nghiên cứu truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát tại Việt Nam

195 14 0
  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 06:28

Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu kết nghiên cứu trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Trần Văn Hùng Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TĨM TẮT CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Tổng quan phƣơng pháp nghiên cứu 1.4 Đóng góp nghiên cứu 1.5 Kết cấu nghiên cứu CHƢƠNG 2: KHUNG LÝ THUYẾT VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 2.1 Lý thuyết truyền dẫn tỷ giá hối đoái (ERPT) 2.1.1 Khái niệm truyền dẫn tỷ giá 2.1.2 Cơ chế truyền dẫn 10 2.1.3 Mơ hình định giá so le theo sức mạnh thị trƣờng 13 2.1.4 Mơ hình Mark up 15 2.1.5 Mối quan hệ thay đổi tỷ giá truyền dẫn tỷ giá 17 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 2.2 Lý thuyết tảng mối quan hệ lạm phát, tỷ giá hối đoái lãi suất 18 2.2.1 Mối quan hệ tỷ giá hối đoái lạm phát dƣới điều kiện cân quốc tế (International Parity Conditions) 18 2.2.2 Mối quan hệ lãi suất tỷ giá hối đoái 23 2.2.3 Mối quan hệ lỗ hổng sản lƣợng lạm phát 24 2.3 Bằng chứng thực nghiệm kết nghiên cứu trƣớc 25 2.3.1 Truyền dẫn tuyến tính 25 2.3.2 Truyền dẫn phi tuyến 33 2.3.2.1 Các nghiên cứu thực nghiệm nƣớc 33 2.3.2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm nƣớc 37 2.4 Kết luận chƣơng 38 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU 40 3.1 Mơ hình nghiên cứu 40 3.2 Phƣơng pháp ƣớc lƣợng 41 3.2.1 Mơ hình VAR 41 3.2.2 Mơ hình TVAR 42 3.3 Dữ liệu 45 3.4 Các bƣớc quy trình nghiên cứu 55 3.5 Kết luận chƣơng 64 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 65 4.1 Ƣớc lƣợng phƣơng pháp TVAR với ngƣỡng lạm phát 65 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 4.2 Ƣớc lƣợng phƣơng pháp TVAR với ngƣỡng thay đổi tỷ giá 83 4.3 Kết luận chƣơng 98 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 100 5.1 Tóm lƣợc kết nghiên cứu 100 5.2 Hạn chế nghiên cứu 101 5.3 Hƣớng nghiên cứu tƣơng lai 101 5.4 Khuyến nghị sách 102 Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo Phụ Lục Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT VAR VECM TVAR Vector Autoregression Vector Error Correction Model Threshold Vector Autoregression TVECM Threshold Vector Error Correction Model Threshold Autoregression Smooth Transition Threshold Autoregression Exponential Smooth Transition Threshold Autoregression Double Logistic Smooth Transition Threshold Autoregression TAR STAR ESTAR DLSTAR GMM WTO OECD IFS Generalized Method of Moments World Trade Organization Organisation for Economic Cooperation and Development United Nations Development Programme International Financial Statistics SBV GSO WB BIS ERPT IRP UIP State Bank of Vietnam General Statistics Office of Vietnam World Bank Bank of International Settlements Exchange Rate Pass-Through Interest Rate Parity Uncovered Interest Rate Parity CIA Covered Interest Arbitrage PPP PPI RPI Id CPI Purchasing Power Parity Producer Price Index Retail Price Index GDP Deflator Consumer Price Index UNDP Mơ Hình Vectơ Tự Hồi Quy Mơ Hình Vectơ Hiệu Chỉnh Sai Số Mơ Hình Vectơ Tự Hồi Quy Ngưỡng Mơ Hình Vectơ Hiệu Chỉnh Sai Số Ngưỡng Mơ Hình Tự Hồi Quy Ngưỡng Mơ Hình Tự Hồi Quy Ngưỡng Chuyển Tiếp Trơn Mơ Hình Tự Hồi Quy Ngưỡng Chuyển Tiếp Trơn Dạng Hàm Mũ Mơ Hình Tự Hồi Quy Ngưỡng Chuyển Tiếp Trơn Dạng Hàm Logit Kép Phương Pháp Moment Tổng Quát Tổ Chức Thương Mại Thế Giới Tổ Chức Hợp Tác Và Phát Triển Kinh Tế Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc Tổ Chức Thống Kê tài Chính Quốc Tế Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Tổng Cục Thống Kê Việt Nam Ngân Hàng Thế Giới Ngân Hàng Thanh Toán Quốc Tế Truyền Dẫn Tỷ Giá Hối Đoái Ngang Giá Lãi Suất Ngang Giá Lãi Suất Khơng Phòng Ngừa Kinh Doanh Chênh Lệch Lãi Suất Có Phòng Ngừa Ngang Giá Sức Mua Chỉ Số Giá Sản Xuất Chỉ Số Giá Bán Lẻ Chỉ Số Giảm Phát GDP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 GAP RFI NEER Inflation LCP PCP ADF PP KPSS AIC SC HQ FPE LR Lỗ Hổng Sản Lượng Lãi Suất Tái Cấp Vốn Tỷ Giá Danh Nghĩa Có Hiệu Lực Đa Phương Inflation Tỷ Lệ Lạm Phát Local Currency Pricing Định Giá Bằng Đồng Nội Tệ Producer Currency Pricing Định Giá Bằng Đồng Tiền Của Nhà Sản Xuất Augmented Dickey-Fuller Test Kiểm Định Dickey-Fuller Mở Rộng Phillips–Perron Test Kiểm Định Phillips–Perron Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Kiểm Định Kwiatkowski-PhillipsTest Schmidt-Shin Akaike Information Criterion Tiêu Chuẩn Thông Tin Akaike Schwarz Information Criterion Tiêu Chuẩn Thông Tin Schwarz Hannan-Quinn Information Criterion Tiêu Chuẩn Thông Tin HannanQuinn Final Prediction Error Tiêu Chuẩn Sai Số Dự Báo Cuối Cùng Sequential modified LR test statistic Tiêu Chuẩn Thống Kê Kiểm Định LR điều chỉnh theo Output Gap Refinancing Interest Rate Nominal Effective Exchange Rate Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 Nội dung Tỷ trọng thương mại 20 quốc gia dùng tính tốn NEER Các biến nghiên cứu Kết kiểm định tính dừng cho giai đoạn 2002-2015 Kết xác định độ trễ tối ưu cho giai đoạn 2002-2015 Kết kiểm định tính phi tuyến cho giai đoạn 2002-2015 – ngưỡng lạm phát Xác định độ trễ biến ngưỡng giai đoạn 2002-2015 - ngưỡng lạm phát Kết ước lượng cho giai đoạn 2002-2015 TVAR với ngưỡng lạm phát Hệ số truyền dẫn tỷ giá trạng thái giai đoạn 2002-2015 TVAR với ngưỡng lạm phát Hệ số truyền dẫn tỷ giá trạng thái giai đoạn 2002-2015 TVAR với ngưỡng lạm phát Hệ số truyền dẫn tỷ giá trạng thái giai đoạn 2002-2015 TVAR với ngưỡng lạm phát Kết kiểm định tính phi tuyến cho giai đoạn 2002-2015 – ngưỡng thay đổi tỷ giá Xác định độ trễ biến ngưỡng giai đoạn 2002-2015 - ngưỡng thay đổi tỷ giá Kết ước lượng cho giai đoạn 2002-2015 TVAR với ngưỡng thay đổi tỷ giá Hệ số truyền dẫn tỷ giá trạng thái giai đoạn 2002-2015 TVAR với ngưỡng thay đổi tỷ giá Hệ số truyền dẫn tỷ giá trạng thái giai đoạn 2002-2015 TVAR với ngưỡng thay đổi tỷ giá Hệ số truyền dẫn tỷ giá trạng thái giai đoạn 2002-2015 TVAR với ngưỡng thay đổi tỷ giá Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình Nội dung 2.1 Cơ chế truyền dẫn tỷ giá vào giá nội địa dựa theo nghiên cứu Hüfner Schröder (2003) 3.1 Quy trình nghiên cứu 3.2 NEER theo tháng giai đoạn 2002-2015 3.3 Thay đổi NEER (%) theo tháng giai đoạn 2002-2015 3.4 CPI theo tháng giai đoạn 2002-2015 3.5 Tỷ lệ lạm phát hàng tháng (%) giai đoạn 2002-2015 3.6 Sản lượng thực tế sản lượng tiềm giai đoạn 2002-2015 3.7 Lỗ hổng sản lượng giai đoạn 2002-2015 3.8 Lãi suất tái cấp vốn giai đoạn 2002-2015 4.1 Tỷ giá hối đoái lạm phát giai đoạn 2002-2015 4.2 Hệ số truyền dẫn tỷ giá trạng thái giai đoạn 2002–2015 TVAR với ngưỡng lạm phát 4.3 Hệ số truyền dẫn tỷ giá trạng thái giai đoạn 2002–2015 TVAR với ngưỡng lạm phát 4.4 Hệ số truyền dẫn tỷ giá trạng thái giai đoạn 2002–2015 TVAR với ngưỡng lạm phát 4.5 Kết phản ứng xung trạng thái giai đoạn 2002–2015 TVAR với ngưỡng lạm phát 4.6 Kết phản ứng xung trạng thái giai đoạn 2002–2015 TVAR với ngưỡng lạm phát 4.7 Kết phản ứng xung trạng thái giai đoạn 2002– 2015 TVAR với ngưỡng lạm phát 4.8 Kết phân rã phương sai trạng thái giai đoạn 2002–2015 TVAR với ngưỡng lạm phát 4.9 Kết phân rã phương sai trạng thái giai đoạn 2002–2015 TVAR với ngưỡng lạm phát 4.10 Kết phân rã phương sai trạng thái giai đoạn 2002–2015 TVAR với ngưỡng lạm phát 4.11 Thay đổi tỷ giá lạm phát giai đoạn 2002-2015 4.12 Hệ số truyền dẫn tỷ giá trạng thái giai đoạn 2002–2015 TVAR với ngưỡng thay đổi tỷ giá 4.13 Hệ số truyền dẫn tỷ giá trạng thái giai đoạn 2002–2015 TVAR với ngưỡng thay đổi tỷ giá 4.14 Hệ số truyền dẫn tỷ giá trạng thái giai đoạn 2002–2015 TVAR với ngưỡng thay đổi tỷ giá Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 Kết phản ứng xung trạng thái giai đoạn 2002–2015 TVAR với ngưỡng thay đổi tỷ giá Kết phản ứng xung trạng thái giai đoạn 2002–2015 TVAR với ngưỡng thay đổi tỷ giá Kết phản ứng xung trạng thái giai đoạn 2002– 2015 TVAR với ngưỡng thay đổi tỷ giá Kết phân rã phương sai trạng thái giai đoạn 2002–2015 TVAR với ngưỡng thay đổi tỷ giá Kết phân rã phương sai trạng thái giai đoạn 2002–2015 TVAR với ngưỡng thay đổi tỷ giá Kết phân rã phương sai trạng thái giai đoạn 2002–2015 TVAR với ngưỡng thay đổi tỷ giá Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 bằng bằng bằng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0.004275 0.004263 0.004250 0.004246 0.004244 0.004244 0.004245 0.004246 0.004247 0.004249 0.004249 0.004250 0.004251 0.004251 0.004252 0.004252 0.004252 0.004253 0.001220 0.001207 0.001202 0.001206 0.001214 0.001222 0.001230 0.001237 0.001242 0.001247 0.001251 0.001254 0.001256 0.001258 0.001260 0.001261 0.001262 0.001263 0.152844 0.151443 0.151062 0.151641 0.152685 0.153691 0.154678 0.155539 0.156148 0.156737 0.157240 0.157597 0.157829 0.158080 0.158311 0.158437 0.158563 0.158668 PHẢN ỨNG XUNG TRẠNG THÁI Accumulated Response of DLNEER: Period 10 11 DLNEER GAP DRFI DLCPI 0.008171 (0.00088) 0.011426 (0.00185) 0.012241 (0.00269) 0.012746 (0.00344) 0.012971 (0.00397) 0.013176 (0.00436) 0.013434 (0.00467) 0.013696 (0.00494) 0.013903 (0.00519) 0.014064 (0.00541) 0.014183 -0.002967 (0.00120) -0.003195 (0.00220) -0.002142 (0.00295) -0.001563 (0.00368) -0.001290 (0.00427) -0.000919 (0.00468) -0.000908 (0.00493) -0.000963 (0.00512) -0.001000 (0.00527) -0.001043 (0.00538) -0.001073 -0.000109 (0.00125) -0.001173 (0.00214) -0.002054 (0.00284) -0.001972 (0.00316) -0.002564 (0.00327) -0.003049 (0.00343) -0.003233 (0.00356) -0.003406 (0.00368) -0.003518 (0.00378) -0.003571 (0.00387) -0.003617 -0.002314 (0.00122) -0.004495 (0.00211) -0.003615 (0.00276) -0.003265 (0.00346) -0.002597 (0.00399) -0.002118 (0.00439) -0.001847 (0.00467) -0.001702 (0.00489) -0.001604 (0.00508) -0.001539 (0.00525) -0.001485 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (0.00560) 0.014267 (0.00576) 0.014329 (0.00589) 0.014377 (0.00600) 0.014413 (0.00609) 0.014442 (0.00616) 0.014464 (0.00622) 0.014481 (0.00626) 0.014494 (0.00630) 0.014504 (0.00633) 0.014512 (0.00635) 0.014518 (0.00637) 0.014522 (0.00639) 0.014526 (0.00640) (0.00548) -0.001086 (0.00556) -0.001094 (0.00562) -0.001101 (0.00566) -0.001106 (0.00570) -0.001110 (0.00573) -0.001114 (0.00575) -0.001117 (0.00576) -0.001119 (0.00578) -0.001121 (0.00578) -0.001122 (0.00579) -0.001123 (0.00580) -0.001124 (0.00580) -0.001124 (0.00581) (0.00394) -0.003656 (0.00399) -0.003684 (0.00404) -0.003708 (0.00407) -0.003727 (0.00410) -0.003741 (0.00412) -0.003752 (0.00414) -0.003761 (0.00416) -0.003767 (0.00417) -0.003772 (0.00418) -0.003775 (0.00418) -0.003778 (0.00419) -0.003780 (0.00419) -0.003782 (0.00420) (0.00539) -0.001438 (0.00552) -0.001399 (0.00562) -0.001368 (0.00570) -0.001345 (0.00576) -0.001327 (0.00581) -0.001313 (0.00585) -0.001303 (0.00589) -0.001295 (0.00591) -0.001289 (0.00593) -0.001285 (0.00595) -0.001281 (0.00597) -0.001279 (0.00598) -0.001276 (0.00598) DLNEER GAP DRFI DLCPI -0.017810 (0.00723) -0.036786 (0.01269) -0.046013 (0.01809) -0.050375 (0.02325) -0.050730 (0.02705) -0.050240 (0.02946) -0.050010 (0.03076) -0.050106 (0.03159) -0.050418 (0.03227) -0.050795 (0.03292) -0.051109 (0.03353) -0.051336 0.049047 (0.00529) 0.066593 (0.01119) 0.079121 (0.01644) 0.084038 (0.02201) 0.083839 (0.02649) 0.082615 (0.02918) 0.082011 (0.03036) 0.081675 (0.03068) 0.081664 (0.03058) 0.081825 (0.03042) 0.081955 (0.03035) 0.082034 -0.005235 (0.00746) -0.006707 (0.01280) -0.015811 (0.01782) -0.020404 (0.02057) -0.021015 (0.02178) -0.021001 (0.02228) -0.020514 (0.02226) -0.019843 (0.02228) -0.019492 (0.02238) -0.019321 (0.02249) -0.019210 (0.02260) -0.019152 0.003661 (0.00747) 0.018648 (0.01278) 0.026110 (0.01734) 0.029773 (0.02230) 0.029223 (0.02594) 0.027771 (0.02842) 0.026548 (0.02975) 0.025740 (0.03040) 0.025344 (0.03072) 0.025190 (0.03099) 0.025112 (0.03129) 0.025051 Accumulated Response of GAP: Period 10 11 12 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (0.03406) -0.051493 (0.03448) -0.051599 (0.03481) -0.051676 (0.03506) -0.051734 (0.03524) -0.051780 (0.03539) -0.051816 (0.03550) -0.051845 (0.03558) -0.051867 (0.03565) -0.051884 (0.03570) -0.051897 (0.03574) -0.051907 (0.03577) -0.051915 (0.03580) (0.03036) 0.082080 (0.03040) 0.082098 (0.03046) 0.082105 (0.03051) 0.082111 (0.03053) 0.082116 (0.03055) 0.082122 (0.03056) 0.082127 (0.03057) 0.082131 (0.03057) 0.082134 (0.03058) 0.082136 (0.03058) 0.082138 (0.03058) 0.082139 (0.03059) (0.02271) -0.019109 (0.02279) -0.019065 (0.02285) -0.019027 (0.02289) -0.018996 (0.02293) -0.018971 (0.02295) -0.018952 (0.02298) -0.018938 (0.02299) -0.018927 (0.02301) -0.018919 (0.02302) -0.018913 (0.02302) -0.018909 (0.02303) -0.018905 (0.02303) (0.03160) 0.024992 (0.03188) 0.024932 (0.03211) 0.024879 (0.03229) 0.024837 (0.03242) 0.024805 (0.03251) 0.024782 (0.03258) 0.024765 (0.03264) 0.024752 (0.03268) 0.024742 (0.03271) 0.024735 (0.03274) 0.024729 (0.03276) 0.024724 (0.03278) DLNEER GAP DRFI DLCPI -7.88E-06 (9.0E-05) -2.16E-06 (0.00014) -4.41E-05 (0.00017) -1.68E-05 (0.00020) 5.04E-05 (0.00021) 0.000107 (0.00023) 0.000153 (0.00025) 0.000188 (0.00027) 0.000211 (0.00028) 0.000227 (0.00030) 0.000239 (0.00031) 0.000249 (0.00032) 0.000256 -6.30E-05 (9.0E-05) -0.000162 (0.00014) -1.08E-05 (0.00016) 1.98E-05 (0.00019) -3.00E-05 (0.00022) -4.34E-05 (0.00024) -6.01E-05 (0.00025) -7.62E-05 (0.00027) -8.08E-05 (0.00028) -8.27E-05 (0.00029) -8.46E-05 (0.00030) -8.55E-05 (0.00031) -8.64E-05 0.000590 (6.4E-05) 0.000621 (0.00011) 0.000410 (0.00015) 0.000390 (0.00016) 0.000357 (0.00016) 0.000314 (0.00018) 0.000306 (0.00019) 0.000299 (0.00020) 0.000289 (0.00020) 0.000282 (0.00021) 0.000277 (0.00021) 0.000271 (0.00022) 0.000268 0.000153 (8.8E-05) 0.000282 (0.00013) 0.000505 (0.00014) 0.000606 (0.00017) 0.000647 (0.00019) 0.000673 (0.00021) 0.000687 (0.00023) 0.000696 (0.00025) 0.000707 (0.00026) 0.000717 (0.00027) 0.000725 (0.00028) 0.000732 (0.00029) 0.000737 Accumulated Response of DRFI: Period 10 11 12 13 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (0.00033) 0.000262 (0.00034) 0.000266 (0.00035) 0.000270 (0.00035) 0.000272 (0.00036) 0.000274 (0.00036) 0.000276 (0.00036) 0.000277 (0.00037) 0.000278 (0.00037) 0.000279 (0.00037) 0.000279 (0.00037) 0.000280 (0.00037) (0.00031) -8.74E-05 (0.00032) -8.82E-05 (0.00032) -8.88E-05 (0.00032) -8.93E-05 (0.00032) -8.96E-05 (0.00033) -8.99E-05 (0.00033) -9.01E-05 (0.00033) -9.02E-05 (0.00033) -9.03E-05 (0.00033) -9.04E-05 (0.00033) -9.05E-05 (0.00033) (0.00022) 0.000265 (0.00023) 0.000263 (0.00023) 0.000261 (0.00023) 0.000260 (0.00023) 0.000259 (0.00023) 0.000258 (0.00024) 0.000257 (0.00024) 0.000257 (0.00024) 0.000257 (0.00024) 0.000256 (0.00024) 0.000256 (0.00024) (0.00030) 0.000741 (0.00030) 0.000743 (0.00031) 0.000745 (0.00031) 0.000747 (0.00032) 0.000748 (0.00032) 0.000749 (0.00032) 0.000750 (0.00033) 0.000750 (0.00033) 0.000751 (0.00033) 0.000751 (0.00033) 0.000751 (0.00033) DLNEER GAP DRFI DLCPI -0.002013 (0.00106) -0.001000 (0.00187) -3.86E-05 (0.00276) 0.001331 (0.00367) 0.002767 (0.00446) 0.003902 (0.00513) 0.004696 (0.00569) 0.005284 (0.00616) 0.005702 (0.00658) 0.006009 (0.00694) 0.006249 (0.00726) 0.006436 (0.00754) 0.006582 (0.00777) 0.006696 0.000531 (0.00108) -0.000414 (0.00187) -0.000707 (0.00272) -0.000757 (0.00366) -0.001640 (0.00451) -0.002073 (0.00521) -0.002280 (0.00577) -0.002449 (0.00620) -0.002523 (0.00653) -0.002555 (0.00679) -0.002589 (0.00700) -0.002618 (0.00716) -0.002640 (0.00730) -0.002660 0.001839 (0.00107) 0.002446 (0.00178) 0.000143 (0.00264) -0.000720 (0.00322) -0.000971 (0.00369) -0.001454 (0.00406) -0.001709 (0.00432) -0.001875 (0.00456) -0.002073 (0.00476) -0.002230 (0.00493) -0.002348 (0.00507) -0.002446 (0.00518) -0.002520 (0.00527) -0.002574 0.007108 (0.00077) 0.009359 (0.00151) 0.011963 (0.00225) 0.013183 (0.00319) 0.013732 (0.00396) 0.014116 (0.00466) 0.014456 (0.00522) 0.014730 (0.00567) 0.014980 (0.00604) 0.015190 (0.00635) 0.015350 (0.00662) 0.015471 (0.00684) 0.015562 (0.00703) 0.015630 Accumulated Response of DLCPI: Period 10 11 12 13 14 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 (0.00797) 0.006784 (0.00813) 0.006852 (0.00826) 0.006903 (0.00837) 0.006943 (0.00846) 0.006973 (0.00853) 0.006996 (0.00859) 0.007014 (0.00864) 0.007027 (0.00868) 0.007038 (0.00871) 0.007046 (0.00873) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (0.00740) -0.002676 (0.00749) -0.002688 (0.00755) -0.002696 (0.00760) -0.002703 (0.00764) -0.002708 (0.00767) -0.002712 (0.00769) -0.002715 (0.00771) -0.002717 (0.00772) -0.002719 (0.00773) -0.002720 (0.00774) (0.00535) -0.002616 (0.00541) -0.002648 (0.00546) -0.002672 (0.00549) -0.002691 (0.00552) -0.002706 (0.00555) -0.002717 (0.00557) -0.002726 (0.00558) -0.002732 (0.00560) -0.002738 (0.00561) -0.002741 (0.00561) (0.00719) 0.015681 (0.00732) 0.015721 (0.00743) 0.015752 (0.00751) 0.015775 (0.00758) 0.015793 (0.00764) 0.015808 (0.00768) 0.015818 (0.00772) 0.015827 (0.00775) 0.015833 (0.00777) 0.015838 (0.00779) Generalized Impulse Standard Errors: Analytic TÍNH TỐN HỆ SỐ TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ 10 11 12 13 14 15 16 17 DLNEER 0.008171 0.011426 0.012241 0.012746 0.012971 0.013176 0.013434 0.013696 0.013903 0.014064 0.014183 0.014267 0.014329 0.014377 0.014413 0.014442 0.014464 DLCPI -0.002013 -0.001000 -0.000039 0.001331 0.002767 0.003902 0.004696 0.005284 0.005702 0.006009 0.006249 0.006436 0.006582 0.006696 0.006784 0.006852 0.006903 Hệ số truyền dẫn -0.122497 -0.050792 -0.001883 0.063357 0.130316 0.182013 0.216445 0.240641 0.257252 0.269148 0.278414 0.285676 0.291355 0.295773 0.299184 0.301797 0.303749 Độ Lệch Chuẩn Của DLNEER 0.008262 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 18 19 20 21 22 23 24 0.014481 0.014494 0.014504 0.014512 0.014518 0.014522 0.014526 0.006943 0.006973 0.006996 0.007014 0.007027 0.007038 0.007046 0.305281 0.306425 0.307300 0.307983 0.308472 0.308901 0.309198 PHỤ LỤC 11: PHÂN RÃ PHƢƠNG SAI VỚI NGƢỠNG THAY ĐỔI TỶ GIÁ PHÂN RÃ PHƢƠNG SAI TRẠNG THÁI Variance Decomposition of DLNEER: Period 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 S.E DLNEER GAP DRFI DLCPI 0.005463 0.005815 0.006360 0.006769 0.006884 0.006979 0.006987 0.007001 0.007009 0.007016 0.007020 0.007021 0.007022 0.007022 0.007022 0.007023 0.007023 0.007023 0.007023 0.007023 0.007023 0.007023 0.007023 0.007023 100.0000 88.86804 79.80783 73.49464 71.08611 70.95840 70.87730 70.87960 70.70737 70.58327 70.52451 70.50789 70.51028 70.50974 70.50754 70.50466 70.50303 70.50254 70.50248 70.50251 70.50246 70.50240 70.50236 70.50235 0.000000 1.924666 1.787721 1.877460 1.831197 1.795179 1.912132 1.963365 2.015333 2.025065 2.027062 2.026342 2.026231 2.027253 2.027770 2.028050 2.028058 2.028033 2.028039 2.028056 2.028077 2.028085 2.028087 2.028086 0.000000 1.654082 2.385339 2.725495 2.861880 2.851665 2.847464 2.837660 2.840003 2.842414 2.843169 2.843270 2.842818 2.842777 2.842832 2.842940 2.842997 2.843007 2.843004 2.843000 2.843000 2.843002 2.843003 2.843004 0.000000 7.553215 16.01911 21.90241 24.22081 24.39476 24.36311 24.31938 24.43730 24.54925 24.60526 24.62250 24.62067 24.62023 24.62186 24.62435 24.62591 24.62642 24.62648 24.62644 24.62646 24.62651 24.62655 24.62656 S.E DLNEER GAP DRFI DLCPI 0.040974 0.048458 0.049949 0.050998 0.051241 0.051409 0.080068 5.012136 5.306632 5.790354 5.792577 5.896700 99.91993 83.94019 83.97708 83.38170 83.39724 83.30713 0.000000 10.45469 9.848933 9.903430 9.884927 9.846578 0.000000 0.592978 0.867353 0.924519 0.925253 0.949588 Variance Decomposition of GAP: Period Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0.051451 0.051480 0.051486 0.051490 0.051491 0.051492 0.051492 0.051492 0.051492 0.051492 0.051492 0.051492 0.051492 0.051492 0.051492 0.051492 0.051492 0.051492 5.889441 5.920892 5.919653 5.926569 5.926420 5.927188 5.927246 5.927264 5.927322 5.927319 5.927330 5.927330 5.927330 5.927332 5.927332 5.927333 5.927333 5.927333 83.30566 83.27593 83.27595 83.26986 83.26958 83.26862 83.26827 83.26815 83.26806 83.26806 83.26805 83.26805 83.26805 83.26804 83.26804 83.26804 83.26804 83.26804 9.843945 9.836308 9.836596 9.835814 9.836167 9.836195 9.836275 9.836291 9.836294 9.836292 9.836290 9.836287 9.836286 9.836286 9.836285 9.836285 9.836285 9.836285 0.960957 0.966869 0.967805 0.967754 0.967837 0.967998 0.968214 0.968298 0.968325 0.968325 0.968327 0.968333 0.968339 0.968342 0.968343 0.968343 0.968343 0.968343 S.E DLNEER GAP DRFI DLCPI 0.000492 0.000520 0.000543 0.000546 0.000550 0.000553 0.000555 0.000556 0.000556 0.000556 0.000556 0.000556 0.000556 0.000556 0.000556 0.000556 0.000556 0.000556 0.000556 0.000556 0.000556 0.000556 0.000556 0.000556 6.938205 6.349598 12.82378 12.70843 13.24508 13.23213 13.16438 13.29373 13.30788 13.34880 13.34784 13.34672 13.34645 13.34634 13.34777 13.34812 13.34834 13.34829 13.34825 13.34826 13.34827 13.34829 13.34830 13.34830 6.569252 5.944689 5.940180 6.555300 6.660964 6.758999 6.744906 6.724584 6.722567 6.721362 6.724504 6.724681 6.724328 6.723919 6.723710 6.723783 6.723842 6.723884 6.723884 6.723875 6.723870 6.723869 6.723871 6.723871 86.49254 79.44123 72.90619 72.27334 71.20319 70.38700 70.04461 69.77897 69.74148 69.70683 69.69652 69.68426 69.67433 69.67022 69.66801 69.66760 69.66726 69.66701 69.66681 69.66668 69.66663 69.66661 69.66661 69.66660 0.000000 8.264481 8.329847 8.462931 8.890772 9.621862 10.04610 10.20272 10.22807 10.22301 10.23114 10.24434 10.25489 10.25952 10.26051 10.26050 10.26055 10.26082 10.26106 10.26119 10.26123 10.26123 10.26123 10.26123 S.E DLNEER GAP DRFI DLCPI 0.005814 0.007208 0.007672 0.007823 9.842477 14.99474 20.05997 20.79726 4.217288 4.287509 6.410963 8.240979 13.19340 9.309381 8.357812 8.043859 72.74684 71.40837 65.17125 62.91790 Variance Decomposition of DRFI: Period 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Variance Decomposition of DLCPI: Period Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0.007953 0.008063 0.008129 0.008162 0.008171 0.008175 0.008176 0.008178 0.008180 0.008181 0.008181 0.008181 0.008181 0.008181 0.008181 0.008181 0.008181 0.008181 0.008181 0.008181 20.51578 19.98508 19.78459 19.87332 19.96826 20.02684 20.03140 20.02271 20.01722 20.01691 20.01892 20.02014 20.02044 20.02027 20.02012 20.02009 20.02012 20.02016 20.02017 20.02017 9.108625 9.383408 9.369127 9.315493 9.293683 9.291029 9.293536 9.292821 9.290591 9.288911 9.288318 9.288415 9.288603 9.288687 9.288676 9.288642 9.288623 9.288620 9.288622 9.288624 7.835647 7.695174 7.619149 7.576388 7.560571 7.554805 7.553662 7.553069 7.552456 7.551963 7.551633 7.551485 7.551417 7.551382 7.551358 7.551341 7.551332 7.551328 7.551326 7.551325 62.53994 62.93634 63.22714 63.23480 63.17749 63.12733 63.12140 63.13140 63.13973 63.14222 63.14113 63.13996 63.13954 63.13966 63.13985 63.13993 63.13992 63.13989 63.13988 63.13988 Cholesky Ordering: DLNEER GAP DRFI DLCPI PHÂN RÃ PHƢƠNG SAI TRẠNG THÁI Variance Decomposition of DLNEER: Period 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 S.E DLNEER GAP DRFI DLCPI 0.003547 0.003738 0.003801 0.003854 0.003857 0.003866 0.003867 0.003869 0.003870 0.003870 0.003871 0.003871 0.003871 0.003872 0.003872 0.003872 0.003872 0.003872 0.003872 0.003872 0.003872 0.003872 0.003872 100.0000 91.89061 88.84891 86.80308 86.65369 86.27899 86.21823 86.14929 86.11211 86.08476 86.06557 86.05240 86.04327 86.03708 86.03286 86.02999 86.02804 86.02672 86.02581 86.02520 86.02477 86.02449 86.02429 0.000000 2.987322 4.477225 4.536665 4.530520 4.592651 4.626989 4.672267 4.708587 4.736367 4.756376 4.770049 4.779430 4.785747 4.790022 4.792911 4.794870 4.796202 4.797110 4.797730 4.798153 4.798442 4.798640 0.000000 4.208295 4.810291 4.683649 4.678517 4.753535 4.752276 4.754305 4.752248 4.750735 4.749901 4.749479 4.749289 4.749196 4.749142 4.749107 4.749081 4.749061 4.749047 4.749037 4.749030 4.749025 4.749021 0.000000 0.913770 1.863579 3.976609 4.137270 4.374826 4.402502 4.424134 4.427060 4.428140 4.428151 4.428076 4.428011 4.427981 4.427979 4.427989 4.428004 4.428018 4.428029 4.428037 4.428042 4.428046 4.428049 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 24 0.003872 86.02415 4.798776 4.749019 4.428051 S.E DLNEER GAP DRFI DLCPI 0.039559 0.042574 0.045860 0.047072 0.047931 0.048404 0.048717 0.048923 0.049061 0.049154 0.049218 0.049262 0.049291 0.049312 0.049326 0.049335 0.049342 0.049346 0.049349 0.049352 0.049353 0.049354 0.049355 0.049355 1.717744 2.637222 2.683560 2.564718 2.606702 2.567674 2.550896 2.533931 2.522498 2.514190 2.508379 2.504348 2.501570 2.499668 2.498366 2.497477 2.496870 2.496455 2.496172 2.495979 2.495846 2.495756 2.495694 2.495652 98.28226 90.80349 91.10092 89.88239 89.82990 89.77331 89.76421 89.75604 89.75424 89.75474 89.75619 89.75761 89.75885 89.75980 89.76049 89.76098 89.76132 89.76155 89.76171 89.76181 89.76188 89.76193 89.76197 89.76199 0.000000 0.436673 0.645006 2.131357 2.195062 2.376041 2.401701 2.429793 2.437486 2.441808 2.443774 2.444933 2.445703 2.446223 2.446601 2.446870 2.447063 2.447198 2.447293 2.447359 2.447404 2.447435 2.447456 2.447470 0.000000 6.122610 5.570515 5.421536 5.368334 5.282980 5.283189 5.280232 5.285781 5.289259 5.291659 5.293105 5.293878 5.294310 5.294539 5.294671 5.294749 5.294798 5.294830 5.294852 5.294866 5.294877 5.294884 5.294889 S.E DLNEER GAP DRFI DLCPI 0.000229 0.000238 0.000241 0.000242 0.000242 0.000242 0.000242 0.000243 0.000243 0.000243 0.000243 0.000243 0.000243 0.000243 0.000243 0.000243 0.000243 0.000243 0.000243 0.000243 0.000243 5.331577 8.358848 9.618356 9.638989 9.615000 9.598643 9.587710 9.580682 9.575902 9.572442 9.570003 9.568307 9.567146 9.566355 9.565818 9.565453 9.565205 9.565035 9.564920 9.564841 9.564787 1.069371 1.043626 1.385887 1.454323 1.517047 1.585448 1.653131 1.710811 1.754601 1.787132 1.810282 1.826445 1.837531 1.845092 1.850234 1.853731 1.856110 1.857730 1.858835 1.859590 1.860106 93.59905 90.31091 88.31087 87.99751 87.70866 87.55792 87.45997 87.39420 87.34902 87.31728 87.29533 87.28019 87.26985 87.26279 87.25798 87.25471 87.25248 87.25095 87.24991 87.24920 87.24871 0.000000 0.286616 0.684884 0.909178 1.159289 1.257988 1.299189 1.314308 1.320475 1.323148 1.324385 1.325061 1.325477 1.325761 1.325963 1.326107 1.326210 1.326283 1.326335 1.326370 1.326395 Variance Decomposition of GAP: Period 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Variance Decomposition of DRFI: Period 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 22 23 24 0.000243 0.000243 0.000243 9.564750 9.564724 9.564707 1.860458 1.860699 1.860864 87.24838 87.24815 87.24800 1.326412 1.326423 1.326431 S.E DLNEER GAP DRFI DLCPI 0.003864 0.004436 0.004648 0.004762 0.004815 0.004854 0.004879 0.004897 0.004910 0.004918 0.004924 0.004928 0.004931 0.004933 0.004934 0.004935 0.004936 0.004936 0.004936 0.004936 0.004937 0.004937 0.004937 0.004937 5.195177 4.452483 4.406672 4.199077 4.184322 4.135682 4.100875 4.071383 4.050861 4.036763 4.027314 4.021021 4.016798 4.013946 4.012009 4.010688 4.009786 4.009169 4.008746 4.008457 4.008260 4.008124 4.008032 4.007969 0.658016 1.051429 2.003528 3.911050 5.107831 6.252000 7.100327 7.732869 8.168540 8.466215 8.667861 8.804023 8.896057 8.958333 9.000610 9.029372 9.048979 9.062362 9.071505 9.077755 9.082029 9.084951 9.086949 9.088316 22.78466 22.22025 21.33137 20.83299 20.46266 20.14645 19.93972 19.79433 19.70151 19.64075 19.60108 19.57459 19.55675 19.54465 19.53638 19.53073 19.52686 19.52420 19.52239 19.52114 19.52029 19.51971 19.51931 19.51904 71.36215 72.27584 72.25843 71.05689 70.24518 69.46587 68.85908 68.40142 68.07909 67.85628 67.70375 67.60037 67.53040 67.48308 67.45100 67.42921 67.41438 67.40427 67.39736 67.39264 67.38942 67.38721 67.38571 67.38467 Variance Decomposition of DLCPI: Period 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Cholesky Ordering: DLNEER GAP DRFI DLCPI PHÂN RÃ PHƢƠNG SAI TRẠNG THÁI Variance Decomposition of DLNEER: Period S.E DLNEER GAP DRFI DLCPI 10 11 12 0.008171 0.008966 0.009259 0.009324 0.009399 0.009450 0.009465 0.009475 0.009480 0.009482 0.009484 0.009484 100.0000 96.22559 91.01808 90.03744 88.66256 87.75396 87.54820 87.45113 87.40570 87.38928 87.37827 87.37022 0.000000 1.303900 3.670455 4.387013 4.481344 4.689015 4.688205 4.680943 4.677874 4.675748 4.674545 4.674109 0.000000 1.018295 1.527991 1.546983 1.861098 2.046111 2.071485 2.097622 2.107675 2.109291 2.110711 2.111746 0.000000 1.452211 3.783474 4.028563 4.995002 5.510915 5.692111 5.770310 5.808755 5.825679 5.836478 5.843929 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Variance Decomposition of GAP: Period 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Variance Decomposition of DRFI: Period 10 0.009485 0.009485 0.009485 0.009486 0.009486 0.009486 0.009486 0.009486 0.009486 0.009486 0.009486 0.009486 87.36531 87.36219 87.36028 87.35919 87.35857 87.35821 87.35800 87.35788 87.35781 87.35776 87.35774 87.35772 4.673865 4.673707 4.673618 4.673558 4.673520 4.673497 4.673483 4.673476 4.673471 4.673468 4.673467 4.673466 2.112282 2.112685 2.112951 2.113096 2.113181 2.113230 2.113258 2.113274 2.113284 2.113290 2.113293 2.113295 5.848544 5.851418 5.853156 5.854152 5.854725 5.855059 5.855254 5.855369 5.855437 5.855477 5.855501 5.855515 S.E DLNEER GAP DRFI DLCPI 0.049047 0.054907 0.057648 0.058210 0.058219 0.058249 0.058270 0.058285 0.058291 0.058293 0.058294 0.058295 0.058295 0.058296 0.058296 0.058296 0.058296 0.058296 0.058296 0.058296 0.058296 0.058296 0.058296 0.058296 13.18581 22.46573 22.94185 23.06214 23.05924 23.04222 23.02699 23.01544 23.01417 23.01646 23.01832 23.01931 23.01975 23.01991 23.01998 23.02001 23.02004 23.02005 23.02006 23.02007 23.02007 23.02008 23.02008 23.02008 86.81419 73.61112 69.69711 68.73383 68.71774 68.68308 68.64221 68.61163 68.59984 68.59422 68.59110 68.58954 68.58871 68.58821 68.58791 68.58772 68.58761 68.58754 68.58750 68.58748 68.58747 68.58746 68.58745 68.58745 0.000000 0.004261 1.981409 2.477326 2.489585 2.487371 2.490924 2.501216 2.504030 2.504681 2.504918 2.504950 2.504965 2.504994 2.505017 2.505034 2.505046 2.505053 2.505056 2.505058 2.505059 2.505060 2.505060 2.505061 0.000000 3.918893 5.379625 5.726696 5.733430 5.787330 5.839875 5.871715 5.881957 5.884636 5.885661 5.886195 5.886574 5.886880 5.887095 5.887229 5.887308 5.887353 5.887378 5.887392 5.887400 5.887405 5.887408 5.887410 S.E DLNEER GAP DRFI DLCPI 0.000590 0.000614 0.000721 0.000734 0.000742 0.000747 0.000750 0.000751 0.000752 0.000752 0.017840 0.025142 0.355962 0.482300 1.291805 1.852844 2.212101 2.425086 2.515071 2.557996 1.434264 4.215851 7.169718 7.279361 7.256486 7.158591 7.119419 7.098820 7.087660 7.083127 98.54790 91.02258 73.32620 70.89730 69.58798 68.86414 68.49651 68.28498 68.16555 68.09719 0.000000 4.736431 19.14812 21.34104 21.86373 22.12443 22.17197 22.19111 22.23172 22.26168 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Variance Decomposition of DLCPI: Period 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0.000752 0.000752 0.000752 0.000752 0.000753 0.000753 0.000753 0.000753 0.000753 0.000753 0.000753 0.000753 0.000753 0.000753 2.582503 2.596503 2.605164 2.610700 2.614063 2.616061 2.617239 2.617923 2.618322 2.618555 2.618693 2.618774 2.618822 2.618851 7.079669 7.077804 7.076658 7.075867 7.075398 7.075128 7.074968 7.074875 7.074822 7.074790 7.074772 7.074761 7.074754 7.074750 68.05642 68.03118 68.01632 68.00761 68.00245 67.99943 67.99766 67.99662 67.99600 67.99564 67.99543 67.99530 67.99523 67.99518 22.28141 22.29451 22.30186 22.30583 22.30809 22.30938 22.31013 22.31058 22.31085 22.31101 22.31111 22.31117 22.31120 22.31122 S.E DLNEER GAP DRFI DLCPI 0.007108 0.007672 0.008894 0.009258 0.009445 0.009567 0.009627 0.009660 0.009682 0.009695 0.009703 0.009707 0.009710 0.009712 0.009713 0.009713 0.009714 0.009714 0.009714 0.009714 0.009714 0.009714 0.009714 0.009714 8.022057 8.629053 7.591408 9.192462 11.14429 12.27104 12.79867 13.08044 13.20893 13.27351 13.31335 13.33772 13.35275 13.36213 13.36773 13.37100 13.37291 13.37402 13.37467 13.37506 13.37528 13.37542 13.37550 13.37554 0.091626 0.729322 0.547355 0.773366 0.911422 0.888973 0.886291 0.882518 0.886064 0.891578 0.893510 0.894576 0.895205 0.895458 0.895604 0.895704 0.895764 0.895801 0.895825 0.895838 0.895846 0.895851 0.895853 0.895855 6.409528 6.016537 11.16356 11.03533 10.69080 10.66634 10.59345 10.54605 10.53461 10.52807 10.52392 10.52254 10.52153 10.52075 10.52031 10.52004 10.51988 10.51978 10.51973 10.51970 10.51968 10.51967 10.51966 10.51966 85.47679 84.62509 80.69768 78.99884 77.25348 76.17365 75.72159 75.49098 75.37040 75.30685 75.26922 75.24517 75.23051 75.22166 75.21635 75.21325 75.21145 75.21039 75.20977 75.20941 75.20919 75.20906 75.20899 75.20894 Cholesky Ordering: DLNEER GAP DRFI DLCPI Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 PHỤ LỤC 12: KIỂM ĐỊNH TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA TỪNG TRẠNG THÁI TRONG ƢỚC LƢỢNG TVAR VỚI NGƢỠNG LẠM PHÁT Trạng thái Trạng thái Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Trạng thái PHỤ LỤC 13: KIỂM ĐỊNH TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA TỪNG TRẠNG THÁI TRONG ƢỚC LƢỢNG TVAR VỚI NGƢỠNG THAY ĐỔI TỶ GIÁ Trạng thái Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Trạng thái Trạng thái Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ... (pricing-to-market) H nh vi nhiều công ty chọn lựa với t n th t tạm thời không thị phần vào tay đối thủ cạnh tranh Khi h p thụ phần thay đổi t giá việc thay đổi biên lợi nhuận, truyền dẫn t giá khơng h n t n... trình bày mơ h nh Khơng giống thị trường cạnh tranh h n h o với cơng ty người chấp nhận giá, công ty thường nhận thấy h có sức mạnh thị trường h thi t lập mức giá Sức mạnh thị trường phụ thuộc... định t t nhà kinh doanh chênh lệch giá nắm b t toàn thơng tin giá h ng h a giới cách hoàn h o Tuy nhiên, thực t , lúc nhà kinh doanh chênh lệch giá nắm b t đầy đủ xác t n thơng tin giá h ng h a
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát tại Việt Nam, nghiên cứu truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát tại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn