QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ VỚI VIỆC ÁP DỤNG THUẾ QUAN ƯU ĐÃI CỦA VIỆT NAM TRONG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN

224 14 0
  • Loading ...
1/224 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 06:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH    NGUYỄN HỒNG TUẤN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ VỚI VIỆC ÁP DỤNG THUẾ QUAN ƯU ĐÃI CỦA VIỆT NAM TRONG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ HÀ NỘI –2017 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH    NGUYỄN HOÀNG TUẤN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ VỚI VIỆC ÁP DỤNG THUẾ QUAN ƯU ĐÃI CỦA VIỆT NAM TRONG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 62.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.,TS.Lý Phương Duyên PGS.,TS.Hoàng Văn Bằng HÀ NỘI –2017 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Hoàng Tuấn Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ii MỤC LỤC TRANG Mục lục ii Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt tiếng Anh viii Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt tiếng Việt xi Danh mục bảng xii Danh mục hình vẽ, sơ đồ, đồ thị xiii MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 10 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI 10 1.1.1 Nhóm cơng trình nghiên cứu quy tắc xuất xứ hàng hố 10 1.1.2 Nhóm cơng trình nghiên cứu liên quan đến thuế quan 15 cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM 1.2.1 Nhóm cơng trình nghiên cứu trực tiếp quy tắc xuất 16 17 xứ hàng hố 1.2.2 Nhóm cơng trình nghiên cứu liên quan đến thuế quan 19 cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 1.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN 21 QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.3.1 Những khoảng trống nghiên cứu 21 1.3.2 Những kết nghiên cứu mà Luận án kế thừa tiếp 23 tục phát triển 1.4 CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 24 Kết luận chương 26 Chương 2: QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ VÀ THUẾ QUAN ƯU ĐÃI Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 27 iii 2.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG 27 HOÁ 2.1.1 Khái niệm xuất xứ hàng hoá quy tắc xuất xứ hàng hoá 27 2.1.2 Những nội dung quy tắc xuất xứ hàng hoá 33 2.1.3 Vai trò quy tắc xuất xứ hàng hố 46 2.2 54 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THUẾ QUAN VÀ THUẾ QUAN ƯU ĐÃI 2.2.1 Khái niệm thuế quan 54 2.2.2 Khái quát thuế quan ưu đãi 57 2.3 59 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ TRONG ÁP DỤNG THUẾ QUAN ƯU ĐÃI 2.3.1 Các quy định luật quốc tế điều chỉnh chung xuất xứ 59 hàng hóa 2.3.2 Hệ thống quy định sách liên quan đến hoạt 61 động thương mại đầu tư 2.3.3 Nguồn nhân lực, sở vật chất phối hợp 62 quan quản lý nhà nước liên quan 2.3.4 Nhân tố thuộc thân doanh nghiệp 64 2.4 67 TÁC ĐỘNG CỦA QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ VÀ THUẾ QUAN ƯU ĐÃI ĐẾN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 2.5 KINH NGHIỆM THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ 73 TRONG ÁP DỤNG THUẾ QUAN ƯU ĐÃI CỦA CÁC NƯỚC VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 2.5.1 Kinh nghiệm nước ASEAN-4 (Singapore, Malaysia, Thái Lan Indonesia) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 73 iv 2.5.2 Kinh nghiệm Nhật Bản 79 2.5.3 Kinh nghiệm Hàn Quốc 81 2.5.4 Bài học kinh nghiệm rút cho việc thực quy tắc 83 xuất xứ áp dụng thuế quan ưu đãi Việt Nam Kết luận chương Chương 3: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT 86 87 XỨ HÀNG HOÁ VỚI VIỆC ÁP DỤNG THUẾ QUAN ƯU ĐÃI CỦA VIỆT NAM TRONG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 3.1 KHÁI QUÁT VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 87 VÀ THUẾ QUAN ƯU ĐÃI TRONG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 3.1.1 Khái quát cộng đồng kinh tế ASEAN chiến lược 87 phát triển cộng đồng kinh tế ASEAN 3.1.2 Thuế quan ưu đãi ASEAN 92 3.2 99 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ TRONG ASEAN 3.2.1 Xác định xuất xứ hàng hoá ASEAN 99 3.2.2 Chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN 104 3.3 106 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ VỚI VIỆC ÁP DỤNG THUẾ QUAN ƯU ĐÃI TẠI VIỆT NAM 3.3.1 Thực trạng xây dựng văn quy phạm pháp luật thực 106 quy tắc xuất xứ hàng hố ASEAN 3.3.2 Thực trạng áp dụng tiêu chí xuất xứ hàng hoá theo biểu 109 thuế quan ưu đãi đặc biệt Việt Nam AEC 3.3.3 Thực trạng thực thi quy tắc xuất xứ hàng hoá ASEAN Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 114 v áp dụng thuế quan ưu đãi quan nhà nước Việt Nam 3.3.4 Thực trạng thực thi quy tắc xuất xứ hàng hoá ASEAN 119 áp dụng thuế quan ưu đãi doanh nghiệp 3.4 TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN QUY TẮC 121 XUẤT XỨ HÀNG HOÁ ASEAN VỚI VIỆC ÁP DỤNG THUẾ QUAN ƯU ĐÃI TRONG TRAO ĐỔI THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN AEC 3.4.1 Đánh giá tác động nhân tố ảnh hưởng đến trao đổi 121 thương mại Việt Nam nước thành viên AEC qua áp dụng mơ hình trọng lực 3.4.2 Thực tiễn tác động việc áp dụng thuế quan ưu đãi quy 126 tắc xuất xứ hàng hoá thương mại Việt Nam AEC 3.5 NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, HẠN CHẾ VÀ 137 NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ KHI THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ VỚI VIỆC ÁP DỤNG THUẾ QUAN ƯU ĐÃI TRONG AEC CỦA VIỆT NAM 3.5.1 Những kết đạt 137 3.5.2 Những hạn chế nguyên nhân 142 Kết luận chương 155 Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN TỐT QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA VỚI VIỆC ÁP DỤNG THUẾ QUAN ƯU ĐÃI CỦA VIỆT NAM TRONG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 157 vi 4.1 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH 157 THƯƠNG MẠI TỰ DO VÀ CÁC QUY ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRÊN THẾ GIỚI TÁC ĐỘNG TỚI VIỆT NAM 4.1.1 Xu hướng phát triển hiệp định thương mại tự 157 tác động tới Việt Nam 4.1.2 Xu hướng xây dựng áp dụng quy định xuất xứ 162 hàng hóa giới 4.2 GIẢI PHÁP VỀ PHÍA NHÀ NƯỚC 4.2.1 Tạo dựng khn khổ pháp lý xuất xứ hàng hố hồn chỉnh 163 163 sở tảng quy định xuất xứ AEC 4.2.2 Đẩy mạnh việc hỗ trợ, phối hợp trao đổi thông tin kiến 169 thức thuế quan xuất xứ hàng hoá AEC quan nhà nước doanh nghiệp 4.2.3 Thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, ngành nghề sản xuất 172 nhằm đáp ứng tiêu chí xuất xứ hàng hố AEC 4.2.4 Tăng cường nâng cao lực quản lý, kiểm tra, giám sát 175 việc thực đảm bảo tuân thủ pháp luật xuất xứ hàng hoá AEC quan quản lý nhà nước 4.3 GIẢI PHÁP VỀ PHÍA DOANH NGHIỆP 4.3.1 Chủ động, tích cực nắm bắt áp dụng quy định 180 180 xuất xứ hàng hoá, thuế quan vào hoạt động kinh doanh 4.3.2 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực có trình độ, am hiểu xuất xứ hàng hoá Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 182 vii 4.3.3 Đầu tư nâng cao trình độ, lực sản xuất để đáp ứng 184 yêu cầu quy tắc xuất xứ hàng hoá AEC Kết luận chương 187 KẾT LUẬN 188 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 189 LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 190 PHỤ LỤC 201 PHỤ LỤC 202 PHỤ LỤC 204 PHỤ LỤC 206 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 viii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH TT Chữ viết tắt Tiếng Anh ADB Asian Development Bank AEC AFTA ASEAN ATIGA BTA Bilateral Trade Agreement C/O Certificate of origin CC Change in chapter CEPT 10 CTC 11 CTSH 12 CTH ASEAN Economic Community ASEAN Free Trade Area Giải nghĩa Ngân hàng phát triển châu Á Cộng đồng kinh tế ASEAN Khu vực mậu dịch tự ASEAN Association of South East Hiệp hội Các quốc gia Asian Nations Đông Nam Á Asean Trade In Goods Hiệp định Thương mại Agreement Hàng hóa ASEAN Hiệp định Thương mại song phương Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá Chuyển đổi cấp độ chương Common Effective Hiệp định ưu đãi thuế quan Preferential Tariff có hiệu lực chung Change in tariff classification Chuyển đổi dòng thuế Change in Tariff Sub Chuyển đổi dòng thuế cấp Heading độ phân nhóm Change in Tariff Heading Chuyển đổi dòng thuế cấp độ nhóm Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 194 42.Nguyễn Anh Tuấn (2015), “Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Triển vọng vấn đề đặt Việt Nam”, Tạp chí cộng sản số tháng 6/2015 43.Nguyễn Hồng Tuấn, Thái Bùi Hải An (2014), Áp dụng hiệu quy định xuất xứ hàng hóa hiệp định thương mại tự Việt Nam, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện Tài 44.Nguyễn Hoàng Tuấn (2012), “Gian lận thuế nhập qua mã số xuất xứ hàng hoá”, Kỷ yếu hội thảo khoa học khoa Thuế hải quan tháng 09/2012: “Chống gian lận thuế Việt Nam-Những vấn đề lý luận thực tiễn” 45.Nguyễn Hoàng Tuấn (2013), “Thống cách hiểu sử dụng hóa đơn thương mại áp dụng quy định xuất xứ hàng hóa theo FTA Việt Nam’’, Tạp chí nghiên cứu tài kế tốn, số 12(125), tr 43-46 46 Nguyễn Ngọc Túc (2008), Hoàn thiện biện pháp kiểm tra xuất xứ hàng hoá xuất nhập hải quan Việt Nam, đề tài NCKH cấp Bộ Tài 47.Nguyễn Hoàng Tuấn (2017), “Vấn đề thuế quan áp dụng quy tắc xuất xứ hàng hoá thương mại Việt Nam- ASEAN”, tạp chí Tài chính, kỳ – tháng 4/2017(654), tr 83-84 48.Từ điển bách khoa Việt Nam tập (2005), Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 49.Từ điển Luật học, http://luatvietnam.vn/default.aspx?tabid=779&p=264 50.VCCI (2015), Báo cáo nghiên cứu Tự thương mại quốc tế Việt Nam, Hà Nội 51.VCCI (2013), Báo cáo nghiên cứu hiệu tham vấn doanh nghiệp đàm phán hiệp định thương mại tự do, Hà Nội Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 195 52 Viện nghiên cứu thương mại (2016), Kỷ yếu hội thảo phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2016-2025, Hà Nội 53.WCO (1999), Công ước Kyoto đơn giản hóa hài hòa hóa thủ tục hải quan (sửa đổi năm 1999) 54.WTO (1994), định Hiệp quy tắc xuất xứ, http://www.trungtamwto.vn/wto/hiep-dinh-ve-quy-tac-xuat-xu Tiếng Anh 55.Aigner, D., Lovell, C., & Schmidt P (1977), “Formulation and estimation of stochastic frontier production function models”, Journal of Econometrics, 6(1), 21-37 56.Armstrong, S (2007), “Measuring Trade and Trade Potential: A Survey”, Asia Pacific Economic Papers, No 368, 1-19 57.Anne van de Heetkamp and Ruud Tusveld (2011), Origin Management: Rules of Origin in Free Trade Agreements, Springer Heidelberg Dordrecht 58.Antoni Estevadeordal Kati Suominen (2003), “Rules of Origin in the World Trading System”, WTO 59.Antoni Estevadeordal and Kati Suomien (2005), what are the effects of origin on trade?, World bank 60.Antoni Estevadeordal, Jeremy Harris, Kati Suominen (2009), “Multilateralising Preferential Rules of Origin around the World”, IDB WORKING PAPER SERIES # IDB-WP-137 61.Atsushi Tanaka (2011), World Trends in Preferential Origin Certification and Verification, WCO 62.Archanun Kohpaiboon and Juthathip Jongwanich (2015), Use of FTAs from Thai Experience, ERIA Discussion Paper Series 2015-02 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 196 63.Baldwin, R & Taglioni, D (2006) Gravity for Dummies and Dummies for Gravity Equations NBER Working Papers 12516, National Bureau of Economic Research, Inc 64.Biswajit Nag and Debdeep De (2011), “Rules of origin and development of regional production network in Asia : case studies of selected industries’’, Working Papers 10111, Asia-Pacific Research and Training Network on Trade (ARTNeT) 65.Carolina Bjuggren and Elenor Hanson Lundström (2012), The Impact of Rules of Origin on Trade, National Board of Trade, March 2012 66.Colleen Carroll, Dylan Geraets, Arnoud R Willems, (2014), “Reconciling rules of origin and global value chains: the case for reform”, Leuven Centre for Global Governance Studies – Institute for International Law, KU Leuven 67.Christopher Findlay & Shujiro Urata (2010), Free Trade Agreeents In The Asia Pacific,World Scientific Studies in International Economics - Vol.11 68.Cheewatrakoolpong, Kornkarun, Sabhasri, Bunditwattanawong, Nath, Chayodom (2013): “Impact of the ASEAN economic community on ASEAN production networks”, ADBI Working Paper Series, No 409 69.Duttagupta Panagariya (2003), Free Trade Areas and Rules of Origin Economics and Politics, MF Working Paper No 03/229 70.Erlinda M Medalla, Jenny Balboa (2009), ASEAN Rules of Origin: Lessons and Recommendations for Best Practice, Philippine Institute for Development Studies (PIDS), Philippines 71.Erlinda M Medalla and Josef T Yap (2008), “Policy Issues for the ASEAN Economic Community: the Rules of Origin”, Philippine Institute for Development Studies Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 197 72.Estevadeordal, A and K Suominen (2003), Rules of Origin in FTAs in Europe and in the Americas: Issues and Implications for the EU-Mercosur Inter-Regional Association Agreement, in: Valladão, A G A and R Bouzas, eds., Market Access for Goods & Services in the EU-Mercosur Negotiations (Chaire Mercosur de Sciences Po, Paris) 73.Hiratsuka, D., K Hayakawa, K Shino and S Sukegawa (2009), Maximizing Benefits from FTAs in ASEAN, Deepening East AsianEconomic Integration, ERIA Research Project Report 2008-1 74.Hiro Lee, Michael G.Plummer (2011), “Assessing the Impact of the ASEAN Economic Community”, OSIPP Discussion Paper: DP-2011-E-002 75.Jayant Menon and Anna Cassandra Melendez (2015), “Realizing an ASEAN Economic Community: Progress and Remaining Challenges”, ADB Economics Working Paper Series 76.Kala Krishna (2004), Understanding rules of origin, Pennsylvania State University and NBER 77.Kazunobu Hayakawa (2013), Impacts of common rules of origin on FTA Utilization, IDE discussion paper No.429 78.Lili Yan Ing, Shujiro Urata (2015), The Use of FTAs in ASEAN: Survey- based Analysis, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, 2015 79.Lili Yan Ing, Olivier Cadot (2014), “How Restrictive Are ASEAN’s RoO?”, ERIA-DP-2014-18 80.Lili Yan Ing, Olivier Cadot (2016), “Facilitating ASEAN trade in goods”, ERIA Discussion Paper Series 81.Maria Donner Abreu (2013), Preferential rules of origin in regional trade agreements, Economic Research and Statistics Division March, WTO Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 198 82.Meeusen, W., & Van den Broeck, J (1977), “Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Function with Composed Errors”, International Economic Review,18(2):435-444 83.Michael F Martin (2012), International Trade: Rules of Origin, Congressional Research Service 84.Mina Mashayekhi (2011), “Rules of origin and origin procedures applicable to exports from least developed countries”, UNCTAD 85.Misa OKABE, Shujiro URATA (2013), “The Impact of AFTA on IntraAFTA Trade”, ERIA Discussion Paper Series -2013-05, Indonesia 86.Normaz Wana Ismail and Collin Wong Koh King (2013), “The Effects of ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) on Intra ASEAN Trade: 19862010”, Pertanika J Soc Sci & Hum 21 (S): 115 - 124 (2013) 87.Olivier Cadot, Antoni Estevadeordal, Akiko Suwa-Eisenmann Thiery Verdier (2006), The Origin of Goods, Oxford University Press 88.Olivier Cadot, Jaime de Melo, Alberto Portugal-Perez (2006), Rules of Origin for Preferential trading arrangements : implications for the ASEAN free trade area of EU and US experience , Washington, DC,World bank 89.Patricia Augier, Michael Gasiorek Charles Lai-Tong (2005), “The impact of rules of origin on trade flows”, Econ Policy (2005) 20 (43): 568624 90.Peter A.Petri, Michael G.Plummer and Fan Zhai (2012), “ASEAN Economic Community: A General Equilibrium Analysis”, Asian Economic Journal, 26(2), 93–118 91.Peter Clark (2013), “Free Trade Areas and Rules of Origin : Economics and Politics”, IMF 92.Ponciano Intal, Jr., Yoshifumi Fukunaga, Fukunari Kimura, Phoumin Han, Philippa Dee, Dionisius Narjoko, Sothea Oum (2014), ASEAN RISING: Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 199 ASEAN and AEC Beyond 2015, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Indonesia 93.Sangkyom Kim, Innwon Park, and Soonchan Park (2012), “Trade-creating Regime-wide Rules of Origin: A Quantitative Analysis”, the Marine Economy, Innovation and International Trade, China, October 30–31, 2012 94.Stefano Inama (2009), Rules of origin on international trade, Cambridge University Press 95.Doan Ngoc Thang (2016 ), Free trade agreements, rules of origin and trade efficiency- a stochastic frontier gravity model approach, thesis Macroeconomic Policy Program, Japan National Graduate Institute for Policy Studies 96.Nguyen Anh Thu, “Assessing the Impact of Vietnam’s Integration under AFTA and VJEPA on Vietnam’s Trade Flows, Gravity Model Approach”, Yokohama Journal of Sciences, 17 (2012) 2, 137 97.Teruo UJIIE (2006), Rules of origin: conceptual explorations and lessons from the generalized system of preferences, ADB 98.Teruo Ujiie (2006), “Rules of Origin: Conceptual Explorations and Lessons from the Generalized System of Preferences”, ERD Working Paper No 89 99.The ASEAN Secretariat (2015), ASEAN Statistical Yearbook 2015 100 Uwe Kaufmann (2014), Determinants and Impacts of rules of origin in Australia’s free trade agreements, thesis in the University of Adelaide 101 Verdeja, Luis F (2012), “Empirical assessment of the impact on trade of product specific preferential rules of origin”, PhD thesis, University of Nottingham 102 WCO (1999), Revised Kyoto Convention Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 200 103 WCO (2014), Comparative study on certification of origin, Belgium 104 WCO (2013), Glossary of International Customs Terms, Belgium 105 World economic forum (2015), Global Competitiveness report 2015 106 Luc De Wulf and Jose B Sokol (2005 ), Customs modernization handbook, Washington, DC,World bank 107 Xinxuan Cheng (2010), “The Development of FTA Rules of Origin Functions”, Asian Social Science, Vol 6, No 12; December 2010 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 201 PHỤ LỤC (Trích điều 27 chương hiệp định ATIGA) Điều 27 Hàng hố có xuất xứ túy sản xuất toàn Trong phạm vi Điều 26 (a), hàng hoá sau phải xem có xuất xứ túy sản xuất tồn Quốc gia Thành viên xuất khẩu: (a) Thực vật sản phẩm từ thực vật, bao gồm trái cây, hoa, rau, cây, tảo biển, nấm thực vật sống, trồng thu hoạch, hái thu lượm Quốc gia Thành viên xuất khẩu; (b) Động vật sống, bao gồm động vật có vú, chim, cá, lồi giáp xác, lồi khơng xương sống, lồi bò sát, vi khuẩn vi rút, sinh trưởng nuôi dưỡng Quốc gia Thành viên xuất khẩu; (c) Hàng hoá thu từ Quốc gia Thành viên xuất khẩu; (d) Hàng hoá thu từ săn bắn, bẫy, câu, trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, thu gom đánh bắt tiến hành Quốc gia Xuất thành viên; (e) Khoáng sản chất sản sinh tự nhiên khác, chưa liệt kê từ khoản (a) đến (d) Điều chiết xuất lấy từ đất, nước, đáy biển đáy biển; (f) Sản phẩm đánh tàu đăng ký với Quốc gia Thành viên có treo cờ Quốc gia Thành viên sản phẩm khác24 khai thác từ vùng lãnh hải, đáy biển đáy biển bên vùng lãnh hải25 Quốc gia Thành viên đó, với điều kiện Quốc gia Thành viên có quyền 24 “Các sản phẩm khác” khống sản chất hình thành tự nhiên khác khai thác từ vùng lãnh hải, đáy biển đáy biển bên vùng lãnh hải 25 Đối với sản phẩm đánh bắt vùng lãnh hải (ví dụ Vùng đặc quyền kinh tế), sản phẩm coi có xuất xứ Quốc gia Thành viên tàu khai thác sản phẩm đăng ký Quốc gia Thành viên treo cờ Quốc gia Thành viên đó, với điều kiện Quốc gia Thành viên có quyền khai thác vùng theo luật quốc tế; Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 202 khai thác vùng lãnh hải, đáy biển đáy biển theo luật quốc tế26; (g) Sản phẩm đánh bắt sản phẩm từ biển khác đánh bắt từ vùng biển đăng ký với Quốc gia Thành viên phép treo cờ Quốc gia Thành viên đó; (h) Sản phẩm chế biến và/hoặc sản xuất tàu đăng ký với Quốc gia Thành viên phép treo cờ Quốc gia Thành viên đó, trừ sản phẩm quy định khoản (g) Điều này; (i) Các vật phẩm thu nhặt nước khơng thực chức ban đầu sửa chữa hay khơi phục vứt bỏ dùng làm nguyên vật liệu, sử dụng vào mục đích tái chế; (j) Phế thải phế liệu có nguồn gốc từ: i q trình sản xuất Quốc gia Thành viên xuất khẩu; ii hàng hoá qua sử dụng thu nhặt Quốc gia Thành viên xuất khẩu; với điều kiện hàng hố phù hợp làm ngun vật liệu thơ; (k) Hàng hoá thu sản xuất Quốc gia Thành viên xuất từ sản phẩm quy định từ khoản (a) đến (j) Điều này.[27] 26 Theo luật quốc tế, việc đăng ký tàu thực Quốc gia Thành viên Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 203 PHỤ LỤC 2: MẪU C/O MẪU D Original (Duplicate/Triplicate) Reference No Goods consigned from (Exporter's business name, address, country) ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT/ ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) Goods consigned to (Consignee's name, address, FORM D country) Issued in (Country) See Overleaf Notes Means of transport and route (as far as know n) For Official Use Departure date Preferential Treatment Given Under ASEAN Trade in Goods Agreement Vessel's name/Aircraft etc Preferential Treatment Given Under ASEAN Industrial Cooperation Scheme Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) Port of Discharge Signature of Authorised Signatory of the Importing Country Item number Marks and numbers on packages Number and type of packages, description of goods (including quantity w here appropriate and HS number of the importing country) 11 Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods w ere produced in Origin criterion (see Overleaf Notes) Gross w eight or other quantity and value (FOB) w here RVC is applied 12 Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct (Country) and that they comply w ith the origin requirements specified for these goods in the ASEAN Trade in Goods Agreement for the goods exported to (Importing Country) Place and date, signature of authorised signatory 13 □ Third Country Invoicing Place and date, signature and stamp of certifying authority □ Exhibition □ Accumulation □ De Minimis □ Back-to-Back CO □ Issued Retroactively □ Partial Cumulation Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 10 Number and date of invoices PHỤ LỤC 3: Tổng hợp áp dụng tiêu chí xuất xứ hàng hố hiệp định ATIGA theo phần danh mục HS Phần STT I II 50 131 III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 18 1 Tiêu chí xuất xứ WO RVC(40) CTSH + x RVC(40) CTH x RVC(40) CTH + x 52 RVC(40) CC + x 77 RVC(40) RVC(40) CC x RVC(40) CC RVC(40) CTH CTSH+RVC(35) 10 RVC(40) CTSH 11 RVC(40) CC Quy tắc hàng dệt may 12 RVC (40) CTH Quy tắc hàng dệt may 13 RCV(40) Quy tắc hàng dệt may CC + x 14 RVC(40) Quy tắc hàng dệt may CTH + x 15 RVC CTH 12 1 XVIII XIX XX XXI 50 30 15 61 35 85 32 96 12 22 124 12 23 28 75 15 39 61 109 33 431 56 204 Tổng XVII 46 167 330 1 265 169 49 81 129 762 211 51 19 136 47 142 28 266 188 67 107 18 71 336 304 48 211 148 787 211 69 94 141 796 47 142 53 563 771 130 211 18 118 (Nguồn: Tổng hợp từ phụ lục quy tắc xuất xứ hàng hoá hiệp định ATIGA) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 PHỤ LỤC 4: BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU THU THẬP ĐỀ TÀI Năm Brunei Campuchia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Brunei Campuchia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Brunei Campuchia Indonesia Laos 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 Xuất EX (triệu USD) 780,60 957,90 95,00 1254,00 16,50 782,80 1811,70 930,20 1041,10 1153,20 109,70 1555,00 21,80 965,10 2234,40 1030,00 1531,60 751,20 160,30 GDP (triệu USD) 11464,00 7258,00 364371,00 3309,00 163550,00 13187,00 122419,00 147797,00 207328,00 12281,00 8636,00 431024,00 4224,00 193901,00 19132,00 152126,00 179981,00 247178,00 14483,00 11073,00 512753,00 5291,00 Chênh lệch thu nhập INCOMEGAP (USD) Dân số POP (nghìn người) 30654,00 -283,00 838,00 -222,00 5362,00 -530,00 610,00 32782,00 2587,00 32371,00 -317,00 992,00 -199,00 6248,00 -549,00 800,00 38306,00 3066,00 37370,00 -338,00 1079,00 -283,00 365,00 14081,00 222747,00 5747,00 26550,00 48983,00 86973,00 4401,00 65574,00 370,00 14364,00 225642,00 5873,00 27058,00 49334,00 88546,00 4589,00 66041,00 375,00 13396,00 228523,00 6000,00 Tvnjt 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 2,86 2,86 2,86 2,86 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Tjvnt 1,18 8,82 1,93 3,05 2,30 4,20 2,37 0,00 2,47 0,73 8,23 1,66 1,80 1,04 3,47 2,42 0,00 2,29 0,73 7,13 0,99 1,28 ER (đồng) 10066,03 3,90 1,75 1,57 4360,27 2737,36 311,69 10066,03 422,21 10686,16 3,97 1,76 1,68 4685,03 2867,27 348,99 10686,16 466,57 11503,41 4,02 1,68 1,86 Nhập IM (triệu USD) 169,50 1012,80 166,60 1482,00 64,60 342,60 6273,90 3034,40 205,50 1353,90 211,30 2289,90 75,40 414,20 7613,70 3744,20 214,30 1728,90 278,70 205 Quốc gia 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2030,40 32,60 1824,70 2713,80 1288,50 7,70 1166,50 754,10 172,20 1775,20 33,90 1461,90 2075,60 1314,20 14,20 1563,80 1433,40 200,00 2093,10 49,50 1706,40 2121,30 1182,80 15,40 2519,00 2358,90 286,60 2770,80 82,50 231382,00 25435,00 173427,00 192240,00 272946,00 10815,36 10353,66 545854,46 5594,91 202627,38 26961,51 168643,86 192408,39 281916,46 12401,94 11229,31 710068,34 6752,02 250772,87 41003,63 199975,94 236421,80 341338,45 16691,36 12803,91 846522,62 8060,60 298141,84 56501,99 7228,00 -674,00 752,00 38559,00 3224,00 27221,56 -497,36 1126,81 -319,41 5983,26 -694,38 596,15 37344,92 2981,38 30725,11 -552,71 1639,16 -258,57 7433,95 -526,47 809,33 45232,15 3733,09 40888,80 -660,95 1955,47 -280,27 8716,13 -416,01 27568,00 49708,00 90457,00 4839,00 66482,00 380,00 14085,00 231370,00 6128,00 28082,00 50110,00 92227,00 4988,00 66903,00 387,00 14303,00 238519,00 6256,00 28589,00 50537,00 93135,00 5077,00 67313,00 393,00 14521,00 241991,00 6385,00 29062,00 50149,00 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 0,95 2,83 0,96 0,00 1,03 0,61 5,83 1,05 1,54 0,94 1,11 1,01 0,00 1,01 0,00 4,62 0,06 1,53 0,04 1,10 0,19 0,00 0,01 2,66 4,83 0,06 1,31 0,04 1,10 4887,01 2995,94 367,80 11522,16 489,36 11732,05 4,12 1,64 2,00 4841,84 3060,25 357,91 11732,49 497,73 13650,74 4,45 2,05 2,25 5778,46 3303,16 412,61 13650,75 587,42 16304,59 5,05 2,34 2,55 6702,53 3767,33 2596,10 75,60 389,10 9378,00 4905,60 197,10 1452,70 254,20 2561,30 59,10 450,70 7015,20 4471,10 10,00 276,60 1909,20 291,70 3413,40 102,80 700,30 4101,10 5602,30 189,20 429,60 2247,60 460,00 3919,70 84,80 206 Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Brunei Campuchia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Brunei Campuchia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Brunei Campuchia Indonesia Laos Malaysia Myanmar 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 1535,30 2149,30 1938,30 16,90 2929,90 2357,70 432,60 4500,30 117,80 1871,50 2367,70 2832,20 17,50 2934,00 2502,20 423,20 4984,50 229,70 1732,30 2691,50 3069,60 49,60 2685,40 2890,40 484,00 3926,40 345,00 2310,30 2942,00 224107,80 275198,90 370721,98 16969,71 14027,02 874638,92 9398,30 314895,05 60281,66 250602,99 289274,17 397494,83 18100,39 15221,39 904691,89 10771,30 322224,51 61863,82 268883,06 300288,50 420156,83 17096,04 16771,44 889057,79 11853,15 337497,11 65750,41 285108,30 305777,54 820,72 51546,59 3941,61 40690,95 -803,01 1809,22 -311,86 8916,24 -564,79 842,08 52698,09 4098,62 42652,76 -890,24 1728,42 -294,80 8863,69 -698,88 830,68 53709,69 4248,52 39452,78 -947,99 1473,17 -311,72 9100,09 -775,47 801,97 53851,37 94824,00 5184,00 67597,00 400,00 14741,00 245425,00 6514,00 29510,00 50667,00 96511,00 5312,00 67911,00 406,00 14963,00 248818,00 6679,00 29915,00 51184,00 98197,00 5399,00 68251,00 412,00 15184,00 252165,00 6809,00 30262,00 51486,00 99880,00 5470,00 2,76 2,76 2,76 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 0,18 0,00 0,01 0,00 3,31 0,05 0,95 0,04 0,56 0,16 0,00 0,01 0,00 2,31 0,05 0,85 0,05 0,55 0,14 0,00 0,01 0,00 2,31 0,04 0,78 0,05 0,55 0,13 0,00 473,52 16306,36 672,63 16668,17 5,16 2,22 2,60 6743,07 32,51 493,22 16666,72 670,07 16731,13 5,20 2,00 2,66 6643,61 22,42 493,18 16729,33 681,29 16690,87 5,24 1,78 2,63 6461,63 21,48 476,36 16690,74 805,10 6390,60 6383,60 610,60 542,60 2247,40 450,90 3412,00 109,50 964,50 6691,00 5791,90 607,00 503,60 2367,40 668,70 4095,90 123,50 952,30 5685,20 6283,40 102,30 623,40 2488,50 802,10 4203,60 134,60 674,90 6834,70 207 Philippines Singapore Thailand Brunei Campuchia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Brunei Campuchia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Brunei Campuchia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3473,50 25,59 2421,70 2854,75 542,92 3517,07 383,34 2031,12 3090,09 3177,02 404280,26 12909,03 18462,98 857603,30 12639,34 294389,63 65391,77 289502,82 291937,62 395726,32 66244,00 77429,00 97452,00 106018,28 116299,91 135541,10 155820,01 171219,28 186223,56 193406,66 3839,91 28833,25 -910,32 1248,25 -277,66 7547,96 -862,69 741,68 50635,09 3628,09 68610,00 417,00 15405,00 255462,00 6902,00 30485,00 52476,00 101562,00 5535,00 68979,00 83311,00 84218,00 85118,00 86024,00 86932,00 87860,00 88809,00 89760,00 90729,00 91713,00 1,90 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 0,01 0,00 0,72 0,03 0,47 0,05 0,20 0,11 0,00 0,01 651,11 15781,07 5,33 1,62 2,66 5555,64 18,66 476,84 15782,06 633,55 *EX: Kim ngạch xuất hàng hoá từ Việt Nam sang nước theo năm Nguồn http://data.aseanstats.org/ IM: Kim ngạch nhập hàng hoá từ nước Việt Nam theo năm Nguồn http://data.aseanstats.org/ GDP: nước theo năm Nguồn http://data.aseanstats.org/ POP: dân số cuả nước theo năm Nguồn http://data.aseanstats.org/ ER :Tỷ giá đồng tiền nước Việt Nam theo năm Nguồn http://data.aseanstats.org/ INCOMEGAP chênh lệch thu nhập bình quân đầu người nước Việt Nam theo năm Nguồn http://data.aseanstats.org/ Tjvnt Thuế nhập nước j áp dụng hàng hoá từ Việt Nam theo năm t Nguồn http://tao.wto.org/ Tvnjt Thuế nhập Việt Nam áp dụng cho hàng hoá nước j theo năm t Nguồn http://tao.wto.org/ Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 7053,30 52,40 968,50 2754,76 583,62 4159,06 56,47 907,50 6071,18 8327,68 208 Thailand Brunei Campuchia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam ... xuất x qua vi c x c định xuất x , thủ tục cấp xuất x , x c nhận kiểm tra xuất x hàng hoá nhập khẩu, quy định pháp lý xuất x đề xuất số khuyến nghị nhằm đơn giản hoá vi c áp dụng quy tắc xuất x ... Bài vi t đánh giá tình hình thực quy tắc xuất x ASEAN, mức độ tận dụng vi c ưu đãi thuế CEPT/AFTA số nước quy vi c sử dụng chứng nhận xuất x , đánh giá vi c đời AEC tác động đến quy tắc xuất x ,... quan ưu đãi, bao gồm: vi c x y dựng quy định xuất x hàng hoá, vi c x c định, cấp chứng nhận xuất x ASEAN cho hàng hoá doanh nghiệp xuất sang nước ASEAN; vi c kiểm tra xuất x hàng hoá để hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ VỚI VIỆC ÁP DỤNG THUẾ QUAN ƯU ĐÃI CỦA VIỆT NAM TRONG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN, QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ VỚI VIỆC ÁP DỤNG THUẾ QUAN ƯU ĐÃI CỦA VIỆT NAM TRONG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn