ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI a 2012 MÔN VẬT LÝ

18 15 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 08:53

HỒ PHI CƯỜNG ĐT: 01683.751.477 mail: saolasang@gmail.com THPT NGHI LỘC ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2012 Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 958 (Thời gian làm : 90 phút) Cho biết: số Plăng h=6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 -19C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,02.1023 mol-1 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu đến câu 40) Câu 1: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m vật nhỏ khối lượng m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T Biết thời điểm t vật có li độ 5cm, thời điểm t+ T vật có tốc độ 50cm/s Giá trị m A 0,5 kg B 1,2 kg C.0,8 kg D.1,0 kg Giải p + Gọi phương trình li độ là: x = Acos wt → phương trình vận tốc: v = wA cos(wt + ) � tai t : A cos wt = � � � + Bài cho biết: � T T p� � tai t + : w A cos w ( t + ) + =�50 � � � � 4 2� � � � � � A cos wt = � � A cos wt = � � � → � A, w dương nên ta suy � p p � � w A cos( w t + p ) = � 50 w A cos( w t + + ) = � 50 � � 2 � � � A cos wt = A cos wt = � =‫ۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮۮ‬ ‫� ۮ‬ w 10rad / s hệ thức sau đây: � � � - wA cos(wt ) =- 50 � wA cos(wt ) = 50 � � k 100 + ta có: k = mw � m = = = 1kg � chonD w 10 Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Gọi v TB tốc độ trung bình chất điểm chu kì, v tốc độ tức thời chất điểm Trong chu kì, khoảng thời gian mà  v � vTB T 2T T T A B C D 3 4A 2  Giải: vTB = = wA = vmax → v � vTB � v � vmax T p p π/3 - ωA → p p 4 4T 2T Dt = = = = → chọn B 2p w T ωA/2 ωA - ωA/2 Câu 3: Laze A phát chùm xạ có bước sóng 0,45  m với công suất 0,8W Laze B phát chùm xạ có bước sóng 0,60  m với công suất 0,6 W Tỉ số số phôtôn laze B số phôtôn laze A phát giây HỒ PHI CƯỜNG ĐT: 01683.751.477 mail: saolasang@gmail.com THPT NGHI LỘC 20 C.2 D Giải: gọi n1 , n2 số phôton Laze A Laze B phát giây ta có: A.1 B � hc � p1 = n1e1 = n1 � � l1 n pl 0,6.0,6 � � 2= 2= = → Chọn A � � hc n1 p1l 0,45.0,8 � p2 = n2e2 = n2 � � l2 � Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 Trên quan sát, đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vng góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân tối, M N vị trí hai vân sáng Thay ánh sáng ánh sáng đơn sắc có 5 bước sóng 2  M vị trí vân giao thoa, số vân sáng đoạn MN lúc A.7 B C D Giải: + Vì M, N vân sáng 1 , nên M, N cách vân tối gần với MN i 1/2; mặt khác MN có 10 vân tối, tức khoảng cách vân tối MN 9i → MN = 9i1 + 2(i1/2) = 10i1 → i1 = 20/10 = 2mm + i2 l 10 = = � i2 = (mm) i1 l 3 xN 20 = =6 10 + Giải sử dùng λ2 M vân sáng: xN = 20mm → i2 kể vân sáng M MN có số vân sáng + = vân + Giả sử M vân tối → vân sáng gần với M MN cách M đoạn i 2/2 = 5/3 55 x (mm) → Toạ độ N so với vân sáng X N = 20 – 5/3 = 55/3 (mm) → N = = 5,5 → 10 i2 Trong đoạn có + = vân sáng → đề chưa chặt chẽ chọn A D Câu 5: Phóng xạ phân hạch hạt nhân A phản ứng hạt nhân tỏa lượng B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng tổng hợp hạt nhân D phản ứng hạt nhân Câu 6: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc lò xo treo thẳng đứng dao động hòa Biết vị trí cân vật độ dãn lò xo l Chu kì dao động lắc l l g g A 2 B C D 2 2 g g l 2 l Câu 7: Đặt điện áp u = U 0cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở 100 3 mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Đoạn mạch MB có tụ điện có điện dung AM lệch pha 104 F Biết điện áp hai đầu đoạn mạch 2  so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB Giá trị L HỒ PHI CƯỜNG ĐT: 01683.751.477 mail: saolasang@gmail.com THPT NGHI LỘC 3 H B H C H    Theo φAM - φAB = π/3 ( uAM ln sớm pha uAB) A tan(j AM - j AB ) = tan(p / 3) � H  tan j AM - tan j AB = + tan j AM tan j AB Z L Z L - ZC R R = Z L (Z L - ZC ) 1+ R2 ZL = 100 → L = D thay R = 100 3 , ZC = 200Ω tìm H → Chọn C  Câu 8: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau sai? A Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo tia sáng B Phôtôn ánh sáng đơn sắc khác mang lượng khác C Năng lượng phôtôn không đổi truyền chân không D Phôtôn tồn trạng thái đứng n trạng thái chuyển động Chọn D phơton chuyển động không ngừng dọc theo tia sáng, phơton đứng n Câu 9: Một mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện C cường độ dòng điện cực đại mạch 0,5  A Thời gian ngắn để điện tích tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại 16  s A  s B C  s D  s 3 3 Giải: 2pQ0 2p.4 2.10- = =16.10- ( s ) =16ms Từ I0 = ωQ0 → T = I0 0,5p p T 16 = ms → t= = = 2p 6 T π/3 Q0/2 Q0 Câu 10: Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vng góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 50 Hz đặt hai điểm S S2 cách 10cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 75 cm/s Xét điểm mặt nước thuộc đường tròn tâm S1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S đoạn ngắn k = -6 A 85 mm B 15 mm C 10 mm D 89 mm Giải: λ = v/f = 1,5cm → d1 S1S 10 = = 6,67 � d2 l 1,5 lấy k = - ( điểm gần d2 – d1 = kλ → d2min – d1 = mặt khác d1 = R = S1S2 = 1cm = 10mm → Chọn C …… S1 S2 nhất) 6.1,5 = -9cm 10cm → d2min = 10-9 = HỒ PHI CƯỜNG ĐT: 01683.751.477 mail: saolasang@gmail.com THPT NGHI LỘC  Câu 11: Hai dao động phương có phương trình x = A1 cos( t  ) (cm) x2 =  6cos( t  ) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có phương trình x  A cos( t   ) (cm) Thay đổi A1 biên độ A đạt giá trị cực tiểu  A    rad B    rad C u r     rad D   rad A1 Giải: xét tam giác OA1A ta có π/3 β O u r A2 u r A p A A 3= = � A= sin p / sin b sin b sin b A2 sin � Amin � sin b =1 � b = p / � j = p / - p / = p / Nhưng A nằm trục ox nên φ = - π/3 chọn C Câu 12: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với dao động J lực đàn hồi cực đại 10 N Mốc vị trí cân Gọi Q đầu cố định lò xo, khoảng thời gian ngắn lần liên tiếp Q chịu tác dụng lực kéo lò xo có độ lớn N 0,1 s Quãng đường lớn mà vật nhỏ lắc 0,4 s A 40 cm B 60 cm C 80 cm D 115 cm Giải: + từ E = 2E kA Fmax = kA � A = = 20cm Fmax + theo ta có khoảng thời gian ngắn lần liên tiếp Q chịu tác dụng lực kéo lò xo có độ lớn N 0,1 s tính: p T t = = = 0,1 � T = 0,6 s w Trong khoảng thời gian 0,4s có góc quét: π/6 5√3N 10N HỒ PHI CƯỜNG D j = D tw=D t ĐT: 01683.751.477 mail: saolasang@gmail.com THPT NGHI LỘC 2p 2p.0,4 4p p = = =p+ T 0,6 3 Vậy Smax p = A = 3.20 = 60cm → Chọn B p = 2A + 2Asin = 2A + 2Asin Câu 13: Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hiđrô, chuyển động êlectron quanh hạt nhân chuyển động tròn Tỉ số tốc độ êlectron quỹ đạo K tốc độ êlectron quỹ đạo M A B C D Giải + Từ công thức: r = n2r0 → rM = 9rk + lực điện trường e hạt nhân đóng vai trò lực hướng tâm: � e2 vk2 � FhtK = k = mahtK = me � � erk rk v r � � k = M = = → Chọn C � 2 � vM rk e v � FhtM = k = mahtM = me M � � erM rM � Câu 14: Khi nói tính chất tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại làm iơn hóa khơng khí B Tia tử ngoại kích thích phát quang nhiều chất C Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh D Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ Câu 15: Trong phản ứng hạt nhân, có bảo tồn A số prơtơn B số nuclơn C số nơtron D khối lượng Câu 16: Tại điểm O mơi trường đẳng hướng, khơng hấp thụ âm, có nguồn âm điểm, giống với công suất phát âm khơng đổi Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA có mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O A B C D Giải: + Ta có: PM IM np 4pRA2 4pRM2 LM - LA = 10lg =10lg =10lg PA IA 4pRM2 p 4pRA2 � � � � � � n RA � � � � 30 - 20 =10lg � =10lg 2n � = lg 2n � 2n =101 =10 � n = � � � R 2� A � � � � �2 � � Vậy chọn đáp án C Câu 17: Hạt nhân urani 238 92 trình đó, chu kì bán rã U sau chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì 206 82 Pb Trong 238 92 U biến đổi thành hạt nhân chì 4,47.10 năm Một khối đá phát có chứa 1,188.1020 hạt nhân 238 92 U 6,239.1018 hạt nhân 206 82 Pb Giả sử khối đá lúc hình HỒ PHI CƯỜNG ĐT: 01683.751.477 mail: saolasang@gmail.com THPT NGHI LỘC 238 thành khơng chứa chì tất lượng chì có mặt sản phẩm phân rã 92U Tuổi khối đá phát A 3,3.108 năm B 6,3.109 năm C 3,5.107 năm D 2,5.106 năm Giải + Gọi N0, N số hạt U238 thời điểm ban đầu thời điểm t ( thời điểm nay) - lt + Ta có số hạt U238 là: N = N e + Số hạt U238 bị phân rã = số hạt nhân Pb206 tạo thành thời điểm t (thời điểm nay): - lt N’ = N0 – N = N (1 - e ) 0,693 t N ' - e- l t 6,239.1018 lt T = -lt � = e � e = + 0,053 N e 1,188.1020 + Tỷ số: → chọn A 0,693 t = ln1,053 � t �3,3.10 T Câu 18: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc 1, 2 có bước sóng 0,48 m 0,60 m Trên quan sát, khoảng hai vân sáng gần màu với vân sáng trung tâm có A vân sáng 1 vân sáng 2 B vân sáng 1 4vân sáng 2 C vân sáng 1 5vân sáng 2 D vân sáng 1 4vân sáng 2 Giải: + Tại vị trí trùng vân: k1 = k2 → k1 l k �có: 5-1=4 van sang cua l = � 1min = � � � có: 4-1=3 van sang cua l k2 l k2min � � → Chọn A Lưu ý: trừ tính khoảng hai vân trùng liên tiếp ( vị trí trùng khơng tính) Câu 19: Tổng hợp hạt nhân heli He từ phản ứng hạt nhân H  Li � He  X Mỗi phản ứng tỏa lượng 17,3 MeV Năng lượng tỏa tổng hợp 0,5 mol heli A 1,3.1024 MeV B 2,6.1024 MeV C 5,2.1024 MeV D 2,4.1024 MeV Giải: + Để tạo thành hạt nhân He toả lượng 17,3MeV 4 + Để tạo thành 0,5mol He tức tạo 0,5NA hạt He → Toả lượng là: W = 0,5 N A 17,3 = 0,5.6,02.10 23.17,3 ; 5,2.10 24 MeV → Chọn C Câu 20: Một sóng âm sóng ánh sáng truyền từ khơng khí vào nước bước sóng A sóng âm tăng bước sóng sóng ánh sáng giảm B sóng âm giảm bước sóng sóng ánh sáng tăng C sóng âm sóng ánh sáng giảm D sóng âm sóng ánh sáng tăng Mọi q trình sóng thoả mãn: Bước sóng truyền mơi trường có chiết suất n giảm n lần mơi trường chân khơng( khơng khí coi gần chân khơng) → hai bước sóng giảm → Chọn C Câu 21: Trong thực hành, học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện trở 40 , tụ điện có điện dung C thay đổi cuộn dây có độ tự cảm L nối thứ tự Gọi M điểm nối điện trở tụ điện Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V tần số 50 Hz Khi điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C m điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu 75 V Điện trở cuộn dây A 24  B 16  C 30  D 40  HỒ PHI CƯỜNG ĐT: 01683.751.477 mail: saolasang@gmail.com THPT NGHI LỘC Giải: U MB = I Z MB = U r + (Z L - ZC )2 (r + R)2 + ( Z L - Z C )2 = U � R + 2rR � � � � U MB thi � � 2� � � r + (Z L - ZC ) � � max R + 2rR 1+ r + ( Z L - ZC )2 U.r 200.r 2 � 75 = � r = 24W → ( r + ( Z L - Z C ) ) � Z L = Z C → U MB = r+R r + 40 Chọn A Câu 22: Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau sai? A Sóng điện từ mang lượng B Sóng điện từ tuân theo quy luật giao thoa, nhiễu xạ C Sóng điện từ sóng ngang D Sóng điện từ khơng truyền chân khơng Sóng điện từ truyền mơi trường kể chân không → chọn D Câu 23: Khi nói truyền sóng mơi trường, phát biểu sau đúng? A Những phần tử môi trường cách số nguyên lần bước sóng dao động pha B Hai phần tử mơi trường cách phần tư bước sóng dao động lệch pha 900 C Những phần tử mơi trường hướng truyền sóng cách số ngun lần bước sóng dao động pha D Hai phần tử môi trường cách nửa bước sóng dao động ngược pha Chọn C Chú ý: HS thường quên nói điểm dao động pha hay ngược pha theo bước sóng phải xét phương truyền ( hay hướng truyền) sóng Câu 24: Điện từ trạm phát điện đưa đến khu tái định cư đường dây truyền tải pha Cho biết, điện áp đầu truyền tăng từ U lên 2U số hộ dân trạm cung cấp đủ điện tăng từ 120 lên 144 Cho chi tính đến hao phí đường dây, công suất tiêu thụ điện hộ dân nhau, công suất trạm phát không đổi hệ số công suất trường hợp Nếu điện áp truyền 4U trạm phát huy cung cấp đủ điện cho A 168 hộ dân B 150 hộ dân C 504 hộ dân D 192 hộ dân Giải: + Gọi P, R công suất truyền điện trở đường dây + Vì hệ số cong suất trường hợp nên để đơn giản ta chọn hệ số công suất = + Công suất đến nơi tiêu thụ trường hợp với điện áp truyền U: P2 R PR p→ công suất hộ: pd1 = p - php1 = p U2 U 120 +Công suất đến nơi tiêu thụ trường hợp với điện áp truyền 2U: P2 R PR p→ công suất hộ: pd2 = p - php = p U2 4U 144 + Công suất đến nơi tiêu thụ trường hợp với điện áp truyền 3U: P2 R P2R p→ công suất hộ: pd3 = p - php = p U với n số hộ dân 16U n HỒ PHI CƯỜNG ĐT: 01683.751.477 mail: saolasang@gmail.com THPT NGHI LỘC + Công suất gia đình nên: P2 R P2 R pp U2 = U (1) 120 144 P2 R P2 R ppU (2) U2 = n 144 Từ (1) (2) giải n = 150 → Chọn B Câu 25: Trên sợi dây căng ngang với hai đầu cố định có sóng dừng Khơng xét điểm bụng nút, quan sát thấy điểm có biên độ gần cách 15cm Bước sóng dây có giá trị A 30 cm B 60 cm C 90 cm D 45 cm Giải: + khơng xét điểm bụng nút, nên ta chọn điểm có biên độ = ½ biên độ bụng + Biểu thức biên độ điểm cách nút đoạn x là: Ax = aB sin + Cho Ax = 1/2aB → sin 2px l 2px 2px p l = � = � xmin = l l 12 λ/6 + λ/12 + Như kết hợp hình vẽ ta thấy: λ/6 = 15 → λ = 6.15 = 90cm → chọn C Câu 26: Từ trạm phát điện xoay chiều pha đặt vị trí M, điện truyền tải đến nơi tiêu thụ N, cách M 180 km Biết đường dây có điện trở tổng cộng 80  (coi dây tải điện đồng chất, có điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài dây) Do cố, đường dây bị rò điện điểm Q (hai dây tải điện bị nối tắt vật có điện trở có giá trị xác định R) Để xác định vị trí Q, trước tiên người ta ngắt đường dây khỏi máy phát tải tiêu thụ, sau dùng nguồn điện không đổi 12V, điện trở không đáng kể, nối vào hai đầu hai dây tải điện M Khi hai đầu dây N để hở cường độ dòng điện qua nguồn 0,40 A, hai đầu dây N nối tắt đoạn dây có điện trở khơng đáng kể cường độ dòng điện qua nguồn 0,42 A Khoảng cách MQ A 135 km B l-x 167 km C x 45 km D N Q M 90 km R Giải: HỒ PHI CƯỜNG ĐT: 01683.751.477 mail: saolasang@gmail.com THPT NGHI LỘC 80x 80(l - x) ; điện trở hai đoạn QN là: Rx’ = l l � � 12 80 x � 0,4� + R� =12 (1) + Khi chưa nối tắt N thì: I1 = � � � � �l � Rx + R 80(l - x) R 12 80 x l � 0,42( + ) =12 (2) + Khi nối tắt N thì: I = Rx ' R 80( l x) l Rx + +R Rx ' + R l Điện trở hai đoạn MQ là: Rx = Từ (1) (2) → x = 45km → Chọn C Câu 27: Đặt điện áp u = U0 cost (V) (U0 không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm H tụ điện mắc nối tiếp Khi =0 cường 5 độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch đạt giá trị cực đại I m Khi  = 1  = 2 cường độ dòng điện cực đại qua đoạn mạch I m Biết 1 – 2 = 200 rad/s Giá trị R A 150  B 200  C 160  D 50  Giải: + Từ I1 = I2 → (Z1L – Z1C) = - (Z2L – Z2C) ; Im � Z1 = 2Z m � R + ( Z1L - Z1C ) = R → Z1L - Z1C = R � Z L - Z C =- R → tanφ1 = - tanφ2 = → φ1 = - φ2 = π/4 � � w1 L � w1C � � =1 � � R = w02 = (2) →� (1) mặt khác ta quen thuộc ww � LC � w2 L � � w2C � =- � � � R R � R = (w1 - w2 ) L = 200p =160W → Chọn C Từ (1) (2) → L = w1 - w2 5p + Từ I01 = Im → I1 = Câu 28: Đặt điện áp u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Gọi i cường độ dòng điện tức thời đoạn mạch; u1, u2 u3 điện áp tức thời hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện; Z tổng trở đoạn mạch Hệ thức u u u A i = u3C B i = C i = D i = R L Z Chỉ có đoạn mạch chứa điện trở tuân theo định luật ôm trường hợp → Chọn B Câu 29: Đặt điện áp u = 400cos100t (u tính V, t tính s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 50  mắc nối tiếp với đoạn mạch X Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch A Biết thời điểm t, điện áp tức thời hai đầu AB có giá trị 400 V; thời điểm t  (s), 400 HỒ PHI CƯỜNG ĐT: 01683.751.477 mail: saolasang@gmail.com THPT NGHI LỘC cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch không giảm Công suất tiêu thụ điện đoạn mạch X A 400 W B 200 W C 160 W D 100 W Giải: + Trong thời gian 1/400 vécto quay qt góc π/4 từ hình vẽ ta suy lúc U AB đạt cực địa ứng với lúc cường độ dòng điện đạt giá trị I0 , tức I cực đại trước U goc π/4 → I nhanh pha U góc π/4 + Từ lập luận ta có giản đồ vécto: 100 O UR t + 1/400; i = 0, i giảm φx π/4 π/4 200√2 Ux t; Umax I0 U �2 p 2 � U = 100 + (200 2) 2.100.200 c os x � + Xét tam giác OUUR ta có: � � � (200 2) =100 +U x2 - 2.100.U x cos(p-j x ) � � � U =100 5V � �x →� � Px = U x I cosj x = 200W → Chọn B � c os j = x � � � Câu 30: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm có A độ lớn cực đại vị trí biên, chiều ln hướng biên B độ lớn cực tiểu qua vị trí cân ln chiều với vectơ vận tốc C độ lớn không đổi, chiều hướng vị trí cân D độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều ln hướng vị trí cân + Ta có: a = - ω2x → hường VTCB, độ lớn tỉ lệ với li độ x → Chọn D Câu 31: Hai chất điểm M N có khối lượng, dao động điều hòa tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề song song với trục tọa độ Ox Vị trí cân M N đường thẳng qua góc tọa độ vng góc với Ox Biên độ M cm, N cm Trong trình dao động, khoảng cách lớn M N theo phương Ox 10 cm Mốc vị trí cân Ở thời điểm mà M có động năng, tỉ số động M động N 16 A B C D 16 HỒ PHI CƯỜNG ĐT: 01683.751.477 mail: saolasang@gmail.com THPT NGHI LỘC Giải + Gọi phương trình hai vật là: x1 = 6cos(ωt + φ1); x2 = 8cos(ωt + φ2) + Khoảng cách vật vào thời điểm t bất kì: l = x1 - x2 = 6cos(wt + j 1) - 8cos(wt + j 2) l = 6cos j 1.coswt-6sinwt.sinj - 8cos wt.cosj + 8sin wt.sin j l = (6cos j - 8cosj )coswt + (8sin j - 6sinj )sin wt � l �( (6cos j - 8cosj ) + (8sin j - 6sinj ) )( (coswt) + (sin wt ) ) � lmax = ( (6cos j - 8cosj ) + (8sin j - 6sinj ) ) =102 p � cos(j - j ) = � (j - j ) = � Vậy hai dao động vng pha A1 ứng với góc π/4 A Vậy suy góc hình học tạo véctow quay vật hai với ox π/4 → x2 = 2 2 WdM WM - WtM k ( A1 - x1 ) (62 - (3 2) ) = = = = + → Chọn C WdN WN - WtN 16 2 (8 (4 2) ) k ( A2 - x2 ) + Tại thời điểm động vật có giá trị x = M2 M1 π/4 π/4 A1 A2 Câu 32: Tại Hà Nội, máy phát sóng điện từ Xét phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên Vào thời điểm t, điểm M phương truyền, vectơ cảm ứng từ có độ lớn cực đại hướng phía Nam Khi vectơ cường độ điện trường có A độ lớn cực đại hướng phía Tây B độ lớn cực đại hướng phía Đơng C độ lớn khơng D độ lớn cực đại hướng phía Bắc Vận dụng quan hệ ba vécto E, B, v → A Câu 33: Chiếu xiên từ khơng khí vào nước chùm sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam tím Gọi rđ, rl , rt góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam tia màu tím Hệ thức A rl = rt = rđ B rt < rl < rđ C rđ < rl < rt D rt < rđ < rl Giải: + Ba tia có góc tới i HỒ PHI CƯỜNG ĐT: 01683.751.477 mail: saolasang@gmail.com THPT NGHI LỘC + Theo định luật khúc xạ ta có: sin r = sin i ; mẫu lớn thương số nhỏ n + nt > nl > nđ → sinrt < sinrl < sinrđ → rt < rl < rđ → Chọn B Câu 34: Các hạt nhân đơteri H ; triti H , heli He có lượng liên kết 2,22 MeV; 8,49 MeV 28,16 MeV Các hạt nhân xếp theo thứ tự giảm dần độ bền vững hạt nhân 3 4 3 A H ; He ; H B H ; H ; He C He ; H ; H D H ; He ; H Giải: � 2,22 � e = =1,11 � 1H � � DE � 8,49 � �� = 2,83 � e4 H > e3 H > e2 H → C Tính lượng liên kết riêng: e = �e3 H = � 1 A � � � 28,16 � e4 H = = 7,04 � � �2 Câu 35: Hai điểm M, N nằm hướng truyền sóng cách phần ba bước sóng Biên độ sóng khơng đổi q trình truyền Tại thời điểm, li độ dao động phần tử M cm li độ dao động phần tử N -3 cm Biên độ sóng A cm B cm C cm D cm Giải: + Không tính tổng qt chọn phương trình sóng M: u M = a cos wt →Phương trình sóng N: l 2pMN ) = a cos(wt - 2p ) uM = a cos(wt ) = a cos(wt l l � acoswt = � acoswt = � � � � �� + Theo ta có: � 2p 2p 2p � � a cos( w t ) =3 acoswtcos + asinwt.sin =- � � 3 � � � acoswt = � � acoswt = � � � � � =+=‫�ۮ‬ a 12 � � 3� � � � 3(- ) + asinwt � =- � asinwt = - � � � � � � 2 � � � � � a = 3cm � chonC 2p Câu 36: Một lắc đơn gồm dây treo có chiều dài m vật nhỏ có khối lượng 100 g mang điện tích 2.10-5 C Treo lắc đơn điện trường với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang có độ lớn 5.104 V/m Trong mặt phẳng thẳng đứng qua điểm treo song song với vectơ cường độ điện trường, kéo vật nhỏ ur theo chiều ocủa vectơ cường độ điện trường cho dây treo hợp với vectơ gia tốc trường g góc 54 bng nhẹ cho lắc dao động điều hòa Lấy g = 10 m/s2 Trong trình dao động, tốc độ cực đại vật nhỏ A 0,59 m/s B 3,41 m/s C 2,87 m/s D 0,50 m/s Giải: HỒ PHI CƯỜNG ĐT: 01683.751.477 mail: saolasang@gmail.com THPT NGHI LỘC + Vị trí cân điện trường sợi dây hợp với phương thẳng đứng góc φ xác định: tan j = mg 0,1.10 = =1 � j = 450 - qE 2.10 5.10 ur + Khi kéo lắc đến vị trí sợi dây tạo với g góc 540 tức vị trí tạo với VTCB góc: a0 = 54 - 45 = 90 biên độ góc (vì thả nhẹ) 9.3,14 = 0,157 m → biên độ dài: S0 = a0l = 180 � qE � � g +� � � → Chọn A � � �m � 0,157 ; 0,59m / s + Tốc độ cực đại: vmax = wS0 = g' S0 = l Câu 37 Đặt điện áp u = U0cos2  ft vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Gọi U R, UL, UC điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện Trường hợp sau đây, điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch pha với điện áp tức thời hai đầu điện trở? A Thay đổi C để URmax B Thay đổi R để UCmax C Thay đổi L để ULmax D Thay đổi f để UCmax Câu 38: Biết cơng êlectron kim loại: canxi, kali, bạc đồng là: 2,89 eV; 2,26eV; 4,78 eV 4,14 eV Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,33  m vào bề mặt kim loại Hiện tượng quang điện không xảy với kim loại sau đây? A Kali đồng B Canxi bạc C Bạc đồng D Kali canxi Giải: Năng lượng phơton kích thích: ekt = hc 6,625.10- 34.3.108 = = 60,23.10- 20 J � ekt = 3,76eV - l 0,33.10 + Để xẩy tượng quang điện lượng phơton phải lớn cơng → Hiện tượng quang điện không xẩy với kim loại Bạc Đồng → Chọn C Câu 39: Đặt điện áp u = U0cos  t (U0  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm tụ điện, cuộn cảm điện trở mắc nối tiếp Gọi M điểm nối tụ điện cuộn cảm Biết điện áp hiệu dụng hai đầu AM điện áp hiệu dụng hai đầu  MB cường độ dòng điện đoạn mạch lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch 12 Hệ số công suất đoạn mạch MB ur ur A B 0,26 C 0,50 U MB UL 2 D Giải: φMB + Theo ta có giản đồ vécto: R + Từ hình vẽ ta có: π/12 ur U u r U ur ur U C = U AM HỒ PHI CƯỜNG j MB + ĐT: 01683.751.477 mail: saolasang@gmail.com THPT NGHI LỘC p p p = �j 12 12 MB = p � cosj MB = = 0,5 Chọn C Câu 40: Đặt điện áp u= 150 cos100 t (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 60  , cuộn dây (có điện trở thuần) tụ điện Công suất tiêu thụ điện đoạn mạch 250 W Nối hai tụ điện dây dẫn có điện trở khơng đáng kể Khi đó, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 50 V Dung kháng tụ điện có giá trị A 60 3 B 30 3 C 15 3 D 45 3 + Xét trường hợp tụ điện nối tắt, ta có giãn đồ vécto: Ta có góc OURUL tính định lí hàm cos: UL 150 50√3 50√3 U R p (50 3) + (50 3) - 1502 � � U = 2p → U U RU r = =- 0,5 � OU L R L 3 2.50 3.50 � p � U r = 50 3.cos = 25 3(V ) � � �� � p � U L = 50 3.sin = 75(V ) � � � � r = 30W U R 50 � Mặt khác I = = = A → � � Z L = 30 3W R 60 � �U = cos OU R L + Xét trường hợp chưa nối tắt tụ: P = I (R + r ) = 1502 ( R + r ) ( R + r )2 + (Z L - Z C )2 → 1502.90 250 = � Z C = 30 3W 90 + (30 - Z C ) II PHẦN RIÊNG (10 câu) Chọn B Ur HỒ PHI CƯỜNG ĐT: 01683.751.477 mail: saolasang@gmail.com THPT NGHI LỘC Thí sinh làm hai phần riêng (phần A phần B) A Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa tác dụng lực kéo có biểu thức F = - 0,8cos 4t (N) Dao động vật có biên độ A cm B 12 cm C cm D 10 cm 2 Giải: Biểu thức lực kéo có dạng: Fkv =- mw x =- mw A cos(wt + j ) � mw2 A = 0,8 � A = 0,8 =10cm → Chọn D 0,5.42 Câu 42: Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hidrô, êlectron chuyển từ quỹ đạo P quỹ đạo K nguyên tử phát phơton ứng với xạ có tần số f Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo P quỹ đạo L ngun tử phát phơtơn ứng với xạ có tần số f Nếu êlectron chuyển từ quỹ đạo L quỹ đạo K nguyên tử phát phơtơn ứng với xạ có tần số f1 f A f3 = f1 – f2 B f3 = f1 + f2 C f  f12 + f 2 D f  f1  f Giải: + Từ sơ đồ mức lượng Hydro ta có: EKL = EPK – EPL → hf3 = hf1 – hf2 → f = f1 – f2 → Chọn A Câu 43: Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f truyền từ chân khơng vào chất lỏng có chiết suất 1,5 ánh sáng Trong chất lỏng trên, ánh sáng có A màu tím tần số f B màu cam tần số 1,5f C màu cam tần số f D màu tím tần số 1,5f Giải: + Tần số màu sắc ánh sáng không phụ thuộc vào môi trường, nghĩa ánh sáng truyền từ môi trường sang mơi trường khác tần số màu sắc khơng đổi → Chọn C Câu 44: Một hạt nhân X, ban đầu đứng yên, phóng xạ  biến thành hạt nhân Y Biết hạt nhân X có số khối A, hạt  phát tốc độ v Lấy khối lượng hạt nhân số khối tính theo đơn vị u Tốc độ hạt nhân Y 4v 2v 4v 2v A B C D A A4 A4 A Giải: ur ur r r + Áp dụng định luất bảo toàn động lượng ta có: = P Y + P a � mY vY =- ma v a + Về độ lớn thì: mY v y = ma va � vY = ma va 4v = � chonC mY A- Câu 45: Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm xác định tụ điện tụ xoay, có điện dung thay đổi theo quy luật hàm số bậc góc xoay  linh động Khi  = 00, tần số dao động riêng mạch MHz Khi  =1200, tần số dao động riêng mạch 1MHz Để mạch có tần số dao động riêng 1,5 MHz  A 300 B 450 C 600 D.900 Giải + Phương trình C theo α: C = aa + b HỒ PHI CƯỜNG ĐT: 01683.751.477 mail: saolasang@gmail.com THPT NGHI LỘC � � 1 � � � p Lb = a = � f = � � � f12 � 2p Lb � � � � � � 1 � � khia =120 � f = �� 120.4p2 La + 4p2 Lb = � � � f2 2p L(120a + b) � � � � � � 1 � � � � 4p2 La.a + 4p2 Lb = a = a � f = � � f3 � � 2p L(aa + b) � � 1 ( - )120 f f2 �a = = 450 → Chọn B 1 - 2 f2 f1 Câu 46: Một vật dao động tắt dần có đại lượng sau giảm liên tục theo thời gian? A Biên độ tốc độ B Li độ tốc độ C Biên độ gia tốc D Biên độ Câu 47 Một động điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V, cường độ dòng điện hiệu dụng 0,5 A hệ số công suất động 0,8 Biết cơng suất hao phí động 11 W Hiệu suất động (tỉ số công suất hữu ích cơng suất tiêu thụ tồn phần) A 80% B 90% C 92,5% D 87,5 % Giải: + Cơng suất tồn phần cơng suất tiêu thụ động cơ: Ptp = UI cos j = 220.0,5.0,8 = 88W + Cơng suất có ích động cơ: Pci = Ptp - Php = 88 - 11 = 77W + Hiệu suất: H = Pci 77 = = 0,875 = 87,5% → Chọn D Ptp 88 Câu 48: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng  , khoảng cách hai khe hẹp a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến quan sát 2m Trên quan sát, điểm M cách vân sáng trung tâm mm, có vân sáng bậc Khi thay đổi khoảng cách hai khe hẹp đoạn 0,2 mm cho vị trí vân sáng trung tâm khơng thay đổi M có vân sáng bậc Giá trị  A 0,60  m B 0,50  m C 0,45  m D 0,55  m Giải: + Lúc đầu, toạ độ M thoả mãn: xM = lD (1) a + Lhi thay đổi a M vân sáng bậc chứng tỏ khoảng vân giảm phải tăng a lượng ∆a = 0,2mm Ta có: xM = lD (2) a +D a Chia vế với vế (2) (1) suy ra: a = 1mm thay a vào (1) (2) ta có: a.x M 10- 3.6.10- l = = = 0,6.10- m = 0,6mm → Chọn A 5.D 5.2 HỒ PHI CƯỜNG ĐT: 01683.751.477 mail: saolasang@gmail.com THPT NGHI LỘC Câu 49: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos  t (U0 không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi  =  cảm kháng dung kháng đoạn mạch Z1L Z1C Khi  =  đoạn mạch xảy tượng cộng hưởng Hệ thức Z1C Z1L Z Z A 1  2 B 1  2 1L C 1  2 D 1  2 1C Z1C Z1L Z1C Z1L Giải: �1 w1 �Z1L = w1 L � = � � � Z1 L � L + Ta có: � �� � � � Z1C = � � w C � � = w1Z1C � � �C 1 w1 Z = = w1Z1C = w1 1C + Mặt khác w2 = wCH = Z1L Z1L LC L C Hay: w1 = w2 Z1 L � chonB Z1C Câu 50: Trên sợ dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A B cố định có sóng dừng, tần số sóng 50 Hz Khơng kể hai đầu A B, dây có nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 15 m/s B 30 m/s C 20 m/s D 25 m/s Giải: + Tính A, B có + = nút sóng → số bụng sóng – = l 2l 2.100 �l = = = 50cm = 0,5m k + Tốc độ truyền sóng: v = l f = 0,5.50 = 25m / s → Chọn D + Ta có: l = k B Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51 Xét hành tinh sau Hệ Mặt Trời: Thủy Tinh, Trái Đất, Thổ Tinh, Mộc Tinh Hành tinh xa Mặt trời A Mộc Tinh B Trái Đất C Thủy Tinh D Thổ Tinh Câu 52 Một đĩa bắt đầu xoay quay quanh trục cố định với gia tốc góc khơng đổi, sau 10s quay góc 50 rad Sau 20s kể từ lúc bắt đầu quay, góc mà đĩa quay A 400 rad B 100 rad C 300 rad D 200 rad Câu 53 Tại thời điểm t = 0, vật rắn bắt đầu quay nhanh dần từ trạng thái nghỉ quanh trục cố định  Ở thời điểm t1 t2 = 4t1, momen động lượng vật trục  L1 L2 Hệ thức liên hệ L1 L2 A L2 = 4L1 B L2 = 2L1 C L1 = 2L2 D L1 = 4L2 0, Câu 54 Khi đặt vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm H hiệu điện chiều 12 V  cường độ dòng điện qua cuộn dây 0,4 A Sau đó, thay hiệu điện điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng 12 V cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây A 0,30 A B 0,40 A C 0,24 A D 0,17 A Câu 55 Một có chiều dài riêng l Cho chuyển động dọc theo phương chiều dài hệ quy chiếu qn tính có tốc độ 0,8 c (c tốc độ ánh sáng chân khơng) Trong hệ quy chiếu đó, chiều dài bị co bớt 0,4 m Giá trị l A m B m C m D m HỒ PHI CƯỜNG ĐT: 01683.751.477 mail: saolasang@gmail.com THPT NGHI LỘC Câu 56 Chiếu đồng thời hai xạ có bước sóng 0,542  m 0,243  m vào catôt tế bào quang điện Kim loại làm catơt có giới hạn quang điện 0,500  m Biết khối lượng êlectron me= 9,1.10-31 kg Vận tốc ban đầu cực đại êlectron quang điện A 9,61.105 m/s B 9,24.105 m/s C 2,29.106 m/s D 1,34.106 m/s Câu 57 Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s 2, lắc đơn có chiều dài m, dao động với biên độ góc 600 Trong q trình dao động, lắc bảo toàn Tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 300, gia tốc vật nặng lắc có độ lớn A 1232 cm/s2 B 500 cm/s2 C 732 cm/s2 D 887 cm/s2 Câu 58 Trong mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự Gọi L độ tự cảm C điện dung mạch Tại thời điểm t, hiệu điện hai tụ điện u cường độ dòng điện mạch i Gọi U0 hiệu điện cực đại hai tụ điện I cường độ dòng điện cực đại mạch Hệ thức liên hệ u i C L 2 2 A i  (U  u ) B i  (U  u ) L C 2 2 C i  LC (U  u ) D i  LC (U 02  u ) Câu 59 Một bánh xe quay quanh trục cố định (  ) với động 1000 J Biết momen quán tính bánh xe trục  0,2 kg.m2 Tốc độ góc bánh xe A 50 rad/s B 10 rad/s C 200 rad/s D 100 rad/s Câu 60 Một đĩa tròn bắt đầu quay nhanh dần từ trạng thái nghỉ quanh trục qua tâm vng góc với mặt đĩa, với gia tốc 0,25 rad/s Sau bao lâu, kể từ lúc bắt đầu quay, góc vectơ gia tốc tiếp tuyến vectơ gia tốc điểm nằm mép đĩa 450? A s B s C s D s ... 5-1=4 van sang cua l = � 1min = � � � có: 4-1=3 van sang cua l k2 l k2min � � → Chọn A Lưu ý: trừ tính khoảng hai vân trùng li n tiếp ( vị trí trùng khơng tính) Câu 19: Tổng hợp hạt nhân heli He... ur r r + Áp dụng định luất bảo tồn động lượng ta có: = P Y + P a � mY vY =- ma v a + Về độ lớn thì: mY v y = ma va � vY = ma va 4v = � chonC mY A- Câu 45: Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự... chiều ln hướng vị trí cân D độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều ln hướng vị trí cân + Ta có: a = - ω2x → ln hường VTCB, độ lớn tỉ lệ với li độ x → Chọn D Câu 31: Hai chất điểm M N có khối lượng,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI a 2012 MÔN VẬT LÝ, ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI a 2012 MÔN VẬT LÝ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn