của HUTECH

106 18 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 21:13

Trước thực tiễn mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, quán triệt đường lối về đổi mới công tác tư tưởng, lý luận của Đảng và chủ trương cải cách công tác giảng dạy bậc đại học, cao đẳng; Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành chương trình mới và tổ chức biên soạn cuốn Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác Lênin. ng C Tập hợp quần chúng nhân dân làm cách mạng củng cố quyền lực trị D Phát triển kinh tế mở rộng quan hệ đối ngoại Câu 14: Đặc trưng văn hoá xã hội chủ nghĩa là: A Hệ tư tưởng giai cấp cơng nhân; Tính dân tộc sâu sắc tính quốc tế rộng rãi; Đặt lãnh đạo quản lý Đảng cộng sản B Hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa; Tính tiên tiến đạm đà sắc dân tộc; Đặt quản lý văn hoá lãnh đạo Đảng công sản C Hệ tư tưởng giai cấp công nhân; Tính nhân dân rộng rãi tính dân tộc sâu sắc; Đặt lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước D Hệ tư tưởng cộng sản; Tính xã hội rộng rãi tính nhân văn sâu sắc; Hoạt động theo pháp luật Câu 15: Tính tất yếu cách mạng xã hội chủ nghĩa lĩnh vực tư tưởng văn hoá là: Bùi Phú Khuyên – 16DTHA3 103 TRẮC NGHIỆM MÁC – LÊNIN A Xuất phát từ đấu tranh giai cấp lĩnh vực tư tưởng văn hoá thời đại ngày B Xuất phát từ đòi hỏi thay đổi phương thức sản xuất tinh thần C Xuất phát từ yêu cầu: Văn hoá mục tiêu động lực trình xây dựng chủ nghĩa xã hội D Cả Câu 16: Nội dung xây dựng văn hoá xã hội chủ nghĩa bao gồm: A Phát triển giáo dục đào tạo; phát triển khoa học công nghệ; phát triển văn học nghệ thuật; phát triển mơi trường văn hố B Nâng cao dân trí; xây dựng người mới; xây dựng lối sống mới; xây dựng gia đình văn hố C Nâng cao dân trí; phát triển đời sống tinh thần; phổ cập giáo dục; mở rộng giao lưu văn hoá D Nâng cao đời sống tinh thần; nâng cao phẩm chất đạo đức; mở rộng tự dân chủ; nâng cao khả sáng tạo hưởng thụ văn hoá Câu 17: Nguyên tắc giải vấn đề dân tộc là: A Các dân tộc đoàn kết; Các dân tộc quyền tự trị; Các dân tộc có quyền bình đẳng B Các dân tộc ngang quyền nghĩa vụ; Các dân tộc không bị kỳ thị; Các dân tộc bình đẳng trước pháp luật C Các dân tộc liên minh cách mạng; Các dân tộc tự mưu cầu hạnh phúc; Các dân tộc đoàn kết giúp tiến D Các dân tộc hoàn tồn bình đẳng; Các dân tộc quyền tự quyết; Liên hiệp công nhân tất dân tộc Câu 18: Trong nội dung quyền dân tộc tự nội dung coi nhất, tiên là: A Tự trị B Tự văn hoá Bùi Phú Khuyên – 16DTHA3 104 TRẮC NGHIỆM MÁC – LÊNIN C Tự kinh tế D Tự lãnh thổ Câu 19: Các dân tộc phương Đông, yếu tố để hình thành dân tộc: A Do phát triển kinh tế B Do yếu tố trị C Do yêu cầu đoàn kết chống lại thiên nhiên khắc nghiệt chống giặc ngoại xâm D Do phát triển giao lưu văn hoá Câu 20: Sự tồn tôn giáo chủ nghĩa xã hội nguyên nhân về: A Nhận thức; Kinh tế; Tâm lý; Chính trị - xã hội; Văn hố B Tập quán; Mê tín dị đoan; Kinh tế; Văn hố; Giao lưu quốc tế C Dân trí; Truyền thống; Tư tưởng; Lợi ích; Thói quen D Chính trị - xã hội; Nghèo khổ; Tập tục; Lễ giáo Câu 21: Trong chủ nghĩa xã hội cần phải: A Đấu tranh xố bỏ tơn giáo B Tạo điều kiện cho tơn giáo phát triển C Đảm bảo tôn trọng quyền tự tín ngưỡng khơng tín ngưỡng nhân dân D Hạn chế phát triển tôn giáo Tham gia Luyện thi Trắc nghiệm Trực tuyến https://luyenthihutech.com Bùi Phú Khuyên – 16DTHA3 105
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu trắc nghiệm Mác Leenin của HUTECH, Tài liệu trắc nghiệm Mác Leenin của HUTECH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn