BÀI TẬP KỸ THUẬT THỰC PHẨM 1 CÔNG NGHỆ CÓ ĐAP ÁN

33 18 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 07:23

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN CƠNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM GVHD : LÊ NHẤT THỐNG SVTH :Nhóm 16 NGUYỄN THANH DIỆU 14085431 TRẦN NGỌC DUYÊN 14071141 TRẦN VĂN HOAN 14027061 LÊ THỊ BẢO NGÂN 14087681 LỚP : DHTP10B TP.HCM, Tháng 10 năm 2015 LỜI CẢM ƠN Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tồn thể Q thầy Viện Cơng nghệ Sinh học Thực phẩm - Trường Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh thư viện trường tạo điều kiện, giúp đỡ chúng em trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Nhất Thống , người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, giải đáp thắc mắc cho chúng em suốt trình học tập nghiên cứu việc học hoàn thành tiểu luận Do kiến thức hạn hẹp, làm khơng thể trách khỏi sai sót, chúng em mong thầy xem qua góp ý để làm hoàn thiện Chúng em cảm ơn thầy !! Tập thể nhóm 16 BÀI TẬP KỸ THUẬT THỰC PHẨM Câu 1: Một giếng nước sâu 19m ( so với miệng giếng), miệng giếng cách mặt nước 2,5m Tính áp suất dư ở đáy giếng? Biết áp suất khí 1at khối lượng riêng của nước 1000kg/m3 BÀI LÀM : Ta có : Ptd = Pkq + ρ.g.h = 9,81.104 + 1000.9,81.(19-2,5) = 2,65 at Pd = Ptd - Pkq = 2,65 – = 1,65 at Câu 2: Trọng lượng riêng của lưu chất biết thể tích riêng của chúng 0.92 m3/kg BÀI LÀM : γ= g =.9,81 = 10,66 N/m3 Câu 3:Đồng hồ áp suất chỉ 1,25 at Áp suất khí 1,05 at Tính áp suất tuyệt đối BÀI LÀM : Ptd = Pdu + Pkq = 1,25 + 1,05 = 2,3 at Câu :Đồng hồ áp suất chỉ 1,25 at Áp suất khí 760mmHg Tính áp suất tuyệt đối BÀI LÀM : Pkq = 760 mmHg = 1,033 at Ptd = Pdu + Pkq = 1,25 + 1,033 = 2,283 at Câu 5: Đồng hồ chân không chỉ 500mmHg Áp suất khí 1,05 at Tính áp suất tuyệt đối BÀI LÀM : Pck= 500mmHg = 0,68 at Ptd = Pkq – Pck = 1,05 – 0,68 = 0,37at Câu 6: Mợt chất lỏng chứa bình (hở) có khối lượng riêng 1270kg/m3 Một áp kế gắn vào bình chỉ áp suất 0,7 at Tính chiều cao điểm đặt áp kế áp suất tuyệt đối BÀI LÀM : - Chiều cao điểm đặt áp kế P   gh du � 0,7.9,81.104  1270.9,81.h � h  5,511m - Áp suất tuyệt đối Ptd  Pkq  Pdu   0,7  1,7 at Câu : Mợt vật có khối lượng 50kg, đem cân nước lại 25kg tính khối lượng riêng của vật BÀI LÀM : Gọi P1 vật ngoài không Gọi P2 vật nước P1  P2  Fa � m1g  m2 g  dV � 50.9,81  25.9,81  1000.9,81.V � V  0,025m3 Mà vật chìm hoàn toàn nước V  Vvat  0,025m3 Khối lượng riêng vật là  m 50   2000kg / m3 V 0,025 Câu 8: Một nhẫn hỗn hợp kim loại Au-Ni có khối lượng 3,75g (1 chỉ) , đem cân lại dung dịch acid H2SO4 (d=1,89) 3,25 g Biết khối lượng riêng của vàng 19,3 g/cm3 Niken 8,9 g/cm3 a/ Xác định khối lượng riêng của nhẫn b/ Xác định thành phần Au-Ni nhẫn BÀI LÀM : Đổi đơn vị: a/ ρAu : 19,3g/cm3 = 19300 kg/m3 ρNi : 8,9 g/cm3 = 8900 kg/m3 ρH2SO4 = 1890 kg/m3 Ta có : Pnhẫn = m.g = ρnhẫn.g.V = 3,75.g - Lực nâng Arsimet : F = ρH2SO4 g.V Vậy : 3,25.g = 3,75.g – 1,89.g.V → V = 0.2645 cm3 → ρnhẫn.g.V = 3,75.g => ρnhẫn = 14,17 g/cm3 b/ Gọi X là % Au hỗn hợp kim loại Ta có: = ρnhẫn → =14,17 → X = 50,67 % Vậy % Au hh 50,67% , Ni 49,33% Câu 10: Tính khối lượng riêng của khơng khí khơ ở nhiệt đợ 0C, 300 C, 500C áp suất khí 735,5 mmHg, so sánh khối lượng riêng của ba trường hợp nhận xét BÀI LÀM : Không khô là lý tưởng Khối lượng riêng khơng khí nhiệt độ 00C P  PM  1.29  1,295kg / m3 RT 0,082.273 Khối lượng riêng khơng khí nhiệt độ 300C 1.29 P  PM   1,167kg / m3 RT 0,082(273  30) Khối lượng riêng khơng khí nhiệt độ 500C 1.29 P  PM   1,094kg / m3 RT 0,082(273  50) Nhận xét: Nhiệt độ càng tăng khối lượng không càng giảm Câu 12: Khối lượng chất lỏng 150kg chứa đầy bình chứa tích 100 lít, tính khối lượng riêng, trọng lượng riêng,thể tích riêng, tỉ trọng? BÀI LÀM : 100 lít = 0,1 m3 Ta có : P = m.g = ρ.g.V ↔ 150 = ρ.0,1 → ρ = 1500 kg/ m3 Trọng lượng riêng: γ = ρ.g = 1500.10 = 15000 N/m3 Thể tich riêng : v = 1/ ρ = 6,67.10-4 m3/kg Tỉ trọng : d = ρ/ ρ(H2O) = 1,5 Câu 13: Đồng hồ áp suất chỉ : 1,4 at tính áp suất tồn phần ( tuyệt đối ) theo đơn vị sau : N/m2 , mmHg, mH2O, bar BÀI LÀM : Áp suất toàn phần là Ptd  Pkq  Pdu   1,  2,4at  2,4.9,81.104  2354400 N / m  2,4.735,5  1765,2mmHg  24mH 2O �2,323bar Câu 14: Đồng hồ áp suất chỉ : 1,4 at tính áp suất tồn phần ( tuyệt đối ) theo đơn vị sau : N/m2 , mmHg, mH2O, bar Biết áp suất khí 745mmHg BÀI LÀM : Áp suất toàn phần là: Pkq  745mmHg  1.013at Ptd  Pkq  Pdu  1,013  1,4  2,413at  2,413.9,81.104  2367153N / m2  2,413.735,5  1774,7615mmHg  24,13mH 2O �2,323bar Câu 15: Đồng hồ chân không chỉ : 600mmHg tính áp suất tồn phần ( tuyệt đối ) theo đơn vị sau : N/m2 , mmHg, mH2O, bar BÀI LÀM : Pck = 600mmHg = 0,8157 at Ptd = Pkq + Pdu = 1,013 – 0,8157 = 0,1843 at = 135,55 mmHg = 1,843mH2O = 0,1843 bar Câu 16: Thể tích của lưu chất biết khối lượng khối lượng riêng của chúng 1200kg/m3 BÀI LÀM : Ta có : P = m.g = ρ.g.V ↔ 2000 = 1200.V → V = 1,6 m3 Câu 17: Một giếng sâu 20m(so với miệng giếng), miệng giếng cách mặt nước 6m Tính áp suất dư, áp suất tuyệtđối đáy giếng, biết áp suất khí 1at BÀI LÀM : Áp suất dư là Pdu   gh  1000.9,81  20    137340 N/ m Áp suất tuyệt đối là Ptd  Pkq   gh  9,81.104  137340  235440 N / m Câu 18: Cho hình vẽ Với : P= 1,7 at Po = at Tính hp= ? BÀI LÀM : Xét hai điểm ngang Lấy điểm mặt phân cách hai chất lỏng P   gh  Pkq   g  hp  h  � P  Pkq   ghp � (1,7  1).9,81.104  1000.9,81.hp � hp  m Câu 19: Khối lượng riêng của khí biết áp suất khối khí 9,81.104 Pa, nhiệt đợ khối khí 970C khối lượng phân tử của khối khí 28đvc BÀI LÀM : Khối lượng riêng là:  PM 1.28   0,922874kg / m3 RT 0,082.(97  273) Câu 20: Biết thể tích khối lượng lưu chất : 2m3 Tính trọng lượng riêng, tỉ trọng ? BÀI LÀM : Khối lượng riêng chất lỏng là:  m 4000   2000kg / m3 V Trọng lượng riêng chất lỏng là:    g  2000.9,81  19620 N / m3 Tỷ trọng chất lỏng là: d luuchat 2000  2  nuoc 1000 Câu 21: Cho hình vẽ Với Po= 300 mmHg ( chân khơng) PB= 1,2 at ( tuyệt đối) Tính : ha, hdư ? Po = 0,4078 at P0  0,592at PB   gh  P0   gha PB  P0   gh  1,  0,592  9,81.10  1000.9,81.h �   g 1000.9,81 �  6,08  h PB   gh  Pa   ghdu PB  Pa   gh  1,  1 9,81.10  1000.9,81.h � hdu   g 1000.9,81 � hdu   h Ta có: Áp dụng phương trình Bernulli, ta có: Ph h2 Pd d2 zh    H  zd    g 2g  g 2g Pd  Ph d2  h2 � H  z d  zh   g 2g Dh  Dd  150mm � � 2,8 � � 210 � � 1 � 1 9,81.10 � � � � � P  Ph � 0,9678 � � 735,5 � � � H  z d  zh  d  1,  �  32,1m g 1000.9,81 Vậ y áp suất toàn phần bơm tạo là 32,1m b Q  4m3 / ph  0,0667 m3 / s Công suất lý thuyết bơm tạo là N  gQH 1000.9,81.32,1.0,0667   21kW 1000 1000 c Do đường kinh ống hút và ống đẩy nên vận tốc Vận tốc dòng chảy đường ống hút và ống đẩy là  4Q 4.0,0667   3,7744m / s  D  0,152 Câu 31: Người ta dùng bơm ly tâm để bơm nước với suất 15m 3/h từ một bể chứa đất (áp suất thường) lên một bể chứa sân thượng tầng (bể hở, thơng khí trời) Bể chứa sân thượng cao bể chứa mặt đất 30m Ống hút có chiều dài 2m đường kính có ký hiệu Ф49x2mm Ống đẩy có chiều dài 40m đường kính với ống hút Biết hệ số ma sát của ống hút ống đẩy giống 0,03 Tổng hệ số trở lực cục bộ của ống hút ống đẩy 12 Hiệu suất tổng quát của bơm 75% Hãy xác định: a Cợt áp tồn phần của bơm (mH2O) b Công suất của bơm (Hp) BÀI LÀM : a Q  4,1667.103 m3 / s D  0,045m 4Q 4.4,1667.103 v   2,62m / s 2 D  0,045 Ph h2 Pd d2 zh    H  zd    g 2g  g 2g Áp dụng phương trình Bernulli, ta có: Pd  Ph d2  h2 � H  z d  zh   g 2g � H  30m Vậy cột áp toàn phần bơm là 30m b Công suất bơm là  gQH 1000.9,81.4,1667.10 3.30 N   1,635kW  2,193Hp 1000 0,75.1000 Câu 32: Mợt quạt ly tâm dùng để hút khơng khí ở áp suất thường nhiệt độ 300C Trên đường ống có lắp bơ dụng cụ đo ống Pitto đo áp suất toàn phần 45mbar áp suất tĩnh 42mbar, với tổng chiều dài đường ống 40m đường kính ống 200x5mm, với hệ số ma sát 0,03, tổng trở hệ số lực cục bợ a/Tính lưu lượng khơng khí ống (2 đ) b/ Tính tổng trở lực ống dẫn (1 đ) BÀI LÀM : T = 303 F ; P = at Ptp = 45mbar = 0,45mH2O PT = 42mbar = 0,42mH2O L = 40m D = 190 mm = 0,19 m ; ; a/ Khối lượng riêng của khí lý tưởng tính theo cơng thức: ρ = = = 1,167 kg/m3 Tại mợt điểm chất lỏng, ta có: Ptp = PT + ↔ ω = 0,7672 m/s Lưu lượng khơng khí ống : Q = m3/s b/ Tổng trở lực ống dẫn: = = 0,309m Câu 33: Một bơm pittông tác dụng đơn dùng để bơm mợt dung dịch có tỉ trọng so với nước 0,93 Đường kính pittơng của bơm 160mm, bán kính tay quay 100mm Số vòng quay 126vòng/phút Khi hoạt đợng bơm 27m3/h Tính hiệu suất suất của bơm BÀI LÀM :  dd  930kg / m3 D  160mm  0,16m S  2.100mm  0, 2m n  126vong / phut QTT  27m3 / h  0, 45 m3 / phut  D 0, QLT   F S.n  .0, 2.126   0,16 126  0.5066 m3 / phut 4 Q 0, 45   TT   0,88 QLT 0,5066 Vậy hiệu suất suất của bơm 88% Câu 34: Một bơm tác dụng đơn có khoảng chạy 180mm, đường kính của pittông 140mm Dùng bơm bơm một chất lỏng có tỷ trọng 0,85 từ mợt bể chứa áp suất thường vào mợt thiết bị có áp suất dư 2,1at Năng suất của bơm lít/giây Chiều cao hình học 20m Chiều dài ống tính 100m (Chiều dài thực tế kể chiều dài trở lực cục bộ gây ra) Đường kính của ống 50mm Hệ số ma sát 0,03 Hiệu suất suất của bơm 0,85 Hiệu suất tổng 0,7 Tính số vòng quay của bơm công suất của mô tơ BÀI LÀM : S  0,18m; D  0,14m cl  850kg / m3 ; Pdu  2,1at � Ptd  3,1at Pa  1at ; Q  7lit / s  0, 42m3 / phut h  20m L  100m; D  50mm  0, 05m   0, 03;  0,85 H  0, Số vòng quay:  D  0, 052 Q   .S n � 0, 42  0,85 .0,18.n � n  1398vong / phut 4 Công suất mô tơ : Ptd  Pa L 2 HT  h    g D 2g (3,1  1).9,81.10 100 3,5652 � 20   0, 03  58,58m 850.9,81 0,14 2.9,81 Q. g H T 7.103.850.9,81.58,58 N   4,8847 kw 1000.H 1000.0, Câu 35: Một bơm ly tâm dùng bơm nước có suất 280lít/phút Bơm từ một bể chứa ở áp suất thường lên một thiết bị có áp suất dư 1at Chiều cao hình học để nâng lên 12 m Chiều dài ống tính 130m(Chiều dài thực tế kể chiều dài trở lực cục bộ gây ra) Hệ số ma sát 0,03 Ống có đường kính 70mm Xác định công suất của động biết hiệu suất 0,6 BÀI LÀM : Q  280lit / phut  0, 28m3 / phut  0, 0046m3 / s Pa  1at ; P2    2at h  12m L  130m   0, 03; D  0, 07 m; H  0, Công suất của động là: Ptd  Pa L 2 HT  h    g D 2g 9,81.10 130 1,1952 � H T  12   0, 03  22 m 9,81.1000 0, 07 2.9,81 Q. g.H T 0, 0046.1000.9,81.26 N   1,95546kw 1000.H 1000.0, Câu 36: Một bơm pittơng tác dụng kép, có đường kính pittơng 120mm, đường kính cán pittơng 20mm, với khoảng chạy 140 mm để bơm380 lít/phút dung dịch có khối lượng riêng 930 kg/m3, từ một bể chứa với áp suất khí lên mợt thiết bị có áp suất dư 3,2 kg/cm2, với chiều cao cần bơm 20m, đường kính ống hút đường kính ống đẩy Cho tổng tổn thất áp suất đường ống hút ống đẩy 12 m,và hiệu suất suất suất 0,8, ø hiệu suất chung của bơm 0,72 Xác định : - Số vòng quay của bơm ? - Áp suất toàn phần của bơm tạo ra? Xác định công suất thực tế của bơm ? BÀI LÀM : Q  380lit / phut  0,38m3 / phut  0, 0063m3 / s Pa  1at ; P2   3,  4, 2at h  20m; �hf  12m;  0,8; L  130m   0, 03; D  0,12m;d  0, 02 m; H  0, 72 S  0,14m;   930kg / m3 Số vòng quay của bơm:  D  0,122 Q   .S n � Q  0,8 .0,14.n � n  300vong / phut 4 Áp suất toàn phần của bơm tạo là: HT  h  Ptd  Pa  �hf g 3, 2.9,81.104 � H T  20   12  66, 4m 9,81.930 Công suất thực tế của bơm : N LT NTT Q. g H T 0, 0063.930.9,81.66,    4, 77 kw 1000.H 1000.0,8  N LT 0, 72  3, 4344 kw Câu 37: Một máy nén Pittông một cấp tác dụng đơn có đường kính pittơng 240 mm, bán kính tay quay của máy nén 14cm Số vòng quay của máy nén 210vòng/phút Máy nén khơng khí từ áp suất 1at lên 4at Nhiệt độ ban đầu của không khí 30 0C (khối lượng riêng trung bình của khơng khí 1,165kg/m3) hệ số cung cấp 0,9 Hiệu suất tổng của máy nén 70% Quá trình nén đoạn nhiệt chỉ số đoạn nhiệt 1,4 Hãy xác định: a Năng suất của máy nén (m3/h) b Công suất tiêu hao của máy nén (Hp) BÀI LÀM : D=0,24(m) S=2r=0,28(m) n=210(v/ph) Pđ=1(at), Pc=4(at) T1=30oC=303 K ρkk=1,65(kg/m3) η= 0,9; ηt=0,7 i=1 a Năng suất máy nén Q=i.η S.= 0,9.(m3/s) =143,64(m3/h) Công nén lý thuyết L=m T1 ==4285010,19 (J/kg) b Công suất tiêu hao máy nén N===285,26 (kW) =382,54 (Hp) Câu 38: Một quạt ly tâm dùng để hút khơng khí ở áp suất thường nhiệt đợ 30 oC Trên đường ống có lắp bô dụng cụ đo ống Pitto đo áp suất toàn phần 45mbar áp suất tĩnh 42mbar, với tổng chiều dài đường ống 40m đường kính ống 200x5mm, với hệ số ma sát 0,03, tổng trở hệ số lực cục bợ a/Tính lưu lượng khơng khí ống (2 đ) b/ Tính tổng trở lực ống dẫn (1 đ) BÀI LÀM : T  303O K Ptp  45mbar  0, 045at Pt  42mbar  0, 042at ; L  40m D  0,19m;   0, 03;   a/ Pd  Ptp  Pt  45  42  3mbar  0,03mH 2O 2 2 Pd  � 0,03  �   0,7672m / s 2g 2.9,81  D2  0,192 Q   0, 7672  0, 02175 m / s 4 b/ L 2 40 0,76722 hms    0,03  0,189m D 2g 0,19 2.9,81 2 0,76722 hcb     0,12m 2g 2.9,81 h f  hms  hcb  0,189  0,12  0,309m Câu 39: Tìm điểm làm việc của bơm ly tâm lắp bơm vào hệ thống mạng ống dẫn thực đo đạt thông số sau : chiều dài đường ống 10m, đường kính ống 34x2mm, hệ số ma sát của ống dẫn 0,03, tồn bợ hệ thống mạng ống có tổng cơng khớp nối thẳng, 10 co nối 90 o; khớp nối chạc ba, Racco; van Khi điều chỉnh lưu lượng theo mức khác nhau, ta đo áp suất hút áp s uất đẩy tương ứng liệt kê vào bảng số liệu sau: Q(l/p) 15 25 35 45 55 65 Ph (mmHg) 200 180 160 140 120 100 80 Pd (bar) 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 Biết hệ số trở lực của khớp nối : Khớp nối Hệ số trở lực  Thẳng 0,5 Co 90o 1,8 Chac ba( chữ T) Racco ( khớp nối sống) Van Vẽ đồ thị Q-H, vẽ Q-Ho xác định tọa độ giao điểm ( điểm việc) BÀI LÀM : L  10m; D  0, 03m;   0, 03 l  ( m3 / s) p 60000 Pd  Ph L 2  [  (5.0.5  10.1,8  4.2  3.1  4.2)]  g D 2g 200 (2  ).9,81.10 10 4Q 735,5 � H1   [0.03  (5.0.5  10.1,8  4.2  3.1  4.2)].( ) 1000.9,81 0, 03  D 2.9,81 H1  17,31m H H ; H3; H Câu 40: Một máy lọc khung hoạt động với áp suất lọc 2kG/cm2 Kết lọc thu tính theo 1m2 bề mặt vách ngăn lọc sau: lần thứ thu 22 lít nước lọc 35 phút, lần thứ hai thu 40 lít nước lọc 1,2h Hãy xác định thời gian lọc (phút) để thu 25 lít nước lọc tính 1m2 bề mặt vách ngăn lọc BÀI LÀM : Áp suất lọc không đổi với P = 2kg/cm2 Lọc lần 1: 22 lít ~ 35 phút q  2Cq  K �  22.103   2.C.22.103  K 35.60 � 2100 K  0,044C  4,84.104  1 Lọc lần 2: 40lít ~ 1,2h q  2Cq  K �  40.103   2.C.40.103  K 1,2.3600 � 4320 K  0,08C  1,6.103 Từ (1)(2)  2 �2100 K  0,044C  4,84.104 � � � � � 3 4320 K  0,08 C  1,6.10 � � �K  1,435.106 � �� � C  0,057 � Vậy thời gian thu 25l nước lọc q  2Cq  K �  25.103   2.0,057.25.103  1,435.106. �   2421,6s  40,36 phut Câu 41: Vận tốc lắng của hạt hình dạng cầu có khối lượng riêng 1500kg/m3 , đường kính hạt 500μm môi trường nước (khối lượng riêng 1000kg/m3) bao nhiêu? Biết hệ số trở lực của môi trường 1,15 BÀI LÀM : ρh =1500 (kg/m3), ρcl =1000 (kg/m3) Dh =5.10-4 (m) ξ =1,15 Vận tốc lắng của hạt =(m/s) Câu 42: Xét hạt hình dạng cầu lắng thiết bị có khối lượng riêng 1500kg/m , đường kính hạt 500μm mơi trường nước (khối lượng riêng 1000kg/m 3) Biết hệ số trở lực của môi trường 1,15 diện tích bề mặt lắng 1m2 Xác định suất thiết bị lắng? BÀI LÀM : Vận tốc lắng của hạt 6 gd   h    9,81.500.10  1500  1000  0    0,053m / s 1000. 1000.1,15 Năng suất thiết bị lắng Q  F 0  1.0,053  0,053m3 / s Câu 43: Xét hạt hình dạng cầu lắng thiết bị có khối lượng riêng 1500kg/m3 , đường kính hạt 500μm môi trường nước (khối lượng riêng 1000kg/m3) Biết hệ số trở lực của môi trường 1,15 chiều cao thiết bị lắng 0,5m Xác định thời gian lắng của hạt? BÀI LÀM : Vận tốc lắng của hạt gd   h    0   1000. 6 9,81.500.10  1500  1000   0,053m / s 1000.1,15 Thời gian lắng của hạt  H 0,5   9,43s 0 0,053 Câu 44: Tính trở lực thủy lực của bộ lọc bụi, biết khối lượng riêng của không khí qua bợ lọc =1,17 kg/m3 , vận tốc qua bộ lọc =2 m/s, hệ số trở lực =1,15 BÀI LÀM : Trở lực thủy lực cục bộ v2 22 H  P     1,15.1,17  2,691N / m2 2g Câu 45: Mợt túi lọc bụi ximăng, khối lượng riêng của khí =12,5 kg/m3, áp suất đo p= 1mbar, hệ số trở lực =1,3 Xác định vận tốc khí qua túi lọc bụi BÀI LÀM : bar= 105 N/m2 P=1 mbar= 100N/m2 = 12,5 (kg/m3) ξ= 1,3 Ta có: P=ξ Vậy vận tốc khí qua túi lọc bụi là: (m/s) Câu 46: Khi lọc huyền phù máy lọc thí nghiệm có bề mặt lọc 900 cm2 với áp lực 7,0 at thu kết sau: Thời gian kể từ bắt đầu lọc, phút Thể tích chất lọc thu được, lít 11,3 2,1 32,8 3,6 Xác định hệ số lọc K C Lọc lần 1: 2,1lít ~ 11,3 phút q  2Cq  K �  2,1.103   2.C.2,1.103  K 11,3.60 � 678 K  4,2.103 C  4, 41.106  1 Lọc lần 2: 3,6lít ~ 32,8 phút q  2Cq  K �  3,6.103   2.C.3,6.103  K 32,8.60 � 1968K  7,2.103 C  1,296.105 Từ (1)(2),ta có: � 678K  4,2.103 C  4, 41.106 � � � � 3 5 � 1968 K  7,2.10 C  1,296.10 � � 9 � �K  6,702.10 � � �� � C  3,191.10 5 � �  2 ... 40lít ~ 1,2h q  2Cq  K �  40.103   2.C.40.103  K 1,2.3600 � 4320 K  0,08C  1,6.103 Từ (1)( 2)  2 �2100 K  0,044C  4,84.104 � � � � � 3 4320 K  0,08 C  1,6.10 � � �K  1,435.106
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP KỸ THUẬT THỰC PHẨM 1 CÔNG NGHỆ CÓ ĐAP ÁN, BÀI TẬP KỸ THUẬT THỰC PHẨM 1 CÔNG NGHỆ CÓ ĐAP ÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn