PP QUY ĐỔI GIẢI BÀI TẬP ESTE 2019

25 92 1
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 21:08

BÀI GiẢNG ESTE TRONG ĐỀ THI 2019 HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI GiẢI BÀI TẬP ESTE 2019 HD G Câu 68(Mã đề 202-2019):Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, thu CO2 + O C O t ( k - ) + ,5 1,53 mol H2O Cho 25,74 gam X2 tác dụng với dung2dịch NaOH vừa đủ , thu C nH 2n + - 2kO glixerol vào m t m l gam muối Mặt khác 25,74 gam X tác dụng tối đa với 0,06 mol Br2 trong2dung Giá trị m H O ,5 m o l ( ,5 g a m ) , 4dịch gam A 27,72 B 26,58 C.27,42 D 24,18 B r2 ,0 N aO H 3t C M uoi m gam T a dê có: nC O n O 2 = t ( k - ) + ,5 = ,2 + k t - t H O t + Áp dụng ĐLBTKL cho phản ứng đốt cháy: 25,74 + 32(2,295 + kt – 4t) = 27,54 + 44(1,53 + kt – t) → 12 kt + 84 t = 4,32 (I) + Áp dụng BT liên kết pi tự do : (k-3).t = 0,06 → kt – 3t = 0,06 Từ (I)(II) ta có k = ; t = 0,03 + Áp đụng ĐLBTKL cho phản ứng xà phòng hóa : 25,74 + 40.3t = m + 92.t → m = 26,58 Chọn B (II) HDG R COOCH C 3H CH COO - H2 R COOCH R COOCH a mol a b 3a 0,06 C 3H a HCOO 3a CH b - H 0,06 HCOOCH HCOOCH a HCOOCH CH - H2 b 0,06 CH a CH t COO 3a - H 0,06 C 3H a HCOO 3a CH2 b - H2 0,06 25,74 gam H2O 1,53 mol NaOH HCOONa 3a CH2 b - H2 0,06 C3H5(OH)3 3a + Áp dụng ĐLBT nguyên tố H: 4a + b – 0,06 = 1,53 → 4a + b = 1,59 (I) + Áp dụng BT khối lượng : 176a + 14b – 0,12 = 25,74 → 176a + 14b = 25,86 (II) Từ (I)(II) ta có a = 0,03 ; b = 1,47 → m = 26,58 HD G Câu 72(Mã đề 203-2019):Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 3,08 mol O2 thu + CO O 2 mol HC2O O 2Cho m t ( kgam - 1X ) +tác ,0 m o l C n H O n + 2 k dụng với dung dịch NaOH vừa đủ , thu glixerol 35,36 gam t m ol muối Mặt khác m gam X tác dụng tốiHđaOvới a mol Br2 2 m ol ( 36 gam ) m gam dung dịch Giá trị a B r2 a m oC.0,12 l A 0,2 B 0,24 D 0,16 N aO H 3t C M uoi ,3 g a m T a dê có: n C O n O 2 = t (k - ) + = ,0 = + k t - t (I) H O t + Áp đụng ĐLBTKL cho phản ứng xà phòng hóa : m + 40.3t = 35,36 + 92.t → m = 35,36 – 28t + Áp dụng ĐLBTKL cho phản ứng đốt cháy: m + 32.3,08 = 36 + 44(2 + kt – t) → 44 kt - 16 t = 9,92 (II) + Từ (I)(II) ta có : k =6 ; t = 0,04 + Áp dụng BT liên kết pi tự do : (k-3).t = a → a = 0,12 Chọn C C 3H x H C O O 3x CH2 y - H2 a m gam HDG O2 3,08 m ol H O m ol C O (6x + y ) N aO H H C O O N a 3x CH2 y - H2 a 35,36 gam C H (O H ) x + Áp dụng ĐLBT nguyên tố H: 4x + y – a = (I) + Áp dụng BT khối lượng : 204.x + 14y – 2.a = 35,36 + Áp dụng ĐLBT nguyên tố O: 3x + 3,08 = 6x+ y + → 3x + y = 2,08 (III) Từ (I)(II)(III) ta có x = 0,04 ; y = 1,96 ; a = 0,12 (II) HD G Câu 65(Mã đề 204-2019):Đốt toàn + O 2cháy hoàn C O2 m , 6gam m triglixerit o l ( , gX a mcần ) , 1HmO o lvà 1,65 mol CO Cho m gam X tác vừa Cđủn H2,31 O 26 thu n + mol - 2kO 2 t m ol dụng với dung dịch NaOH vừa đủ , thu glixerol 26,52 gam muối H O t( - k ) + ,6 m gam Mặt khác m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 dung dịch B r2 Giá trị a a m ol A 0,09 B 0,12 C.0,15 D 0,18 N aO H 3t C 3H 8O M uoi ,5 g a m T a d ê c ó : n H O = t ( - k ) + ,6 n O = ,3 = ,4 - ,5 k t - ,5 t k t + t = ,3 ( I) t + Áp đụng ĐLBTKL cho phản ứng xà phòng hóa : m + 40.3t = 26,52 + 92.t → m = 26,52 – 28t + Áp dụng ĐLBTKL cho phản ứng đốt cháy: m + 32.2,31 = 72,6 + 18(1,65 + t – kt) → 18kt - 46t = 1,86 (II) + Từ (I)(II) ta có : k =6 ; t = 0,03 + Áp dụng BT liên kết pi tự do : (k-3).t = a → a = 0,09 Chọn A C 3H x H C O O 3x CH2 y - H2 a m gam HDG O2 2,31 m ol H O (4x + y - a) m ol C O 1,65 m ol N aO H H C O O N a 3x CH2 y - H2 a 26,52 gam C H (O H ) x + Áp dụng ĐLBT nguyên tố C: 6x + y = 1,65 (I) + Áp dụng BT khối lượng : 204.x + 14y – 2.a = 26,52 (II) + Áp dụng ĐLBT nguyên tố O: 3x + 2,31 = 2x+ 0,5.y – 0,5.a + 1,65 → x – 0,5 y + 0,5.a = - 0,66 (III) Từ (I)(II)(III) ta có x = 0,03 ; y = 1,47 ; a = 0,09 HD + O2 G C O ,1 m o l (4 ,4 g a m ) n H n + đề - 207-2019):Đốt 2kO CâuC67(Mã cháy hoàn toàn 17,16 gam triglixerit X, t m ol thu H2O 1,1 mol CO2 Cho 17,16 gam X tác dụng với dung t(1 - k ) + ,1 2O ,1 6vừa g a mđủ , thu glixerol vàHm dịch NaOH gam muối Mặt khác 17,16 B r 2mol Br2 dung dịch Giá trị gam X tác dụng tối đa với 0,04 ,0 m A 16,12 B 18,48 C.18,28 D 17,72 N aO H 3t C 3H 8O M uoi m gam T a d ê c ó : n H O = t (1 - k ) + ,1 n O2 = ,6 - ,5 t - ,5 k t t + Áp dụng ĐLBTKL cho phản ứng đốt cháy: 17,16 + 32(1,65 -0,5 kt – 2,5t) = 48,4 + 18(1,1 + t – kt) → kt - 98 t = - 1,76 (I) + Áp dụng BT liên kết pi tự do : (k-3).t = 0,04 → kt – 3t = 0,04 (II) Từ (I)(II) ta có k = ; t = 0,02 + Áp đụng ĐLBTKL cho phản ứng xà phòng hóa : 17,16 + 40.3t = m + 92.t → m = 17,72 Chọn D C 3H HCOO CH2 - H2 a 3a b ,0 ,1 g a m HDG H 2O C O ,1 m o l N aO H H C O O N a 3a CH2 b - H2 ,0 C H (O H ) 3 a + Áp dụng ĐLBT nguyên tố C: 6a + b = 1,1 (I) + Áp dụng BT khối lượng : 176a + 14b – 0,08 = 17,16 → 176a + 14b = 17,24 (II) Từ (I)(II) ta có a = 0,02 ; b = 0,98 → m = 17,72 HDG Áp dụng ĐLBT KL ta tính mancol = 4,6 gam = t.R + 17.tn (tn =0,1) Câu 75(Mã đề 202-2019): Cho 7,36t.Rgam = 2,9hỗn hợp E gồm hai este mạch Dễ cacboxylic chọn ancol C2 H OH< M < 150 ) tác hở X Y (đều tạo axit ancol ; 5M X Y B a o to, athu n n hđược o m Omột H ancol Z 6,76 gam dụng vừa đủ với dung dịch NaOH hỗn hợp muối T.Cho toàn bột.n Z tác = 0dụng ,0 với = ,1Na dư , thu 1,12 lít khí H2.Đốt cháy hồn tồn T thu H2O , Na2CO3 0,05 mol CO2 Phần trăm khối lượng X E )làn + N a R (O H H2 t m C o l 81,52% ,0 m COO A 60,33% D.o l47,83% NB a O50,27% H C H ,1 m o l ,1 C O O N a C ,0 H X ,3 g a m Dễ xác định muối T ,7 g a m HCOONa 0,06 mol 0,06 mol COONa COONa 0,02 HCOOC2H5 COOC2H5 COOC2H5 0,02 mol O2 BTC %X = CO2 ,0 m o l N a C O ,0 4,44 100% = 60,33 % 7,36 Chọn A HDG dụng ĐLBT KL ta tính mancol = 3,14 = t.R hỗn + 17.tn =0,1)hai CâuÁp 75(Mã đề 203-2019):Đốt cháy hoàn toàngam m gam hợp (tn E gồm este mạch hở X Y t.R (đều tạo cacboxylic ancol  ; MX < MY < = 1,44( có axit CH3OH R’(OH) ) 150 ) thu 4,48 lít CO2 Cho m gam ,2 Emtác o l dụng vừa đủ với dung dịch O hỗn hợp ancol Z Cho toàn Z NaOH , thu muối 3,14Cgam a o tokhối a n nlượng hom O HX tác dụng với Na dư , thu 1,12 lít khí H2.PhầnB trăm t.n = ,0 = ,1 E O2 A 29,63% B 62,28% C 40,40% + D N a30,30% ,1 C O O C H N aO H ,1 m o l R (O H ) n t m ol H2 ,0 m o l ,1 C O O N a C H E m gam Xét E ta thấy nC = nCOO nên X, Y x y HCOOCH HCOO HCOO x+2y=0,1 CH CH 32x+62y=3,14 x=0,04 y=0,03 %X= 2,4 100%=40,40% 5,94 Chọn C Câu 73(Mã đề 206-2019):Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm hai HDG este mạch hở X Y (đều tạo axit ancol ; MX < MY < 150 ) ,2cacboxylic m ol thu 4,48 lít CO2 Cho m gamCEOtác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH , B a o to atoàn n n h o mZ O H dụng thu ancol Z 6,76 gam hỗn hợp muối.Cho tác t.n = ,0 = ,1 với Na dư , thu 1,12 lít khí H2.Phần trăm khối lượng X E O B 50,34% A 44,30% C 74,50% D 60,40% +N a ,1 C O O C H E m gam N aO H ,1 m o l R (O H ) n t m ol H2 ,0 m o l ,1 C O O N a C H ,7 g a m Xét E ta thấy nC = nCOO ; MX < MY < 150 , X HCOOCH3; thu ancol nên tìm Y 3,6 100%=60,40% x =0,06 x HCOOCH % X = x +2y =0,1 5,96 y =0,02 COOCH Ta dễ có : y 68x +134y =6,76 COOCH Chọn D HD G x HCOOCH Câu 77(Mã đề 222-2019):Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở tạo axit ROH(12,88 gam) y CH = CH-với cacboxylic ancol   : X(no,đơn chức) Y (không no,đơn chức ,phân tử có hai liên COOCH3 kết pi ) 3Z (no, hai chức).Cho tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH , + NaOH 0,2 molxEHCOONa COOCH u Na2COhỗn thuz 12,88 gam hỗn hợp ba ancolycùng dãy đồng đẳng 24,28 gam CH2 = CH- COONa + O2 hợpCOOCH T gồm3 ba muối ba axit cacboxylic Đốt cháy toàn bộmTolcần vừa đủ 0,175 CO2 v COONa 0,175 t CH2mol O2 , thu Na2CO3 ,CO2 vàz 0,055 mol H2O Phần trăm khối lượng X E có già trị gần với giáCOONa trị sau đây ? H2O 0,055 mol A E B 12 D t' C.5 CH x + y + z = 0,2 (I) 24,28 gam Bao tồn khơi luong : 24,28 + 0,175.32 = 0,055.18 +106 u + 44 v 28,89 =106u + 44v u=0,175 0,295 = - u + 2v v=0,235 Bao toàn Na: x + y + 2z =2u Bao toàn Oxi: 2x + 2y + 4z +0,175.2 = 3u +2v + 0,055 x + y + 2z = 0,35 (II) Bao toàn C: x + 3y + 2z +t' = u + v =0,41 Bao toàn H: x + 3y +2t' = 0,055.2 x + 3y + 4z = 0,71 (III) • Từ (I)(II)(III) ta có : x = ,0 y = ,0 t' = z = ,1 Áp dụng ĐLBTKL ta tìm t = 0,12; t’ =0 nên CH2 thuộc gốc ancol nên ta dễ có: 0,12 = 0,02n + 0,03 m + 0,15.l ( n,m,l số nhóm CH2 Trong X,Y,Z ) l = giá trị phù hợp.và ta có PT tốn học 2n + 3m = 12 m n Loại 4,5 1,5 Loại Chọn Loại Loại Loại vì : số lẻ khơng đảm bảo tạo ancol khác Vậy X là : HCOOC4H9 %X = 2,04 100%= 8,81% 23,16 Chọn A HD x HCOOCH3 G Câu 79(Mã đề 213-2019):Hỗn hợp E gồm gam)ba este mạch hở tạo ROH (38,34 y CH = CH- COOCH axit cacboxylic với ancol : X(no,đơn + NaOH x HCOONa chức) Y (không no,đơn COOCH3 u Na2CO z ,phân tử có hai liên kết pi ) chức (no, hai chức).Cho 0,58 mol y CHZ = CH- COONa + O2 COOCH vừa đủ với dung dịch NaOH , thu E tác dụng 38,34 hỗn 0,365 mol gamCO COONa 0,6 mol CH2 ancol dãy đồng đẳng zvà 73,22 gam hỗn hợp T gồm ba hợpt ba H2O v COONa muối ba axit cacboxylic Đốt cháy toàn T cần vừa đủ 0,365 E t' CH2 mol O2 , thu Na2CO3 , H2O 0,6 mol CO2 Phần trăm khối x + y + z = 0,58 (I) 73,22 gam với giá trị sau đây ? lượng Y E có già trị gần = 0,6.44 + 106 u + 18 v A.Bao8.tồn khơi luong : 73,22 + 0,365.32 B C.7 58,5 = 106u + 18v D u=0,54 Bao toàn Na: x + y + 2z = 2u - 0,47 = - u + v Bao toàn Oxi: 2x + 2y + 4z + 0,365.2 = 3u +v + 0,6.2 x + y + 2z = 1,08 (II) Bao toàn C : x + 3y + 2z + t' = u + 0,6 =1,14 Bao toàn H: x + 3y + 2t' = v.2 =0,14 x + 3y + 4z = 2,14 (III) x + 3y + 4z = 2,14 (III) v=0,07 Từ (I)(II)(III) ta có : x=0,05 y = 0,03 t' = z = 0,5 Áp dụng ĐLBTKL ta tìm mE = 68,36 gam ; t = 0,27 t’ =0 nên CH2 thuộc gốc ancol nên ta dễ có: 0,27 = 0,05n + 0,03 m + 0,5.l ( n,m,l số nhóm CH2 Trong X,Y,Z ) l = giá trị phù hợp.và ta có PT toán học 5n + 3m = 27 n m 7,3 5,6 2,3 Loại Loại Loại Chọn Loại 0,67 Loại Loại vì : số lẻ không đảm bảo tạo ancol khác Vậy Y là : CH2 = CH - COOC5H11 %X = 4,26 100% = 6,23 % 68,36 Chọn D HD G= + 2t mancol Câu 79(Mã đề 217-2019):Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở tạo axit cacboxylic với ancol trong hai este có số nguyên tử cacbon phân tử Xà phòng hóa hồn tồn 7,76 gam X dung dịch NaOH vừa đủ thu hỗnROH hợp Y+Na gồm hai H2 ancol đơn chức 2thợp mol Z gồm hai muối.Cho toàn Y vào hỗn 2t dãy COOđồng đẳng NaOH bình đựng C kim loại Na dư , sau phản ứng có khí H2 khối 2t mol mol mol O2­ lượng bình hồn O tồn Z cần Na vừa đủ H tăng gam Đốt 2tcháy 2CO t0,09 COONa thu Na2CO3 4,96 gam hỗn hợp0,09 COmol H2O.Phần trăm khối C 0,02 X lượng7,76 củagam este có phân tử khối H X x CO2 0,16 nhỏ H2O 4,96 gam y A 19,07% B 77,32 %.mgam Bao C toàn 15,46 D 61,86 % C % Áp dụng ĐLBT KL : 7,76 + 2t 40 = (4 + 2t) + (106t + 4,96 – 0,09.32) t =0,06 Bảo toàn KL: m = 8,44 ; 44x + 18 y = 4,96 (I) Bảo toàn O: 4t + 0,09.2 = 3t + 2x + y → 2x + y = 0,24 (II) Từ ( I) (II) ta có : x =0,08 ; y = 0,08 Dựa vào tỷ lệ C :H muối ta xác định muối thu HCOONa 0,1 mol CH3COONa 0,02 mol a + Ở sơ đồ ta dễ xác định ancol CH3OH C2H5OH Vì X có este có số C nên dễ xác định este ( thuật ngữ phân tử khối nhỏ ) HCOOCH3 b HCOOC2H5 c CH3COOCH3 % HCOOCH3 = 4,8 7,76 a + b + c = 0,12 a + b = 0,1 60a + 74b + 74c = 7,76 100%= 61,86 % a =0,08 b = 0,02 c= 0,02 Chọn D HD G mancol = 5,12 + 2t Câu 79(Mã đề 202-2019):Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở tạo axit cacboxylic với ancol trong hai este có số nguyên tử cacbon phân tử Xà phòng hóa hồn tồn 9,16 gam X bằng+Na dung dịch NaOH vừa đủ thu hỗn ROH H2 đẳng hỗn hợp Z gồm hai hợp Y gồm hai ancol đơn chức dãy đồng 2t mol 2t COO muối.Cho toàn YNaOH vào bình đựng kim loại Na dư , sau phản ứng có khí H C bình tăng 5,12 gam Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 0,12 mol O khối lượng 2t mol Na CO t mol 3lượng este COONa thu H Na2CO3 6,2 gam hỗn2thợp CO2 H O22O.Phần trăm khối 0,12 mol có phân tửXkhối lớn X0,04 C A 19,21% B 13,10 C 38,43 % x CO2 D 80,79 9,16 gam 0,2%.H % 6,2 gam m gam Bao toàn C y H2O Áp dụng ĐLBT KL : 9,16 + 2t 40 = (5,12 + 2t) + (106t + 6,2 – 0,12.32) → t =0,06 Bảo toàn KL: m = 8,72 ; 44x + 18 y = 6,2 (I) Bảo toàn O: 4t + 0,12.2 = 3t + 2x + y → 2x + y = 0,3 (II) Từ ( I) (II) ta có : x =0,1 ; y = 0,1 Dựa vào tỷ lệ C :H muối ta xác định muối thu HCOONa 0,08 mol CH3COONa 0,04 mol + Ở sơ đồ ta dễ xác định ancol CH3OH C2H5OH Vì X có este có số C nên dễ xác định este ( thuật ngữ phân tử khối lớn ) a CH 3COOC 2H b HCOOC 2H c CH 3COOCH % CH 3COOC 2H = a + b + c = 0,12 a + c = 0,04 88a + 74b + 74c = 9,16 1,76 9,16 Chọn 100% = 19,21 % A a =0,02 b = 0,08 c= 0,02 ... = 6,23 % 68,36 Chọn D HD G= + 2t mancol Câu 79(Mã đề 217 -2019) :Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở tạo axit cacboxylic với ancol trong hai este có số nguyên tử cacbon phân tử Xà phòng hóa hồn tồn 7,76... 0,02 c= 0,02 Chọn D HD G mancol = 5,12 + 2t Câu 79(Mã đề 202 -2019) :Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở tạo axit cacboxylic với ancol trong hai este có số nguyên tử cacbon phân tử Xà phòng hóa hồn tồn 9,16... 32x+62y=3,14 x=0,04 y=0,03 %X= 2,4 100%=40,40% 5,94 Chọn C Câu 73(Mã đề 206 -2019) :Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm hai HDG este mạch hở X Y (đều tạo axit ancol ; MX < MY < 150 ) ,2cacboxylic m
- Xem thêm -

Xem thêm: PP QUY ĐỔI GIẢI BÀI TẬP ESTE 2019, PP QUY ĐỔI GIẢI BÀI TẬP ESTE 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn