TÀI LIỆU THÍ NGHIỆM CƠ SỞ LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN 1, ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

18 23 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 07:35

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA ĐIỆN    TÀI LIỆU THÍ NGHIỆM HỌC PHẦN: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN MÃ SỐ HỌC PHẦN: ELE201 SỐ TIẾT: 02 tiết chuẩn (04 tiết thực) THÁI NGUYÊN – 2013 BÀI PHẢN ỨNG CỦA MẠCH R, L, C ĐỐI VỚI KÍCH THÍCH HÌNH SIN KIỂM CHỨNG LUẬT KIRHOF 1, Phần I THÍ NGHIỆM 1.1 Mục đích thí nghiệm: - Làm quen với số thiết bị điện đơn giản, biết cách sử dụng Volmet, Ampemet, máy biến áp tự ngẫu, Biết cách nối chúng mạch điện - Nắm vững thêm phản ứng nhánh kích thích hình sin, thí nghiệm tính thơng số mạch C R i - Nghiệm lại luật Kirhof mạch điện 1.2 Cơ sơ lý thuyết thí nghiệm: L a, Phản ứng nhánh R, L, C nối tiếp: Xét mạch điện R-L-C nối tiếp hình 1.1 u Mạch điện thoả mãn phương trình theo luật Kirhof 2: Hình 1.1 u = u r + uL + uC j Chuyển sang phương trình dạng phức ta được:  U L  = U + U  +U  U R L C  U C Đồ thị véctơ vẽ cho mạch hình 1.2 Khảo sát đồ thị véc tơ ta có nhận xét sau: + Trong mạch có dòng điện nên người ta thường chọn góc pha đầu dòng điện đặt trùng với trục thực R + Điện áp tổng mạch là: U = U + (U L - U C ) + Điện áp tổng lớn dòng điện z lần với z  U   U R Hình 1.2 = R + (X L - XC ) nhánh + Góc lệch pha điện áp tổng dòng điện  tính theo cơng thức:  = arctg +1 I UL - UC x -x = arctg L C UR R + Nếu  > 0: mạch mang tính chất điện cảm, ngược lại mạch mang tính chất điện dung,  = mạch tựa Khi xC = 0: mạch R- L nối tiếp (hình 1.3) điện áp vượt pha trước dòng điện góc :  =U  + U U R L Khi xL = 0: mạch R- C nối tiếp điện áp chậm pha sau dòng điện góc  tổng trở R i L u Hình 1.3 j  U  U L +1  I  U R Hình 1.4 b, Phản ứng nhánh R, L, C song song: Xét mạch điện R, L, C nối song song hình 1.5 Mạch điện thoả mãn phương trình Kirhof 1: i = iR+ iL + iC Chuyển sang phương trình dạng phức ta được: I = I R + I L + I C j Đồ thị véc tơ vẽ cho mạch hình 2-2: IR i ir iC R  iL C  U +1 I L I C u Hình 1.5 Hình 1.6 I L Khảo sát đồ thị véc tơ ta có nhận xét sau: + Trong mạch song song có điện áp nên người ta thường chọn góc pha đầu điện khơng đặt trùng trùng với trục +1 + Dòng điện tổng mạch có trị số: I = I2R +(IL - IC )2 + Điện áp mạch lớn dòng điện tổng z lần với z  2 ; y  g  ( y C  y L ) tổng dẫn nhánh y + Góc lệch pha điện áp tổng dòng điện tổng tính theo cơng thức:  = arctg IL - IC IR 1.3 Trình tự tiến hành thí nghiệm 1.3.1 Thiết bị dụng cụ thí nghiệm Các Modul thí nghiệm sử dụng thí nghiệm lý thuyết mạch: TT Tên gọi Mã hiệu Số lượng Điện trở 8311 Điện kháng 8321 Dung kháng 8331 Các đồng hồ đo điện áp E1 ; E2 ; E3 Các đồng hồ đo dòng điện I1; I2; I3 Nguồn cung cấp 8821-25 Bộ thu thập số liệu (DAI) Máy tính Dây nối phụ kiện 9061 1 8951 Với số lượng đồng hồ có hạn nên thí nghiệm với mạch nối tiếp có phần tử 1.3.2 Nội dung thí nghiệm 1.3.2.1 Mạch R - L nối tiếp * Trình tự tiến hành thí nghiệm: 1- Lắp mạch điện sơ đồ hình 1.6 2- Cơng tắc nguồn phải để vị trí tắt “0” Núm điều chỉnh điện áp để vị trí thấp “0” Điện áp nguồn để vị trí 4-N; 5-N; 6-N tức dùng điện áp pha A, B, C tuỳ thuộc vào điện áp pha ổn định (giáo viên hướng dẫn chọn) + I1 + R  Ung E2 E1 + cd Hình 1.6 E3 N 3- Kiểm tra lại cáp nối nguồn tổng, đường cấp nguồn 24V-AC cho khối thu thập số liệu DAI (Data AccquisitionInterface), đường cáp tín hiệu khối DAI 4- Khởi động máy tính chế độ Window, chạy trình ứng dụng Meteting, chọn Accquisition 5- Bật nguồn (cơng tắc nguồn để vị trí I) Bật cơng tắc nguồn AC-24V cấp nguồn cho khối thu thập số liệu DAI (công tắc nguồn AC-24V để vị trí I) Bật cơng tắc đóng điện trở, điện cảm cần thí nghiệm (về vị trí I) giữ trị số không đổi cho lần thí nghiệm Điều chỉnh núm điều chỉnh điện áp để điện áp nguồn đạt giá trị điện áp xác định cho lần thí nghiệm (Để giảm nhỏ sai số, điện áp nên lấy khoảng 170V  220 V); tiến hành thay đổi điện áp lần 6- Nháy vào hộp Phasor Analyze: + Quan sát: - Quan hệ vectơ dòng điện điện áp mặt phẳng phức - Bật thay đổi công tắc điện trở, điện cảm (để thay đổi giá trị chúng) quan sát thay đổi giá trị góc pha dòng điện điện áp + Đọc kết qủa thí nghiệm: Ghi số liệu dạng phức vào bảng 1.1 Bảng 1.1 Lần TN  U tæng ( E ) (V) U R (E2 )  (E ) U cd (V) I tæng (I ) (V) (A) TB 7- Nháy vào hộp Metering, ghi kết qủa vào bảng 1.2: Bảng 1.2 Lần Utổng (E1) TN (V) UR(E2) (V) Ucd(E3) (V) Itổng (I1) (A) Ptổng (W) Qtổng (VAR) Stổng (VA) Cos  TB 1.3.2.2 Mạch R-C song song + Lắp mạch điện sơ đồ hình 1.7 + Lặp lại trình tự tiến hành thí nghiệm từ bước đến bước mạch nối tiếp + cd I1 + + ung I3  E1 I2 E2 C R N Hình 1.7 + Nháy vào hộp Phasor Analyze để ghi số liệu vào bảng 1.3: Bảng 1.3 Lần TN  (E ) U t I cd ( I ) (A) I R (I ) (A) I C ( I ) (A) TB - Nháy vào hộp Metering, ghi kết qủa vào bảng 1.4: Bảng 1.4 Lần TN Ut(V) (E1) UR// C (V) Icd(A) (E2) (I1) IR (A) (I2) Qt IC(A) Pt(W) (VAR) (I3) St (VA) Cos  - Nháy vào hộp Phasor Analyze để quan sát: + Quan hệ vectơ dòng áp mặt phẳng phức + Bật thay đổi công tắc điện trở, điện dung (để thay đổi giá trị chúng), quan sát thay đổi giá trị góc pha điện áp dòng điện 1.4 Chuẩn bị sinh viên: - Đọc nghiên cứu nội dung thí nghiệm - Đọc nghiên cứu nội dung lý thuyết định luật Kirhof 1, - Chuẩn bị vật dụng, giấy ghi chép số liệu thí nghiệm - Sự chuẩn bị sinh viên phải thông qua kiểm tra người hướng dẫn thí nghiệm Nếu khơng đạt, khơng tham gia thí nghiệm có thí nghiệm tiếp vào buổi khác hay không Bộ môn Ban chủ nhiệm khoa giải Phần II VIẾT BÁO CÁO THÍ NGHIỆM 2.1 Quy định chung: Báo cáo thí nghiệm viết mặt khổ giấy A4, đóng quyển, bìa mềm (theo mẫu) Mỗi sinh viên có báo cáo riêng 2.2 Nội dung báo cáo: 2.2.1 Cơ sở lý thuyết Phân tích sở lý thuyết mục 1.2 2.2.2 Báo cáo kết thí nghiệm 2.2.2.1 Từ thơng số đo thí nghiệm mạch R-L nối tiếp ta tiến hành tính tốn để nghiệm lại lý thuyết: a Tính tốn thơng số (đặc trưng) nhánh sau: - Đặc trưng cho phản ứng nhánh modul: z t = Ut It - Đặc trưng cho phản ứng nhánh góc pha:   arccos Pt UtIt - Các thông số nhánh: + Điện trở: R= UR It + Điện cảm: cuộn dây thực nên bỏ qua tượng tiêu tán thơng số cuộn dây tính sau: U cd It z cd  Modul tổng trở cuộn dây: Công suất tiêu tán toàn mạch: P = Rt.I2  Rt = P = R + R cd I2 (Rcd điện trở cuộn dây) Do đó: Rcd = Rt - R Điện kháng cuộn dây là: x cd = Điện cảm cuộn dây: L  z cd - R cd x cd 2.f Kết tính toán ghi vào bảng 1.5: Bảng 1.5 Lần TN z () (0) L(H) R() S(VA) TB b Từ kết bảng 1.1 nghiệm lại luật Kirhof dạng số phức:  = U + U U R L Từ kết bảng 1.2 nghiệm trị số hiệu dụng: + Điện áp điện trở tổng: U R = I.R t t + Điện áp điện trở cuộn dây: U R cd = I.R cd + Điện áp điện cảm thuần: U L = U cd - U R + Điện áp tổng: U = UR + U L - U C  + Công suất: cd t S  P2  Q2 (Kết cuối trung bình cộng lần thí nghiệm) Nhận xét kết tính tốn với số liệu đo q trình thí nghiệm: - Thơng số mạch qua lần tính tốn - Điện áp tổng, góc lệch pha điện áp dòng tồn mạch đo từ thí nghiệm với kết tính tốn - Cơng suất S tính tốn với cơng suất S đo - Nghiệm lại luật Kirhof 2.2.2.2 Từ thơng số đo thí nghiệm mạch R-C song song ta nghiệm lại lý thuyết: a Từ thông số đo bảng 1.3 nghiệm lại: - Luật Kirhof 1: I cd = I R + I C  U - Tổng trở phức toàn mạch: Z    z  I b Từ thông số đo bảng 1.4 nghiệm lại: zU I ;   ar cos P P với   arctg UI Q S  P2  Q2 (Kết cuối trung bình cộng lần thí nghiệm) Nhận xét kết tính tốn với số liệu đo q trình thí nghiệm: - Thơng số mạch qua lần tính tốn - Điện áp tổng, góc lệch pha điện áp dòng tồn mạch đo từ thí nghiệm với kết tính tốn - Cơng suất S tính tốn với cơng suất S đo - Nghiệm lại luật Kirhof Phần III ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM, BẢO VỆ THÍ NGHIỆM Bộ mơn tổ chức đánh giá điểm thí nghiệm thơng qua hình thức sau: - Chấm điểm theo hình thức bảo vệ vấn đáp Điểm thí nghiệm sinh viên tổng hợp theo lớp có chữ ký xác nhận Trưởng môn chuyên môn BÀI NGHIỆM CHỨNG ĐỊNH LÝ THEVENIN Phần I THÍ NGHIỆM 1.1 Mục đích thí nghiệm: - Nắm vững định lý máy phát điện tương đương (định lý Thevenin) - Nghiệm lại định lý Thevenin 1.2 Cơ sở lý thuyết:  , I ) có quan hệ Xét mạng cửa tuyến tính có nguồn hình 2.1, cặp số ( U tuyến tính dạng:   AI  B U (2.1) Với A, B hệ số phụ thuộc riêng mạng cửa I Có Zk  U Hình 2.1a Trong đó: I k E E0  B  U nguồn Z0 I -A = Z0 Hình 2.1b k U Hình 2.1c -A = Z0 tổng trở máy phát điện tương đương tổng trở vào mạng cửa không nguồn B = E sức điện động máy phát điện điện áp hai cực mạng hở mạch cửa Định lý Têvênin: "Có thể thay mạng cửa tuyến tính có nguồn máy phát điện tương, máy phát điện tương gồm s.đ.đ điện áp hai cực mạng hở mạch nối tiếp với tổng trở tổng trở vào mạng khơng nguồn" Theo đó, dòng điện điện áp nhánh Zk (hình 2.1c) là: I  k E   Z I ; U k k k Z0  Z k (4) Xét mạch điện hình vẽ: 1 I3 Z1 U ng Z2 Z3 I Z1 U ng Z2 Z3 1’ Hình 2.2a Hình 2.2b Z1 U ng h U Z2 Hình 2.2c 1’ Z1 Z2 Z0   = E = U ng Z U h Z1 + Z Z3 E Hình 2.2d 1’ Ta có: I Z0 Hình 2.2e 1’ ; Dòng điện chạy nhánh Z : I3 = Z0 = Z1Z2 Z1 + Z2 E Z0 + Z3 1.3 Trình tự tiến hành thí nghiệm 3.2.1 Thiết bị dụng cụ thí nghiệm Các Modul thí nghiệm sử dụng thí nghiệm: TT Tên gọi Điện trở Điện cảm Các đồng hồ đo điện áp Mã hiệu Số lượng 8311 1 E1; E2 Các đồng hồ đo dòng điện I1; I2; I3 Nguồn cung cấp 8821-25 Bộ thu thập số liệu (DAI) 9061 Máy tính Dây nối phụ kiện 8951 1.3.2 Nội dung thí nghiệm 1- Lắp mạch điện sơ đồ hình 2.3 R1 R2  Ung E1 cd R3 E2 I1 Hình 2.3 10 2- Cơng tắc nguồn phải để vị trí tắt “0” Núm điều chỉnh điện áp để vị trí thấp “0” Điện áp nguồn để vị trí 4-N; 5-N; 6-N tức dùng điện áp pha A, B, C tuỳ thuộc vào điện áp pha ổn định (giáo viên hướng dẫn chọn) 3- Kiểm tra lại cáp nối nguồn tổng, đường cấp nguồn 24V-AC cho khối thu thập số liệu DAI (Data AccquisitionInterface), đường cáp tín hiệu khối DAI 4- Khởi động máy tính chế độ Window, chạy trình ứng dụng Meteting, chọn Accquisition 5- Bật nguồn (cơng tắc nguồn để vị trí I) Bật cơng tắc nguồn AC-24V cấp nguồn cho khối thu thập số liệu DAI (công tắc nguồn AC-24V để vị trí I) Bật cơng tắc đóng điện trở, điện cảm cần thí nghiệm (về vị trí I) giữ trị số khơng đổi cho lần thí nghiệm Điều chỉnh núm điều chỉnh điện áp để điện áp nguồn đạt giá trị điện áp xác định cho lần thí nghiệm (Để giảm nhỏ sai số, điện áp nên lấy khoảng 170V  220 V); tiến hành thay đổi điện áp lần 6- Nháy vào hộp Phasor Analyze: đọc kết qủa thí nghiệm, ghi số liệu dạng phức E , I1 vào bảng 2.1 Bảng 2.1 E Lần TN I  E = U h Để xác định điện áp hở mạch U h sơ đồ Thevenin, ta hở mạch nhánh có cuộn dây nối tiếp với ampe kế cách rút chân âm ampe kế không nối với âm nguồn (chân N) Khi sơ đồ mạch tương đương sơ đồ hình 2.4 R1 R2  Ung E1 R3 E2  U h Hình 2.4 11 7- Điều chỉnh núm điều chỉnh điện áp cho E với giá trị E đo bảng Nháy vào hộp Phasor Analyze: đọc kết qủa thí nghiệm, ghi lại giá trị  (U  điện áp hở mạch thay sơ đồ Thevenin vào bảng 2.1) E = U h h 8- Lắp mạch theo sơ đồ hình 2.5 Bằng cách đưa chân âm ampe kế nối trở lại vói âm nguồn (chân N) Nối lại điện trở cho R1//R2//R3 R1 R22 R R3  Ung cd E1 I1 Hình 2.5 9- Điều chỉnh giá trị E = U h Nháy vào hộp Phasor Analyze: đọc kết qủa thí nghiệm, ghi lại giá trị I1' vào bảng 2.2 Bảng 2.2  E = U h Lần TN I' 1 10- Tắt nguồn điện, chỉnh núm điều khiển điện áp đến vị trí nhỏ "0", rút tất dây dẫn, kết thúc q trình thí nghiệm Chú ý: Trước lần mắc mạch phải chỉnh núm điều khiển điện áp đến vị trí nhỏ "0" 1.3.3 Chuẩn bị sinh viên: - Đọc nghiên cứu nội dung thí nghiệm - Đọc nghiên cứu nội dung lý thuyết định lý Thevenin - Chuẩn bị vật dụng, giấy ghi chép số liệu thí nghiệm - Sự chuẩn bị sinh viên phải thơng qua kiểm tra người hướng dẫn thí nghiệm Nếu khơng đạt, khơng tham gia thí nghiệm có thí nghiệm tiếp vào buổi khác hay không Bộ môn Ban chủ nhiệm khoa giải Phần II VIẾT BÁO CÁO THÍ NGHIỆM 12 2.1 Quy định chung: Báo cáo thí nghiệm viết mặt khổ giấy A4, đóng quyển, bìa mềm (theo mẫu) Mỗi sinh viên có báo cáo riêng 2.2 Nội dung báo cáo: 2.2.1 Cơ sở lý thuyết Phân tích sở lý thuyết mục 1.2 2.2.2 Báo cáo kết thí nghiệm Qua kết thí nghiệm, nghiệm lại định lý Thevenin (bằng cách đánh giá kết thí nghiệm trường hợp: dòng điện cuộn dây chưa thay thay tương đương mạng cửa tuyến tính có nguồn máy phát điện tương đương) Nhận xét kết Phần III ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM, BẢO VỆ THÍ NGHIỆM Bộ mơn tổ chức đánh giá điểm thí nghiệm thơng qua hình thức sau: - Chấm điểm theo hình thức bảo vệ vấn đáp Điểm thí nghiệm sinh viên tổng hợp theo lớp có chữ ký xác nhận Trưởng môn chuyên môn 13 BÀI MẠCH ĐIỆN CĨ HỖ CẢM Phần I THÍ NGHIỆM 1.1 Mục đích thí nghiệm: - Biết cách xác định cực tính hai cuộn dây có hỗ cảm hệ số hỗ cảm chúng thực nghiệm - Nghiệm lại quan hệ trạng thái hai phần tử điện cảm ghép nối tiếp 1.2 Cơ sơ lý thuyết thí nghiệm: Hiện tượng hỗ cảm tượng có liên hệ từ thông cuộn dây điện cảm 21 W2 11 22 W1 12 i1 , , 12 i2 2 Hình 3.1 - Xét hai cuộn dây W1 W2 có quan hệ hỗ cảm với hình 3.1 Khi cho dòng điện hình sin i1 chạy vào cuộn W1 cuộn dây w2 s.đ.đ cảm ứng gọi s.đ.đ hỗ cảm ký hiệu e21 (hoặc e2M) hay điện áp hỗ cảm u 21 (hoặc u2M) xác định theo biểu thức: u 21  e21  d(W2 21 ) d 21  21 di1 di    M 21 dt dt i1 dt dt Tương tự cho dòng điện hình sin i chạy vào cuộn w2 cuộn dây w1 s.đ.đ hỗ cảm ký hiệu e12 (hoặc e1M) hay điện áp hỗ cảm u12 (hoặc u1M): u12  e12  d(W112 ) d12 12 di di    M12 dt dt i dt dt Trong M 21 , (M12 ) gọi hệ số hỗ cảm từ cuộn sang cuộn 2, (cuộn sang cuộn 1), có đơn vị Henry (H) Đối với cuộn dây tuyến tính ta có: M12  M 21  M  12  21  i i1 Trong thực tế hệ số hỗ cảm xác định theo công thức thực nghiệm: Mik  Kik Li Lk Trong hệ số Kik < 14 Nếu dòng điện hàm điều hồ nên ta có biểu diễn điện áp hỗ cảm dạng số phức sau: u lk  M lk di k dt   jM I  jx I  Z I  U lk lk k lk k lk k Trong đó: xlk gọi điện kháng hỗ cảm từ cuộn dây k sang cuộn dây l Zlk gọi tổng trở phức hỗ cảm 1.3 Trình tự tiến hành thí nghiệm 1.3.1 Thiết bị dụng cụ thí nghiệm Các Modul thí nghiệm sử dụng thí nghiệm lý thuyết mạch: TT Tên gọi Mã hiệu Số lượng 8321 E1 ; E2 ; E3 Điện kháng Các đồng hồ đo điện áp Các đồng hồ đo dòng điện I1; I2; I3 Nguồn cung cấp 8821-25 Bộ thu thập số liệu (DAI) 9061 Máy tính Dây nối phụ kiện 8951 1.3.2 Nội dung thí nghiệm 1- Xác định cực tính: E1 ~ I1 1' 2' E1 E2 I2 L1 L2 E2 E2 L2 M12 L1 E1 ~ ~ L2 Hình 3.2 M21 L1 Hình 3.3 Hình 3.4 Để xác định cực tính hai cuộn dây có quan hệ hỗ cảm ta dùng mạch thí nghiệm hình 3.2 Điều chỉnh máy biến áp để điện áp đặt vào cuộn dây L1 khoảng U1 = 160  220V Đo điện áp tổng hai cuộn dây U2 So sánh U1 U2 nếu: + U1 > U2: Cực 1' tính + U1 < U2: Cực tính Sau xác định cực tính cần phải đánh dấu để ghi nhớ chúng 2- Xác định hệ số hỗ cảm M21, thông số cuộn dây L1: Mạch thí nghiệm hình 3.3, thay đổi điện áp đặt vào mạch U1 = 160  220V, thay đổi điện áp lần Nháy vào hộp Metering, ghi kết qủa U1, I1, U2M công suất P1 vào bảng 3.1 15 Bảng 3.1 Lần TN U2M (v) U1(v) I1 (A) P1 (w) U2 (v) U1M (v) I2(A) P2 (w) TB 3- Xác định hệ số hỗ cảm M12, thơng số cuộn dây L2: Ta có sơ đồ thí nghiệm hình 3.3 Thay đổi điện áp đặt vào mạch U1 = 120  160V Nháy vào hộp Metering, ghi kết qủa U2, I1, U1M công suất P2, ghi vào bảng 3.1 4- Mạch với hai phần tử hỗ cảm mắc nối tiếp: Ta có sơ đồ thí nghiệm hình 3.5 Thay đổi điện áp đặt vào mạch, U1 = 160  200V Đo lần Kết ghi vào bảng 3.3 I1 Bảng 3.3 * Lần TN U (V) I (A) L1 P (w ) E1 L2 ~ TB * Hình 3.5 Từ kết thí nghiệm với giá trị tổng trở tìm phần trên, nghiệm lại biểu thức: I1  1 U ( chọn góc pha đầu u không) ( Z1  Z  Z M ) R t = R cd + R cd2 = P I2 (Dấu  cho trường hợp nối thuận ngược) 1.4 Chuẩn bị sinh viên: - Đọc nghiên cứu nội dung thí nghiệm - Đọc nghiên cứu nội dung lý thuyết tượng hỗ cảm, khái niệm cực tính, cách xác định cực tính - Chuẩn bị vật dụng, giấy ghi chép số liệu thí nghiệm 16 - Sự chuẩn bị sinh viên phải thông qua kiểm tra người hướng dẫn thí nghiệm Nếu khơng đạt, khơng tham gia thí nghiệm có thí nghiệm tiếp vào buổi khác hay không Bộ môn Ban chủ nhiệm khoa giải Phần II VIẾT BÁO CÁO THÍ NGHIỆM 2.1 Quy định chung: Báo cáo thí nghiệm viết mặt khổ giấy A4, đóng quyển, bìa mềm (theo mẫu) Mỗi sinh viên có báo cáo riêng 2.2 Nội dung báo cáo: 2.2.1 Cơ sở lý thuyết Phân tích sở lý thuyết mục 1.2 2.2.2 Báo cáo kết thí nghiệm Từ kết thí nghiệm mục mục ta tính được: X kl  M kl  U kl I kl ; z cd  U cd ; I cd R cd = P1 ; I12 xcd = z cd2 - R cd2 Biết  = 314 rad/s ta tính hệ số hỗ cảm, tự cảm: M kl  x x kl ; L cd  cd   Kết ghi vào bảng 3.4 Bảng 3.4 Lần TN Rcd1 () L cd (H) M21 (H) Rcd2() L cd (H) M12 (H) T.bình Sau tính (kết T.bình) hệ số hỗ cảm M21, M21, điện trở R, hệ số tự cảm L: - So sánh xem M12 = M21 = M - Tính tổng trở cuộn dây tổng trở hỗ cảm : Zcd = R cd + jωLcd = R cd + jxcd ; Z12 = Z21 = jM Chú ý: Vì thí nghiệm có cuộn dây khác nhau, phải xác định điện trở, điện cảm hai cuộn dây ghi chép cẩn thận để tránh nhầm lẫn thơng số hai cuộn Từ kết thí nghiệm mục ta nghiệm lại biểu thức: I1  1 U ( chọn góc pha đầu u không) ( Z1  Z  Z M ) R t = R cd + R cd2 = P I2 17 (Dấu  cho trường hợp nối thuận ngược) Phần III ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM, BẢO VỆ THÍ NGHIỆM Bộ mơn tổ chức đánh giá điểm thí nghiệm thơng qua hình thức sau: - Chấm điểm theo hình thức bảo vệ vấn đáp Điểm thí nghiệm sinh viên tổng hợp theo lớp có chữ ký xác nhận Trưởng môn chuyên môn 18 ... nghiệm: Mik  Kik Li Lk Trong hệ số Kik < 14 Nếu dòng điện hàm điều hồ nên ta có biểu di n điện áp hỗ cảm dạng số phức sau: u lk  M lk di k dt   jM I  jx I  Z I  U lk lk k lk k lk k Trong... mạch nối tiếp với tổng trở tổng trở vào mạng không nguồn" Theo đó, dòng điện điện áp nhánh Zk (hình 2.1c) là: I  k E   Z I ; U k k k Z0  Z k (4) Xét mạch điện hình vẽ: 1 I3 Z1 U ng Z2... cáo k t thí nghiệm Từ k t thí nghiệm mục mục ta tính được: X kl  M kl  U kl I kl ; z cd  U cd ; I cd R cd = P1 ; I12 xcd = z cd2 - R cd2 Biết  = 314 rad/s ta tính hệ số hỗ cảm, tự cảm: M kl
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THÍ NGHIỆM CƠ SỞ LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN 1, ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP, TÀI LIỆU THÍ NGHIỆM CƠ SỞ LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN 1, ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn