QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

17 14 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 07:33

QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TS Mai Ngọc Anh Khoa khoa học quản lý LOGO Quy trình thực nghiên cứu khoa học sinh viên Lý chọn đề tài Tổng quan nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đề cương nghiên cứu Lý nghiên cứu Vì lại chọn nghiên cứu vấn đề này??? Ý nghĩa việc tiến hành nghiên cứu gì??? Tổng quan nghiên cứu Tổng quan Các nghiên cứu quốc tế - Theo thời gian Theo khía cạnh tiếp cận Nhóm vấn đề Đối tượng (tham gia, thụ hưởng…) Phương thức quản lý Quan điểm trích dẫn từ ai? Năm? Nguồn? Các nghiên cứu nước - Theo thời gian Theo khía cạnh tiếp cận Nhóm vấn đề Đối tượng (tham gia, thụ hưởng…) Phương thức quản lý Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu - Xác định rõ khía cạnh bất cập vấn đề định nghiên cứu - Những bất cập chịu tác động yếu tố cụ thể nào? - Các biện pháp triển khai gặp khó khăn, bất cập cần phải giải quyết? Phương pháp nghiên cứu Cách Phương pháp nghiên Phân tích, xử lý liệu cứu tiếp cận • Từ lý luận đến thực tế Định tính (biện chứng, lịch sử, • Từ khái quát đến cụ thể vấn đề, SWOT…) • Cách tiếp cận hệ thống • Các tiếp cận liên ngành • Mô tả • So sánh • Diễn giả • Quy Nạp • STATA • SPSS Định lượng (Số liệu sơ cấp, thứ cấp…) Đề cương nghiên cứu Chương 1: Lý thuyết Chương 2: Thực trạng CSKH xây dựng khung lý thuyết CSKH xây dựng khung lý thuyết Chương 3: Khuyến nghị Đặc điểm địa bàn PP nghiên cứu Đặc điểm địa bàn PP nghiên cứu Kết điều tra Kết điều tra Khuyến nghị giải pháp Khuyến nghị giải pháp Lý nghiên cứu tạo thị trường lao động tích cực tạo hội việc làm để Nghèo đói người dân nâng cao thu nhập, từ nghèo cải thiện chất Bất bình đẳng lượng sống Phân tầng xã hội Tách biệt xã hội kinh tế nông dân Việt Nam Kinh tế Thu nhập Việc làm không ổn định Chính trị Văn hóa Mạng lưới xã hội “người tình trạng tách biệt xã hội kinh tế người có mức thu nhập thấp 60% mức thu nhập trung bình cộng đồng mà họ sinh sống tình trạng việc làm thấp số thời gian làm việc trung bình cộng đồng nơi họ sinh sống” nhóm phân vị Tổng quan nghiên cứu Nghiên cứu nước Khái niệm: Gore Figueiredo (1997); Room (1999); ILO (2000) Khía cạnh tách biệt xã hội: Tách biệt khỏi gì? Ai bị tách biệt xã hội? Tiêu chi đo lường tách biệt xã hội: Figueiredo Haan (1998) Scutella R, Wilkins, R Horn, M (2009) Các yếu tố ảnh hưởng: Về việc làm: từ phía người dân, từ nhà nước Về thu nhập: từ phía người dân, từ nhà nước Còn khoảng trống gì??? Tổng quan nghiên cứu Nghiên cứu nước Khái niệm: Mai Ngọc Anh (2006 a,b,c,d) … Còn Khía cạnh tách biệt xã hội: khoảng Tiêu chi đo lường tách biệt xã hội: Các yếu tố ảnh hưởng: Về việc làm: từ phía người dân, từ nhà nước Về thu nhập: từ phía người dân, từ nhà nước trống gì??? Mục tiêu nghiên cứu Công thức đo lường mức độ tách biệt xã hội kinh tế Mức độ tác động từ biến đến tình trạng việc làm, thu nhập nông dân Phương thức đo lường tách biệt xã hội kinh tế nên xây dựng nào? Tình trạng việc làm người nơng dân sao? Mức độ tác động từ sách phát triển thị trường lao động đến tình trạng việc làm, thu nhập nơng dân? Chính sách việc làm nông dân nên theo hướng điều kiện CNH? Đơ thị hóa nay? Phương pháp nghiên cứu (thiết kế điều tra xử lý liệu) Ngũ phân vị, Văn hóa Dân tộc, nhân Yếu tố tác động đến việc làm thu nhập Về đất đai sản xuất Về tín dụng nông dân Về đầu tư xây dựng sở hạ tầng, thủy lợi Về hỗ trợ, tạo việc làm cho nông dân Về ứng dụng kỹ thuật, giống trồng, vật nuôi Về phát triển vùng chuyên canh, thâm canh Về giá nông sản phẩm Về giá vật tư, phân bón phục vụ sản xuất Về tiêu thụ sản phẩm Về thuế, phí khoản đóng góp cho sản xuất Về giáo dục đào tạo nghề cho nơng dân Về xóa đói giảm nghèo Đánh giá Đề cương nghiên cứu Chương 1: Lý thuyết Chương 2: Thực trạng CSKH xây dựng khung lý thuyết CSKH xây dựng khung lý thuyết Chương 3: Khuyến nghị Đặc điểm địa bàn PP nghiên cứu Đặc điểm địa bàn PP nghiên cứu Kết điều tra Kết điều tra Khuyến nghị giải pháp Khuyến nghị giải pháp Thank You ! LOGO
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, Đề cương nghiên cứu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn