Đề án thành lập Câu lạc bộ Toán ứng dụng

68 35 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 12:20

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động với sự thay đổi một cáchchóng mặt về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và cả tự nhiên, môi trường. Thế giớiấy hàm chứa nhiều rủi ro, thách thức; nhưng cũng đồng thời lại có nhiều cơ hội hơnbao giờ hết để mỗi quốc gia được quyền trở nên giàu mạnh, văn minh và mỗi conngười có cơ hội được phát triển một cách đầy đủ, theo đuổi đam mê và hạnh phúc củamình.Xã hội chúng ta đang sống ngày nay đang đòi hỏi ở mỗi cá nhân một kĩ năngđịnh lượng nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử. Khoa học công nghệđược coi là chìa khóa then chốt để giải quyết các vấn đề lớn lao mà toàn xã hội đangphải đối mặt. Nắm lấy ngọn cờ khoa học công nghệ cũng là nắm lấy vận mệnh tươnglai của chính chúng ta.Để có thể tận dụng những cơ hội trong thời đại này, ta cần có một xã hội củakhoa học công nghệ. Để có một xã hội của khoa học công nghệ, ta cần những conngười của khoa học công nghệ. Để những nhân tố như vậy hiện hữu trong xã hội, tacần một nền giáo dục truyền tải được những ý tưởng và tư duy của khoa học.Các trường đại học chính là nơi được xã hội trao sứ mệnh nuôi dưỡng nhữngnhân tố ấy cho xã hội. Giáo dục đại học là cái nôi tạo ra “tầng lớp tinh hoa” của mỗiđất nước, mỗi xã hội, là nơi quy tụ những bộ óc hàng đầu đề tiếp nhận, truyền bá vàkiến tạo tri thức thông qua ba chức năng chủ yếu là giáo dục, đào tạo và nghiên cứukhoa học. Tuy nhiên, trong bối cảnh sự thay đổi nhanh chóng của xã hội trong thờiđiểm hiện tại, các trường đại học không còn nắm giữ độc quyền truyền bá tri thức nữabởi sự đa dạng của các tài nguyên học thuật và sự hỗ trợ một cách không giới hạn từcác thành tựu công nghệ mới nhất.Một mặt, các trường đại học vẫn giữ vai trò trụ cột trong hệ thống giáo dụctrong xã hội với vai trò đào tạo bởi lý do người ta chưa thể thay thế vai trò của conngười và kinh nghiệm cụ thể trong hoạt động giáo dục, cũng như rất cần sự tương táctrực tiếp khi học tập và nghiên cứu mà các tiến bộ về khoa học vẫn chưa thể đáp ứng.Mặt khác, giáo dục đại học cần linh hoạt thay đổi để thích ứng với sự thay đổi chóng4mặt trên, bằng cách xác định rõ vai trò của trường đại học từ chỗ tập trung vào hoạtđộng trình bày tri thức sang việc hỗ trợ và xây dựng môi trường phù hợp, hiệu quả đểsinh viên tự mình làm chủ tri thức, hình thành năng lực tự đào tạo và tạo động lực chosinh viên tự phát triển bản thân mình.Một trong những giải pháp nhằm hiện thực hóa điều này chính là việc xây dựngcác câu lạc bộ sinh viên một cách hiệu quả để tạo môi trường thích hợp cho sinh viêncó thể học tập và phát triển phù hợp với mục tiêu, dự định và năng lực cá nhân củamình. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ TOÁN ỨNG DỤNG ​Lưu ý: ​Tài liệu viết nhằm kiến nghị thành lập Câu lạc Toán úng dụng Nhiều nội dung Đề án triển khai vào thực tế có nhiều thay đổi khơng hồn tồn giống nội dung Đề án Người đọc lưu ý điều để tránh nhầm lẫn Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU…………………… …………………………………………3 Chương I: TOÁN HỌC LÀ NỀN TẢNG ĐỂ SINH VIÊN TIẾP CẬN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN………………… ….…………………………………….5 I - Khái quát Khoa học Tốn học…………….………………………………… II - Vai trò Tốn học với sinh viên…………………………………………… III - Một số vấn đề cần quan tâm Giáo dục Toán học Bậc Đại học……………10 Chương II​: ​CÂU LẠC BỘ CHUN MƠN ĐĨNG VAI TRỊ QUAN TRỌNG TRONG MƠ HÌNH GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI……………………………… ……17 I - Mơ hình giáo dục lấy người học làm trung tâm………………………………… 17 II - Mơ hình Câu lạc chun mơn (mơ hình Câu lạc Tốn ứng dụng sử dụng) 19 III - So sánh tình hình hoạt động hệ thống Câu lạc Trường Đại học Công nghệ với Đại học, Trường Đại học nước giới……………… 23 IV - Các pháp lý quy định liên quan đến việc thành lập quản lý hoạt động Câu lạc Toán ứng dụng……………………………………………… 29 Chương III: KIẾN NGHỊ………………………………………………………… 31 I - Thành lập Câu lạc Toán ứng dụng…………………………………………… 31 II - Đối tượng, mục đích giá trị cốt lõi Câu lạc bộ………………………… 31 Chương IV: MƠ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ TOÁN ỨNG DỤNG……………………………………………………………… 34 I - Quy chế Tổ chức Hoạt động Câu lạc bộ……………………………….….34 II - Mơ hình Tổ chức - Thể chế Câu lạc bộ……………………………… …….35 III - Mơ hình Hoạt động Câu lạc bộ.……………….………………………… 42 Chương V: MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ TRONG THỜI GIAN ĐẦU TIÊN……………………………………………… 47 I - Mục tiêu tổng quát…………………………………………………….………… 48 II - Mục tiêu cụ thể………………………………………………………………… 49 III - Kế hoạch thực quản trị rủi ro………………………………………… 51 IV - Nhiệm vụ nhiệm kỳ thứ nhất……………………………………………… … 55 KẾT LUẬN………………………………………………………… ………… 60 Phụ lục 1: DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA SÁNG LẬP VÀ CƠ CẤU NHÂN SỰ TẠI THỜI ĐIỂM KIẾN NGHỊ THÀNH LẬP…………… ……… 61 Phụ lục 2: TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………… …………….… 64 Phụ lục 3: DANH MỤC TÊN GỌI CỦA ĐƠN VỊ, CHỨC DANH VÀ CHỨC VỤ TRONG CÂU LẠC BỘ………………………………………… …………… ….66 PHẦN MỞ ĐẦU Chúng ta sống giới đầy biến động với thay đổi cách chóng mặt kinh tế, trị, văn hóa, xã hội tự nhiên, mơi trường Thế giới hàm chứa nhiều rủi ro, thách thức; đồng thời lại có nhiều hội hết để quốc gia quyền trở nên giàu mạnh, văn minh người có hội phát triển cách đầy đủ, theo đuổi đam mê hạnh phúc Xã hội sống ngày đòi hỏi cá nhân kĩ định lượng nhiều thời điểm khác lịch sử Khoa học - cơng nghệ coi chìa khóa then chốt để giải vấn đề lớn lao mà toàn xã hội phải đối mặt Nắm lấy cờ khoa học - công nghệ nắm lấy vận mệnh tương lai Để tận dụng hội thời đại này, ta cần có xã hội khoa học - cơng nghệ Để có xã hội khoa học - công nghệ, ta cần người khoa học - công nghệ Để nhân tố hữu xã hội, ta cần giáo dục truyền tải ý tưởng tư khoa học Các trường đại học nơi xã hội trao sứ mệnh nuôi dưỡng nhân tố cho xã hội Giáo dục đại học nôi tạo “tầng lớp tinh hoa” đất nước, xã hội, nơi quy tụ óc hàng đầu đề tiếp nhận, truyền bá kiến tạo tri thức thông qua ba chức chủ yếu giáo dục, đào tạo nghiên cứu khoa học Tuy nhiên, bối cảnh thay đổi nhanh chóng xã hội thời điểm tại, trường đại học khơng nắm giữ độc quyền truyền bá tri thức đa dạng tài nguyên học thuật hỗ trợ cách không giới hạn từ thành tựu công nghệ Một mặt, trường đại học giữ vai trò trụ cột hệ thống giáo dục xã hội với vai trò đào tạo lý người ta chưa thể thay vai trò người kinh nghiệm cụ thể hoạt động giáo dục, cần tương tác trực tiếp học tập nghiên cứu mà tiến khoa học chưa thể đáp ứng Mặt khác, giáo dục đại học cần linh hoạt thay đổi để thích ứng với thay đổi chóng mặt trên, cách xác định rõ vai trò trường đại học từ chỗ tập trung vào hoạt động trình bày tri thức sang việc hỗ trợ xây dựng môi trường phù hợp, hiệu để sinh viên tự làm chủ tri thức, hình thành lực tự đào tạo tạo động lực cho sinh viên tự phát triển thân Một giải pháp nhằm thực hóa điều việc xây dựng câu lạc sinh viên cách hiệu để tạo mơi trường thích hợp cho sinh viên học tập phát triển phù hợp với mục tiêu, dự định lực cá nhân Trường Đại học Công nghệ từ thành lập xác định mục đích bồi dưỡng nhân lực, nhân tài chất lượng cao lĩnh vực công nghệ Trong nhiều năm qua, trường đạt nhiều thành tựu đứng vào hàng ngũ trung tâm đào tạo hàng đầu nước Trường Đại học Công nghệ coi “mẫu mực” việc hoàn thành mục tiêu tạo nhân tố tiền đề cho phát triển khoa học công nghệ Là sinh viên Trường Đại học Công nghệ, người xây dựng Đề án tự hào vinh dự phần môi trường giáo dục xuất sắc Những người xây dựng Đề án cho rằng, môi trường cần nhiều nhân tố Toán học tốt, không giảng viên - nhà khoa học xuất sắc, mà sinh viên nỗ lực làm chủ tri thức chuyên môn cần tảng Tốn học đủ sâu để nắm bắt cách hiệu tri thức bậc Đại học Những luận điểm làm rõ chương Đề án Với việc kết hợp ý tưởng giáo dục vai trò quan trọng tốn học, Đề án xây dựng nhằm kiến nghị, đề xuất việc thành lập câu lạc chuyên môn lĩnh vực Tốn học Trường Đại học Cơng nghệ mang tên Câu lạc Toán ứng dụng Nội dung Đề án tập trung vào: ● Sự cần thiết thành lập Câu lạc bộ; ● Cách thức mà Câu lạc hoạt động định hướng phát triển; ● Kế hoạch, định hướng hoạt động Câu lạc Câu lạc câu lạc chuyên môn Trường Đại học Công nghệ, nơi quy tụ sinh viên u thích Tốn, có nhu cầu Toán quan tâm đến Toán học trường nhằm chia sẻ, hỗ trợ lẫn trình học tập nghiên cứu Tốn học ứng dụng Tốn chun mơn đời sống Những ngày tháng hẳn có nhiều thử thách đầy thú vị với hệ thành viên câu lạc Câu lạc mong nhận quan tâm, hỗ trợ từ thầy, cô nhà trường, từ tổ chức, cá nhân bên để câu lạc hồn thành tốt nhiệm vụ Câu lạc mong muốn nhận đồng tình, tạo điều kiện từ lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo Khoa, thầy, cô, Hội sinh viên Ban Chấp hành Đồn trường Đại học Cơng nghệ để việc thành lập câu lạc tiến hành cách thuận lợi Mong bạn sinh viên trường hưởng ứng ủng hộ cho hoạt động Câu lạc Toán ứng dụng Với tất niềm tin trân trọng, người làm Đề án chờ đợi gió thổi vào giấc mơ người ngày đêm khao khát ý tưởng mới, gia đình mới, giá trị ý tưởng sinh để lan tỏa BAN ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ TOÁN ỨNG DỤNG Ghi chú: Câu lạc Tốn ứng dụng có tên tiếng Anh Applied Mathematics Club, viết tắt AMC Đề án viết hoa chữ từ Đề án, Toán học Câu lạc từ sử dụng ngữ cảnh quan điểm Đề án Chương I TOÁN HỌC LÀ NỀN TẢNG ĐỂ SINH VIÊN TIẾP CẬN KIẾN THỨC CHUN MƠN “Tinh hoa tốn học nằm tự nó.” – Georg Cantor – Phần đầu chương khái lược số điểm nhấn Khoa học Tốn học (bao gồm vai trò xã hội), trước vào phần trọng tâm chương ​vai trò Tốn học sinh viên - đối tượng trung tâm Đề án Cuối số hướng tiếp cận giáo dục Toán học bậc đại học Chương tạo nên sở lý thuyết thực tiễn Toán học cho Đề án I - KHÁI QUÁT VỀ KHOA HỌC TOÁN HỌC - Cơ sở ngành khoa học khác Khoa học Toán học tổng thể bao gồm nhiều lĩnh vực: Toán học ngành liên quan mật thiết chặt chẽ với Toán học Thống kê hay Cơ sở khoa học máy tính Những ngành khoa học học có đặc điểm chung chúng hệ hình thức Một hệ hình thức bao gồm tiên đề (các mệnh để làm sở tri thức) quy tắc suy luận logic (suy luận hợp lý) để tạo mệnh đề (kết luận) khác lĩnh vực Chỉ cần hệ tiên đề phi mâu thuẫn, tức từ chúng rút kết luận mà mẫu thuẫn với nhau, lý thuyết lĩnh vực khoa học Tốn học coi lý thuyết đắn Đấy điều làm chúng khác biệt với khoa học khác: khoa học toán học nghiên cứu đối tượng trừu tượng, chúng cần tuân theo quy luật hệ tiên đề chúng đặt Ngược lại, ngành khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội lại mơ tả đối tượng ta nhận biết thực tế, đó, quy luật khoa học cần phải tuân theo tượng tự nhiên xã hội Cho dù lý thuyết đưa đẹp, thực nghiệm bác bỏ chúng, lý thuyết khơng coi xác không chấp nhận Trong Vật lý học, Cơ học cổ điển Newton dù thống trị suốt hàng trăm năm, có khả dự dốn xác hầu hết tượng học tảng nhiều ngành kỹ thuật, học Newton lại khơng thể giải thích tượng vật thể chuyển động tốc độ gần tốc độ ánh sáng Cơ học Newton khơng coi lý thuyết đắn trường hợp Đặc điểm hàng rào để phân tách khoa học toán học khoa học khác Tuy nhiên, điều đặc biệt xây dựng nguyên tắc “phi thực tế” vậy, tốn học lại đặc biệt hữu ích cho ngành khoa học dựa thực nghiệm khác Vật lý, hóa học hay y học coi Tốn học tri thức tảng để ngành thiết lập khái niệm Lý giải cho điều tưởng chừng mẫu thuẫn gồm hai lý chính: Thứ nhất, Tốn học đóng vai trò ngôn ngữ khoa học khác, gồm khoa học tự nhiên khoa học xã hội Đặc tính Tốn học dễ dàng biểu diễn quy luật rút quy luật khác từ tiên đề ban đầu Do đó, ngành khoa học khác với mục tiêu tìm ra quy luật chung cho đối tượng nghiên cứu hẳn sử dụng Tốn học để mơ tả quy luật ngành mình, số thước đo xác để kiểm định quy luật Thứ hai, toán lĩnh vực Toán học thường tìm l​ ời giải ​cho vấn đề mơ hình có sẵn Nhiều ngành Tốn học tìm cách tối ưu hàm mục tiêu điều kiện cho trước Điều có nghĩa lĩnh vực khoa học, sau dùng Toán học để trình bày tri thức lĩnh vực mình, người ta hồn tồn sử dụng Tốn học để rút cách giải vấn đề lĩnh vực tìm cách làm với công sức rủi ro hay đạt hiệu cao Một ví dụ kinh tế vi mô, để hiểu cách mà thị trường hoạt động, người ta đặt hai chủ thể người mua (cầu) người bán (cung), dùng ​hàm cung ​hàm cầu mơ hình tốn học (hàm số) để mô tả mối liên hệ cung cầu với giá Từ mối liên hệ trên, người ta tìm số lượng mà nhà sản xuất nên cung cấp (cung) để với sức mua người tiêu dùng (cầu) đạt lợi nhuận tối đa - Một trụ cột phát triển quốc gia Một quốc gia phát triển cần khoa học - công nghệ phát triển Đối với quốc gia sau (chưa phát triển phát triển) việc tiếp thu thành tựu lĩnh vực nước phát triển áp dụng vào đời sống - sản xuất cần thiết Tuy nhiên, sau quốc gia muốn tiếp tục vươn lên đồ cường quốc khoa học - cơng nghệ họ cần tự tạo công nghệ riêng Người ta làm điều khơng có tay ​khoa học đủ mạnh Những “siêu cường” Hoa Kỳ, nhờ khoa học vững mạnh tạo cho giới “một văn minh” cơng nghệ làm thay đổi hồn tồn giới Internet, vũ khí hạt nhân, … Toán học hạt nhân trung tâm để xây dựng hệ thống khoa học Karl Marx nói ngành khoa học trở nên hồn thiện sử dụng ngành khoa học định lượng (tốn học) [8] Với vai trò sở cho ngành khoa học khác, Toán học trở thành mũi nhọn phát triển cho quốc gia có tham vọng lớn lao trở thành địa cho nhà khoa học hàng đầu làm việc Tại Hàn Quốc, nhà hoạch định sách quốc gia ưu tiên phát triển Toán học ứng dụng trước ​Toán học lý thuyết Ở đây, nhà toán học tham gia trực tiếp vào trình sản xuất Nhờ đó, nhà khoa học Tốn học tìm thu nhập xứng đáng với tri thức khoa học ngành sản xuất lại bổ sung hàm lượng tốn học đủ sâu để tạo đột phá công nghệ Từ năm 1990 đến nay, Toán học trở thành chủ lực để phát triển kinh tế Hàn Quốc [7] Trên số giới thiệu Khoa học Toán học vai trò với tồn xã hội Sinh viên đối tượng trung tâm Đề án hướng tới vai trò Tốn học sinh viên trình bày phần II - VAI TRỊ CỦA TỐN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN Tốn học đóng vai trò then chốt việc xây dựng tảng cần thiết cho chuyên môn, cung cấp phương pháp luận bậc đại học khả giải vấn đề thực tiễn nghề nghiệp cho sinh viên Dựa mối liên hệ chặt chẽ Toán học phát triển lực sinh viên, Đề án phát triển giải pháp nâng cao khả trải nghiệm Toán học sinh viên thơng qua mơ hình Câu lạc Tốn ứng dụng - Nền tảng để nắm vững chuyên môn Với sinh viên bậc đại học, đặc biệt sinh viên lĩnh vực khoa học - cơng nghệ, mơn học ​Tốn học đại cương chương trình đào tạo cung cấp cơng cụ tảng cho việc nghiên cứu khái niệm chuyên ngành Nhiều mơn học chun sâu sử dụng mơ hình Toán học để phát biểu khái niệm quan trọng Như trình bày phần trước, ngành khoa học có xu hướng “định lượng hóa”, “tốn học hóa” cách nhằm làm hệ tri thức phong phú giàu tính ứng dụng Do đó, thân sinh viên ngành cần trang bị cho lượng kiến thức đủ sâu Toán học để lĩnh hội kiến thức chuyên môn thuận lợi Trong lĩnh vực Khoa học máy tính, thuật tốn cấu trúc liệu đóng vai trò định Để phân tích thuật tốn liệu phương pháp Tốn học cần thiết cho việc phân tích Các vấn đề quan trọng khoa học máy tính đối phó với hệ thống liệu ngày lớn quy mô, phức tạp cấu trúc muốn giải tốt cần lý thuyết toán học mạnh để ứng dụng vào giải Trong lĩnh vực học vật lý, kiến thức Giải tích Phương trình vi phân hay Giải tích phức ngôn ngữ để làm việc lĩnh vực Trong đồ việc làm, Toán học đánh giá lĩnh vực việc làm tốt Các ngành chiếm vị trí cao khác khoa học máy tính, cơng nghệ phần mềm, mạng - viễn thơng, thống kê, phân tích liệu liên quan mật thiết đến lĩnh vực - Cung cấp cách tiếp cận để giải vấn đề chuyên môn thực tiễn 10 Vấn đề rủi ro Khả Giải pháp biện pháp phòng xảy ngừa Đơi ngũ thành viên thiếu Trung - Cho thành viên làm quen với lực Tốn học, khơng đủ khả bình vấn đề Tốn học phương pháp giải chun mơn để đối phó ngày từ Tuyển thành viên vấn đề chuyên sâu, thiếu tham gia thức kinh nghiệm xây dựng nội - Tuyển thành viên ưu tiên người có dung chun mơn cho hoạt khả Tốn học có tiềm động kiện nhu cầu lớn tốn học; sử dụng chế Tuyển thẳng Cơng tác viên để sử dụng nguồn lực Toán học bên cho phát triển đội ngũ thành viên - Xây dựng Chương trình đào tạo, bồi dưỡng thành viên đảm bảo kiến thức tảng - Tìm kiếm hỗ trợ nhiều từ cô vấn, giảng viên; gửi nội dung cho cố vấn xem xét trước thực Đội ngũ thành viên thiếu Trung - Thành viên làm quen với lực triển khai hoạt bình hoạt động thường xuyên, từ động nhân sự, truyền thông, Tuyển thành viên hoạt đối ngoại động thức - Tăng cường đào tạo (lẫn nhau) cho thành viên kỹ mềm kỹ cần thiết khác cơng 54 việc - Tìm hỗ trợ đào tạo, bảo trợ, trợ giúp từ đơn vị tổ chức bên Sinh viên thiếu quan tâm đối Trung - Truyền thông với cường độ cao, với hoạt động Câu lạc bình phạm vi rộng đến sinh viên bộ, nhiều sinh viên chưa - Tìm ý tưởng truyền thông hiểu ý tưởng Câu (kênh truyền thông mới, ý tưởng mới, lạc hình thức mới) Khó khăn tìm kiếm nguồn - Tập trung truyền thông ý tưởng cốt lõi, trọng tâm thay dàn tuyển thành viên phù hợp trải nhiều chủ đề - Tổ chức kiện (đã lên kế hoạch) để sinh viên hiểu hoạt động Câu lạc Qua thời gian, Câu lạc giành tin tưởng sinh viên Câu lạc khơng tìm Trung - Mở rộng danh sách nhà tài trợ tiềm nguồn hỗ trợ phù hợp để triển bình năng, cố gắng tìm cách liên lạc nhiều khai hoạt động với đối tác (tăng số lượng không cần biết đối tác có quan tâm hay khơng!) - Thơng qua cố vấn, giảng viên nhà bảo trợ với quan hệ khác để tìm đối tác sẵn sàng hỗ trợ - Thử nghiệm chiến lược nhằm mở rộng 55 Câu lạc gặp khó khăn Trung - Nghiên cứu, tìm hiểu kỹ hệ thống mặt hành chính, quản lý bình pháp luật, văn quy định nhà quy định, quy trình khó khăn, quản lý để vận dụng cách linh phức tạp cứng nhắc hoạt, phù hợp với mục đích đề Một số nội dung hoạt động gặp - Tìm kiếm hỗ trợ từ bên ngồi đề khó khăn để đạt đồng đề đạt nguyện vọng, đề xuất thuận với nhà quản lý giải pháp để thức hóa ý tưởng hồn thành thủ tục cách nhanh chóng - Tiến hành hoạt động đối ngoại nhằm đàm phán, giải bất đồng, dựng lòng tin đồng thuận việc triển khai hoạt động chung IV - NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ THỨ NHẤT (2016 - 2017) - Kế hoạch hoạt động trọng tâm Thời gian Hoạt động trọng tâm Tháng 10 - 11 - Giới thiệu lần đầu CLB đến sinh viên / 2016 - Tuyển thành viên - Hoàn thiện tổ chức nhân ban đầu Tháng 12/2016 2/2017 - Đào tạo (thông qua chia sẻ hướng dẫn) chuyên môn - công việc Ban - Giai đoạn có số cơng việc khác (thi học kỳ, Tết, qn sự, 56 …) nên tìm cách hoạt động gián tiếp qua Internet Tháng - 5/2017 Tháng - Đẩy mạnh hoạt động chuyên môn - Triển khai Cuộc thi Toán ứng dụng 8/2017 - - Tổng kết nhiệm kỳ - Định hướng nhiệm kỳ mới, chuẩn bị nhân sự, tiến hành Đại hội - Nội dung chuyên môn Các nội dung đề xuất cho nhóm chuyên môn Các nội dung chuyên môn buổi chuyên đề, nội dung cho hoạt động khác đề xuất sau Việc phân chia lĩnh vực tương đối, nhiều chuyên đề lĩnh vực ứng dụng sử dụng kiến thức lĩnh vực lý thuyết Lĩnh vực Nội dung Mô tả khái quát Đại số Tính tốn nhanh ma Ma trận cộng cụ tính tốn quan trận trọng Trong nhiều tốn, việc sử dụng ma trận làm giảm độ phức tạp tính tốn đáng kể Khơng gian vector ánh Ánh xạ tuyến tính phương pháp để nghiên cứu không gian vector, xạ tuyến tính đồng thời cơng cụ dùng để mơ hình hóa nhiều Chun đề cung cấp toán quan trọng giúp người tham gia nắm vững đặc trưng ý tưởng khải niệm 57 Quan trọng lĩnh vực ứng Vector riêng trị riêng dụng, giúp chéo hóa ma trận Đây là sở số chủ đề đáng quan tâm phần ứng dụng Giới thiệu Đại số trừu Đại số trừu tượng bao gồm cấu trúc đại số có ứng dụng lớn lĩnh tượng vực công nghệ không giảng dạy cách thức trường khơng chun Tốn Chun đề cấp giới thiệu sơ lược, giúp người tham gia có khả tự học tiếp tri thức nâng cao Giải tích Giải tích thực Sử dụng cơng cụ khai triển Taylor làm trung tâm để nghiên cứu hàm số, chuyên đề trình bày lại khái niệm giới hạn, đạo hàm, tích phân chuỗi cách tiếp cận thống Cơ sở quan trọng cho sinh viên ngành Giải tích phức điện tử, vật lý Giới thiệu Giải tích hàm Một số kiến thức nhằm giúp sinh viên chuẩn bị trước đào sâu lĩnh vực Giải tích cho có nhu cầu Hàm lồi dạng hàm quan trọng Giải tích lồi nghiên cứu toán tối ưu Chuyên đề hữu ích cho thành 58 viên để nghiên cứu tiếp nội dung nhóm Tối ưu - Tổ hợp Phương trình vi phân hệ Chuyên đề cung cấp kiến thức cho cần, chủ yếu tốn lý phương trình tuyến tính thuyết vật lý, điện tử, học, … Tối ưu - Các phương pháp thiết kế Mặc dù kiến thức cho học Tổ hợp sinh chun Tin sinh viên cơng thuật tốn nghệ, thiết kế thuật tốn ln chủ đề hay khó cho sinh viên Chuyên đề sử dụng cách tiếp cận dựa giải vấn đề, tập trung nâng cao khả giải vấn đề cho sinh viên Không thân cách thực thi Quy hoạch tuyến tính thuật tốn, chun đề cung cấp nhìn sâu để hiểu thuật tốn lại hiệu có nhiều ứng dụng Tìm kiếm độ phức tạp Chuyên đề giới thiệu vấn đề P vs NP thơng qua độ phức tạp tính tốn đưa tính tốn giải pháp dựa cách tiếp cận dựa vào khái niệm Khoa học Xác suất thống kê Kiến thức tảng quan trọng cho sinh liệu viên Xử lý tín hiệu Các kiến thức tín hiệu hệ thống, xử lý tín hiệu số, phân tích miền thời gian (time-series analysis), … ứng 59 dụng Phương pháp phân tích Để hiểu đối tượng phức tạp thành phần (PCA) sử cách tốt hiểu rõ yếu tố dụng đại số tuyến tính (thay quan tâm tất khía cạnh cách khó khăn khơng cần thiết) Đại số tuyến tính cung cấp nghiên cứu trị riêng vector riêng để giải vấn đề Tuy nhiên, thuật toán nghiên cứu phương pháp xấp xỉ, có độ phức tạp thấp phương pháp xác 60 KẾT LUẬN Thơng qua Đề án này, người xây dựng xin gửi gắm tin tưởng cá nhân vào phát triển mạnh mẽ phong trào sinh viên học thuật sinh viên Trường Đại học Công nghệ Câu lạc chuyên môn cách tiếp cận thú vị Nó kết hợp việc học tập, nghiên cứu kiến thức chuyên sâu với phong trào sinh viên hoạt động ngoại khóa thành mơi trường chung để sinh viên tham gia để giao lưu, phát triển kiến thức kỹ cách tồn diện Tốn học, mắt có khao khát đam mê với giới diệu kỳ đó, ln hàm chứa ý tưởng tinh tế tự vĩnh Mong muốn người sáng lập người, cho dù có làm việc lĩnh vực liên quan mật thiết đến Toán hay chưa cần đến nó, cảm thấy vẻ đẹp khả ứng dụng mạnh mẽ Toán học, kết nối mạnh mẽ Toán học nhân loại Một câu lạc Tốn ứng dụng khiến mang lại cảm giác khô khan thiếu sức sống tuổi trẻ lúc nghe tên hay tiếp xúc Nhưng qua thời gian, chúng tơi làm hơm mang lại hy vọng cho ngày mai - niềm hy vọng tri thức người, dù hình thức nào, thể nghệ thuật gắn bó với đại chúng thay kệ sách bụi bặm bị lãng quên tháp ngà giới học thuật “Stay hungry, Stay foolish.” 61 Phụ lục DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA SÁNG LẬP VÀ CƠ CẤU NHÂN SỰ TẠI THỜI ĐIỂM KIẾN NGHỊ THÀNH LẬP - Ban Chủ nhiệm STT Họ tên Nguyễn Thành Nhân Nguyễn Thanh Ngân Kim Mạnh Cường Ngày sinh Ngành Trường Vai trò 07/11/1995 Khoa học Trường ĐH Chủ nhiệm máy tính Cơng nghệ Khoa học Trường ĐH Trưởng Ban máy tính Cơng nghệ Đối ngoại 21/08/1997 20/02/1996 Cơng nghệ, Trường ĐH Trưởng Ban kỹ thuật Công nghệ Chuyên môn Khoa học Trường ĐH Trưởng Ban máy tính Cơng nghệ Nhân Sư phạm Trường ĐH Trưởng Ban Toán học Sư phạm Truyền thông Điện tử, truyền thông Lương Ngọc Huyền Ngô Thúy Hảo 22/05/1996 04/01/1996 Hà Nội Nguyễn Đức Minh 21/08/1997 - Ban Đối ngoại 62 Khoa học Trường ĐH máy tính Cơng nghệ Ủy viên STT Họ tên Nguyễn Thanh Ngân Cấn Thị Quỳnh Thư Ngày sinh Ngành Trường Vai trò 21/08/1996 Khoa học Trường ĐH Trưởng Ban máy tính Cơng nghệ Đối ngoại Luật Trường ĐH Phó Trưởng 17/08/1996 Thương mại Ngoại Quốc tế thương Ban phụ trách Quan hệ Quốc tế Nguyễn Đức Minh 21/08/1997 Khoa học Trường ĐH Ủy viên Ban máy tính Cơng nghệ Chủ nhiệm - Ban Chuyên môn STT Họ tên Ngày sinh Ngành Lều Văn Duẩn 05/01/1995 Khoa học máy tính Kim Mạnh Cường Trường Vai trò Trường ĐH Thành viên Công nghệ 20/02/1996 Công nghệ, Trường ĐH kỹ thuật Công nghệ Trưởng Ban Chuyên môn Điện tử, truyền thông - Ban Nhân STT Họ tên Ngày sinh 63 Ngành Trường Vai trò Đỗ Thị Thanh Dịu 01/01/1997 Cơng nghệ, Trường ĐH Phó Trưởng kỹ thuật Công nghệ Ban Nhân Điện tử, truyền thông Lương Ngọc Huyền Nguyễn Hữu Hồng 22/05/1996 10/09/1996 Khoa học Trường ĐH Trưởng Ban máy tính Cơng nghệ Khoa học Trường ĐH Thành viên máy tính Cơng nghệ Nhân - Ban Truyền thông STT Họ tên Ngày sinh Ngành Trường Vai trò Trần Thị Thu Huyền 05/04/1994 Công nghệ Trường ĐH Trưởng Ban Sinh học Khoa học Truyền thông Công nghệ Hà Nội Ngơ Thúy Hảo 04/01/1996 Sư phạm Trường ĐH Tốn học Sư phạm Thành viên Hà Nội Nguyễn Quang Hiếu 26/06/1995 Cơng nghệ Trường ĐH Phó Trưởng thơng tin Cơng nghệ Ban phụ trách Thiết kế 64 Phụ lục TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tài liệu bao gồm khuyến nghị, cơng trình dạng nghiên cứu báo cáo khác Mặc dù cơng bố thức, nhiều số chúng thực dạng kết nghiên cứu dựa kết thực tiễn kinh nghiệm cá nhân chuyên gia giáo dục có uy tín Do đó, chúng tơi coi tài liệu tham khảo chấp nhận làm sở cho chúng tơi xây dựng Đề án [1] Ngơ Bảo Châu, Lưu Phan, 2015 Đích hướng tới giá trị đại học mang tính phổ quát, [online] Available at: [Accessed 19 October 2016] [2] ​Vũ Thành Tự Anh, 2015 Kiến tạo đại học thực thụ, [online] Available at: [Accessed 19 October 2016] [3] Nguyễn Lê Hoàng, 2013 Bàn quan điểm giáo dục: “Lấy người học làm trung tâm”,​ [online] Available at: ​ [Accessed 19 October 2016] [4] ​Đối thoại giáo dục, 2015 Phương hướng cải cách đại học Việt Nam, [online] Available at: ​ [Accessed 19 October 2016] [5] Đàm Quang Minh, Phạm Thị Ly, Phạm Hiệp, 2015 Khái niệm đại học giới thay đổi!, [online] Available at: ​[Accessed 19 October 2016] 65 [6] ​Kim Ngọc Minh, 2014 Câu lạc sinh viên động để có trường Đại học tốt?, [online] Available at: ​[Accessed 19 October 2016] [8] KunMo Chung, Lê Tuấn Hoa (dịch), 2014 Toán học, trụ cột phát triển kinh tế, ​[online] Available at: ​[Accessed 19 October 2016] [8] ​Suy nghĩ vai trò tốn học xã hội,​ ​[online] Available at: ​[Accessed 19 October 2016] [9] Frithjof Lutscher, 2015 ​MAT 3395 Mathematical Modelling, ​[online] Available at: ​[Accessed 19 October 2016] [10] Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI, 2013 Nghị đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế [11] Yale University, 2016 ​Applied Mathematics 66 Phụ lục DANH MỤC TÊN GỌI CỦA ĐƠN VỊ, CHỨC DANH VÀ CHỨC VỤ TRONG CÂU LẠC BỘ STT TÊN GỌI TÊN TIẾNG ANH I - Đơn vị Ban Chủ nhiệm Presidential Board (PB) Ban Chuyên môn Department of Research and Development (R&D) Ban Nhân Department of Human Resources (HR) Ban Truyền thông Department of Media and Communication (MC) Ban Đối ngoại Department of External Relations (ER) Hội đồng thành viên Council of Members Hội đồng pháp chế Judicial office Ban Cố vấn Advisors Board (AB) Nhóm chun mơn Academic Team 10 Nhóm Tốn học mở Open Math Group II - Chức danh, chức vụ 67 GHI CHÚ Chủ nhiệm / Chủ tịch President (Education) Sử dụng danh hiệu Chủ tịch văn đối ngoại cần thiết Phó Chủ nhiệm Vice President Ủy viên Ban Chủ nhiệm Delegate of PB Trưởng Ban Secretary of the Ví dụ, Secretary of Department Department of Human Resources Chủ tịch Hội đồng thành Chairman of Council of viên Members 68 ... TOÁN ỨNG DỤNG Ghi chú: Câu lạc Tốn ứng dụng có tên tiếng Anh Applied Mathematics Club, viết tắt AMC Đề án viết hoa chữ từ Đề án, Toán học Câu lạc từ sử dụng ngữ cảnh quan điểm Đề án Chương I TOÁN... đối lập nhau, cho thị trường đề cao kỹ mềm kỹ cứng làm việc nhóm kỹ làm việc cá nhân Tuy nhiên, AMC đặc biệt coi trọng việc cân bằng, phối hợp cặp kỹ tạo kỹ cá nhân cách toàn diện Nếu hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án thành lập Câu lạc bộ Toán ứng dụng, Đề án thành lập Câu lạc bộ Toán ứng dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn