PHIU DIU TRA v CONG NGH DOANH NGHIP (1)

6 7 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 07:33

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017 Phiếu: 1Am/TĐTKT-KH Mã số thuế: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG SẢN XUẤT (Áp dụng cho doanh nghiệp hoạt động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chọn mẫu điều tra) Mã tỉnh/TP - Tên doanh nghiệp: (CQ Thống kê ghi) (Viết chữ in hoa, có dấu, khơng viết tắt) - Địa doanh nghiệp (Tỉnh/TP): Mục A: Tình hình sử dụng cơng nghệ/máy móc thiết bị sản xuất, cơng nghệ thơng tin truyền thơng doanh nghiệp Thưa Ơng/Bà, phần câu hỏi liên quan đến tình hình sử dụng máy móc thiết bị/cơng nghệ sản xuất cơng nghệ thơng tin – truyền thơng doanh nghiệp Ơng/Bà năm 2016 1.1 1.2 1.3 1.4 Kể tên công nghệ máy móc thiết bị sản xuất sử dụng nhiều doanh nghiệp (Xếp theo thứ tự mức độ quan trọng) Nước sản xuất Năm sản xuất Loại cơng nghệ máy móc sản xuất: (Khoanh tròn 01 chữ số lựa chọn phù hợp) 1.5 1.6 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 Năm bắt đầu sử dụng Tổng chi phí mua cơng nghệ, máy móc, thiết bị cộng dồn tính đến 31/12/2016 Tổng chi phí mua cơng nghệ, máy móc, thiết bị năm 2016 Số ngày/giờ hoạt động trung bình máy móc, thiết bị sản xuất kể Kể tên công nghệ máy móc thiết bị thơng tin truyền thông sử dụng nhiều doanh nghiệp (Xếp theo thứ tự mức độ quan trọng) Nước sản xuất Năm sản xuất Loại thiết bị công nghệ: (Khoanh tròn 01 chữ số lựa chọn phù hợp) a Quan trọng b Quan trọng thứ hai ……………… ……………… ……… ……………………… ………… ………………… ………… ………………… Nước Mã………… Năm ……… Dụng cụ cầm tay học Dụng cụ cầm tay sử dụng điện Máy móc người điều khiển Máy móc máy tính điều khiển Khác, ghi rõ: …………………… Năm……………… …………………….… triệu đồng Nước Mã……… Năm … Dụng cụ cầm tay học Dụng cụ cầm tay sử dụng điện Máy móc người điều khiển Máy móc máy tính điều khiển Khác, ghi rõ: …………………… Năm…………… …………………….… triệu đồng …………………….… triệu đồng ngày tuần ngày ngày tuần ngày a Quan trọng b Quan trọng thứ hai ……………………… …………… ……………………… …………… ……………………… …………… ……………………… …………… Nước………………Mã…………… Năm………… … Nước……………… Mã…………… Năm……….……… Điện thoại cố định Điện thoại di động Máy fax Máy tính cá nhân (khơng có internet) Internet Khác, ghi rõ:…………… Điện thoại cố định Điện thoại di động Máy fax Máy tính cá nhân (khơng có internet) Internet Khác, ghi rõ:…………… Năm…… … Năm………… 2.5 Năm bắt đầu sử dụng 2.6 Chi phí mua cơng nghệ, máy móc, thiết bị lúc ……….………….triệu đồng …………… ………….triệu đồng đầu Tổng chi phí mua cơng nghệ truyền thông tin học năm 2016 ……….……………….…….triệu đồng a Công nghệ/MMTB sản xuất b Công nghệ/MMTB thông tin, truyền 2.6.1 1 a Quan trọng Tỷ lệ % (tính theo giá trị) cơng nghệ/MMTB doanh nghiệp sử dụng năm 2016 từ? Nếu phần lớn công nghệ/MMTB KHÔNG doanh nghiệp tự phát triển (tỷ lệ tự phát triển = 50%, chuyển tới 3.2 3.1 Nếu phần lớn (>50%) công nghệ/MMTB cung cấp DN nước (câu trả lời mục 3.1.1 mã 5, DN nước ngoài), Nước nhà cấp công nghệ/MMTB quan trọng doanh nghiệp Nếu phần lớn (>50%) công nghệ/MMTB cung cấp DN Việt Nam (câu trả lời mục 3.1.1 mã 1, 2, 3, DN nước) (Các) DN chủ yếu là… (Khoanh tròn 01 lựa chọn phù hợp) Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng công nghệ sản xuất/công nghệ thông tin truyền thông doanh nghiệp thực cách nào? 3.2 3.3 Số lao động doanh nghiệp có thay đổi nhờ việc phát triển sử dụng công nghệ sản xuất/công nghệ thông tin truyền thông không? (Khoanh tròn 01 lựa chọn phù hợp) Trong doanh nghiệp, người chịu trách nhiệm việc vận hành, bảo trì,bảo dưỡng cơng nghệ? (Khoanh tròn 01 lựa chọn phù hợp) 3.4 Mua ……….………………… % DN khác cung cấp…………… % Tự phát triển……………………% Khác, ghi rõ….…………………% (Tổng số 100%) DN Việt Nam ngành DN Việt Nam khác ngành DN nước Việt Nam ngành DN nước Việt Nam khác ngành DN nước Việt Nam ngành DN nước Việt Nam khác ngành Khác, ghi rõ ………………… b Quan trọng thứ hai thông Mua ……….………………… % DN khác cung cấp…………… % Tự phát triển……………………% Khác, ghi rõ….…………………% (Tổng số 100%) DN Việt Nam ngành DN Việt Nam khác ngành DN nước Việt Nam ngành DN nước Việt Nam khác ngành DN nước Việt Nam ngành DN nước Việt Nam khác ngành Khác, ghi rõ ………………… Nước Mã………… Nước Mã………… DN nhà nước DN ngồi nhà nước, tập đồn, tổng cơng ty DN ngồi nhà nước, ngồi tập đồn, tổng cơng ty DN có vốn đầu tư nước ngồi Khác, ghi rõ: ………………… Tự bảo dưỡng Thuê bảo dưỡng Cả hai, DN nhà nước DN nhà nước, tập đoàn, tổng cơng ty DN ngồi nhà nước, ngồi tập đồn, tổng cơng ty DN có vốn đầu tư nước Khác, ghi rõ: ………………… Tự bảo dưỡng Th ngồi bảo dưỡng Cả hai, Có, số lao động tăng lên … người Có, số lao động giảm đi.…… .người Không thay đổi Có, số lao động tăng lên … người Có, số lao động giảm đi.…… .người Không thay đổi Người nước Người Việt Nam Kiều bào trở nước Người nước Người Việt Nam Kiều bào trở nước Mục B: Cơ cấu đầu vào quan hệ với nhà cung cấp 4.1 a Doanh nghiệp mua nguyên liệu (gồm nguyên liệu thô trung gian) từ đâu (%)? Cùng tỉnh …………………………………….% Các tỉnh khác vùng …………………………………….% Các vùng khác ………………………………… % Các nước ASEAN …………………………………….% Các nước ASEAN ………………………………… % (Tổng số 100%) b Nếu mục 4.1 a có câu trả lời mã → Hãy nêu nước quan trọng mà doanh nghiệp mua nguyên liệu thô: Tỷ lệ % tổng nguyên liệu thô mà DN sử dụng: Năm bắt đầu nhập nguyên liệu thô: Nước………… .Mã: …………………% Năm…………… Nước………… .Mã: …………………% Năm…………… Nước………… .Mã: …………………% Năm…………… c Nếu mục 4.1 a có câu trả lời mã thì: 2 Doanh nghiệp giao dịch trực tiếp với thương nhân nước xuất hay thông qua nhà nhập trung gian Việt Nam (khoanh tròn lựa chọn phù hợp)? Giao dịch trực tiếp với thương nhân nước xuất Thông qua nhà nhập trung gian Việt Nam 4.2 Doanh nghiệp có ký hợp đồng dài hạn (từ 36 tháng trở lên) với nhà cung cấp nguyên liệu thô đầu vào trung gian nước nước ngồi khơng? a) Trong nước b) Quốc tế Có → Số lượng nhà cung cấp là: 1.1 Doanh nhiệp nhà nước: ……… Có → Hãy nêu nước quan trọng (theo thứ tự tầm quan trọng): 1.2 Doanh nghiệp ĐTNN: …… Nước………… .Mã: 1.3 Doanh nghiệp tư nhân: .…… Nước……… .Mã: 1.4 Khác, nêu cụ thể: ……… Nước………… .Mã: Không Không Thời hạn trung bình hợp đồng bao lâu? (chung cho hợp đồng dài hạn ngắn hạn) 4.3 Trong nước:…………… tháng Quốc tế: ……… …tháng Doanh nghiệp có khoản đầu tư cụ thể liên quan đến hợp đồng dài hạn không? (đầu tư cho cơng nghệ sản xuất/máy móc, thiết bị, cơng nghệ truyền thông tin học, sở hạ tầng đào tạo kỹ cho nhân viên)? → Có Các hợp đồng có kèm theo chuyển giao cơng nghệ từ nhà cung cấp nước cho doanh nghiệp không? → Có Các chuyển giao cơng nghệ từ nhà cung cấp nước cho doanh nghiệp là: → (Khoanh tròn 01 lựa chọn phù hợp) Khơng Không Chuyển tới 4.3.4 Một điều khoản ghi rõ hợp đồng Kèm theo hướng dẫn sử dụng không ghi rõ hợp đồng Không kèm theo hướng dẫn sử dụng không ghi hợp đồng Các hợp đồng có kèm theo chuyển giao cơng nghệ từ nhà cung cấp nước ngồi cho doanh nghiệp khơng? → Có Các chuyển giao cơng nghệ từ nhà cung cấp nước ngồi cho doanh nghiệp là? → Có điều khoản ghi rõ hợp đồng (Khoanh tròn 01 lựa chọn phù hợp) Không chuyển tới 5.1 Kèm theo hướng dẫn sử dụng không ghi rõ hợp đồng Không kèm theo hướng dẫn sử dụng không ghi hợp đồng Mục C: Cơ cấu đầu quan hệ với khách hàng/người tiêu dùng 5.1 5.2 5.3 Kể tên ba sản phẩm quan trọng (theo doanh thu) DN sản xuất bán năm 2016 → (Mã SP CQTK ghi) Tên …….…………….Mã SP cấp Tên……………… Mã SP cấp Tên.………………… Mã SP cấp Ước tính tỷ lệ(%) tổng giá trị đầu là: Sản phẩm trung gian (phục vụ việc SX sản phẩm khác) … ……… % → Sản phẩm cuối (được sử dụng khách hàng cuối cùng)… …… % (Tổng số 100%) Tỷ lệ % tổng sản phẩm đầu (theo doanh thu): → Bán Việt Nam ………… ……………………….…% Xuất …………………………………….… …… % (Tổng số 100%) Thông tin khách hàng nước, hỏi câu hỏi doanh nghiệp bán sản phẩm cho khách hàng nước (nếu doanh nghiệp không bán sản phẩm cho khách hàng nước, chuyển tới 5.6) 5.4 Thời hạn hợp đồng trung bình với khách hàng nước là: → ……………… tháng Số lượng khách hàng nước theo loại hình sở hữu là: → DN nhà nước…………………… ….……………… DN có vốn đầu tư nước ngồi……….……………… DN ngồi nhà nước.……………………………… Khác, ghi rõ:.………………………………………… DN có thực đầu tư cụ thể (đối với công nghệ/MMTB sản xuất công nghệ thông tin, truyền thông, sở hạ tầng đào tạo kỹ thuật cho nhân viên,…) liên quan đến khách hàng nước khơng? Có Khơng Phần lớn hợp đồng có bao gồm chuyển giao cơng nghệ từ khách hàng cho doanh nghiệp khơng? → 1.Có 2.Khơng Nếu câu trả lời có, phần lớn chuyển giao cơng nghệ cho doanh nghiệp là: → (Khoanh tròn 01 câu trả lời phù hợp) Một điều khoản ghi rõ hợp đồng Kèm theo hướng dẫn sử dụng không ghi rõ hợp đồng Không kèm theo hướng dẫn sử dụng không ghi hợp đồng Thơng tin khách hàng ngồi Việt Nam, hỏi câu hỏi doanh nghiệp bán sản phẩm cho khách hàng Việt Nam (nếu doanh nghiệp không xuất khẩu, chuyển tới câu 6.1) 5.5 1.Thời hạn hợp đồng trung bình với khách hàng Việt Nam Kể tên quốc gia quan trọng mà DN xuất hàng hóa tới năm 2016 (xếp theo thứ tự quan trọng) Nước………… Mã……… Nước………… Mã……… Nước… …… Mã……… ………… .….tháng a Tỷ lệ (%) xuất tới nước tổng giá trị đầu ra: ………… % ………… % ………… % b Năm bắt đầu xuất (tới nước): Năm…………….…… Năm…………….…… Năm…………….…… DN có thực đầu tư cụ thể (đối với công nghệ/MMTB sản xuất công nghệ thông tin, truyền thông, sở hạ tầng đào tạo kỹ thuật cho nhân viên,…) liên quan đến khách hàng Việt Nam không? 6.2 6.3 6.4 6.5 Không Phần lớn hợp đồng có bao gồm chuyển giao cơng nghệ từ khách hàng cho doanh nghiệp khơng? 1.Có 2.Khơng Nếu câu trả lời có, phần lớn chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp là: → Một điều khoản ghi rõ hợp đồng Kèm theo hướng dẫn sử dụng không ghi rõ hợp đồng Không kèm theo hướng dẫn sử dụng khơng ghi hợp đồng (Khoanh tròn 01 câu trả lời phù hợp) 6.1 Có Có khách hàng thường mua sản phẩm quan trọng doanh nghiệp sản xuất? → Chỉ khách hàng Từ đến khách hàng Từ đến 10 khách hàng (Khoanh tròn 01 câu trả lời phù hợp) Từ 11 đến 20 khách hàng Trên 20 khách hàng Khách hàng quan trọng doanh nghiệp là: → DN nhà nước DN nhà nước (Khoanh tròn 01 câu trả lời phù hợp) DN đầu tư nước Khác, ghi rõ……………………………………………… Cơ cấu bán hàng (năm 2016) sản phẩm quan trọng Trong tỉnh/TP…………………… % (tính theo tỷ lệ %) cung cấp theo khu vực địa lý là: → Tỉnh/TP giáp ranh…… ……………….% Tỉnh/TP khác (không giáp ranh)……… % Ngoài Việt Nam……… ……… … % (Tổng số 100%) Cơ cấu bán hàng (năm 2016) sản phẩm quan trọng DN nhà nước……………………………% (tính theo tỷ lệ %) cung cấp theo loại hình doanh nghiệp DN nhà nước… ……… …% người tiêu dùng là: → DN đầu tư nước ngoài……………… …% Khác, ghi rõ:………………….…………% (Tổng số 100%) Khoảng cách trung bình tới khách hàng quan trọng doanh nghiệp: (Chọn khoảng 1-8 (1:0-5km, 2:Trên 5-10km 3:Trên 10-20km, 4:Trên 20-50km, 5: Trên 50-100km, 6:Trên 100-250km, 7:Trên 250-500km, 8: Trên 500km) (Khoanh tròn 01 câu trả lời phù hợp) Mục D: Các kênh chuyển giao công nghệ 7.1 Đánh giá phù hợp kênh chuyển giao công nghệ sau doanh nghiệp? (Trong dòng, khoanh tròn câu trả lời phù hợp) 0= khơng phù hợp, 1= Ít phù hợp, 10= phù hợp Mua công nghệ thể hàng hóa 10 Mua công nghệ từ tổ chức nghiên cứu công ty khác 10 Sử dụng công nghệ công ty khác tập đồn, tổng cơng ty cung 10 cấp (ví dụ cổ đông) 10 Sử dụng công nghệ cơng ty ngồi tập đồn, tổng cơng ty cung cấp (ví dụ 10 nhà cung ứng khách hàng) Kỹ kinh nghiệm người lao động Nếu có câu trả lời mục 7.1 mã (khoanh tròn câu trả Hợp đồng thỏa thuận hợp đồng pháp lý lời phù hợp) Hợp đồng thỏa thuận hợp đồng Nếu cung cấp cơng nghệ hình thức chuyển giao chủ yếu là: pháp lý → Khơng có hợp đồng trước 4 7.2 Nếu trả có câu lời mục 7.1 mã (khoanh tròn câu trả lời phù hợp) → Trong doanh nghiệp, người chịu trách nhiệm thực việc chuyển giao công nghệ? Nếu quan hệ doanh nghiệp với khách hàng nước Việt Nam dẫn đến việc chuyển giao cơng nghệ, loại hình nào? (Khoanh tròn lựa chọn phù hợp) → 7.2.1 Nếu có câu trả lời muc 7.2, mã → 7.2.2 Nếu có câu trả lời mục 7.2, mã → 7.3 Nếu quan hệ doanh nghiệp với khách hàng nước dẫn đến việc chuyển giao cơng nghệ, loại hình nào? → (Khoanh tròn lựa chọn phù hợp) 7.3.1 Nếu trả có câu trả lời mục 7.3, mã → 7.3.2 Nếu có câu trả lời mục 7.3, mã → 7.4 Nếu quan hệ doanh nghiệp với nhà cung cấp Việt Nam dẫn đến việc chuyển giao cơng nghệ, loại hình nào? → (Khoanh tròn lựa chọn phù hợp) 7.4.1 Nếu có câu trả lời mục 7.4, mã → 7.4.2 Nếu có câu trả lời mục 7.4, mã → 7.5 Nếu quan hệ doanh nghiệp với nhà cung cấp nước ngồi dẫn đến việc chuyển giao cơng nghệ, loại hình nào? → (Khoanh tròn lựa chọn phù hợp) 7.5.1 Nếu có câu trả lời mục 7.5, mã → 7.5.2 Nếu có câu trả lời mục 7.5, mã → Người nước Người Việt Nam Kiều bào trở nước Đầu tư vào công nghệ thể qua hàng hóa, máy móc, thiết bị Nâng cấp/chỉnh sửa công nghệ Sử dụng công nghệ doanh nghiệp khác tập đoàn, tổng cơng ty cung cấp (ví dụ: cổ đơng) Sử dụng cơng nghệ cơng ty ngồi tập đồn, tổng cơng ty cung cấp (ví dụ: Các nhà cung ứng khách hàng) Kỹ kinh nghiệm người lao động Giá trị mua công nghệ bao nhiêu? ……………………………… (triệu đồng) Giá trị việc nâng cấp bao nhiêu? ……………………………… (triệu đồng Đầu tư vào công nghệ thể qua hàng hóa, máy móc, thiết bị Nâng cấp/chỉnh sửa công nghệ Sử dụng công nghệ cơng ty khác tập đồn, tổng cơng ty cung cấp (ví dụ: cổ đơng) Sử dụng cơng nghệ cơng ty ngồi tập đồn, tổng cơng ty cung cấp (ví dụ: Các nhà cung ứng khách hàng) Kỹ kinh nghiệm người lao động Giá trị mua công nghệ bao nhiêu? ……………………………… (triệu đồng Giá trị việc nâng cấp bao nhiêu? ……………………………… (triệu đồng Đầu tư vào công nghệ thể qua hàng hóa, máy móc, thiết bị Nâng cấp/chỉnh sửa công nghệ Sử dụng công nghệ cơng ty khác tập đồn, tổng cơng ty cung cấp (ví dụ: cổ đơng) Sử dụng cơng nghệ cơng ty ngồi tập đồn, tổng cơng ty cung cấp (ví dụ: Các nhà cung ứng khách hàng) Kỹ kinh nghiệm người lao động Giá trị mua công nghệ bao nhiêu? ………………………………(triệu đồng) Giá trị việc nâng cấp bao nhiêu? ……………………………… (triệu đồng) Đầu tư vào công nghệ thể qua hàng hóa, máy móc, thiết bị Nâng cấp/chỉnh sửa công nghệ Sử dụng công nghệ cơng ty khác tập đồn, tổng cơng ty cung cấp (ví dụ: cổ đơng) Sử dụng cơng nghệ cơng ty ngồi tập đồn, tổng cơng ty cung cấp (ví dụ: Các nhà cung ứng khách hàng) Kỹ kinh nghiệm người lao động Giá trị mua công nghệ bao nhiêu? ……………………………… (triệu đồng) Giá trị việc nâng cấp bao nhiêu? ……………………………… (triệu đồng) Mục E: Năng lực đổi tổ chức cải tiến công nghệ 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1 9.2 10 10 Nhằm cải thiện kết hoạt động, doanh nghiệp có theo đuổi chiến lược sau đây? → (Khoanh tròn tất trả lời phù hợp) Cải tiến quy trình sản xuất (ví dụ tiết kiệm thời gian) Cải tiến chất lượng sản phẩm (ví dụ nâng cao chất lượng SP sẵn có) Mở rộng nhiều loại sản phẩm (ví dụ sản phẩm mới) Mở rộng hoạt động doanh nghiệp vào lĩnh vực sản xuất – kinh doanh Thay đổi hoạt động doanh nghiệp sang lĩnh vực sản xuất – kinh doanh khác Doanh nghiệp có phải đối mặt với khó khăn (được liệt kê đây) dẫn đến việc trì hỗn cản trở kết hoạt động doanh nghiệp? = khơng liên quan, 1= quan trọng, 10= quan trọng (Trong dòng, khoanh tròn 01 chữ số phù hợp) Cơ sở hạ tầng (điện, lượng, đất đai ) 10 Cơ sở hạ tầng giao thông (đường sá, sân bay, ) 10 Cơ sở hạ tầng truyền thông 10 Tài (tín dụng, vay vốn,…) 10 Số lượng lao động 10 Trình độ chun mơn kinh nghiệm người lao động 10 Máy móc, thiết bị cơng nghệ 10 Khác, ghi rõ:…………………………………………… 10 Doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu phát triển cơng nghệ khơng? Có Khơng, chuyển tới câu hỏi 8.4 Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ từ năm Năm: ………………….………… nào? Số lượng dự án, sáng kiến nghiên cứu phát triển công nghệ doanh Đang thực …………………… nghiệp năm 2016 ? Đã kết thúc ………… …………… Bị hủy bỏ…………………….… … Các hoạt động nghiên cứu phát triển Tự nghiên cứu Nếu trả lời 03- Cả hai: Ước tính tỷ lệ cơng nghệ DN tự thực hay thuê Thuê 3.1 Tự nghiên cứu : ………………….… % ngoài? Cả hai, 3.2 Th ngồi: …….……………………% (Khoanh tròn 01 câu trả lời phù hợp) (Tổng số 100%) Mục đích hoạt động Đổi chung (VD: hoạt động nghiên cứu không hướng tới SP nghiên cứu phát triển doanh nghiệp đầu cụ thể nào, ảnh hưởng đến DN DN) là? Đổi cho nội doanh nghiệp (VD: hoạt động nghiên cứu nhằm giải (Khoanh tròn 01 câu trả lời phù hợp) vấn đề cụ thể, xác định rõ ảnh hưởng đến DN) Mục tiêu đổi công nghệ là? Mới DN (Khoanh tròn 01 câu trả lời phù hợp) Mới thị trường Mới giới Nguồn kinh phí chủ yếu cho hoạt động nghiên cứu phát Ngân sách nhà nước triển cơng nghệ từ đâu? Vốn tự có DN Vay tín dụng (Khoanh tròn 01 câu trả lời phù hợp) Liên doanh Khác, ghi rõ ………………………………………… Mới năm 2016: …………………… Doanh nghiệp có sáng chế cấp quốc gia? Tổng số (lũy cuối năm 2016):………………… Doanh nghiệp có sáng chế cấp quốc tế? Mới năm 2016: …………………… Tổng số (lũy cuối năm 2016):………………… Doanh nghiệp có phối hợp nghiên cứu khơng? Có, từ năm ……………………… … Không Trong doanh nghiệp, người chịu trách nhiệm phát Người nước ngồi triển cơng nghệ mới? Người Việt Nam (Khoanh tròn 01 câu trả lời phù hợp) Kiều bào trở nước Doanh nghiệp có điều chỉnh cơng nghệ/MMTB sản xuất cơng nghệ/MMTB thơng tin 1.Có truyền thơng năm 2016 khơng? 2.Khơng Ví dụ: Để lắp đặt cơng ty, tăng hiệu quả, làm cho máy móc vận hành nhanh, tốt hơn? (các hoạt động liên quan tới việc điều chỉnh công nghệ với doanh nghiệp với đất nước) Số lần thay đổi/ điều chỉnh thành cơng: → ………….… …lần (Tính lũy kế tới tại) Doanh nghiệp có phát triển cơng nghệ (thông qua Nghiên cứu Phát triển điều chỉnh công nghệ) doanh nghiệp khác quan tâm không? Công nghệ doanh nghiệp sử dụng bên ngồi doanh nghiệp chưa? Có Khơng  Kết thúc Có Khơng  Kết thúc
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIU DIU TRA v CONG NGH DOANH NGHIP (1), PHIU DIU TRA v CONG NGH DOANH NGHIP (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn