CẢNH BÁO KHỦNG HOẢNG TIỀN TỆ VÀ KHỦNG HOẢNG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

354 19 0
  • Loading ...
1/354 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 06:24

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O TR NGÂN HÀNG NHÀ N NG Đ I H C NGÂN HÀNG TP H C VI T NAM CHÍ MINH - NGUY N TH M PH NG C NH BÁO KH NG HO NG TI N T VÀ KH NG HO NG H TH NG NGÂN HÀNG T I VI T NAM LU N ÁN TI N Sƾ KINH T CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ S : 62 34 02 01 NG IH NG D N KHOA H C PGS.,TS H TH THI U DAO TP H CHÍ MINH – NĔM 2017 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -i- L I CAM ĐOAN Lu n án cơng trình nghiên c u c a riêng tơi, k t qu nghiên c u có tính đ c l p riêng, không chép b t kỳ tài li u ch a đ b t kỳ c cơng b tồn b n i dung đâu; s li u, nguồn trích d n lu n án đ c thích nguồn g c rõ ràng, minh b ch Tơi xin hồn tồn ch u trách nhi m v l i cam đoan danh dự c a tơi TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2017 Tác gi Nguy n Th Mỹ Ph Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ng -ii- L IC M Tr N c h t, xin g i l i c m n sâu s c nh t đ n PGS.,TS H Th Thi u Dao, ng ln t n tình h i ng d n, giúp đỡ đ ng viên su t th i gian thực hi n lu n án Đồng th i, xin chân thành c m n Quý Thầy/Cô Tr ng Đ i h c Ngân hàng TP Hồ Chí Minh nói chung Khoa Kinh t Qu c t nói riêng, nh ng ng i truy n đ t ki n th c kinh nghi m nghiên c u cho su t q trình tơi h c t p nghiên c u t i tr ng Tôi xin bày t l i c m n đ n Quý Thầy/Cô h i đồng chuyên đ ti n sĩ, h i đồng lu n án ti n sĩ c p b môn hai Thầy/Cô ph n bi n đ c l p có nh ng ý ki n ph n bi n, góp ý d n vơ q báu, giúp tơi hồn thi n n i dung lu n án Cu i cùng, xin chân thành c m n gia đình ln bên c nh đ n v n i công tác t o u ki n thu n l i cho tơi có th i gian để hồn thành lu n án TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2017 Tác gi Nguy n Th Mỹ Ph Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ng -iii- TÓM T T Lu n án t p trung nghiên c u v h th ng c nh báo s m kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam c s lần tích h p b n cách ti p c n Signal, Logit/Probit, BMA 2SLS Bên c nh đó, lu n án s d ng ph ng pháp s áp lực th tr ti n t t i Vi t Nam, s d ng ph k t h p v i tham kh o thêm ph ng ngo i h i để xác đ nh giai đo n kh ng ho ng ng pháp s d tổn th ng c a khu vực ngân hàng ng pháp ki n để xác đ nh giai đo n kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam Ngoài ra, lu n án lần kiểm ch ng m i quan h nhân qu gi a kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam Lu n án đ t đ Th nh t, ph c k t qu nghiên c u nh sau: ng pháp s áp lực th tr ng ngo i h i, lu n án xác đ nh Vi t Nam x y nh ng cu c kh ng ho ng ti n t ng n h n giai đo n 2008–2011 Th hai, ph ng pháp s d tổn th tham kh o thêm ph ng c a khu vực ngân hàng, k t h p v i ng pháp ki n, lu n án xác đ nh Vi t Nam x y kh ng ho ng h th ng ngân hàng giai đo n tháng 01/2009 – tháng 05/2009 từ tháng 05/2011 – tháng 12/2015 Th ba, vi c tích h p b n cách ti p c n Signal, Probit, BMA 2SLS, lu n án tìm th y ch ng 11 bi n s kinh t vĩ mô đ t hi u su t cao c nh báo kh ng ho ng ti n t t i Vi t Nam gồm: Chỉ s giá ch ng khoán tổng h p, tỷ giá thực đa ph ng, xu t khẩu, M2/dự tr ngo i h i, ti n g i ngân hàng, dự tr ngo i h i, s nhân cung ti n M2, s d tổn th n c so v i n c ngoài, hi n t ng c a khu vực ngân hàng, chênh l ch lãi su t ng la hóa n n kinh t tác đ ng c a kh ng ho ng tài tồn cầu 2008 Th t , vi c tích h p b n cách ti p c n Signal, Probit, BMA 2SLS, lu n án tìm th y ch ng 15 bi n s kinh t vĩ mô đ t hi u su t cao c nh báo kh ng ho ng h th ng ngân hàng Vi t Nam gồm: Chỉ s giá ch ng khoán tổng h p, tỷ giá thực đa ph ng, xu t khẩu, M2/dự tr ngo i h i, ti n g i ngân hàng, dự tr ngo i h i, s nhân cung ti n M2, tín d ng n i đ a/GDP, l m phát, lãi su t thực, s áp lực th tr ng ngo i h i, s n l ng công nghi p, nh p khẩu, tỷ l cho vay/tổng ti n g i ngân hàng tác đ ng c a kh ng ho ng tài tồn cầu 2008 Th năm, k t qu nghiên c u cho th y gi a kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam tồn t i m i quan h nhân qu hai chi u thông qua tác Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -iv- đ ng m nh m c a s áp lực th tr ng ngo i h i đ n kh kh ng ho ng h th ng ngân hàng Vi t Nam c a s d tổn th ng c a khu vực ngân hàng đ n kh kh ng ho ng ti n t t i Vi t Nam Lu n án phát hi n bi n s kinh t vĩ mô vừa đ t hi u su t cao c nh báo kh ng ho ng ti n t , vừa đ t hi u su t cao c nh báo kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam, bao gồm: Chỉ s giá ch ng khoán tổng h p, tỷ giá thực đa ph ng, xu t khẩu, M2/dự tr ngo i h i, ti n g i ngân hàng, dự tr ngo i h i, s nhân cung ti n M2 tác đ ng c a kh ng ho ng tài tồn cầu 2008 Th sáu, lu n án tính tốn đ c chuỗi xác su t c nh báo kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam m u nghiên c u giai đo n 2002– 2015 m u nghiên c u giai đo n tháng 01/2016 – tháng 12/2016 v i c a sổ c nh báo 24 tháng Dựa vào xác su t m u nghiên c u giai đo n 2014–2015 dao đ ng từ – 0,46 đ i v i c nh báo kh ng ho ng ti n t , từ 0,1 – 0,46 đ i v i c nh báo kh ng ho ng h th ng ngân hàng; xác su t m u cho giai đo n tháng 01/2016 – tháng 12/2016 dao đ ng từ 0,1 – 0,33 đ i v i c nh báo kh ng ho ng ti n t ; từ 0,1 – 0,4 đ i v i c nh báo kh ng ho ng h th ng ngân hàng, lu n án dự báo kh x y kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam giai đo n 2017–2018 m c trung bình th p V i nh ng k t qu đ t đ c từ mơ hình thực nghi m, v mặt h c thu t, lu n án mang l i đóng góp m i c s bổ sung vào kho ng tr ng nghiên c u thông qua cung c p ch ng thực nghi m v tác đ ng c a hi n t ng la hóa n n kinh t đ n kh x y kh ng ho ng ti n t tác đ ng m nh m c a kh ng ho ng tài tồn cầu đ n kh x y kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i n n kinh t m i nh m c a nh Vi t Nam Đặc bi t, qu c gia có hi n t ng la hóa n n kinh t có nguy c x y kh ng ho ng ti n t cao cu c t n công đầu c ti n t b i c nh kinh t vĩ mô b t ổn d i tác đ ng c a kh ng ho ng tài tồn cầu Bên c nh đó, lu n án đóng góp thêm ch ng v tính d tổn th ng khu vực ngân hàng t i qu c gia m i s tác đ ng đáng kể gây nên tình tr ng căng thẳng ti n t th tr ng ngo i h i v lâu dài gây kh ng ho ng ti n t Nghiên c u ti p t c c ng c ch ng v tình tr ng áp lực th tr ng ngo i h i có tác đ ng làm tăng kh kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i qu c gia m i Ngoài ra, lu n án xác đ nh tích h p c b n cách Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -v- ti p c n Signal, Logit/Probit, BMA 2SLS c nh báo kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng s phát huy h t l i th c a cách ti p c n, mang l i hi u qu t i u c nh báo kh ng ho ng Xét b i c nh Vi t Nam nói riêng, lu n án mang l i đóng góp m i v ph ng pháp ti p c n đóng góp nh ng ch ng thực nghi m khẳng đ nh vai trò quan tr ng c a bi n s kinh t vĩ mô đ i v i lĩnh vực c nh báo s m kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam, đ m b o giá tr k thừa cho nghiên c u có liên quan t i Vi t Nam Lu n án tìm th y ch ng v m i quan h nhân qu hai chi u gi a kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam đồng th i phát hi n h th ng bi n s kinh t vĩ mô vừa có kh c nh báo kh ng ho ng ti n t , vừa có kh c nh báo kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam Lu n án tính đ c chuỗi xác su t c nh báo s m kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam, từ dự báo kh kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam t ng lai Cu i cùng, lu n án có đóng góp quan tr ng v hàm ý sách nhằm tăng c ng c nh báo s m, h n ch r i ro x y kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam đồng th i hoàn thi n h th ng c nh báo t ng lai Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -vi- M CL C L I CAM ĐOAN i L I C M N ii TÓM T T iii M C L C vi DANH M C CÁC CH VI T T T xiv DANH M C B NG xvii DANH M C HÌNH xx CH NG 1: GI I THI U 1.1 V n đ nghiên c u 1.1.1 B i c nh h c thu t 1.1.2 B i c nh thực ti n 1.2 M c tiêu nghiên c u câu h i nghiên c u 13 1.2.1 M c tiêu nghiên c u 13 1.2.2 Câu h i nghiên c u 14 1.3 Đ i t 1.4 Ph ng nghiên c u ph m vi nghiên c u 14 ng pháp nghiên c u 14 1.5 Ý nghĩa c a nghiên c u 15 1.5.1 Ý nghĩa khoa h c 15 1.5.2 Ý nghĩa thực ti n 17 1.6 Quy trình nghiên c u 17 1.7 C u trúc c a nghiên c u 19 CH NG 2: C S LÝ THUY T V C NH BÁO KH NG HO NG TI N T VÀ KH NG HO NG H TH NG NGÂN HÀNG 20 2.1 Tổng quan v kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng 20 2.1.1 Kh ng ho ng ti n t 21 2.1.1.1 Đ nh nghĩa kh ng ho ng ti n t 21 2.1.1.2 Nguyên nhân c a kh ng ho ng ti n t 22 2.1.2 Kh ng ho ng h th ng ngân hàng 27 2.1.2.1 Đ nh nghĩa kh ng ho ng h th ng ngân hàng 27 2.1.2.2 Nguyên nhân c a kh ng ho ng h th ng ngân hàng 30 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -vii- 2.1.3 M i quan h nhân qu gi a kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng 34 2.2 H th ng c nh báo s m kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng 35 2.2.1 Xác đ nh giai đo n kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng 36 2.2.1.1 Xác đ nh giai đo n kh ng ho ng ti n t 36 2.2.1.2 Xác đ nh giai đo n kh ng ho ng h th ng ngân hàng 37 2.2.2 Xác đ nh s c nh báo s m kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng ti m 41 2.2.2.1 Nhóm s kinh t n c 42 2.2.2.2 Nhóm s kinh t toàn cầu 50 2.2.3 Các cách ti p c n c nh báo s m kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng 52 2.2.3.1 Mơ hình Signal 52 2.2.3.2 Mơ hình Logit/Probit 55 2.2.3.3 Ph ng pháp BMA 57 2.2.3.4 Ph ng pháp 2SLS 58 2.2.3.5 Mơ hình Markov Switching 59 2.2.3.6 Mơ hình m ng thần kinh nhân t o ANNs 60 2.2.3.7 Mơ hình Neuro Fuzzy 61 2.3 Các nghiên c u tr c v c nh báo kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng 63 2.3.1 Các nghiên c u tr c s d ng mơ hình Signal 63 2.3.1.1 Các nghiên c u tr c s d ng mơ hình Signal c nh báo kh ng ho ng ti n t 63 2.3.1.2 Các nghiên c u tr c s d ng mơ hình Signal c nh báo kh ng ho ng h th ng ngân hàng 64 2.3.1.3 Các nghiên c u tr c s d ng mô hình Signal c nh báo kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng 65 2.3.2 Các nghiên c u tr c s d ng mơ hình Logit/Probit 66 2.3.2.1 Các nghiên c u tr c s d ng mơ hình Logit/Probit c nh báo kh ng ho ng ti n t 66 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -viii- 2.3.2.2 Các nghiên c u tr c s d ng mơ hình Logit/Probit c nh báo kh ng ho ng h th ng ngân hàng 67 2.3.2.3 Các nghiên c u tr c s d ng mơ hình Logit/Probit c nh báo kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng 68 2.3.3 Các nghiên c u tr c s d ng ph ng pháp BMA 69 2.3.3.1 Các nghiên c u tr c s d ng BMA c nh báo kh ng ho ng ti n t 69 2.3.3.2 Các nghiên c u tr c s d ng BMA c nh báo kh ng ho ng h th ng ngân hàng 69 2.3.3.3 Các nghiên c u tr c s d ng BMA c nh báo kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng 69 2.3.4 Các nghiên c u tr c s d ng ph 2.3.5 Các nghiên c u tr c s d ng mơ hình Markov Switching 70 2.3.6 Các nghiên c u tr c s d ng mơ hình ANNs 70 2.3.7 Các nghiên c u tr c s d ng mơ hình Neuro Fuzzy 71 2.3.8 Các nghiên c u tr c s d ng k t h p cách ti p c n 71 2.3.8.1 Các nghiên c u tr ng pháp 2SLS 70 c s d ng k t h p cách ti p c n c nh báo kh ng ho ng ti n t 71 2.3.8.2 Các nghiên c u tr c s d ng k t h p cách ti p c n c nh báo kh ng ho ng h th ng ngân hàng 72 2.3.8.3 Các nghiên c u tr c s d ng k t h p cách ti p c n c nh báo kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng 72 2.4 K t lu n ch CH NG 3: PH 3.1 Ph ng 75 NG PHÁP NGHIÊN C U VÀ D LI U 77 ng pháp nghiên c u 77 3.1.1 Xác đ nh giai đo n kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam 77 3.1.1.1 Xác đ nh giai đo n kh ng ho ng ti n t t i Vi t Nam 77 3.1.1.2 Xác đ nh giai đo n kh ng ho ng h th ng ngân hàng Vi t Nam 78 3.1.2 Xác đ nh m i quan h nhân qu gi a kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam 80 3.1.3 Xác đ nh s c nh báo s m kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng ti m t i Vi t Nam 81 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -ix- 3.1.3.1 Xác đ nh s c nh báo s m kh ng ho ng ti n t ti m t i Vi t Nam 81 3.1.3.2 Xác đ nh s c nh báo s m kh ng ho ng h th ng ngân hàng ti m t i Vi t Nam 90 3.1.4 Các cách ti p c n c nh báo s m kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam 94 3.1.4.1 Lựa ch n cách ti p c n phù h p h th ng c nh báo s m kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam 94 3.1.4.2 Mô hình Signal 97 3.1.4.3 Mơ hình Logit/Probit 98 3.1.4.4 Ph ng pháp BMA 99 3.1.4.5 Ph ng pháp 2SLS 99 3.2 D li u nghiên c u 100 3.3 K t lu n ch CH ng 101 NG 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 102 4.1 Các giai đo n kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam 102 4.1.1 Các giai đo n kh ng ho ng ti n t t i Vi t Nam 102 4.1.2 Các giai đo n kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam 108 4.2 Kiểm đ nh m i quan h nhân qu gi a kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam 112 4.2.1 Kiểm đ nh nghi m đ n v 112 4.2.2 Lựa ch n đ tr t i u c a mơ hình VAR 112 4.2.3 Kiểm đ nh tính ổn đ nh c a mơ hình VAR 113 4.2.4 Kiểm đ nh nhân qu Granger 113 4.3 C nh báo kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam theo cách ti p c n Signal 114 4.3.1 C nh báo kh ng ho ng ti n t t i Vi t Nam theo mơ hình Signal 114 4.3.1.1 Giá tr ng ỡng tỷ l nhi u tín hi u c a s c nh báo kh ng ho ng ti n t t i Vi t Nam 114 4.3.1.2 Chuỗi s tổng h p xác su t c nh báo kh ng ho ng ti n t t i Vi t Nam theo mơ hình Signal 116 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -30- 4.6 Warning for currency crises and systemic banking crises in Vietnam following the 2SLS approach Table 4.9 shows that the estimates of the simultaneous equation system in warning for currency crises and systemic banking crises in Vietnam have been adjusted by the Newey & West (1987) method After controlling the simultaneous bias between currency crises and systemic banking crises, the indicators including BSF, DEP, EX, RFC, RES, REER, FCDM2, and RIRD are still able to warn for currency crises in Vietnam with R-squared = 0.6045 Meanwhile, the indicators including EMP, EX, RFC, REER, RIR, INF, DCGDP, and CD also help to warn for systemic banking crises in Vietnam with the R-squared = 0.5992 This result again confirms the two-way causality between currency crises and systemic banking crises in Vietnam Table 4.9: Estimated results of the simultaneous 2SLS equation system in warning for currency crises and systemic banking crises in Vietnam Systemic banking Coefficient Currency crises Coefficient crises 0.2088** EMP BSF (0.0965) OUTPUT -0.0434 (0.0817) OUTPUT (0.0477) DEP -0.0502 0.0110 DEP -0.0051 M2RES -0.0085** SRI RFC 0.0187 EX -0.0274 RFC REER -0.0046 RES RIR 0.0892 REER INF 0.0037 (0.0011) -0.0357*** (0.0192) RIRD (0.0494) *** -0.0053** (0.0018) (0.0026) ** 0.0667*** (0.0147) (0.0401) ** -0.0077*** (0.0025) (0.0083) RES -0.0278 (0.1232) (0.0053) *** 0.0020 (0.0043) (0.0047) EX -0.0277** (0.0101) (0.0119) SRI -0.0033 (0.0029) (0.0460) M2RES -0.1777*** 0.0033*** (0.0009) FCDM2 0.0171*** (0.0062) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -31- Systemic banking Coefficient Currency crises Coefficient crises 0.8903*** DCGDP DCGDP 0.0180 (0.1612) IM 0.0450 (0.0137) IM 0.0008 (0.0444) M2 0.0106 (0.0028) M2 0.0056 (0.0069) 0.0959** CD (0.0049) LDRR 0.2959 (0.0460) C -0.5330 (0.3667) 0.4543*** C (0.3260) (0.0931) R-squared 0.5992 R-squared 0.6045 Adjusted R-squared 0.5596 Adjusted R-squared 0.5655 Notes: *** significant at 1% level; ** significant at 5% level; * significant at 10% level Source: Author’s calculations 4.7 Synthesis of estimated results of warning for currency crises and systemic banking crises in Vietnam following the Signal, Probit, BMA, and 2SLS approaches Synthesis of estimated results from the Signal, Probit, BMA, and 2SLS approaches show that there are 11 high performance indicators in warning for currency crises in Vietnam, including stock composite index, real effective exchange rate, exports, M2/reserves, bank deposits, reserves, M2 multiplier, the impact of the global financial crisis, banking sector fragility index, real interest rate differential and the existence of dollarization in the economy (Table 4.10) This result accepts the hypotheses H4.1, H4.2, H4.4, H4.5, H4.6, H4.10, H4.11, H4.12, H4.14, H4.15, H4.16, while rejecting the hypotheses H4.3, H4.7, H4.8, H4.9, H4.13 Table 4.10: Synthesis of estimated results of warning for currency crises in Vietnam following the Signal, Probit, BMA, and 2SLS approaches Variable RIRD SRI BSF EX Probit BMA Signal 2SLS Coefficient PIP Coefficient 1.2944*** (0.3760) -0.0762*** (0.0218) -3.5661*** (1.0036) -0.0629*** (0.0238) Number of signals 1.0000 1.0000 49**** 0.9998 0.9996 0.0033*** (0.0009) 10*** -0.1777*** (0.0817) -0.0077*** (0.0025) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -32- Variable RES REER FCDM2 DEP M2 RFC M2RES Result Probit BMA Signal 2SLS Coefficient PIP Coefficient -0.0819** (0.0342) -0.7807*** (0.2244) 0.1722** (0.0680) -0.2982** (0.1411) 0.0806* (0.0457) 2.6180* (1.4335) 0.0424** (0.0195) McFadden Rsquared = 0.7965 0.9931 Number of signals 28**** 0.9747 7*** 0.9511 0.5603 0.5445 -0.0053** (0.0018) -0.0357*** (0.0192) 0.0171*** (0.0062) -0.0277** (0.0101) 39**** 0.0667*** (0.0147) 0.5031 51**** Cumulative Model Prob = 0.86 NA R-squared = 0.6045 Notes: *** significant at 1% level; ** significant at 5% level; * significant at 10% level; ****Good sign Source: Author’s calculations Meanwhile, synthesis of estimated results from the Signal, Probit, BMA, and 2SLS approaches show that there are 15 high performance indicators in warning for systemic banking crises in Vietnam, including stock composite index, real effective exchange rate, exports, M2/reserves, bank deposits, reserves, M2 multiplier, domestic credit/GDP, inflation, real interest rates, exchange market pressure index, industrial production, imports, loans/bank deposits and the impact of the global financial crisis (Table 4.11) This result accepts the hypotheses H5.1, H5.2, H5.3, H5.4, H5.5, H5.6, H5.7, H5.8, H5.9, H5.10, H5 11, H5.12, H5.13, H5.14, H5.15, and rejects the hypothesis H5.16 Table 4.11: Synthesis of estimated results of warning for systemic banking crises in Vietnam following the Signal, Probit, BMA, and 2SLS approaches Variable DCGDP INF RIR RFC REER Probit BMA Signal 2SLS Coefficient PIP Number of signals Coefficient 1.0000 117**** 0.2734*** (0.0599) 0.6539*** (0.1437) 0.4033*** (0.1436) 1.5190** (0.6862) -0.3403** (0.1352) 1.0000 0.9994 0.9764 0.9707 7**** 0.8903*** (0.1612) 0.0037*** (0.0011) 0.0892** (0.0494) 0.0187*** (0.0083) -0.0046** (0.0026) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -33- Variable EX EMP OUTPUT SRI DEP Probit BMA Signal 2SLS Coefficient PIP Number of signals Coefficient 0.7239 10**** -0.0439** (0.0175) 0.2478** (0.1163) -0.0453* (0.0419) -0.0104** (0.0044) -0.3263** (0.1337) 0.5811 0.5062 51**** IM 78**** RES 7**** M2RES 58**** 49**** M2 CD Result -0.0085** (0.0053) 0.2088** (0.0965) 0.0959** (0.0460) * 0.2012 (0.1184) McFadden Rsquared = 0.7307 Cumulative Model Prob = 0.67 -NA- R-squared = 0.5992 Notes: *** significant at 1% level; ** significant at 5% level; * significant at 10% level; ****Good sign Source: Author’s calculations The above results also show macroeconomic variables with high effectiveness in early warning for currency crises and high efficiency in early warning for systemic banking crises in Vietnam, including stock composite index, real effective exchange rate, exports, M2/reserves, bank deposits, reserves, M2 multiplier, and the impact of the global financial crisis 4.8 Discuss the research results With the results obtained from the empirical model, this thesis has contributed to the empirical literature about the impact of dollarization in the economy on the probability of currency crises, and the impact of the global financial crisis of 2008 on the probability of currency crises and systemic banking crises as related to Vietnam In particular, the country has a dollarization phenomenon with a high risk of a currency crisis due to speculative attacks in the context of macro-economic instability under the impact of the global financial crisis In addition, the thesis also contributes further evidence of the banking sector fragility in emerging countries that will have a significant impact on the foreign exchange market, and can cause a currency crisis in the long term The study further reinforces the evidence that the exchange market pressure has a significant impact on the possibility of systemic banking crises in emerging countries such asViết Vietnam, similar to Yiu, & Jinsĩ, (2009) Theán thesis also sĩ confirms the thuê luận vănHo,thạc luận tiến Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -34- important role of other macroeconomic variables in early warning for currency crises and systemic banking crises such as stock composite index, real effective exchange rate, exports, M2/reserves, bank deposits, reserves, M2 multiplier If the real interest rate differential increases, it will increase the probability of currency crises The increase in domestic credit/GDP, inflation, real interest rates, imports, loans/bank deposits and the decline in industrial production will have an impact on the probability of systemic banking crises The above results are in line with studies such as Kaminsky, Lizondo, & Reinhart (1998); Dermirguc-Kunt & Detragiache (1998); Eichengreen & Rose (1998); Kaminsky & Reinhart (1999); Berg & Pattillo (1999); Goldstein, Kaminsky, & Reinhart (2000); Kamin, Schindler, & Samuel (2001); Edison (2003); Yiu, Ho, & Jin (2009); Singh (2011); Asanovíc (2013) 4.9 Conclusion Chapter Chapter of the thesis presents research results and discusses these research results Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -35- CHAPTER 5: CONCLUSIONS AND POLICY IMPLICATIONS 5.1 Conclusions After studying the topic, the thesis draws some conclusions as follows 5.1.1 About research objectives The thesis has achieved the research objective to warn for currency crises and systemic banking crises in Vietnam 5.1.2 About research hypothesises The thesis has completed the test of research hypotheses 5.1.3 About the research results The thesis has achieved the following research results: Firstly, with the exchange market pressure index method, the thesis determines that short-term currency crises have occurred in Vietnam in the period from 2008-2011 Secondly, with the banking sector fragility index medod combined with the event method, the thesis determines that systemic banking crises have occurred in Vietnam in the period from January 2009 to May 2009 and from May 2011 to December 2015 Thirdly, through Signal, Probit, BMA, and 2SLS approaches, the thesis points out the most effective macroeconomic indicators to give early warnings for Vietnam's currency crises, including stock composite index, real effective exchange rate, exports, M2/reserves, bank deposits, reserves, M2 multiplier, the impact of the global financial crisis, banking sector fragility index, real interest rate differential and the existence of dollarization in the economy Fourthly, through Signal, Probit, BMA, and 2SLS approaches, the thesis points out the most effective macroeconomic indicators to give early warnings for Vietnam's systemic banking crises, including stock composite index, real effective exchange rate, exports, M2/reserves, bank deposits, reserves, M2 multiplier, domestic credit/GDP, inflation, real interest rates, exchange market pressure index, industrial production, imports, loans/bank deposits and the impact of the global financial crisis Fifthly, the research results show that there is a two-way causal relationship between currency crises and systemic banking crises in Vietnam through the powerful effects of the exchange market pressure index to the possibility of Vietnam's banking systemic crises and the effects of the banking sector fragility index to the possibility of Vietnam's currency crises The empirical results also show macroeconomic variables with high effectiveness in early warning for currency crises and high efficiency in early warning for systemic banking crises in Vietnam, including stock composite index, real effective exchange rate, exports, M2/reserves, bank deposits, reserves, M2 multiplier and the impact of the global financial crisis Finally, the thesis has calculated the probability series of early warning currency crises and systemic banking crises in Vietnam in-sample period from January 2002 to Viết luận văn thạc luận tiến sĩ2016 with a December 2015thuê and out-of-sample period from sĩ, January 2016án to December Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -36- 24-month warning window Based on the probabilities in-sample period from 2014-2015 range from to 0.46 of warning for currency crises, range from 0.1 to 0.46 of warning for systemic banking crises; and the probabilities out-of-sample period from January 2016 to December 2016 range from 0.1 to 0.33 of warning for currency crises, range from 0.1 to 0.4 of warning for systemic banking crises The thesis predicts the probabilities of currency crises and systemic banking crises in Vietnam in the period from January 2017 to December 2018 at a low average level 5.2 Policy implications 5.2.1 Strengthening early warning for currency crises and systemic banking crises in Vietnam 5.2.2 Some policy implications of macroeconomic management to limit the risk of currency crises and systemic banking crises in Vietnam 5.2.2.1 Exchange rate management 5.2.2.2 Interest rates management 5.2.2.3 Control of the money supply 5.2.2.4 Increase foreign exchange reserves 5.2.2.5 Control of domestic credit growth 5.2.2.6 Control of inflation 5.2.2.7 Developing the stock market 5.2.2.8 Developing sustainable exports, strict control of imports 5.2.2.9 Strengthen the mobilization of bank deposits and limit the risk of bank runs in the banking system 5.2.2.10 Continue to overcome dollarization 5.2.3 Complete the early warning system for currency crises and systemic banking crises in Vietnam 5.3 New findings of the thesis This thesis has contributed to the empirical literature about the impact of dollarization in the economy on the probability of currency crises, and the impact of the global financial crisis on the probability of currency crises and systemic banking crises in emerging countries In particular, the country has a dollarization phenomenon in with high risk of currency crises due to macro-economic instability caused by speculative attacks and global financial crisis Furthermore, the thesis also provides further evidence that banking sector fragility in emerging countries will have a significant impact on the foreign exchange markets, and can cause a currency crisis in the long term In addition, the thesis also integrates of all four approaches, Signal, Logit/Probit, BMA, and 2SLS to the full advantage of each approach providing optimal performance in crisis warning In Vietnam, the thesis contributes a new approach and empirical evidences confirming the important role of macroeconomic variables in the early warning systems of currency Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -37- crises and systemic banking crises, which can provide inherent value for relevant researches With the empirical results, the thesis has added to the research gaps in Vietnam as follows: Firstly, the thesis adds empirical evidences about the indicators of early warning for currency crises in Vietnam, including the decline in stock composite index, real effective exchange rate, banking sector fragility index, the existence of dollarization in the economy, and the impact of the global financial crisis Furthermore, the thesis continues to confirm evidences that macroeconomic variables, including exports, M2/reserves, bank deposits, reserves, M2 multiplier and interest rate differential have impacts on the possibility of currency crises in Vietnam Secondly, the thesis shows that the most effective macroeconomic indicators to give early warnings for Vietnam's banking systemic crises are stock composite index, real effective exchange rate, exports, M2/reserves, bank deposits, reserves, M2 multiplier, domestic credit/GDP, inflation, real interest rates, exchange market pressure index, industrial production, imports, loans/banks deposit, and the impact of the global financial crisis Thirdly, this study provides major contributions about linkages between currency crises and systemic banking crises in Vietnam through the powerful effects of the exchange market pressure index to the possibility of Vietnam's banking systemic crises and the effects of the banking sector fragility index to the possibility of Vietnam's currency crises At the same time, the thesis has found eight macroeconomic variables with high effectiveness in early warning for currency crises and high effectiveness in early warning for systemic banking crises in Vietnam: stock composite index, real effective exchange rate, exports, M2/reserves, bank deposits, reserves, M2 multiplier, and the impact of the global financial crisis Fourthly, the thesis has calculated the probability series of early warning currency crises and systemic banking crises in Vietnam in-sample period from January 2002 to December 2015 and out-of-sample period from January 2016 to December 2016 with a 24-month warning window Accordingly, the thesis predicts the probability of currency crises and systemic banking crises in Vietnam in the period from January 2017 to December 2018 at a low average level Fifthly, the thesis has major contributions to Vietnamese policy makers in warning, reducing the risk of currency crises and systemic banking crises in Vietnam and improving these warning systems in the future Finally, the thesis identifies in the field of warning systems for curency crises and systemic banking crises in Vietnam, the integration of all four approaches including Signal, Logit/Probit, BMA, and 2SLS takes full advantage of each approach to provide optimal performance in warning for crises 5.4 Limitations of the thesis and research expansion The thesis has the following limitations: - The source of Vietnamese macroeconomic data used in the thesis has not been synchronized, but it is quite limited in updates and accuracy, therefore the research results of the thesis will luận be biased to a certain Viết thuê văn thạcdegree sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -38- - There are a number of variables the authors would like to include in the model but have not collected sufficient data, such as institutional quality variables, terms of trade, short-term external debt, GDP, public sector variables, real estate price index, bank accounting variables, non-performing loans ration in the banking sector - The thesis has not effectively evaluated out-of-sample performances of the early warning system for currency crises and systemis banking crises in Vietnam - For the Signal approach, the thesis has not set the threshold for each early warning indicator for currency crises and systemis banking crises in Vietnam, based on the previous studies Therefore, the author's extensive research is to further improve the early warning system for currency crises and banking crises in Vietnam on the basis of overcoming these limitations 5.5 Conclusion Chapter Chapter of the thesis presents conclusions and proposes policy implications to strengthen early warning and limit risks of currency crises and banking crises in Vietnam The thesis also points out new findings, subject limitations, and further research proposals Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 -39- LIST OF AUTHOR’S PUBLICATION Nguy n Th Mỹ Ph ng & Lê Th Mỹ Ng c (2014), “X lý n x u h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam”, T p chí Cơng ngh – Ngân hàng, S 96, Tháng 03/2014, 3-11 2) Nguy n Th Mỹ Ph ng (2014), “Qu n lý tín d ng ngo i t t i Vi t Nam”, T p chí Công ngh – Ngân hàng, S 98, Tháng 05/2014, 10-17 3) Nguy n Th Mỹ Ph ng (2016), “Nghiên c u y u t tác đ ng đ n kh kh ng ho ng ti n t t i Vi t Nam”, T p chí Tài chính, S 632, Kỳ 1Tháng 05/2016, 66-68 4) Nguy n Th Mỹ Ph ng (2016), “Nghiên c u nguy c kh ng ho ng h th ng ngân hàng qua cách ti p c n Probit”, T p chí Kinh t Dự báo, S 11, Tháng 05/2016 (619), 13-16 5) Nguy n Th Mỹ Ph ng (2016), “C nh báo s m kh ng ho ng h th ng ngân hàng Vi t Nam qua cách ti p c n tín hi u”, T p chí Kinh t Châu Á – Thái Bình D ng, Kỳ II - Tháng 05/2016, 46-48 6) Nguy n Th Mỹ Ph ng (2016), “C nh báo kh ng ho ng ngân hàng Vi t Nam qua cách ti p c n Logit”, T p chí Tài chính, S 634, Kỳ 1-Tháng 06/2016, 3840 7) Nguy n Th Mỹ Ph ng (2016), “Gi i pháp ổn đ nh khu vực tài Vi t Nam ti n trình tự hóa tài kho n v n”, T p chí Tài chính, S 636, Kỳ 1-Tháng 07/2016, 70-72 8) Nguy n Th Mỹ Ph ng (2016), “Vi t Nam sẵn sàng cho sách l m phát m c tiêu?”, T p chí Kinh t Dự báo, S 17, Tháng 07/2016 (625), 3-6 9) Nguy n Th Mỹ Ph ng (2016), “So sánh h th ng c nh báo s m kh ng ho ng ti n t t i Vi t Nam theo cách ti p c n tham s phi tham s ”, T p chí Phát triển Khoa h c Công ngh , S Q3/2016, 71-85 10) Nguy n Th Mỹ Ph ng (2016), “C nh báo s m kh ng ho ng ti n t t i Vi t Nam: Cách ti p c n Logit/Probit”, T p chí Ngân hàng, S 15, Tháng 08/2016, 7-15 11) H Th Thi u Dao & Nguy n Th Mỹ Ph ng (2016), “C nh báo s m kh ng ho ng h th ng ngân hàng Vi t Nam”, T p chí Phát triển Kinh t , S 11, Tháng 11/2016, 11-20 12) H Th Thi u Dao & Nguy n Th Mỹ Ph ng (2016), “C nh báo s m kh ng ho ng ti n t t i Vi t Nam”, T p chí Kinh t & Phát triển, S 234, Tháng 12/2016, 11-20 13) Nguy n Th Mỹ Ph ng (2016), “Kh kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam”, T p chí Cơng ngh - Ngân hàng, S 129, Tháng 12/2016, 4860 14) Nguy n Th Mỹ Ph ng & Từ Th Hoàng Lan (2016), “Các y u t tác đ ng đ n b t ổn d n đ n kh ng ho ng h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam”, Đ tài nghiên c u khoa h c c p c s , Mã s IUHKTC02/2015 1) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 THƠNG TIN TĨM T T V NH NG ĐI M M I C A LU N ÁN TI N Sƾ Tên lu n án: C nh báo kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã s : 62.34.02.01 Nghiên c u sinh: Nguy n Th M Ph Ng ih ng ng d n khoa h c: PGS.,TS H Th Thi u Dao C s đào t o: Tr ng Đ i H c Ngân Hàng TP H Chí Minh Lu n án t p trung nghiên c u v h th ng c nh báo s m kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam c s lần tích h p b n cách ti p c n Signal, Logit/Probit, BMA 2SLS Bên c nh đó, lu n án s d ng ph s áp lực th tr s d ng ph thêm ph ng pháp ng ngo i h i để xác đ nh giai đo n kh ng ho ng ti n t t i Vi t Nam, ng pháp s d tổn th ng c a khu vực ngân hàng k t h p v i tham kh o ng pháp ki n để xác đ nh giai đo n kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam Lu n án lần kiểm ch ng m i quan h nhân qu gi a kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam V i nh ng k t qu đ t đ c từ mơ hình thực nghi m, v mặt h c thu t, lu n án mang mang l i đóng góp m i c s bổ sung vào kho ng tr ng nghiên c u thông qua cung c p ch ng thực nghi m v tác đ ng c a hi n t ng la hóa n n kinh t đ n kh x y kh ng ho ng ti n t tác đ ng m nh m c a kh ng ho ng tài tồn cầu đ n kh x y kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i n n kinh t m i nh m c a nh Vi t Nam Đặc bi t, qu c gia có hi n t ng la hóa n n kinh t có nguy c x y kh ng ho ng ti n t cao cu c t n công đầu c ti n t b i c nh kinh t vĩ mô b t ổn d i tác đ ng c a kh ng ho ng tài tồn cầu Bên c nh đó, lu n án đóng góp thêm ch ng v tính d tổn th ng khu vực ngân hàng t i qu c gia m i s tác đ ng đáng kể gây nên tình tr ng căng thẳng ti n t th tr ng ngo i h i v lâu dài gây kh ng ho ng ti n t Nghiên c u ti p t c c ng c ch ng v tình tr ng áp lực th tr ng ngo i h i có tác đ ng làm tăng kh kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i qu c gia m i Ngoài ra, lu n án xác đ nh tích h p c b n cách ti p c n Signal, Logit/Probit, BMA 2SLS c nh báo kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng s phát huy h t l i th c a cách ti p c n, mang l i hi u qu t i u c nh báo kh ng ho ng Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Xét b i c nh Vi t Nam nói riêng, lu n án mang l i đóng góp m i v ph ng pháp ti p c n đóng góp nh ng ch ng thực nghi m khẳng đ nh vai trò quan tr ng c a bi n s kinh t vĩ mô đ i v i lĩnh vực c nh báo s m kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam, đ m b o giá tr k thừa cho nghiên c u có liên quan t i Vi t Nam V i nh ng k t qu đ t đ c từ mơ hình thực nghi m, lu n án bổ sung vào kho ng tr ng nghiên c u t i Vi t Nam nh sau: Th nh t, đ i v i lĩnh vực c nh báo s m kh ng ho ng ti n t , lu n án bổ sung thêm ch ng thực nghi m vào kho ng tr ng nghiên c u c s d u hi u c nh báo s m kh ng ho ng ti n t t i Vi t Nam gồm: Sự s t gi m c a s giá ch ng khoán tổng h p, tỷ giá thực đa ph hi n t ng, s d tổn th ng c a khu vực ngân hàng; tồn t i ng la hóa n n kinh t tác đ ng c a kh ng ho ng tài tồn cầu Đồng th i, lu n án ti p t c c ng c ch ng v tác đ ng c a xu t khẩu, cung ti n M2/dự tr ngo i h i, ti n g i ngân hàng, dự tr ngo i h i, s nhân cung ti n M2, chênh l ch lãi su t n c so v i n c đ n kh kh ng ho ng ti n t t i Vi t Nam Th hai, đ i v i lĩnh vực c nh báo s m kh ng ho ng h th ng ngân hàng, lu n án mang l i đóng góp m i c s cung c p ch ng thực nghi m v 15 d u hi u c nh báo s m kh ng ho ng h th ng ngân hàng Vi t Nam gồm: Chỉ s giá ch ng khoán tổng h p gi m, tỷ giá thực đa ph ng gi m, xu t gi m, cung ti n M2/dự tr ngo i h i tăng, ti n g i ngân hàng gi m, dự tr ngo i h i gi m, s nhân cung ti n M2 tăng, tín d ng n i đ a/GDP tăng, l m phát tăng, lãi su t thực tăng, s áp lực th tr s nl ng ngo i h i tăng, ng công nghi p gi m, nh p tăng, tỷ l cho vay/tổng ti n g i ngân hàng tăng tác đ ng c a kh ng ho ng tài tồn cầu Th ba, lu n án đóng góp ch ng thực nghi m v m i quan h nhân qu hai chi u gi a kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam thông qua tác đ ng m nh m c a s áp lực th tr ng ngo i h i đ i v i kh x y kh ng ho ng h th ng ngân hàng Vi t Nam c a s d tổn th ng c a khu vực ngân hàng đ i v i kh x y kh ng ho ng ti n t t i Vi t Nam đồng th i phát hi n đ c bi n s kinh t vĩ mô vừa đ t hi u su t cao c nh báo s m kh ng ho ng ti n t , vừa đ t hi u su t cao c nh báo s m kh ng ho ng h th ng ngân hàng Vi t Nam, bao gồm: Chỉ s giá ch ng khoán tổng h p, tỷ giá thực đa ph ng, xu t khẩu, cung ti n M2/dự tr ngo i h i, ti n g i ngân hàng, dự tr ngo i h i, s nhân cung ti n M2 tác đ ng c a KHTC toàn cầu Th t , lu n án tính tốn đ c chuỗi xác su t c nh báo s m kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam m u nghiên c u giai đo n tháng 01/2002 – tháng 12/2015 m u nghiên c u giai đo n tháng 01/2016 – tháng 12/2016 v i c a sổ c nh báo 24 tháng Theo đó, lu n án dự báo kh x y kh ng Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam giai đo n 2017– 2018 m c trung bình th p Th năm, lu n án có đóng góp quan tr ng v hàm ý sách nhằm tăng c ng c nh báo s m, h n ch r i ro x y kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam đồng th i hoàn thi n h th ng c nh báo t ng lai Cu i cùng, lu n án xác đ nh lĩnh vực c nh báo kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam, tích h p c b n cách ti p c n Signal, Logit/Probit, BMA 2SLS s phát huy h t l i th c a cách ti p c n, mang l i hi u qu t i u c nh báo kh ng ho ng Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 A SUMMARY OF INFORMATION ON NEW CONTRIBURIONS OF THE THESIS Title of the thesis: Warning for Currency Crises and Systemic Banking Crises in Vietnam Major: Finance and Banking Code: 62.34.02.01 PhD candidate: Nguyen Thi My Phuong Academic advisor: Assoc Prof Dr Ha Thi Thieu Dao Training institution: Banking University Hochiminh City This thesis has contributed to the empirical literature about the impact of dollarization in the economy on the probability of currency crises, and the impact of the global financial crisis on the probability of currency crises and systemic banking crises in emerging countries In particular, the country has a dollarization phenomenon in with high risk of currency crises due to macro-economic instability caused by speculative attacks and global financial crisis Furthermore, the thesis also provides further evidence that banking sector fragility in emerging countries will have a significant impact on the foreign exchange markets, and can cause a currency crisis in the long term In addition, the thesis also integrates of all four approaches, Signal, Logit/Probit, BMA, and 2SLS to the full advantage of each approach providing optimal performance in crisis warning In Vietnam, the thesis contributes a new approach and empirical evidences confirming the important role of macroeconomic variables in the early warning systems of currency crises and systemic banking crises, which can provide inherent value for relevant researches With the empirical results, the thesis has added to the research gaps in Vietnam as follows: Firstly, the thesis adds empirical evidences about the indicators of early warning for currency crises in Vietnam, including the decline in stock composite index, real effective exchange rate, banking sector fragility index, the existence of dollarization in the economy, and the impact of the global financial crisis Furthermore, the thesis continues to confirm evidences that macroeconomic variables, including exports, M2/reserves, bank deposits, reserves, M2 multiplier and interest rate differential have impacts on the possibility of currency crises in Vietnam Secondly, the thesis shows that the most effective macroeconomic indicators to give early warnings for Vietnam's banking systemic crises are stock composite index, real effective exchange rate, exports, M2/reserves, bank deposits, reserves, M2 multiplier, domestic credit/GDP, inflation, real interest rates, exchange market pressure index, industrial production, imports, loans/banks deposit, and the impact of the global financial crisis Thirdly, this study provides major contributions about linkages between currency crises and systemic banking crises in Vietnam through the powerful effects of the exchange market pressure index to the possibility of Vietnam's banking systemic crises and the effects of the banking sector fragility index to the possibility of Vietnam's currency crises At the same time, the thesis has found eight macroeconomic variables with high effectiveness in early warning for currency crises and high effectiveness in early warning for systemic banking crises in Vietnam: stock composite index, real effective exchange Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 rate, exports, M2/reserves, bank deposits, reserves, M2 multiplier, and the impact of the global financial crisis Fourthly, the thesis has calculated the probability series of early warning currency crises and systemic banking crises in Vietnam in-sample period from January 2002 to December 2015 and out-of-sample period from January 2016 to December 2016 with a 24-month warning window Accordingly, the thesis predicts the probability of currency crises and systemic banking crises in Vietnam in the period from January 2017 to December 2018 at a low average level Fifthly, the thesis has major contributions to Vietnamese policy makers in warning, reducing the risk of currency crises and systemic banking crises in Vietnam and improving these warning systems in the future Finally, the thesis identifies in the field of warning systems for curency crises and systemic banking crises in Vietnam, the integration of all four approaches including Signal, Logit/Probit, BMA, and 2SLS takes full advantage of each approach to provide optimal performance in warning for crises Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ... Least Squares Công ty qu n lý T i s n c a t Vietnam Asset Management ch c t n d ng Vi t Nam Company VAR T hồi qui vect Vector Autoregressive VCB Ngân hàng Ngo i th ng Vi t Nam Vi t thuê luận v n... x y KHTT t i Vi t Nam; (v) T nh đ n t c đ ng c a áp lực th tr ng ngo i h i đ n kh x y KHHTNH t i Vi t Nam (vi) T nh đ n t c đ ng c a hi n t ng la hóa n n kinh t đ n kh x y KHTT t i Vi t Nam 1.1.2... báo KHTT Vi t Nam K t qu c l ng mơ hình Probit c nh báo KHHTNH Vi t Nam K t qu cl ng BMA c nh báo KHTT t i Vi t cl ng BMA c nh báo KHHTNH Vi t cl ng h ph Nam K t qu Nam K t qu 30 ng HTNH Vi t Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: CẢNH BÁO KHỦNG HOẢNG TIỀN TỆ VÀ KHỦNG HOẢNG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM, CẢNH BÁO KHỦNG HOẢNG TIỀN TỆ VÀ KHỦNG HOẢNG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn