Tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế hợp tác xã ở Việt Nam

24 20 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 06:49

phát triển kinhtế hợp tác xã 1 mở đầu Tính cấp thiết đề tài Đến nớc có 16.899 HTX, có 9.313 HTX nông nghiệp dịch vụ tổng hợp, 515 HTX thơng mại - dịch vụ, 2.325 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 542 HTX xây dựng, 591 HTX thuỷ sản, 1.086 HTX giao thông vận tải 1.629 loại hình HTX khác Đó lực lợng hùng hậu kinh tế HTX phát triển chế kinh tế thị trờng định hớng XHCN Tuy nhiên việc đổi hoạt động, nh đổi quản lý kinh tế hợp tác xã đặt nhiều vấn đề cấp bách để đáp ứng yêu cầu thực tiễn Đảng nhà nớc đa nhiều chủ trơng, sách quan trọng không ngừng đợc hoàn thiện, tạo môi trờng pháp lý thuận lợi cho hoạt động kinh tế hợp tác xã Nghị đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX lần thứ X khẳng định: Kinh tÕ Nhµ n−íc cïng víi kinh tÕ tËp thĨ ngµy trở thành tảng vững kinh tế quốc dân v Kinh tế tập thể phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, hợp tác xã nòng cốt Trong bối cảnh kinh tÕ ViƯt Nam ®· chÝnh thøc gia nhËp tỉ chức thơng mại giới - WTO từ ngày 7-11-2006, song thực tiễn đặt ngời sản xuất nhỏ lẻ, vốn ít, lực tiếp cận với thị trờng hạn chế, nên thờng ngời yếu thế, bị thua thiệt cạnh tranh trình hội nhập Vì mô hình kinh tế hợp tác xã có vai trò quan trọng liên kết họ lại, cầu nối vốn, công nghệ, thị trờng thông tin khác, để họ đứng vững cạnh tranh Nh phát triển kinh tế hợp tác xã có ý nghĩa kinh tế - xã hội sâu sắc, đợc đặt từ trình hội nhập Song nhân tố quan trọng kinh tế hợp tác xã hoạt động có hiệu phát triển đợc đòi hỏi phải có vốn Nhng thực tế đặt vốn tự có hợp tác xã hạn chế, mà chủ yếu tồn dới dạng quyền sử dụng đất, trụ sở nhà xởng cũ nát, công nợ dây da, vốn ®ãng gãp b»ng tiỊn cđa x· viªn còng rÊt Ýt,… nên phải trông chờ chủ yếu vào vốn vay ngân Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail: luanvanaz@gmail.com Lun Vn A-Z 0972.162.399 hàng thơng mại Nh vậy, muốn kinh tế HTX phát triển vai trò tín dụng ngân hàng quan trọng Tuy nhiên, đa số HTX không vay đợc vốn ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh Ngợc lại, NHTM không mở rộng đợc quy mô vốn cho vay kinh tế hợp tác xã không đảm bảo đợc điều kiện theo sách tín dụng hành Mâu thuẫn đã, gay gắt thực tiễn cần đợc giải Chính Luận án lựa chọn đề tài: Tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế hợp tác x Việt Nam để nghiên cứu xuất phát từ yêu cầu cấp bách đặt thực tiễn nói Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn đề lý luận vai trò TDNH phát triển kinh tế HTX kinh tế thị trờng - Phân tích rõ thực trạng đánh giá thực trạng tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế HTX Việt Nam giai đoạn 2000 - 2007 - Đề xuất giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu tín dụng để phát triển kinh tế HTX Việt Nam thời gian tới Đối tợng phạm vi nghiên cứu + Đối tợng nghiên cứu: - Những vấn đề lý luận tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế HTX kinh tế thị trờng - Thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế HTX Việt Nam - Các giải pháp tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế HTX Việt Nam thời gian tới + Phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu kinh tế Hợp tác xã số hình thức chủ yếu liên kết, hợp tác kinh tế tập thể đợc điều chỉnh Luật hợp tác xã - Kinh tế hợp tác xã tức tính hiệu thiết thực, vai trò hợp tác xã xã viên, phát triển kinh tế nhiều thành phần Phơng pháp nghiên cứu Luận án sử dụng tổng hợp phơng pháp nghiên cứu khoa học kinh tế, từ phơng pháp truyền thống, nh vật biện chứng, vật lịch sử, điều tra, Vit thuờ lun thc sĩ, luận án tiến sĩ Mail: luanvanaz@gmail.com Luận Văn A-Z 0972.162.399 phân tổ thống kê, so sánh, đến phơng pháp phân tích hoạt động kinh tế, vấn, chän mÉu,…víi sù trỵ gióp cđa kü tht vi tÝnh tham khảo công trình nghiên cứu khác có liên quan để làm bật kết nghiên cứu đề tài Kết cấu Luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, 16 Bảng số liệu số sơ đồ, biểu đồ, nội dung Luận án bao gồm 201 trang đợc kết cấu thành ba chơng : Chơng 1: Những vấn đề tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế hợp tác xã Chơng 2: Thực trạng tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế hợp tác xã Việt Nam Chơng 3: Giải pháp tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế hợp tác xã Việt Nam Chơng Những vấn đề tín dụng ngân hng góp phần phát triển kinh tế hợp tác x 1.1 Kinh tế hợp tác x trình phát triển kinh tế - x hội 1.1.1 Khái niệm hợp tác xã phát triển kinh tế hợp tác xã 1.1.1.1 Hợp tác x kinh tế hợp tác x Luận án cho rằng, khái niệm: HTX tổ chức có t cách pháp nhân, tự chủ, ngời lao động có nhu cầu tự nguyện tập hợp theo qui định pháp luật để giải tốt hơn, có hiệu vấn đề SXKD đời sống Điều Luật HTX đợc Qc héi n−íc CHXHCN ViƯt Nam kho¸ IX, kú häp thứ thông qua ngày 20/3/1996 nêu rõ: HTX tổ chức kinh tế tự chủ ngời lao động có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập theo qui định pháp luật để phát huy sức mạnh tập thể xã viên nhằm giúp thực có hiệu hoạt động sản xuất, Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail: luanvanaz@gmail.com Luận Văn A-Z 0972.162.399 kinh doanh, dÞch vụ cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tÕ - x· héi cđa ®Êt n−íc” VỊ kinh tế hợp tác xã Nghị Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX năm 2001 râ: “Kinh tÕ Nhµ n−íc cïng víi kinh tÕ tËp thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Kinh tế tập thể phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, HTX nòng cốt 1.1.1.2 Phát triển kinh tế hợp tác x Phát triển kinh tế HTX đợc hiểu mặt sau: Mở rộng quy mô, nâng cao chất lợng, tăng hiệu Tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm HTX cao hơn; Những ngời lao động có nhu cầu, lợi ích chung tự nguyện gia nhập HTX ngày tăng cao; Việc góp vốn, góp sức tăng; Sức mạnh tập thể xã viên thành viên tham gia tăng; Phát triển kinh tế HTX đợc hiểu việc tăng mức đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội đất nớc kinh tế HTX 1.1.2 Bản chất kinh tế hợp tác x· - HTX lµ mét doanh nghiƯp: - HTX lµ tổ chức hoạt động nhằm tìm kiếm lợi nhuận - HTX tổ chức có tính sở hữu lỏng - HTX tổ chức liên kết kinh tế đa dạng - HTX tổ chức quản trị dân chủ, có tham gia bình đẳng xã viên 1.1.3 Các nguyên tắc hoạt động hợp tác xã - Nguyên tắc tự nguyện - Nguyên tắc tự chịu trách nhiệm có lợi - Nguyên tắc quản lý dân chủ bình đẳng - Nguyên tắc hợp tác phát triển cộng đồng xã viên 1.1.4 Vai trò kinh tế HTX phát triển kinh tÕ - x· héi 1.1.4.1 Vai trß kinh tÕ HTX cấu kinh tế nhiều thành phần 1.1.4.2 Vai trò kinh tế HTX phát triển kinh tÕ Thø nhÊt: HTX ph¸t triĨn sÏ khai th¸c triƯt để tiềm đất nớc để với kinh tế Nhà nớc thúc đẩy kinh tế phát triÓn Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail: luanvanaz@gmail.com Luận Văn A-Z 0972.162.399 Thø hai: HTX phát triển thúc đẩy việc cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc Thứ ba: Khu vực HTX phát triển góp phần giải phóng tiềm kinh tế, tạo môi trờng thuận lợi cho hoạt động qui luật kinh tế thị trờng Thứ t: HTX với qui mô đa dạng từ nhỏ đến lớn nên linh hoạt, để thích nghi với kinh tế thị trờng 1.1.4.3 Vai trò kinh tế HTX ®èi víi ph¸t triĨn x∙ héi Kinh tÕ HTX cã vai trò quan trọng liên kết ngời lao động nhỏ lẻ, vốn việc xóa đói giảm nghèo, cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế 1.1.5 Các loại hình kinh tế hợp tác xã 1.1.5.1 Phân loại theo ngành nghề hoạt động: HTX nông nghiệp dịch vụ tổng hợp; HTX thơng mại dịch vụ: hoạt động kinh doanh thơng mại thực hoạt động dịch vụ; HTX Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; HTX vận tải; HTX trờng học, HTX y tế, v.v 1.1.5.2 Phân loại theo trình độ phát triển: HTX bậc thấp; HTX bậc cao 1.1.6 Tiêu chí phản ¸nh sù ph¸t triĨn kinh tÕ hỵp t¸c x· 1.2.6.1 Ph¸t triĨn kinh tÕ HTX theo chiỊu réng Thø nhÊt, phát triển HTX theo ngành nghề Thứ hai: Phát triển HTX theo cấp độ, phạm vi hoạt động 1.1.6.2 Phát triển kinh tế HTX theo chiều sâu Một là, nâng cao chất lợng dịch vụ HTX Hai là, cấu sản xuất kinh doanh nội HTX thay đổi theo hớng làm tăng giá trị sản lợng, tăng doanh thu, giảm chi phí lợi nhuận tăng Ba là, lực sản xuất kinh doanh HTX đợc nâng cao Bốn là, kinh tế HTX đợc đánh giá phát triển SXKD phát triển tiêu giá trị sản lợng, lợi nhuận, nộp Ngân sách Nhà nớc kỳ sau tăng kỳ trớc Năm là, phát triển kinh tế HTX đợc phản ¸nh qua tÝnh liªn kÕt cao Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail: luanvanaz@gmail.com Luận Vn A-Z 0972.162.399 1.1.7 Nhân tố ảnh hởng đến phát triển kinh tế hợp tác xã 1.1.7.1 Nguồn vốn 1.1.7.2 Trình độ khả ứng dụng khoa học công nghệ đại 1.1.7.3 Trình độ chất lợng nguồn nhân lực 1.1.7.4 Thị trờng đầu vào đầu 1.1.7.5 Các nhân tố khác 1.2 Tín dụng ngân hng phát triển kinh tế hợp tác x 1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng Tớn dng có nghĩa số tiền cho vay mà định chế tài cung cấp cho khách hàng sử dụng khoảng thời gian định, sau phải hồn trả lãi nợ gốc theo cam kết 1.2.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng khu vc kinh t hp tỏc xó 1.2.3 Cơ chế tác động tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế HTX 1.2.3.1 Nguyên tắc tín dụng ngân hàng 1.2.3.2 Hình thức tín dụng NHTM kinh tÕ HTX: Tín dụng ngắn hạn; Tín dụng trung dài hạn mua thiết bị tài sản cố định khác 1.2.3.3 Qui tr×nh cấp tÝn dụng cho kinh tÕ HTX Bước 1: Tiếp nhận hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn Bước 2: Thẩm định điều kiện vay vốn Bước 3: Lập tờ trình chuyển lên HĐTD Bước : Ký kết hợp đồng Bước 6: Giải ngân quản lý cho vay Bước : Thu hồi nợ giải nợ q hạn 1.2.3.4 ChÝnh s¸ch tÝn dơng: - ChÝnh sách lãi suất; Chính sách hạn mức tín dụng; X lý nợ q hạn, nợ có vấn đề; xư lý rđi ro 1.3 Bμi häc kinh nghiƯm qc tÕ tín dụng ngân hng phát triển kinh tế hợp tác x 1.3.1 Tín dụng ngân hàng đối víi ph¸t triĨn kinh tÕ HTX cđa mét sè n−íc Kinh tÕ HTX ë Ca Na §a - Kinh tÕ HTX Hàn Quốc - Kinh tế HTX Thái Lan - Kinh tÕ HTX ë Trung Quèc Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail: luanvanaz@gmail.com Luận Văn A-Z 0972.162.399 1.3.2 Bµi häc kinh nghiƯm quốc tế tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác xã Thứ nhất: Về mặt nhận thức, nớc giới thừa nhận tồn phát triển khách quan kinh tế HTX Thứ hai: Phải có chế cho vay đặc thù kinh tế HTX Thứ ba: Về nguồn vốn cho vay, cần thiết phải có nguồn vốn mồi từ Ngân sách Nhà nớc, từ tỉ chøc tµi chÝnh qc tÕ cïng víi ngn tÝn dụng thơng mại Thứ t: Về quy mô tín dụng cần phải đa dạng Thứ năm: Về đối tợng tín dụng: Các quốc gia nghiên cứu thực sách đầu t tín dụng có chọn lọc Thứ sáu: Vấn đề bảo đảm tiền vay, bảo hiểm vốn tín dụng đợc quan tâm mức Thứ bảy: Vấn đề thủ tục tín dụng, nớc thực đơn giản hoá thủ tục hồ sơ giấy tờ Chơng Thực trạng tín dụng ngân hng góp phần phát triển kinh tế hợp tác x ë viƯt nam 2.1 Tỉng quan ph¸t triĨn kinh tÕ HTX Việt Nam giai đoạn 2000-2007 2.1.1 Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2000 - 2007 2.1.1.1 VỊ bèi c¶nh kinh tÕ - x hội Giai đoạn 2000-2007 kinh tế HTX Việt Nam phát triển bối cảnh trị - xã hội đất nớc tiếp tục ổn định 2.1.1.2 Về hành lang pháp lý Cơ chế kinh tế thị trờng định hớng XHCN nớc ta đợc phát triển bớc quan trọng, đó, bật xây dựng hoàn thiện khung khổ pháp luật cho kinh tế thị trờng 2.1.1.3 Nhận thức t kinh tế hợp tác x - Giai đoạn trớc đổi (trớc 1986 ) - Giai đoạn từ bắt đầu công đổi đến trớc có Luật Hợp tác xã (1986 - 1996 Vit thuờ lun thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail: luanvanaz@gmail.com Luận Văn A-Z 0972.162.399 - Giai đoạn từ có Luật Hợp tác xã năm 1996 đến nay: Nghị số 13NQ/TW Hội nghị BCH Trung ơng khóa IX tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể rõ vai trò, vị trí kinh tế HTX tình hình đề chủ trơng, sách phát triển hợp tác xã 2.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế hợp tác xã giai đoạn 2000-2007 2.1.2.1 Một số tiêu cđa kinh tÕ HTX a VỊ kinh tÕ: Vai trß bật quan trọng hàng đầu hợp tác xã hỗ trợ thúc đẩy kinh tế 10,5 triệu xã viên hợp tác xã 3,5 triệu thành viên tổ hợp tác hộ gia đình, tiểu thủ, doanh nghiệp nhỏ nâng cao hiệu hoạt động kinh tế, tăng thu nhập b X viên lao động hợp tác x: Xã viên ngời có cổ phần đóng góp, lao động đợc trả công theo hợp đồng cụ thể Xã viên ngời lao động cầu nối kinh tế HTX với kinh tế hộ, từ tác động, hỗ trợ lẫn phát triển c Một số tiêu hiệu quả: Thu nhập bình quân năm xã viên hợp tác xã đạt 4,21 triệu đồng năm 2000, tăng lên đạt 6,46 triệu đồng năm 2005 7,98 triệu đồng năm 2007 2.1.2.2 Phát triển kinh tế HTX giai đoạn 2000-2007 Theo số liệu Liên minh hợp tác xã Việt Nam, đến hết năm 2007 nớc có 16.899 HTX, có 9.313 HTX nông nghiệp dịch vụ tổng hợp, 515 HTX thơng mại - dịch vụ, 2.325 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 542 HTX xây dựng, 591 HTX thuỷ sản, 1.086 HTX giao thông vận tải 1.629 loại hình HTX khác Đó lực lợng hùng hậu kinh tế HTX phát triển thời kỳ kinh tế thị trờng định hớng XHCN héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail: luanvanaz@gmail.com Luận Văn A-Z 0972.162.399 Bảng số 2.1: Cơ cấu hợp tác xã theo ngành nghề tính đến năm 2007 Đơn vị tính : HTX, % STT HTX theo ngành nghề Sè l−ỵng Tû träng 9.313 55,1 515 3,0 2.325 13,8 HTX NO dch vụ tổng hợp HTX thơng mại - dịch vụ HTX công nghiệp - tiĨu thđ CN HTX x©y dùng 542 3,2 HTX thuỷ sản 591 3,5 HTX giao thông vận tải 1.086 6,4 HTX ngành nghề khác 2.527 15,0 Tổng cộng 16.899 100% 2.1.3 Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế hợp tác xã - Đến kinh tế HTX vợt qua thời kỳ khủng hoảng trì trệ trớc là, công nợ chồng chất, xã viên thiếu việc làm nên thu nhập thấp, Sau thăng trầm, kinh tế HTX đợc khẳng định tổ chức cần thiết khách quan - Hầu hết HTX đợc chuyển đổi theo Luật HTX - Hoạt động HTX thực chất, mở rộng hơn, - Kinh tế HTX, HTX nông nghiệp ngày đảm nhiệm vai trò quan trọng việc dẫn dắt; xóa đói giảm nghèo vơn lên làm giàu 2.2 Thực trạng tín dụng ngân hng góp phần phát triển kinh tế hợp tác x Việt Nam 2.2.1 Cơ chế sách tín dụng kinh tế hợp tác xã 2.2.1.1 Cơ chế tín dụng Hiện việc cho vay HTX đợc thùc hiƯn theo quy chÕ cho vay chung cđa TCTD khách hàng ban hành Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN Quyết định 127/2003/QĐ-NHNN sửa đổi bổ sung Quyết định 1627 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail: luanvanaz@gmail.com Luận Văn A-Z 0972.162.399 10 2.2.1.2 C¬ chế đảm bảo tiền vay 2.2.1.3 Cơ chế li suất vµ xư lý rđi ro L·i st cho vay kinh tế HTX Tổ chức tín dụng qui định Về chế xử lý rủi ro vốn vay đối víi HTX còng n»m c¬ chÕ xư lý chung 2.2.1.4 Quy trình cho vay kinh tế hợp tác x Quy trình cho vay tổng hợp nguyên tắc, quy định ngân hàng việc cấp tín dụng 2.2.1.5 Thời hạn cho vay đảm bảo tiền vay Về thời hạn cho vay Các tổ chức tín dụng áp dụng thời hạn cho vay kinh tế HTX nh đối tợng khách hàng khác Về chế bảo đảm tiền vay: Kinh tế HTX đợc TCTD áp dụng chế bảo đảm tiền vay bình đẳng nh đối tợng khách hàng khác 2.2.2 Thực trạng quy mô tín dụng hợp tác xã 2.2.2.1 Vấn đề tài 70 60 50 - L·i BQ HTX 40 % HTX cã lãi % HTX hoà vốn 30 % HTX lỗ vốn 20 10 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2004 Năm 2006 Năm 2007 Biu 2.1: C cu v hiệu kinh tế HTX giai đoạn 2001 - 2007 Nguồn: Bộ KHĐT, Liên minh HTX Việt Nam [7]; [11] Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail: luanvanaz@gmail.com Luận Văn A-Z 0972.162.399 11 2.2.2.2 Tû träng cấu tín dụng kinh tế HTX Bảng số 2.2: Thực trạng vốn vay kinh tế HTX giai đoạn 2001 - 2007 Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Tổng số Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 3.127.500 3.191.500 3.194.600 3.415.000 3.768.400 3.912.500 4.129.900 4.295.300 vèn ®i vay - Vèn vay 300 200 185 191 197 199 205 220 28,2 27,1 27,2 28,1 30,5 30.1 29,9 29,2 929.500 543.000 545.000 540.000 550.000 561.000 586.200 617.100 181.241 236.813 398.506 461.305 545.311 686.409 858.196 1.063.356 5,8 7,4 12,5 13,5 14,5 17,5 20,7 24,8 1,5 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,6 BQ HTX - Tû lÖ % so vèn HTX Vay TD −u ®·i NN Vay NHTM -% so vèn vay -% so vèn HTX Vay tõ x· viªn - % so vèn vay 1.171.300 1.804.000 1.658.400 1.720.420 1.776.400 1.990.600 2.041.200 2.149.200 Vay kh¸c 37,4 56,5 51,9 50,4 47,1 50,9 49,4 50,1 845.459 607.687 592.694 693.275 896.689 674.491 644.304 456.644 Vèn vay cña mét HTX tõ 200-300 triƯu ®ång, vèn ®i vay cđa HTX gần 1/3 tổng số vốn hoạt động kinh doanh HTX Đáng ý là, vốn HTX đợc vay từ ngân hàng thơng mại có tăng dần qua năm, nhng chiếm tỉ trọng tổng số vốn vay nhỏ: Từ 1,5% năm 2000 tăng lên 4,6% năm 2007 Vit thuờ lun thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail: luanvanaz@gmail.com Luận Văn A-Z 0972.162.399 12 Bảng số 2.3: Tổng d nợ kinh tế HTX theo ngành nghề giai đoạn 2000 - 2007 Đơn vị: triệu đồng TT Năm Năm Năm Năm Năm Năm Nm Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 57.675,5 84.782,2 127.173 133.531 141.542 178.342 209.416 223.977 Trong h¹n 22,5 21,7 13,5 6,7 5,1 4,2 3,8 2,5 HTX Diªm nghiƯp 2.182 3.208 6.736 8.756 9.368 11.803 12923 16716 Trong hạn 19,1 18,8 12,1 10,8 9,7 4,1 3,7 3,1 H Thủ s¶n 6.114 8.987 19.771 29.656 35.587 44.839 52115 69315 Trong hạn 21,1 20,3 19,8 18,7 7,3 3,5 3,1 2,8 68.498 95.897 155.353 163.120 166.382 204.649 257198 298185 Trong hạn 20,7 20,2 19,6 18,9 8,7 4,6 3,9 2,9 HTX Giao thông vận tải 6.810 13.870 34.675 54.321 124.938 158.671 198357 287192 Tr ®ã hạn (%) 22,7 15,7 11,3 5,1 2,2 1,9 1,6 HTX X©y dùng 7.129 8.554 14.370 16.238 19.485 24.551 38959 51920 Trong hạn 21,3 20,8 19,2 18,3 8,7 6,5 5,1 4,2 HTX Thơng mại 6.212 8.821 14.819 16.745 17.247 21.731 31692 50119 Trong hạn 23,4 22,3 20,6 19,3 10,7 5,1 4,3 3,9 HTX kh¸c 6.621 12.693 25.609 28.938 31.162 41.823 57536 66532 Trong hạn 21,3 21 18,8 15,1 9,6 4,7 4,2 3,7 161.241 236.813 398.506 451.305 545.711 686.409 858196 1063956 21,4 20,8 17,4 14,9 8,1 4,36 3,5 2,6 Ngnh nghề HTX Nông lâm nghiệp HTX CN tiểu thủ CN Cộng: Trong hạn Nh vậy, tất ngành nghề có tăng vốn tín dụng ngân hàng qua năm Mặt khác, tỷ trọng nợ hạn (nợ xấu) giảm dần từ 21,4% tổng d nợ năm 2000, xuống 2,6% năm 2007 Các ngành nghề hấp thụ đợc nhiều vốn vay ngành thủy sản, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, vận tải Vit thuờ lun thc s, luận án tiến sĩ Mail: luanvanaz@gmail.com Luận Văn A-Z 0972.162.399 13 Theo quy định Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam thông lệ quốc tế tỷ lệ nợ xấu dới 5% chấp nhận đợc Với chất lợng tín dụng kinh tế HTX trên, hoàn toàn có tiềm để mở rộng quy mô tÝn dơng 2.2.3 ChÊt l−ỵng tÝn dơng cho vay hỵp tác xã xử lý rủi ro Bảng số 2.4: Nợ phải thu, phải trả cân đối khả vốn HTX để trả nợ năm 2007 STT HTX theo ngnh nghề Nợ phải trả/1HTX (tr.đ) T.đó nợ NH (%) Nợ phải thu/1HT X (Tr.đ) T.đó XV nợ HTX (%) Cân đối Đánh vốn giá HTX (-) vốn phải trả HTX 42,62 375,89 Còn vốn -132,42 311,37 Còn vốn Cân đối phải thu (-)phải trả A HTX chuyển đổi HTX N - lâm nghiệp 72,89 29,6 115,51 HTX Diªm nghiƯp 132,42 0,0 0,00 HTX Thủ s¶n 597.23 24 7.72 93.0 -589.51 -409.64 mÊt vèn HTX CN-TTCN 199,75 4,1 79,26 6,2 -120,48 557,57 Cßn vèn HTX Giao th«ng VT 270,21 2,2 30,61 39,2 -239,6 945,57 Còn vốn HTX xây dựng 238,31 3,7 276,84 12,1 38,53 364,86 HTX thơng mại 467,9 1,0 205,79 1,4 -262,11 85,88 HTX tÝn dông 1970,34 0,0 1618,19 94,4 -352,15 893,8 HTX kh¸c 122,2 1,6 92 14,5 -30,21 435,21 B HTX míi thμnh lËp HTX N - l©m nghiƯp 20,58 29,1 18,5 38,4 -2,08 33,18 HTX Diªm nghiƯp 58,33 100 60 100 1,67 13 HTX thủ s¶n 1254.76 65.6 37.21 9.2 -1217.6 -1080,8 HTX CN-TTCN 156,26 43 94,72 27,6 -61,54 475,74 HTX giao th«ng VT 90,83 9,4 78,41 302 -12,42 1837,1 HTX x©y dùng 93,26 37,4 132,99 4,1 39,73 397,63 HTX thơng mại 207,68 12,3 53,24 23,7 -154,44 36,9 HTX tÝn dông 901,46 18,5 730,67 70,6 -170,79 93,13 HTX kh¸c 80,96 9,9 19,28 5,9 -61,68 74,06 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail: luanvanaz@gmail.com 80,5 MÊt vèn Luận Văn A-Z 0972.162.399 14 2.3 Đánh giá thực trạng tín dụng ngân hng góp phần phát triển kinh tế hợp tác x Việt Nam 2.3.1 Kết đạt đợc 2.2.3.1 Tín dụng ngân hàng góp phần phát triển số lợng HTX a Tạo điều kiện thuận lợi HTX thành lập dễ dàng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, sớm ổn định phát triển hoạt động b Tín dụng Ngân hàng tạo điều kiện cho HTX thành lập thực kinh doanh tổng hợp đa năng, nâng cao vai trò xã viên: 2.3.1.2 Tín dụng Ngân hàng góp phần nâng cao hiệu hoạt động HTX a Mối quan hệ tổng mức vốn đầu t hiệu kinh tế HTX thể ngày rõ ràng, chặt chẽ, hiệu ngày tăng b Mối quan hệ vốn tín dụng ngân hàng hiệu kinh tế HTX ngày đợc thể rõ nâng cao 2.3.1.3 Vốn tín dụng ngân hàng góp phần thay đổi qui mô SXKD, cấu, chất lợng dịch vụ HTX 2.3.1.4 Vốn tín dụng ngân hàng góp phần nâng cao tính tự chủ cho kinh tế HTX tạo bình đẳng quan hệ tín dụng ngân hàng với thành phần kinh tế khác 2.3.2 Những hạn chế - Vốn tín dụng ngân hàng chiếm tỷ trọng thấp so với nhu cầu vốn kinh tế hợp tác xã hợp tác xã khó vay đợc vốn ngân hàng - Các HTX thành lập thiếu điều kiện vay vốn thiếu tính thuyết phục dự án xin vay Ngân hàng thơng mại - Việc thành lập hoạt động hợp tác xã cha thực tuân thủ giá trị nguyên tắc, cha Luật hợp tác xã nên hiệu hoạt động thấp nên ngân hàng thơng mại khó đáp ứng đợc nhu cầu vốn vay - Tiềm lực hợp tác xã yếu nhiều mặt nên khó đáp ứng đợc nguyên tắc hoạt động tín dụng ngân hàng - Tính liên kết nội khu vực hợp tác xã yếu nên hiệu hoạt động không cao, thiếu tính thuyết phục ngân hàng thơng mại vÒ cho vay vèn Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail: luanvanaz@gmail.com Luận Văn A-Z 0972.162.399 15 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 2.3.3.1 Về phía quản lý Nhà nớc + Nhận thức chất hợp tác xã đợc nâng lên nhng cha đầy đủ cha thống Luật văn dới Luật hợp tác xã + Khuôn khổ pháp luật, sách hợp tác xã vừa chậm đợc ban hành vừa không đồng bộ; sách hỗ trợ hợp tác xã nói chung thiếu tính khả thi Nhiều quy định rờm rà, cha sát với thực tiễn + Công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo hợp tác xã cha tích cực, chậm đợc đổi cha đạt hiệu cao + Hỗ trợ Nhà nớc: Thờng khó đến đợc trực tiếp tới hợp tác xã xã viên hợp tác xã 2.3.3.2 Về phía hợp tác x + Nhìn chung hợp tác xã yếu lực quản trị, điều hành khả tài chính, công nghệ, kỹ thuật, quy mô hoạt động nhỏ bé, sức cạnh tranh thấp, thiếu tính nhạy bén với thị trờng + Vẫn có tâm lý ỷ lại, dựa dẫm lẫn nhau, trông chờ trợ cấp nhà nớc, tính cộng đồng hợp tác xã cha cao; chế độ cán quản lý xã viên làm việc cho hợp tác xã cha ổn định + Hệ thống hợp tác xã rời rạc, thiếu liên kết chặt chẽ kinh tế phạm vi vùng toàn quốc; Liên minh hợp tác xã cha có đủ điều kiện lực cần thiết để hớng mạnh hoạt động vào hỗ trợ hợp tác xã + Số lợng xã viên bình quân tham gia hợp tác xã thấp + Năng suất lao động, hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị , nhà xởng chất lợng sản phẩm nhiều hợp tác xã ngày khả cạnh tranh + Năng lực tài HTX hạn chế + Trình độ quản lý HTX nhiều yếu + Tài sản HTX giá trị thấp, thiếu sở pháp lý + Thu nhập bình quân HTX thấp, thu nhập xã viên HTX thấp 2.3.3.3 Về phía ngân hàng - Nguån vèn cho vay kinh tÕ HTX ch−a ®a dạng hạn chế Vit thuờ lun thc s, luận án tiến sĩ Mail: luanvanaz@gmail.com Luận Văn A-Z 0972.162.399 16 - Các NHTM kể Ban giám đốc, cán lãnh đạo đến cán tín dụng có tâm lý ngại cho vay vốn hợp tác xã - Hầu hết NHTM, chi nhánh NHTM cha có cán tín dụng chuyên quản theo dõi, cho vay vốn tín dụng mô hình kinh tế HTX - Các quy định hành thĨ lƯ, chÕ ®é cho vay cđa TCTD ®èi víi khách hàng NHNN ban hành, nh quy trình, chế độ tín dụng cụ thể TCTD, NHTM quy định cụ thể riêng hay có vận dụng linh hoạt tín dụng ngân hàng HTX - Đối tợng cho vay kinh tế HTX cha đa dạng - Các NHTM chủ yếu áp dụng phơng thức cho vay lần - Tài sản đảm bảo tiền vay HTX cha đợc NHTM đa dạng - Quy trình cho vay kinh tế HTX cứng nhắc - Bảo hiểm tín dụng cha phát triển Chơng GiảI pháp tín dụng ngân hng góp phần phát triển kinh tế hợp tác x Việt Nam 3.1 Định hớng phát triển kinh tế hợp tác x Việt Nam 3.1.1 Chủ trơng định hớng phát triển kinh tế hợp tác xã Văn kiện ĐH Đảng toàn quốc lần thứ X, phần nói Phơng hớng, nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2006 - 2010, đề cập đến mô hình hợp tác xã nói rõ: Tiếp tục ®iỊu chØnh chÝnh s¸ch khun khÝch ®Ĩ c¸c doanh nghiƯp hợp tác xã đầu t phát triển công nghiệp, dịch vụ, công nghiệp chế biến nông lâm, thuỷ sản cha qua chế biến Chú trọng phát triển kinh tế trang trại, loại hình kinh tế hợp tác, Khuyến khích nông dân đóng góp quyền sử dụng ruộng đất lao động hợp tác với doanh nghiệp, hợp tác xã, để phát triển sản xuất hàng hoá, ổn định cải thiện ®êi sèng” Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail: luanvanaz@gmail.com Luận Văn A-Z 0972.162.399 17 3.1.2 Mục tiêu phát triển kinh tế HTX đến năm 2010 dự báo đến năm 2015-2020 Khẩn trơng tiếp tục triển khai thực Luật HTX năm 2003, thực nhiỊu chÝnh s¸ch khun khÝch ph¸t triĨn kinh tÕ HTX PhÊn ®Êu ®Ĩ kinh tÕ HTX cã tû träng ®ãng góp GDP cao hơn, hỗ trợ thông tin, kỹ thuật để kinh tế HTX vững vàng hội nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ 3.1.3 Mét số hội thách thức hoạt động tín dụng ngân hàng kinh tế Hợp tác xã trình hội nhập kinh tế quốc tế Một là, Hoạt động ngân hàng trở nên cạnh tranh sôi động với nhiều loại hình nhiều thành phần kinh tế Hai là, môi trờng kinh tế cạnh tranh minh bạch mạnh mẽ Ba là, Việt Nam thực lộ trình mở cửa thị trờng dịch vơ tµi chÝnh theo cam kÕt gia nhËp WTO, tổ chức tín dụng hoạt động ngày nhiều mạnh Bốn là, mở cửa hàng hoá dịch vụ, thực lộ trình cắt giảm thuế, nên nhiều loại hàng hoá dịch vụ trớc mạnh HTX nớc bị cạnh tranh mạnh mẽ hàng hoá nhập khẩu, dịch vụ tổ chức nớc cung ứng Năm là, hội nhập quốc tế, đòi hỏi kinh tế hợp tác xã phải chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật kế toán thống kê 3.2 Giải pháp tín dụng ngân hng góp phần phát triển kinh tế HTX Việt Nam 3.2.1 Đa dạng hóa nguồn vốn cho vay phát triển kinh tế hợp tác xã với lãi suất hợp lý 3.2.1.1 Tạo lập nguồn vốn dồi để chủ động đáp ứng nhu cầu tín dụng cho hợp tác x 3.2.1.2 Thực biện pháp cụ thể hạ li suất đầu vào sở giảm li suất cho vay kinh tế hợp tác x Muốn hạ lãi suất đầu vào ngân hàng cần phải: Vit thuờ lun thc s, lun ỏn tiến sĩ Mail: luanvanaz@gmail.com Luận Văn A-Z 0972.162.399 18 - Thứ nhất: NHTM phải thực nhiều giải pháp đồng để giảm chi phí - Thứ hai: Tranh thủ đợc nguồn vốn vay u đãi từ nớc , - Thứ ba: Đẩy mạnh toán không dùng tiền mặt, khuyến khích tổ chức cá nhân mở tài khoản tiền gửi để giao dịch - Thứ t: cấp quyền dành nguồn vốn hợp lý từ ngân sách Nhà nớc chuyển sang vay khun khÝch ph¸t triĨn kinh tÕ HTX - Thứ năm: Phải thực cấu nguồn vốn cách hợp lý đảm bảo lãi suất cho vay đầu chấp nhận đợc, nhng vừa cho vay ngắn hạn, vừa cho vay trung dài hạn đợc - Thứ sáu: NHTM nâng cao hiệu quản trị điều hành khoản 3.2.2 Mở rộng cho vay kinh tế hợp tác xã kết hợp với nâng cao chất lợng thẩm định tín dụng dự án hợp tác xã 3.2.2.1 Mở rộng cho vay loại hình hợp tác x Các NHTM cần có chiến lợc tiếp thị đến HTX lĩnh vực hoạt động để mở réng cho vay vèn tÝn dơng 3.2.2.2 Më réng ®èi tợng cho vay kinh tế hợp tác x Đối tợng tín dụng đợc mở rộng giúp kinh tế HTX phát triển bề rộng lẫn chiều sâu, đạt đợc mục tiêu đề tảng vững cho bớc phát triển năm tiếp theo, thích nghi đợc với môi trờng cạnh tranh ngày liệt 3.2.2.3 Nâng cao chất lợng thẩm định tín dụng dự án HTX a Thẩm định mặt pháp lý HTX b Thẩm định hồ sơ vay vốn, thông tin kinh tế cần thiết, nguồn cung cấp nguyên vật liệu thị trờng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa c Thẩm định khả tài HTX d Thẩm định tài sản đảm bảo tiền vay e Thẩm định hiệu xã héi Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến s Mail: luanvanaz@gmail.com Lun Vn A-Z 0972.162.399 19 3.2.3 Tăng hạn mức tín dụng linh hoạt thời hạn cho vay HTX 3.2.3.1 Tăng hạn mức tín dụng Các NHTM nên tiến hành phân loại, xếp hạng tín nhiệm khách hàng HTX Căn phân loại xếp hạn tín nhiệm khách hàng HTX dựa tiêu chí nh đối tợng khách hàng khác mà từ xác định hạn mức tín dụng, sách u đãi sách khách hàng khác đối víi kinh tÕ HTX 3.2.3.2 Linh ho¹t thêi h¹n cho vay Trong bối cảnh nay, việc tăng tỷ trọng vốn trung dài hạn cho kinh tế HTX quan trọng để nâng cao lực sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh, tạo kết cấu hạ tầng thuận lợi để phát triển Muốn thế, ngân hàng cần có mạnh dạn, đoán, không ngại rủi ro sơ chủ động tín toán sát vòng quay vốn lĩnh vực đầu t dự án mà HTX xin vay Bởi theo luận án, kinh tế HTX phát triển nhỏ lẻ nên phân tán rủi ro Hơn nữa, với lực lợng xã viên, ngời lao động nhiều, địa bàn rộng thị trờng phát triển dịch vụ tốt bên cạnh thị trờng tín dụng 3.2.4 Đơn giản hoá thủ tục cho vay Yêu cầu đặt cần đơn giản hóa Hay nói cách khác, thủ tục cần đơn giản, thuận tiện nhng đảm bảo đợc yếu tố pháp lý cần thiết trình thực quyền lợi nghĩa vụ hai bên ngân hàng HTX 3.2.5 Đa dạng hóa phơng thức cho vay kinh tế hợp tác xã Cần thiết phải đa dạng hóa phơng thức cho vay cho phù hợp với ngành lĩnh vực sản xt kinh doanh cđa HTX: Ph−¬ng thøc cho vay theo hạn mức tín dụng; Phơng thức cho vay theo dự án đầu t; Phơng thức cho vay trả góp; Phơng thức cho vay hợp vốn Mở rộng cho thuê tài chÝnh ®èi víi kinh tÕ HTX Viết th luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail: luanvanaz@gmail.com Luận Văn A-Z 0972.162.399 20 3.2.6 Đa dạng hình thức bảo đảm hoạt động cho vay HTX Các NHTM cần phải đa dạng linh hoạt sử dụng tài sản đảm bảo tiền vay chủ yếu biện pháp chấp tài sản thuộc sở hữu HTX Tiếp hệ thống kho, trụ sở HTX, sở vật chất khác HTX, gọi chung tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất HTX, Gắn liền với đa dạng hoá tài sản đảm bảo (TSĐB) tiền vay kinh tế HTX NHTM phải thờng xuyên đánh giá lại giá trị TSBĐ Một biện pháp khác khó kinh tế HTX nhng lâu dài NHTM phải yêu cầu khách hàng mua Bảo hiểm cho TSB§ tiỊn vay quan hƯ tÝn dơng NHTM còng phải có biện pháp tăng cờng quản lý TSBĐ nâng cao hiệu xử lý TSĐB tiền vay kinh tÕ HTX quan hƯ tÝn dơng 3.2.7 N©ng cao trình độ nhận thức nâng cao trình độ cán tín dụng hoạt động cho vay kinh tế hợp tác xã Đối với cán quản lý kinh doanh không nâng cao trình độ nghiệp vụ tín dụng mà cần nắm tất nghiệp vụ khác NHTM, có khả phân tích, đánh giá tợng kinh tế cách tổng hợp, sắc bén, có kinh nghiệm thực tế hoạt động kinh tế HTX từ đa định đắn 3.2.8 Giải pháp khác - Triển khai bảo hiểm tín dụng kinh tế hợp tác xã - Tạo lập mối quan hệ gắn bó khăng khít Ngân hàng hợp tác xã, sở xóa bỏ mặc cảm tâm lý HTX kiểu cũ, xây dựng chữ tín tìm cách thỏa mãn nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế hợp tác xã - Bố trí lực lợng cán tín dụng đủ mạnh chuyên môn, giàu lòng nhiệt tình, sâu sát kinh tế hợp tác xã để đầu t vốn tín dụng - Ngân hàng thực phối hợp tốt với quyền sở quan chức nhằm tháo gỡ khó khăn trớc mắt hợp t¸c x· Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail: luanvanaz@gmail.com Luận Văn A-Z 0972.162.399 21 3.3 Giải pháp điều kiện 3.3.1 Hoàn thiện chế sách phát triển kinh tế hợp tác xã - Chính sách hỗ trợ, khuyến khích thành lập hợp tác xã - Chính sách bồi dỡng đào tạo chức danh, xã viên hợp tác xã - Chính sách đất đai - Chính sách thuế môn - Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp - Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã - Chính sách hỗ trợ xúc tiến thơng mại - Chính sách hỗ trợ øng dơng tiÕn bé khoa häc - c«ng nghƯ - Chính sách hỗ trợ hợp tác xã đầu t sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống xã viên tham gia chơng trình phát triển KT-XH 3.3.2 Tăng cờng công tác đào tạo cán cho hợp tác xã - Đào tạo cán làm công tác quản lý Nhà nớc hợp tác xã - Đào tạo, bồi dỡng cán quản lý xã viên làm công tác chuyên môn nghiệp vụ hợp tác xã - Đào tạo đại học quy hợp tác xã Việt Nam 3.3.3 Xây dựng chơng trình hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác xã - Xây dựng hệ thống thông tin hợp tác xã - Xây dựng hệ thống thông tin đăng kí kinh doanh hợp tác xã - Xây dựng hệ thống thông tin toàn quốc hợp tác xã - Xây dựng Trung tâm thông tin - t liệu hợp tác xã - Tuyên truyền, t vấn phát triển hợp tác xã - Xây dựng mô hình hợp tác xã để nhân rộng 3.3.4 Giải pháp ®iỊu kiƯn kh¸c Viết th luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail: luanvanaz@gmail.com Luận Văn A-Z 0972.162.399 22 Kết luận Thực mục tiêu nghiên cứu đề tài, luận án hoàn thành nội dung với đóng góp chủ yếu sau đây: Thứ nhất: Hệ thống hoá vấn đề lý luận tín dụng ngân hàng kinh tế HTX kinh tế thị trờng, luận án ®−a mét c¸ch tiÕp cËn míi, nhËn thøc míi, nh khẳng định vai trò kinh ế HTX kinh tế nhiều thành phần, tồn phát triển khách quan nớc có kinh tế thị trờng phát triển nh nớc trình chuyển đổi, nớc thuộc thị trờng lên Luận án khẳng định: - Mặc dù để phát triển bền vững mô hình kinh tế HTX tín dụng ngân hàng số giải pháp quan trọng Bởi để mở rộng nâng cao hiệu kinh doanh cần có vốn Trong điều kiện mô hình kinh tế HTX thiếu vốn chủ yếu trông chờ vào vốn tín dụng ngân hàng Vì hoạt động tín dụng ngân hàng cần có chế sách đặc thù phù hợp với nhân tố tác động đến sù ph¸t triĨn cđa kinh tÕ HTX - Còng chÝnh nhận thức đợc tồn tất yếu khách quan vai trò kinh tế HTX, nên nhiều nớc giới có biện pháp, sách cụ thể khác sách tín dụng ngân hàng tạo điều kiện góp phần thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế HTX Thứ hai: Luận án tập trung phân tích, đánh giá thực trạng tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế HTX ë n−íc ta thêi gian qua còng nh− nay, luận án khẳng định: - Tại Việt Nam nhiều năm qua, nh năm gần đây, Đảng Chính phủ quan tâm đến mô hình kinh tế HTX, ban hành nhiều Nghị quyết, sách cụ thể lao động, đất đai, đào tạo, khuyến nông, quản lý, để thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế Chính mà nhiều năm qua, đặc biệt giai đoạn 2000 - 2007, mô hình kinh tế HTX phát triển số lợng, quy mô, không ngừng nâng cao hiệu hoạt động đa dạng lĩnh Vit thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail: luanvanaz@gmail.com Luận Văn A-Z 0972.162.399 23 vùc kinh doanh dÞch vụ Trong ngành nghề khác nhau, HTX có phát triển khác Tuy nhiên lĩnh vực, nh: giao thông vận tải, xây dựng, đánh bắt chế biến thuỷ hải sản, tiêu thụ, kinh tế HTX phát huy rõ mạnh - §Ĩ ph¸t triĨn kinh tÕ HTX, chÝnh s¸ch tÝn dơng ngân hàng không ngừng đợc hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực tế Các NHTM trọng đáp ứng nhu cầu vốn kinh tế HTX tôn trọng nguyên tắc hoạt động tín dụng Bởi việc chấp hành quy định pháp luật co vay nhằm tạo phát triển bền vững mô hình kinh tế HTX xu h−íng héi nhËp khu vùc vµ qc tÕ - Tuy nhiên thực tế NHTM nằm tình trạng thiếu vốn, khó vay đợc vốn ngân hàng Nhiều nơi NHTM phải vận dụng chế cho vay vốn theo hộ sản xuất kinh doanh dựa tài sản đảm bảo tiền vay lãnh đạo HTX Nguyên nhân chủ yếu chế sách Đảng Chính phủ, tính cha hoàn thiện, cha hiệu chấp hành quy định kinh tế HTX Thứ ba: Dựa vấn đề lý luận thực trạng đợc đánh giá, luân án nêu lên phơng hớng phát triển kinh tế HTX, đề xuất giải pháp tín dụng ngân hàng cho phát triển kinh tế HTX, với khẳng định nh sau: - Hiện nh năm tới, hội nhập kinh tế khu vực quốc tế diễn cách mạnh mẽ khẩn trơng, cạnh tranh quốc tế ngày gay gắt Nhng nh nớc khác, Đảng Chính phủ khẳng định tồn phát triển tất yếu khách quan mô hình kinh tế này, nên đa định hớng chiến lợc, sách đạo thực thi nhóm giải pháp cho phát triển bền vững kinh tế HTX - Đối với hoạt động tín dụng ngân hàng, giải pháp đa để phát triển kinh tế HTX đợc luận án dựa quy định pháp luật cho vay, dựa nguyên tắc hoạt động kinh doanh cạnh tranh bình đẳng NHTM, đối tợng khác hoạt động ngân hàng Tuy nhiên giải ph¸p tÝn dơng, chÝnh s¸ch cho vay cđa NHTM còng cần đợc vận dụng, linh Vit thuờ lun thc sĩ, luận án tiến sĩ Mail: luanvanaz@gmail.com Luận Văn A-Z 0972.162.399 24 hoạt chừng mực định, phù hợp với mô hình kinh tế HTX Đó giải pháp tạo lập nguồn vốn dồi với lãi suất thấp có sở giảm lãi suất cho vay kinh tế HTX; phơng thức cho vay NHTM cần đa dạng, thích hợp với loại hình, ngành nghề lĩnh vực hoạt động HTX Các NHTM cần thực linh hoạt chế đảm bảo tiền vay, nâng cao chất lợng thẩm định dự án xin vay vốn HTX Đồng thời NHTM cần nâng cao nhận thức nh trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bé tÝn dơng, ®ỉi míi vỊ nhËn thøc tÝn dơng ngân hàng kinh tế HTX; đại hoá công nghệ ngân hàng, tăng cờng kiểm soát nội Các giải pháp đợc luận án đa có tính đồng bộ, sát thực tiễn khả thi - Tuy nhiên để thực có hiệu giải pháp nói nh tạo điều kiện thúc đẩy phát triển bền vững mô hình kinh tế HTX cần có giải pháp điều kiện Đó kiến nghị Luận án Chính phủ, Bộ NN&PTNT, ngành có liên quan cụ thể hoá hoàn thiện sách ban hành - Phát triển kinh tế hợp tác xã phải có định hớng bớc phù hợp với trình độ xuất phát Những mục tiêu ngắn hạn dài hạn đợc xác định mức trung bình, khả thi phù hợp với mức tăng trởng chung kinh tế Để có đợc bớc phát triển bền vững đó, cần có khối lợng vốn tơng ứng, việc gia tăng vốn tín dụng ngân hàng theo giải pháp luận án đa cho kinh tế hợp tác xã có vai trò rÊt quan träng Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail: luanvanaz@gmail.com Luận Văn A-Z 0972.162.399 ... dựng hệ thống thông tin hợp tác xã - Xây dựng hệ thống thông tin đăng kí kinh doanh hợp tác xã - Xây dựng hệ thống thông tin toàn quốc hợp tác xã - Xây dựng Trung tâm thông tin - t liệu hợp tác... khích phát triĨn kinh tÕ HTX PhÊn ®Êu ®Ĩ kinh tÕ HTX có tỷ trọng đóng góp GDP cao hơn, hỗ trợ thông tin, kỹ thuật để kinh tế HTX vững vàng hội nhập kinh tế khu vực quốc tế 3.1.3 Một số hội thách thức... lợng thẩm định tín dụng dự án HTX a Thẩm định mặt pháp lý HTX b Thẩm định hồ sơ vay vốn, thông tin kinh tế cần thiết, nguồn cung cấp nguyên vật liệu thị trờng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa c Thẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế hợp tác xã ở Việt Nam, Tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế hợp tác xã ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn