CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHÈ, ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

35 14 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 07:25

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHÈ GVHD: Th.S ĐỖ VIẾT PHƯƠNG LỚP: ĐHTP10A – N4 Tổ: 05 LOGO DANH DANHSÁCH SÁCHNHÓM NHÓM STT HỌ VÀ TÊN Trần Vũ Trường Võ Thị Như Hồ Thị Tuyết Nhi Nguyễn Ngọc Minh Trâm Phan Thanh Phúc Cao Đình Nguyên MSSV 14051731 14042601 14025591 14071241 14050111 14034501 www.themegallery.com LOGO Quy Quytrình trìnhsản sảnxuất xuất Nguyên liệu Thành Phẩm Rửa Phân loại Diệt men Bao gói Vò chè Làm khơ LOGO Thông Thôngsố sốđầu đầuvào vào––Nguyên Nguyênliệu liệu  Xuất xứ : Bảo Lộc – Lâm Đồng  Điều kiện chè trước đem vào chế biến chè tươi, không bị héo, màu hay nhũng nát  Khối lượng ban đầu: 1,6 kg www.themegallery.com LOGO RỬA NGUYÊN LIỆU RỬA NGUYÊN LIỆU Mục đích:  Loại bỏ tạp chất, đất cát, bụi bẩn  Làm tăng lại hàm ẩm bị mát sau trình vận chuyển LOGO PHÂN PHÂNLOẠI LOẠINGUYÊN NGUYÊNLIỆU LIỆU - Phân loại: Chọn nguyên liệu đạt yêu cầu( loại bỏ già, bị dập, rách…)  Nguyên liệu sau phân loại: 600 g  Lấy: Búp (Tôm+2-3 lá), non  Bỏ: Lá úa vàng, dập rách >30%  Ngắt lại cuống => hao hụt: 62.5 % Nguyên liệu ban đầu chưa phân loại LOGO Dấu hiệu loại bỏ Nguyên liệu sau phân loại LOGO DIỆT MEN Mục đích: - Tiêu diệt enzyme polyphenoloxydase - Giảm hàm ẩm nguyên liệu www.themegallery.com LOGO PHƯƠNG PHÁP SAO Sử dụng chảo Chỉnh nhiệt độ 900C Khối nguyên liệu/lần diệt men :200g/mẻ Thời gian: phút www.themegallery.com LOGO Mẻ 1:  mbđ = 350 g  mcuối = 240 g  tsao = 8p => Hao hụt: 30% Hình: Lúc 0p www.themegallery.com LOGO Ngun Vò chèTRONG sau KẾTliệu THÚC VỊ CHÈ LẦN LẦN 2:10 phút bắt đầu vò chè lần VỊ TRONG TÚI VẢI Vò chè sau 30 phút (kết thúc) TÚI VẢI Vò chè sau 20 phút www.themegallery.com LOGO KẾT THÚC Q TRÌNH VỊ CHÈ (Diệt men pp chần) www.themegallery.com LOGO VỊ Vò lúc 10Nphút KẾT THÚC VÒCHÈ CHÈ LẦ TRÊN SÀN TRE Nguyên liệu QUÁ TRÌNH ban Ầ đầu PH N DIỆT MEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SAO LẦN 1: VỊ TRÊN SÀN TRE Vò lúc 30 phút (kết thúc) Vò lúc 20 phút www.themegallery.com LOGO 10 phút Ngun ệu bắQ t đầuTRÌNH vò lần 2VỊ LẦN 2Vò KẾT li THÚC TRONG TÚI VẢI LẦN 2: VỊ TRONG TÚI VẢI Vò 30 phút (kết thúc) Vò 20 phút www.themegallery.com LOGO KẾTTHÚC THÚCQ QTRÌNH TRÌNHVỊ VỊCHÈ CHÈ KẾT (Diệtmen menbằng bằngpp ppSAO) SAO) (Diệt www.themegallery.com LOGO LÀM KHÔ LÀM KHÔ - Làm giảm độ ẩm để bảo quản lâu - Sử dụng chảo sao: Chè sau vò chảo độ ẩm 3-5%, Bóp nát vụn Dùng tay nắm khơng bị vón cục www.themegallery.com LOGO LÀMKHƠ: KHÔ:Ph Phầầnndidiệệt tmen menbbằằng ngPP PPCH CHẦẦNN LÀM Nhi ệ t đ ộ ban đ ầ u: 37.3 C Nhiệt độ ban đầu: 37.3 C Sau 15 phút: 53.6 0C Sau 30 phút: 90.3LOGO C Sau 40 phút: 93.9 0C (KẾT THÚC) KHỐI LƯỢNG CÒN LẠI: 30 GAM THÀNH PHẨM LOGO LÀM KHÔ: Ph ầ n di ệ t men b ằ ng PP SAO LÀM KHÔ: Phần diệt men PP SAO Nhi ệ t đ ộ ban đ ầ u: 36.5 C Nhiệt độ ban đầu: 36.5 C Sau 15 phút: 80.1 0C Sau 30 phút: 93.5LOGO C Sau 35 phút: 95.2 0C (KẾT THÚC) KHỐI LƯỢNG CÒN LẠI: 60 GAM THÀNH PHẨM www.themegallery.com LOGO THÚCQ QTRÌNH TRÌNHLÀM LÀMKHƠ KHƠ KKẾẾTTTHÚC (DIỆỆTTMEN MENBBẰẰNG NGPP PPCH CHẦẦNN) ) (DI THÚCQ QTRÌNH TRÌNHLÀM LÀMKHƠ KHÔ KKẾẾTTTHÚC (DIỆỆTTMEN MENBBẰẰNG NGPP PPSAO) SAO) (DI www.themegallery.com LOGO BAO BAOGĨI GĨI Mục đích: tránh ngun liệu hút ẩm, tránh bay mùi thơm, bảo quản lâu Cách thực hiện: Cho vào bao bì nhơm có kích thước:14cm x 24cm sau ghép mí, thiết kế dán nhãn Thông số: bao chứa 60g chè www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO DIỆT MEN BẰNG PP CHẦN Diệt men Vò Làm khô Trước 250 gam 130 gam 90 gam Sau 190 gam Sấy nhẹ => 130 gam 90 gam 30 gam Hao hụt 48% 30.8% 66.7% Tổng hao hụt 88% DIỆT MEN BẰNG PP SAO Diệt men Vò Làm khơ Trước 350 gam 240 gam 190 gam Sau 240 gam 190 gam 60 gam Hao hụt 31.4% 20.8% 68.74% Tổng hao hụt 82.8% www.themegallery.com LOGO GIÁ GIÁTHÀNH THÀNHSẢN SẢNPHẨM PHẨM Chi phí sản xuất cho 100 gam chè thành phẩm Chi phí sản xuất cho 100 gam chè thành phẩm Trung bình hao hụt 100 gam thành phẩm cần xấp xỉ 860 Trung bình hao hụt 100 gam thành phẩm cần xấp xỉ 860 gam chè nguyên liệu gam chè nguyên liệu Trung bình hao hụt Đơn giá (VND) 85,5% Nguyên liệu (1kg=20000) Bao bì 17200 1000 Nhãn Vận chuyển (5% / 1kg NL) 2000 500 Chi phí sx (20%) Tổng chi phí 4140 24840 LOGO
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHÈ, ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHÈ, ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn