kiểm tra 15 phút địa lí 7 năm học 2019 2010 100% trắc nghiệm trộn đề .

90 26 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 08:56

đề kiểm tra 15 phút địa lí 7 trong học kì 1 có 100% trắc nghiệm của bài 11 có 4 đề riêng nhau bao gồm bốn mức nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp, vận dụng cấp độ cao, đã trộn sẵn đề và đáp án phía dưới. Trường THCS Minh Hà – Thạch Thất Lớp 7: … Mã đề: 012019 Mơn: Địa lí Điểm Câu : Lời phê cô giáo Quan sát lược đồ cho biết siêu đô thị triệu dân không thuộc đới nóng ? A La – gốt Câu : Kiểm tra 15 phút B Mum bai C Bắc Kinh D Mê – hi – cô xiti Đâu nguyên nhân dẫn đến di dân tự phát đới nóng : A Thiếu việc làm B Khai hoang, lập đồn điền C Chiến tranh D Kinh tế chậm phát triển Câu : Những ảnh thể nội dung ? A Chất lượng sống người dân thấp B Hậu di dân tự phát C Hậu dân số đông, tăng nhanh D Nguyên nhân tượng di dân Câu : Tính đến năm 2000, đới nóng có siêu thị triệu dân ? A 11 Câu : B C 12 D 20 Đây biểu cho thấy đới nóng có tốc độ thị hóa nhanh : A Là khu vực có nhiều siêu thị giới B Từ năm 1989 – 2000 dân đô thị đới nóng tăng gấp đơi C Năm 2000 có nhiều siêu đô thị giới D Dân nông thơn đổ xơ thị tìm việc làm Câu : Tính đến năm 2001, khu vực có tỉ lệ dân đô thị cao : A Châu Á Câu : B Châu Âu C Bắc Mĩ D Nam Mĩ Ngun nhân thị hóa nhanh nước thuộc đới nóng : A Kinh tế phát triển B Gia tăng dân số nhanh C Dân số đông, tăng nhanh D Các luồng di dân Câu : Siêu đô thị triệu dân đới nóng : A Thượng Hải Câu : B Gia – – ta C Việt Nam D Xơ – un Thành phố đới nóng mệnh danh thành phố : xanh, giới : A Mê-hi-cô-xi-ti B Hà Nội C Xin-ga-po D Thượng Hải Câu Những di dân sau có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội: 10 : A Di dân theo chương trình, dự án Nhà nước B Di dân từ nông thôn vào đô thị để tìm kiếm việc làm C Di dân để tránh xung đột sắc tộc, tôn giáo D Di dân tạm thời thiên tai, mùa vụ nơng nghiệp Hết – học sinh không sử dụng tài liệu Trường THCS Minh Hà – Thạch Thất Lớp 7: … Điểm Mã đề: 022019 Kiểm tra 15 phút Mơn: Địa lí Lời phê cô giáo Học sinh không sử dụng tài liệu C©u Những di dân sau có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội: : A Di dân theo chương trình, dự án Nhà nước B Di dân để tránh xung đột sắc tộc, tơn giáo C Di dân tạm thời thiên tai, mùa vụ nông nghiệp D Di dân từ nông thơn vào thị để tìm kiếm việc làm C©u Quan sát lược đồ cho biết siêu đô thị triệu dân khơng thuộc đới nóng ? : A La – gốt B Mum bai C Mê – hi – xiti D Bắc Kinh C©u Thành phố đới nóng mệnh danh thành phố : xanh, giới : : A Hà Nội B Xin-ga-po C Mê-hi-cô-xi-ti D Thượng Hải C©u Đâu khơng phải ngun nhân dẫn đến di dân tự phát đới nóng : : A Chiến tranh B Khai hoang, lập đồn điền C Kinh tế chậm phát triển D Thiếu việc làm C©u Tính đến năm 2001, khu vực có tỉ lệ dân đô thị cao : : A Nam Mĩ B Bắc Mĩ C Châu Á D Châu Âu C©u Ngun nhân thị hóa nhanh nước thuộc đới nóng : : A Các luồng di dân B Kinh tế phát triển C Gia tăng dân số nhanh D Dân số đông, tăng nhanh C©u Tính đến năm 2000, đới nóng có siêu đô thị triệu dân ? : A 12 B 11 C 20 D C©u Những ảnh thể nội dung ? : A Hậu di dân tự phát B Chất lượng sống người dân thấp C Hậu dân số đông, tăng nhanh D Nguyên nhân tượng di dân C©u Siêu thị triệu dân đới nóng : : A Gia – – ta B Xơ – un C Thượng Hải D Việt Nam C©u Đây biểu cho thấy đới nóng có tốc độ thị hóa nhanh : 10: A Là khu vực có nhiều siêu thị giới B Năm 2000 có nhiều siêu thị giới C Từ năm 1989 – 2000 dân đô thị đới nóng tăng gấp đơi D Dân nơng thơn đổ xơ thị tìm việc làm Hết Trường THCS Minh Hà – Thạch Thất Lớp 7: … Kiểm tra 15 phút Mã đề: 032019 Mơn: Địa lí Điểm Lời phê cô giáo Học sinh không sử dụng tài liệu C©u Những ảnh thể nội dung ? : A Chất lượng sống người dân thấp B Hậu dân số đông, tăng nhanh C Nguyên nhân tượng di dân D Hậu di dân tự phát C©u Ngun nhân thị hóa nhanh nước thuộc đới nóng : : A Kinh tế phát triển B Các luồng di dân C Gia tăng dân số nhanh D Dân số đông, tăng nhanh C©u Siêu thị triệu dân đới nóng : : A Xơ – un B Việt Nam C Thượng Hải D Gia – – ta C©u Đâu khơng phải ngun nhân dẫn đến di dân tự phát đới nóng : : A Chiến tranh B Khai hoang, lập đồn điền C Kinh tế chậm phát triển D Thiếu việc làm C©u Đây biểu cho thấy đới nóng có tốc độ thị hóa nhanh : : A Dân nơng thơn đổ xơ thị tìm việc làm B Là khu vực có nhiều siêu thị giới C Năm 2000 có nhiều siêu đô thị giới D Từ năm 1989 – 2000 dân thị đới nóng tăng gấp đơi C©u Những di dân sau có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội: : A Di dân theo chương trình, dự án Nhà nước B Di dân để tránh xung đột sắc tộc, tôn giáo C Di dân tạm thời thiên tai, mùa vụ nơng nghiệp D Di dân từ nông thôn vào đô thị để tìm kiếm việc làm C©u Tính đến năm 2001, khu vực có tỉ lệ dân thị cao : : A Nam Mĩ B Châu Á C Châu Âu D Bắc Mĩ C©u Quan sát lược đồ cho biết siêu đô thị triệu dân khơng thuộc đới nóng ? : A Bắc Kinh B Mum bai C La – gốt D Mê – hi – xiti C©u Tính đến năm 2000, đới nóng có siêu thị triệu dân ? : A 20 B 12 C 11 D C©u Thành phố đới nóng mệnh danh thành phố : xanh, giới : 10: A Xin-ga-po B Hà Nội C Mê-hi-cô-xi-ti D Thượng Hải Hết Trường THCS Minh Hà – Thạch Thất Lớp 7: … Mã đề: 042019 Kiểm tra 15 phút Mơn: Địa lí Điểm Lời phê cô giáo Học sinh không sử dụng tài liệu C©u Tính đến năm 2000, đới nóng có siêu đô thị triệu dân ? : A 12 B 20 C D 11 C©u Những di dân sau có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội: : A Di dân tạm thời thiên tai, mùa vụ nông nghiệp B Di dân theo chương trình, dự án Nhà nước C Di dân để tránh xung đột sắc tộc, tôn giáo D Di dân từ nơng thơn vào thị để tìm kiếm việc làm C©u Tính đến năm 2001, khu vực có tỉ lệ dân thị cao : : A Nam Mĩ B Châu Âu C Châu Á D Bắc Mĩ C©u Quan sát lược đồ cho biết siêu đô thị triệu dân khơng thuộc đới nóng ? : A Mum bai B Mê – hi – cô xiti C Bắc Kinh D La – gốt C©u Đâu khơng phải nguyên nhân dẫn đến di dân tự phát đới nóng : : A Chiến tranh B Khai hoang, lập đồn điền C Kinh tế chậm phát triển D Thiếu việc làm C©u Thành phố đới nóng mệnh danh thành phố : xanh, giới : : A Hà Nội B Thượng Hải C Mê-hi-cơ-xi-ti D Xin-ga-po C©u Đây biểu cho thấy đới nóng có tốc độ thị hóa nhanh : : A Là khu vực có nhiều siêu đô thị giới B Từ năm 1989 – 2000 dân thị đới nóng tăng gấp đơi C Năm 2000 có nhiều siêu thị giới D Dân nông thôn đổ xô đô thị tìm việc làm C©u Ngun nhân thị hóa nhanh nước thuộc đới nóng : : A Các luồng di dân B Dân số đông, tăng nhanh C Gia tăng dân số nhanh D Kinh tế phát triển C©u Siêu thị triệu dân đới nóng : : A Gia – – ta B Xơ – un C Thượng Hải D Việt Nam C©u Những ảnh thể nội dung ? 10 : A Nguyên nhân tượng di dân B Hậu dân số đông, tăng nhanh C Hậu di dân tự phát D Chất lượng sống người dân thấp Hết Trường THCS Minh Hà – Thạch Thất Lớp 7: … Kiểm tra 15 phút Mã đề: 062019 Điểm Mơn: Địa lí Lời phê giáo Học sinh khơng sử dụng tài liệu C©u Ngun nhân thị hóa nhanh nước thuộc đới nóng : : A Gia tăng dân số nhanh B Dân số đông, tăng nhanh C Các luồng di dân D Kinh tế phát triển C©u Đây biểu cho thấy đới nóng có tốc độ thị hóa nhanh : : A Năm 2000 có nhiều siêu thị giới B Dân nơng thơn đổ xơ thị tìm việc làm C Từ năm 1989 – 2000 dân đô thị đới nóng tăng gấp đơi D Là khu vực có nhiều siêu thị giới C©u Những ảnh thể nội dung ? : A Chất lượng sống người dân thấp B Hậu dân số đông, tăng nhanh C Hậu di dân tự phát D Nguyên nhân tượng di dân C©u Những di dân sau có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội: : A Di dân theo chương trình, dự án Nhà nước B Di dân từ nông thôn vào thị để tìm kiếm việc làm C Di dân để tránh xung đột sắc tộc, tôn giáo D Di dân tạm thời thiên tai, mùa vụ nơng nghiệp C©u Siêu thị triệu dân đới nóng : : A Xơ – un B Thượng Hải C Việt Nam D Gia – – ta C©u Thành phố đới nóng mệnh danh thành phố : xanh, giới : : A Thượng Hải B Xin-ga-po C Mê-hi-cơ-xi-ti D Hà Nội C©u Tính đến năm 2000, đới nóng có siêu thị triệu dân ? : A 11 B 20 C 12 D C©u Đâu khơng phải nguyên nhân dẫn đến di dân tự phát đới nóng : 10 C©u Dân số thị đới nóng tăng nhanh gây hậu tiêu cực đến mơi trường : 10 : A Ơ nhiễm khơng khí B Gia tăng nguy lây lan dịch bệnh C Giảm diện tích xanh thị D Gia tăng rác thải, ô nhiễm nước Trường THCS Minh Hà – Thạch Thất Lớp 7: … Mã đề: 372019 Kiểm tra 15 phút Mơn: Địa lí Điểm Lời phê cô giáo Học sinh không sử dụng tài liệu C©u Sơ đồ tư sau thể nội dung ? : A Khái niệm di dân B Các hình thức di dân C Hậu di dân D Nguyên nhân di dân C©u Hãy cho biết ảnh di dân tự do? : A Bức ảnh B Bức ảnh C Bức ảnh D Bức ảnh 76 C©u Sự di dân ạt đô thị đới nóng dẫn đến hậu quả: : A Làm cho đất nông thôn bị bỏ hoang, chất lượng lao động giảm B Cung cấp lao động dồi thiếu tay nghề trình độ kĩ thuật cao C Dân số đô thị tăng nhanh kinh tế chậm phát triển D Tạo sức ép dân số đô thị thiếu nhà ở, việc làm, nhiễm mơi trường C©u Tính đến năm 2001, khu vực có tỉ lệ dân thị cao : : A Châu Á B Châu Âu C Nam Mĩ D Bắc Mĩ C©u Dân số thị đới nóng tăng nhanh gây hậu tiêu cực đến môi trường : : A Gia tăng rác thải, ô nhiễm nước B Gia tăng nguy lây lan dịch bệnh C Giảm diện tích xanh thị D Ơ nhiễm khơng khí C©u Chủ trương nước đới nóng : : A Để cho thị hóa phát triển tự phát B Điều chỉnh q trình thị hóa C Hạn chế q trình thị hóa D Đẩy nhanh q trình thị hóa C©u Siêu thị triệu dân đới nóng KHƠNG phải : : A Mumbai B Pa – Ri C Mê – hi – cô – xiti D Gia – – ta C©u Trong khoảng thời gian từ 1950 – 2001 , châu lục có tốc độ gia tăng tỉ lệ dân thành thị : nhanh : A Châu Âu B Nam Mĩ C Châu Á D Bắc Mĩ C©u Dựa vào nguyên nhân di dân chia hình thức di dân : : A Di dân từ nông thôn thành thị ngược lại B Di dân tự di dân có kế hoạch C Di dân từ nước kem phát triển sang nước phát triển D Di dân từ đồng lên miền núi ngược lại C©u Đây kết q trình thị hóa có kế hoạch : 77 10: A Cuộc sống người dân ổn định, có đủ tiện nghi, môi trường đẹp B Dễ bị dịch bệnh, nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội, ách tắc giao thông C Môi trường ô nhiễm, cảnh quan đô thị bị phá vỡ D Chất lượng sống thấp: thiếu chỗ ở, nước sạch, tiện nghi sinh hoạt Trường THCS Minh Hà – Thạch Thất Lớp 7: … Kiểm tra 15 phút Mã đề: 382019 Mơn: Địa lí Điểm Lời phê cô giáo Học sinh không sử dụng tài liệu C©u Tính đến năm 2001, khu vực có tỉ lệ dân thị cao : : A Châu Âu B Nam Mĩ C Bắc Mĩ D Châu Á C©u Dân số thị đới nóng tăng nhanh gây hậu tiêu cực đến môi trường : : A Gia tăng nguy lây lan dịch bệnh B Gia tăng rác thải, ô nhiễm nước C Giảm diện tích xanh đô thị D Ơ nhiễm khơng khí C©u Dựa vào nguyên nhân di dân chia hình thức di dân : : A Di dân từ đồng lên miền núi ngược lại B Di dân từ nước kem phát triển sang nước phát triển C Di dân từ nông thôn thành thị ngược lại D Di dân tự di dân có kế hoạch C©u Trong khoảng thời gian từ 1950 – 2001 , châu lục có tốc độ gia tăng tỉ lệ dân thành thị : nhanh : A Châu Âu B Nam Mĩ C Châu Á D Bắc Mĩ C©u Siêu thị triệu dân đới nóng KHƠNG phải : : A Mumbai B Gia – – ta C Pa – Ri D Mê – hi – cô – xiti C©u Đây kết q trình thị hóa có kế hoạch : 78 : A Môi trường ô nhiễm, cảnh quan đô thị bị phá vỡ B Chất lượng sống thấp: thiếu chỗ ở, nước sạch, tiện nghi sinh hoạt C Dễ bị dịch bệnh, nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội, ách tắc giao thông D Cuộc sống người dân ổn định, có đủ tiện nghi, mơi trường đẹp C©u Chủ trương nước đới nóng : : A Để cho thị hóa phát triển tự phát B Điều chỉnh q trình thị hóa C Hạn chế q trình thị hóa D Đẩy nhanh q trình thị hóa C©u Sự di dân ạt thị đới nóng dẫn đến hậu quả: : A Tạo sức ép dân số đô thị thiếu nhà ở, việc làm, ô nhiễm môi trường B Cung cấp lao động dồi thiếu tay nghề trình độ kĩ thuật cao C Dân số đô thị tăng nhanh kinh tế chậm phát triển D Làm cho đất nông thôn bị bỏ hoang, chất lượng lao động giảm C©u Sơ đồ tư sau thể nội dung ? : A Nguyên nhân di dân B Các hình thức di dân C Khái niệm di dân D Hậu di dân C©u Hãy cho biết ảnh di dân tự do? 10 : 79 A Bức ảnh B Bức ảnh C Bức ảnh Trường THCS Minh Hà – Thạch Thất Lớp 7: … D Bức ảnh Kiểm tra 15 phút Mã đề: 392019 Mơn: Địa lí Điểm Lời phê cô giáo Học sinh không sử dụng tài liệu C©u Sơ đồ tư sau thể nội dung ? : A Khái niệm di dân B Các hình thức di dân C Hậu di dân D Nguyên nhân di dân C©u Chủ trương nước đới nóng : : A Đẩy nhanh trình thị hóa B Hạn chế q trình thị hóa C Điều chỉnh q trình thị hóa D Để cho thị hóa phát triển tự phát C©u Dựa vào nguyên nhân di dân chia hình thức di dân : : A Di dân tự di dân có kế hoạch 80 B Di dân từ nước kem phát triển sang nước phát triển C Di dân từ nông thôn thành thị ngược lại D Di dân từ đồng lên miền núi ngược lại C©u Dân số thị đới nóng tăng nhanh gây hậu tiêu cực đến môi trường : : A Gia tăng rác thải, ô nhiễm nước B Giảm diện tích xanh thị C Gia tăng nguy lây lan dịch bệnh D Ô nhiễm khơng khí C©u Đây kết q trình thị hóa có kế hoạch : : A Môi trường ô nhiễm, cảnh quan đô thị bị phá vỡ B Cuộc sống người dân ổn định, có đủ tiện nghi, môi trường đẹp C Dễ bị dịch bệnh, nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội, ách tắc giao thông D Chất lượng sống thấp: thiếu chỗ ở, nước sạch, tiện nghi sinh hoạt C©u Hãy cho biết ảnh di dân tự do? : A Bức ảnh B Bức ảnh C Bức ảnh D Bức ảnh C©u Sự di dân ạt đô thị đới nóng dẫn đến hậu quả: : A Cung cấp lao động dồi thiếu tay nghề trình độ kĩ thuật cao B Dân số đô thị tăng nhanh kinh tế chậm phát triển C Tạo sức ép dân số đô thị thiếu nhà ở, việc làm, ô nhiễm môi trường D Làm cho đất nông thôn bị bỏ hoang, chất lượng lao động giảm 81 C©u Tính đến năm 2001, khu vực có tỉ lệ dân thị cao : : A Nam Mĩ B Bắc Mĩ C Châu Âu D Châu Á C©u Siêu thị triệu dân đới nóng KHƠNG phải : : A Gia – – ta B Pa – Ri C Mê – hi – cô – xiti D Mumbai C©u Trong khoảng thời gian từ 1950 – 2001 , châu lục có tốc độ gia tăng tỉ lệ dân thành thị 10 : nhanh : A Châu Âu B Châu Á Trường THCS Minh Hà – Thạch Thất Lớp 7: … Mã đề: 502019 C Nam Mĩ D Bắc Mĩ Kiểm tra 15 phút Môn: Địa lí Điểm Lời phê giáo Học sinh khơng sử dụng tài liệu C©u Sơ đồ tư sau thể nội dung ? : A Khái niệm di dân B Các hình thức di dân C Hậu di dân D Nguyên nhân di dân C©u Chủ trương nước đới nóng : : 82 A Đẩy nhanh q trình thị hóa B Hạn chế q trình thị hóa C Điều chỉnh q trình thị hóa D Để cho thị hóa phát triển tự phát C©u Dựa vào nguyên nhân di dân chia hình thức di dân : : A Di dân tự di dân có kế hoạch B Di dân từ nước kem phát triển sang nước phát triển C Di dân từ nông thôn thành thị ngược lại D Di dân từ đồng lên miền núi ngược lại C©u Dân số thị đới nóng tăng nhanh gây hậu tiêu cực đến môi trường : : A Gia tăng rác thải, ô nhiễm nước B Giảm diện tích xanh thị C Gia tăng nguy lây lan dịch bệnh D Ơ nhiễm khơng khí C©u Đây kết q trình thị hóa có kế hoạch : : A Môi trường ô nhiễm, cảnh quan đô thị bị phá vỡ B Cuộc sống người dân ổn định, có đủ tiện nghi, mơi trường đẹp C Dễ bị dịch bệnh, nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội, ách tắc giao thông D Chất lượng sống thấp: thiếu chỗ ở, nước sạch, tiện nghi sinh hoạt C©u Hãy cho biết ảnh di dân tự do? : A Bức ảnh B Bức ảnh C Bức ảnh D Bức ảnh 83 C©u Những di dân sau có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội: C©u Sự di dân ạt thị đới nóng dẫn đến hậu quả: : Di dân từ nông thôn vào đô thị để tìm kiếm việc làm A) A Di Cung động taytơn nghề trình độ kĩ thuật cao B) dâncấp để lao tránh cácdồi xung đột thiếu sắc tộc, giáo B Di Dândân số theo đô thịcác tăng nhanh kinh tế chậm phát triển C) chương trình,trong dự ánkhi Nhà nước C Di Tạodân sức dân đô ở, việc làm, ô nhiễm môi trường D) tạmép thời số thiên tai,thị mùa vụthiếu nôngnhà nghiệp Làm chonhân đất nông chất lượng động giảm C©u D Ngun chínhthơn bị đơbỏ thịhoang, hóa nhanh cáclao nước thuộc : 2001, khu vực có tỉ lệ dân thị cao : C©u đới Tínhnóng đến năm : Các luồng di dân A) A Kinh Nam Mĩ B) tế phát triển B Bắc Mĩ C Châu Âu D Châu Á C©uC) Gia Siêutăng thị triệu dân đới nóng KHƠNG phải : dân số 8nhanh : D) Dân số đông, tăng nhanh A Gia – – ta B Pa – Ri C Mê – hi – – D Mumbai C©u Siêu thị triệu dân đới nóng : xiti A) Hải thời gian từ 1950 – 2001 , châu lục có tốc độ gia tăng tỉ lệ dân thành thị C©u Thượng Trong khoảng nhanh : 10B) : Xơ – un C) A Việt ChâuNam Âu B Châu Á C Nam Mĩ D Bắc Mĩ D) Gia – – ta C©u Tính đến năm 2000, đới nóng có siêu thị triệu dân ? C©u Bức tranh di dân đới nóng phức tạp, chủ yếu do: A) 11 21 A) B) 12 Chiến tranh B) C) 20 Thiên tai C) D) Thiếu việc làm C©uD) Thành Cuộc sống khăn phố khó đới nóng mệnh danh thành :xanh, giới : C©u phố Hình thức di dân sau ảnh hưởng đến tài nguyên môi 22 A) Thượng trường Hải.: A) B) Hà Di dân Nội.tự đến vùng đất B) C) Xi-ga-po Di dân xung đột tộc người C) Mê-hi-cô-xi-ti D) Di dân tự vào thị C©uD) Đâu Di dân theo phải kế hoạch để xâynhân dựng kinh không nguyên dẫn đếntếdimới dân tự phát đới nóng : A) Khai hoang, lập đồn điền B) Thiếu việc làm 84 C©u 23 Điểm sau KHƠNG phải hậu q trình thị hố nhanh đới nóng ? A) Mơi trường nước khơng khí ngày bị ô nhiễm B) Tệ nạn xã hội ngày phức tạp C) Tài nguyên rừng ngày cạn kiệt D) Việc làm ngày khó khăn C©u 24 Đâu khơng phải mục đích việc tiến hành di dân có tổ chức đới nóng ? A) Khai hoang lập đồn điền trồng xuất B) Phòng chống thiệt hại thiên tai C) Xây dựng cơng trình cơng nghiệp D) Phát triển kinh tế vùng núi hay ven biển C©u 25 Khu vực thường diễn di dân đới nóng : A) Đông Nam Á B) Châu Phi C) Châu Âu D) Bắc Mĩ C©u 26 Di dân (hay chuyển cư) : A) Di chuyển dân cư nước từ nước sang nước khác B) Di chuyển dân cư từ nông thôn thành thị ngược lại C) Di chuyển dân cư từ vùng sang vùng khác D) Là trình tăng nhanh dân số thị so với tổng số dân C©u 27 Sơ đồ sau thể nội dung ? 85 A) Nguyên nhân di dân B) Hậu di dân C) Khái niệm di dân D) Đơ thị hóa đới nóng C©u 28 Cho biểu đồ thể tỉ lệ dân đô thị sau :Em cho biết : khu vực có tỉ lệ dân thị tăng nhanh : A) Châu Á B) Châu Âu C) Châu Phi D) Bắc Mĩ C©u 29 Đơ thị hóa : A) Q trình biến đổi phân bố lực lượng sản xuất, bố trí dân cư, vùng đô thị thành đô thị B) Quá trình di chuyển dân cư nước ( từ nông thôn thành thị, từ vùng sang vùng khác) từ nước sang nước khác C) Sự tăng nhanh số siêu đô thị dân sống đô thị, dẫn đến hậu nặng nề đới nóng D) Hậu gia tăng dân số tự nhiên cao siêu đô thị luồng di dân thành thị tìm việc làm C©u 30 Đâu siêu thị thuộc đới nóng ? A) Ma – ni – la B) Bắc Kinh 86 C) Tô – ki – ô D) Niu I – Ooc C©u 31 Chủ trương nước đới nóng : A) Đẩy nhanh q trình thị hóa B) Hạn chế q trình thị hóa C) Điều chỉnh q trình thị hóa D) Để cho thị hóa phát triển tự phát C©u 32 Sự di dân ạt thị đới nóng dẫn đến hậu quả: A) Dân số đô thị tăng nhanh kinh tế chậm phát triển B) Cung cấp lao động dồi thiếu tay nghề trình độ kĩ thuật cao C) Tạo sức ép dân số đô thị thiếu nhà ở, việc làm, ô nhiễm môi trường D) Làm cho đất nông thôn bị bỏ hoang, chất lượng lao động giảm C©u 33 Dân số thị đới nóng tăng nhanh gây hậu tiêu cực đến môi trường : A) Ơ nhiễm khơng khí, nước B) Thiếu việc làm, nhà C) Giảm diện tích xanh thị D) Gia tăng nguy lây lan dịch bệnh C©u3 Tính đến năm 2001, khu vực có tỉ lệ dân đô thị cao : A) Châu Âu B) Châu Á C) Bắc Mĩ 87 D) C©u 35 Nam Mĩ Hãy cho biết ảnh di dân tự do? A) Bức ảnh B) Bức ảnh C) Bức ảnh D) Bức ảnh C©u 36 Siêu đô thị triệu dân đới nóng KHƠNG phải : A) Mê – hi – cô – xiti B) Mumbai C) Gia – – ta D) Pa – Ri C©u 37 Trong khoảng thời gian từ 1950 – 2001 , châu lục có tốc độ gia tăng tỉ lệ dân thành thị nhanh : A) Châu Á B) Châu Âu C) Bắc Mĩ D) Nam Mĩ 88 C©u 38 Dựa vào nguyên nhân di dân chia hình thức di dân : A) Di dân tự di dân có kế hoạch B) Di dân từ nơng thơn thành thị ngược lại C) Di dân từ đồng lên miền núi ngược lại D) Di dân từ nước kem phát triển sang nước phát triển C©u3 Đây kết trình thị hóa có kế hoạch : A) Cuộc sống người dân ổn định, có đủ tiện nghi, môi trường đẹp B) Môi trường ô nhiễm, cảnh quan đô thị bị phá vỡ C) Chất lượng sống thấp: thiếu chỗ ở, nước sạch, tiện nghi sinh hoạt D) Dễ bị dịch bệnh, nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội, ách tắc giao thơng C©u 40 Sơ đồ tư sau thể nội dung ? A) Nguyên nhân di dân B) Các hình thức di dân C) Hậu di dân D) Khái niệm di dân Hết 89 Đáp án ý có thêm dấu chấm trước sau câu 90 .. . dân lí tị nạn trị tượng phổ biến gần : 10 : A Nam Mĩ B Châu Phi Trường THCS Minh Hà – Thạch Thất Lớp 7: … Điểm Mã đề: 152 019 C Đông Nam Á D Bắc Mĩ Kiểm tra 15 phút Mơn: Địa lí Lời phê giáo Học. .. Hết Trường THCS Minh Hà – Thạch Thất Lớp 7: … Mã đề: 0 42019 Kiểm tra 15 phút Mơn: Địa lí Điểm Lời phê giáo Học sinh khơng sử dụng tài liệu C©u Tính đến năm 2000, đới nóng có siêu đô thị triệu .. . Tính đến năm 2001, khu vực có tỉ lệ dân đô thị cao : 10: A Châu Á B Bắc Mĩ C Châu Âu D Nam Mĩ Hết Trường THCS Minh Hà – Thạch Thất Lớp 7: … Mã đề: 072 019 Điểm Kiểm tra 15 phút Môn: Địa lí Lời phê
- Xem thêm -

Xem thêm: kiểm tra 15 phút địa lí 7 năm học 2019 2010 100% trắc nghiệm trộn đề ., kiểm tra 15 phút địa lí 7 năm học 2019 2010 100% trắc nghiệm trộn đề .

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn