HOàN THIệN CƠ CHế PHÂN Bổ, Sử DụNG TàI CHíNH Để ĐầU TƯ XÂY DựNG CƠ Sở VậT CHấT GIáO DụC PHổ THÔNG CÔNG LậP ở VIệT NAM

187 16 0
  • Loading ...
1/187 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 06:21

bộ giáo dục đào tạo tài học viện tài đào phan cẩm tú HOàN THIệN CƠ CHế PHÂN Bổ, Sử DụNG TàI CHíNH Để ĐầU TƯ XÂY DựNG CƠ Sở VậT CHấT GIáO DụC PHổ THÔNG CÔNG LậP VIệT NAM Chuyên ngành: tài - ngân hàng Mã số: 62.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS Đặng Văn Du TS Trần Duy Tạo Hà nội -2014 Vit thuờ lun thc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN ÁN Đào Phan Cẩm Tú Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ vii Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài .4 Kết cấu luận án .5 Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CHẾ PHÂN BỔ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP 13 1.1 GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP 13 1.1.1 Giáo dục phổ thông công lập 13 1.1.2 Đầu tư xây dựng sở vật chất giáo dục phổ thông công lập 15 1.2 CƠ CHẾ PHÂN BỔ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP 19 1.2.1 Tài để đầu tư xây dựng sở vật chất giáo dục phổ thông công lập 19 1.2.2 Cơ chế phân bổ, sử dụng tài để đầu tư xây dựng sở vật chất giáo dục phổ thông công lập 23 1.2.3 Các yếu tố tác động đến chế phân bổ, sử dụng tài để đầu tư xây dựng sở vật chất giáo dục phổ thông công lập 40 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 iii 1.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÂN BỔ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP 44 1.3.1 Cơ chế phân bổ, sử dụng nguồn tài để đầu tư xây dựng sở vật chất giáo dục phổ thông công lập số nước 44 Kết luận chương 57 Chương 2: THỰC TRẠNG CƠ CHẾ PHÂN BỔ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM 58 2.1 KHÁI QUÁT VỀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM 58 2.2 THỰC TRẠNG CƠ CHẾ PHÂN BỔ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM 64 2.2.1 Thực trạng chế phân bổ 65 2.2.2 Thực trạng chế sử dụng 98 2.3 TỔNG HỢP NHỮNG ĐÁNH GIÁ VỀ CƠ CHẾ PHÂN BỔ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM 107 2.3.1 Những thành điển hình 107 2.3.2 Những hạn chế chủ yếu nguyên nhân 109 Kết luận chương 113 Chương 3: HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÂN BỔ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM 114 3.1 QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÂN BỔ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM 114 3.1.1 Định hướng phát triển dự báo nhu cầu tài để đầu tư xây dựng sở vật chất giáo dục phổ thông công lập Việt Nam 114 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 iv 3.1.2 Quan điểm hoàn thiện chế phân bổ, sử dụng tài để đầu tư xây dựng sở vật chất giáo dục phổ thông công lập Việt Nam 117 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÂN BỔ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM 121 3.2.1 Hoàn thiện thể chế phân bổ, sử dụng nguồn tài để đầu tư xây dựng sở vật chất giáo dục phổ thông công lập 121 3.2.2 Cơ cấu lại khoản tài phân bổ để đầu tư sở vật chất giáo dục phổ thông công lập sở xây dựng tiêu chí xác định ưu tiên đầu tư 135 3.2.3 Nâng cao lực máy làm cơng tác quản lý tài để đầu tư xây dựng sở vật chất giáo dục phổ thông công lập 138 3.2.4 Tăng cường cơng khai, minh bạch tài gắn với trách nhiệm giải trình 143 3.3 LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 148 3.4 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 150 KẾT LUẬN 152 DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC viii CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ viii DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO ix PHỤ LỤC xiv Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa CSVC : Cơ sở vật chất CTMTQG : Chương trình mục tiêu quốc gia GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo GDPT : Giáo dục phổ thông HĐND : Hội đồng nhân dân KBNN : Kho bạc nhà nước KH&ĐT : Kế hoạch Đầu tư KT-XH : Kinh tế - xã hội NCS : Nghiên cứu sinh NSNN : Ngân sách nhà nước PTCS : Phổ thông sở PTDT : Phổ thông dân tộc QLDA : Quản lý dự án TC-KH : Tài - Kế hoạch THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TPCP : Trái phiếu phủ UBND : Ủy ban nhân dân XDCB : Xây dựng Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1- Cơ cấu trường phổ thông công lập năm học 2008-2009 đến 2012 - 2013 61 Bảng 2.2- Trường chuẩn cấp năm học 2008-2009 đến 2012-2013 63 Bảng 2.3a- Kinh phí thực đầu tư xây dựng CSVC GDPT công lập từ nguồn vốn CTMTQG GD-ĐT giai đoạn 2008-2010 81 Bảng 2.3b- Kinh phí thực đầu tư xây dựng CSVC GDPT công lập từ nguồn vốn CTMTQG GD-ĐT giai đoạn 2011-2013 84 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Hình vẽ: Hình 1.1- Các yếu tố CSVC GDPT 15 Hình 1.2- Các thành tố cấu thành trình giáo dục 16 Sơ đồ: Sơ đồ 2.1- Các cấp học hệ thống giáo dục quốc dân 59 Sơ đồ 2.2- Số lượng trường phổ thông công lập 60 năm học 2008-2009 đến 2012 - 2013 60 Sơ đồ 2.3- Số trường PTDT nội trú năm học 2008-2009 đến 2012-2013 62 Sơ đồ 2.4- Phòng học bán kiên cố phòng học tạm GDPT cơng lập 64 năm học 2008-2009 đến 2012-2013 64 Sơ đồ 2.5 Cơ cấu chi NSNN cho GDPT giai đoạn 2008-2012 71 Sơ đồ 2.6- Mơ hình phối hợp quản lý ODA 95 Sơ đồ 2.7- Tổng hợp nguồn tài chủ yếu để đầu tư xây dựng CSVC GDPT công lập giai đoạn 2008-2012 107 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Trong thời kỳ đổi đất nước, Việt Nam xây dựng hệ thống GD&ĐT tương đối hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học, CSVC, thiết bị GD&ĐT cải thiện rõ rệt bước đại hóa Là cấp học thứ hai hệ thống giáo dục quốc dân nên GDPT, với nòng cốt GDPT cơng lập, có nhiệm vụ tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, lực cơng dân, có vai trò quan trọng q trình phát triển cá nhân cộng đồng CSVC thành tố (cùng với mục tiêu, nội dung, phương pháp, tổ chức, đánh giá) tạo thành chỉnh thể, vận hành môi trường giáo dục GDPT mơi trường KT-XH cộng đồng, có ảnh hưởng không nhỏ việc tổ chức hoạt động giảng dạy học tập nhà trường, góp phần đảm bảo chất lượng, hiệu hoạt động giáo dục Chính vậy, khoa học giáo dục quốc gia giới quan tâm đến việc phát triển CSVC GDPT Để nâng cao chất lượng GDPT cơng lập, xây dựng chuẩn hóa nội dung GDPT cơng lập theo hướng đại cần đầu tư lớn CSVC Trong điều kiện đất nước nghèo, ngân sách quốc gia hạn hẹp u cầu tìm kiếm giải pháp để phân bổ, sử dụng tài để đầu tư xây dựng CSVC GDPT công lập Việt Nam cách hiệu cần thiết Đề tài: “Hoàn thiện chế phân bổ, sử dụng tài để đầu tư xây dựng sở vật chất giáo dục phổ thông công lập Việt Nam” NCS lựa chọn nghiên cứu làm luận án tiến sĩ xuất phát từ tính cấp thiết lý luận thực tiễn nêu trên, với mong muốn kết nghiên cứu luận án đóng góp vào việc nâng cao chất lượng GDPT cơng lập để thực tảng vững cho giáo dục quốc dân tiên tiến, đại Mục đích nghiên cứu Xuất phát từ tính cấp thiết đề tài nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu đề tài luận án chế phân bổ, sử dụng tài để đầu tư xây dựng CSVC GDPT Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 công lập Việt Nam thời gian qua nào, có ưu điểm, hạn chế gì? Cần phải có quan điểm, giải pháp để hồn thiện? Để trả lời câu hỏi đó, đề tài đặt mục đích nghiên cứu cụ thể sau: - Hệ thống hóa, phân tích vấn đề lý luận GDPT, CSVC GDPT chế phân bổ, sử dụng tài để đầu tư xây dựng CSVC GDPT công lập - Tổng kết kinh nghiệm số nước chế phân bổ, sử dụng tài để đầu tư xây dựng CSVC GDPT cơng lập; rút số học kinh nghiệm có giá trị nghiên cứu áp dụng cho Việt Nam - Hệ thống hóa, phân tích thực trạng CSVC GDPT công lập; chế phân bổ, sử dụng tài để đầu tư xây dựng CSVC GDPT cơng lập Việt Nam giai đoạn năm gần (2008-2012) Trên sở đó, ưu điểm, hạn chế nguyên nhân thực trạng nêu - Đề xuất quan điểm giải pháp hoàn thiện chế phân bổ, sử dụng tài để đầu tư xây dựng CSVC GDPT công lập Việt Nam phù hợp với thay đổi hoàn cảnh kinh tế, xã hội nước quốc tế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án vấn đề lý luận thực tiễn chế phân bổ, sử dụng tài để đầu tư xây dựng CSVC GDPT cơng lập Việt Nam Phạm vi nghiên cứu luận án: - Về nội dung: Tài đầu tư CSVC GDPT hình thành từ nhiều nguồn khác Với nguồn tài đầu tư CSVC GDPT lại có chế quản lý riêng khó gộp để nghiên cứu phản ánh phạm vi luận án Do đó, phạm vi nghiên cứu tài luận án giới hạn lý luận thực tiễn chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) để đầu tư xây dựng CSVC cho GDPT cơng lập Việt Nam nhìn từ góc độ quan tài tổng hợp Mặt khác, hợp thành CSVC GDPT theo quan niệm nhà quản lý giáo dục nay, bao gồm nhiều yếu tố, như: đất đai, khn viên, cơng trình xây dựng, cơng trình ngầm, hệ thống cơng nghệ - kỹ thuật, v.v… Song Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xix PHỤ LỤC 2.4- TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH THEO CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN Mục tiêu đến 2010 Ưu tiên hỗ trợ đầu tư theo hướng chuẩn hóa trường PTDT nội trú tỉnh Trường 48 48 Đạt Hỗ trợ xây dựng nhà ở, nhà bếp trang thiết bị thiết yếu cho trường PTDT bán trú Trường 900 900 Đạt Mua sắm trang thiết bị phục vụ giáo dục hướng nghiệp cho trường PTDT nội trú Triệu N/A 3.578 2.814 2.252 12.764 32.451 53.859 Đạt Cải tạo, nâng cấp xây dựng phòng học Phòng 14.000 4.316 4.186 4.865 5.202 4.107 22.676 Đạt Xây dựng thư viện, phòng thí nghiệm, phòng mơn Phòng N/A 3.174 3.293 3.423 1.768 4.139 15.797 Đạt Xây dựng phòng làm việc cho giảng viên trường đại học, cao đẳng Phòng/( Giáo sư + PGS) 100% Dự án Mục tiêu tiêu Dự án Kết thực Đơn vị tính 2006 2007 2008 Nguồn: Bộ Giáo dục Đào tạo Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 2009 2010 20062010 Ghi Không đạt xx PHỤ LỤC 2.5a- PHÂN BỔ CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007 Đơn vị tính : Tỷ đồng Tổng số Tỉnh, thành phố Tổng số Tỷ đồng % tăng ĐTPT Bổ sung từ Tỷ đồng NSTW Thường xuyên % tăng Tỷ đồng % tăng 123.334 20,67 39.849 39.280 11,59 79.904 45,06 8.834 11,43 5.135 23,35 3.425 23,74 14.055 -0,63 7.324 -0,57 6.297 33,35 Hải Phòng 2.836 2,31 763 -16,15 1.986 33,56 Đà Nẵng 2.801 -5,02 1.816 -7,35 899 39,81 Hà Giang 1.389 83,73 1.263 182 102,22 1.150 80,25 Tuyên Quang 1.131 55,14 866 182 59,65 903 57,32 Hồ Bình 1.298 53,07 995 212 17,78 1.045 66,93 Nam Định 1.902 54,89 1.235 420 59,09 1.405 58,94 Nghệ An 3.621 44,72 2.254 676 37,96 2.798 53,15 Quảng Nam 1.777 39,81 1.181 325 -4,97 1.380 60,47 Bình Thuận 1.544 22,64 492 560 9,59 937 44,38 Lâm Đồng 1.817 12,23 497 466 1,53 1.296 35,0 Gia Lai 1.770 26,79 808 7.324 -0,57 6.297 33,33 Đồng Nai 3.188 -4,92 224 11,44 847 19,97 Tây Ninh 1.105 8,44 184 313 -7,40 850 37,32 Bình Phước 1.200 -1,23 179 738 113,29 919 47,28 Cần Thơ 1.728 46,94 370 43,41 1.141 34,08 Long An 1.576 26,89 440 152 -4,40 826 49,37 Trà Vinh 1.009 32,76 692 203 -21,92 992 33,33 Cà Mau 1.232 12,31 324 7.324 -0,57 6.297 33,33 Hà Nội TP Hồ Chí Minh Nguồn : Uỷ ban Tài - Ngân sách Quốc hội Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xxi PHỤ LỤC 2.5b: TỔNG HỢP CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHO XÂY DỰNG CSVC GDPT GIAI ĐOẠN 2008 – 2012 Đơn vị tính: Tỷ đồng STT VÙNG, ĐỊA PHƯƠNG Tổng số nước Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 10.315 14.255 19.038 20.534 23.565 I Đồng Bằng Sông Hồng 2.486 3.646 4.886 5.072 5.800 Thành phố Hà Nội 1.196 1.749 2.515 2.285 3.247 Tỉnh Vĩnh Phúc 189 357 307 487 436 Tỉnh Bắc Ninh 123 217 331 246 244 Tỉnh Hưng Yên 87 140 181 216 235 Tỉnh Hà Nam 94 119 199 259 253 Tỉnh Hải Dương 222 310 393 410 320 Thành phố Hải Phòng 196 285 447 424 354 Tỉnh Thái Bình 137 139 170 259 252 Tỉnh Nam Định 140 203 200 317 278 10 Tỉnh Ninh Bình 102 128 143 170 180 II Miền núi phía bắc 1.785 2.095 2.473 3.275 3.797 11 Tỉnh Lai Châu 93 84 81 189 225 12 Tỉnh Lào Cai 110 88 109 171 206 13 Tỉnh Điện Biên 121 132 145 229 325 14 Tỉnh Sơn La 73 134 157 116 175 15 Tỉnh Yên Bái 66 72 80 107 104 16 Tỉnh Hồ Bình 138 205 200 289 405 17 Tỉnh Hà Giang 98 114 106 135 205 18 Tỉnh Cao Bằng 63 62 79 160 274 19 Tỉnh Bắc Kạn 46 48 77 106 101 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xxii STT VÙNG, ĐỊA PHƯƠNG Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 20 Tỉnh Tuyên Quang 87 90 119 120 118 21 Tỉnh Thái Nguyên 153 200 233 199 279 22 Tỉnh Lạng Sơn 104 109 97 122 212 23 Tỉnh Bắc Giang 187 214 231 330 337 24 Tỉnh Quảng Ninh 297 384 599 771 554 25 Tỉnh Phú Thọ 149 160 160 230 276 III Duyên hải miền Trung 1.851 2.166 2.677 3.007 3.663 26 Tỉnh Thanh Hoá 315 346 374 421 497 27 Tỉnh Nghệ An 177 201 273 370 513 28 Tỉnh Hà Tĩnh 104 120 145 168 195 29 Tỉnh Quảng Bình 80 97 113 175 201 30 Tỉnh Quảng Trị 65 74 78 148 132 31 Tỉnh Thừa Thiên Huế 171 208 231 76 414 32 Thành phố Đà Nẵng 113 201 220 216 128 33 Tỉnh Quảng Nam 173 167 181 329 414 34 Tỉnh Quảng Ngãi 100 117 166 254 240 35 Tỉnh Bình Định 111 164 195 241 232 36 Tỉnh Phú Yên 95 68 113 132 135 37 Tỉnh Khánh Hoà 144 232 282 172 201 38 Tỉnh Ninh Thuận 74 57 73 79 86 39 Tỉnh Bình Thuận 130 115 233 226 275 IV Tây Nguyên 718 999 1.050 1.382 1.696 40 Tỉnh Kon Tum 75 128 186 190 198 41 Tỉnh Gia Lai 148 200 224 286 415 42 Tỉnh Đắk Lắk 240 307 300 431 455 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xxiii STT VÙNG, ĐỊA PHƯƠNG Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 43 Tỉnh Đắk Nông 108 131 146 172 206 44 Tỉnh Lâm Đồng 148 233 193 302 422 V Đông Nam Bộ 1.663 2.854 4.833 4.353 4.860 45 Tỉnh Bình Phước 97 87 73 44 66 46 Tỉnh Tây Ninh 88 233 513 277 476 47 Tỉnh Bình Dương 207 449 777 739 709 48 Tỉnh Đồng Nai 303 651 540 507 628 49 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 341 464 587 723 681 50 Thành phố Hồ Chí Minh 626 970 2.342 2.063 2.300 VI Đồng Sông Cửu Long 1.812 2.495 3.120 3.445 3.749 51 Tỉnh Long An 160 280 502 450 562 52 Tỉnh Tiền Giang 230 257 282 312 258 53 Tỉnh Bến Tre 134 165 204 192 282 54 Tỉnh Trà Vinh 45 84 90 137 166 55 Tỉnh Vĩnh Long 111 193 208 322 266 56 Tỉnh Đồng Tháp 221 268 296 390 408 57 Tỉnh An Giang 281 337 303 329 402 58 Tỉnh Kiên Giang 123 187 208 300 379 59 Thành phố Cần Thơ 147 207 343 303 277 60 Tỉnh Hậu Giang 119 104 127 150 167 61 Tỉnh Sóc Trăng 119 193 224 274 217 62 Tỉnh Bạc Liêu 38 119 154 117 114 63 Tỉnh Cà Mau 82 99 179 169 250 Nguồn : Vụ Ngân sách – Bộ Tài Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xxiv PHỤ LỤC 2.6- KẾT QUẢ XÂY DỰNG BỔ SUNG HỖ TRỢ CÁC TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ STT Đơn vị tính Mục tiêu tiêu Mục tiêu phê duyệt Thực giai đoạn 2011-2013 Số trường PT dân tộc nội trú (đã có) thụ hưởng DA TH đầu năm 2013 năm 2015 Năm 2013 TH 2011 TH 2012 đến 2015 TH tháng Tỷ lệ (%) so với mục tiêu phê duyệt đến Trường 223 112 102 42 81 132.29 Số phòng học Phòng 300 173 150 67 158 160.33 Số phòng học mơn Phòng 750 129 167 40 104 53.33 Số phòng thư viện Phòng 100 26 13 14 53.00 Số nhà tập đa Phòng 150 18 85 11 76.00 Số phòng nội trú cho học sinh Phòng 2.200 561 392 172 369 60.09 Số nhà ăn Phòng 100 15 36 14 65.00 Số phòng làm việc CBQL&GV Phòng 140 65 215 26 72 251.43 Nguồn: Bộ Giáo dục Đào tạo Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xxv PHỤ LỤC 2.7- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY DỰNG, CẢI TẠO CSVC, THEO HƯỚNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Thực giai đoạn 2011-2013 STT Đơn vị tính Mục tiêu tiêu Năm 2013 TH 2011 TH 2012 TH tháng đầu năm TH 2013 Số sở GD miền núi hỗ trợ Trường 767 642 98 413 Số sở GD vùng khó khăn hỗ trợ Trường 670 902 56 352 Số sở GD có học sinh dân tộc hỗ trợ Trường 575 484 43 407 Số trường bán trú hỗ trợ Trường 11 37 12 156 Nguồn: Bộ Giáo dục Đào tạo Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xxvi PHỤ LỤC 2.8- KẾT QUẢ HỖ TRỢ, BỔ SUNG CSVC TRƯỜNG THPT CHUYÊN CÁC TỈNH STT Mục tiêu Đơn vị phê tính duyệt đến 2015 Mục tiêu tiêu Thực giai đoạn 2011-2013 Tỷ lệ (%) so với mục tiêu phê duyệt đến Năm 2013 NĂM NĂM 2011 2012 tháng đầu năm CẢ NĂM năm 2015 - Số phòng học phòng 500 43 124 23 49 43.20 - Số phòng học mơn phòng 300 16 60 18 48 41.33 - Số phòng thư viện phòng 60 - 4 13.33 - Số nhà tập đa phòng 40 22.50 - Số phòng nội trú cho học sinh phòng - 100 65 194 - Số nhà ăn phòng 45 - 49 19 151.11 - Số phòng họp giáo viên phòng 50 - 19 54.00 Nguồn: Bộ Giáo dục Đào tạo Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xxvii PHỤ LỤC 2.9- TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ODA CHO GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2008 – 2013 Đơn vị tính: Triệu USD STT Thời gian Dự án thực Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hồn cảnh khó khăn Dự án Phát triển Giáo dục Trung học phổ thông Dự án Phát triển giáo viên Trung học phổ thông Trung cấp chuyên nghiệp Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) 2003 - 2010 2004 - 2011 2007 - 2011 2009 - 2015 Chia Trong đó: Tổng vốn Vốn vay Viện trợ Đối ứng XDCB 247.30 138.80 80.00 65.20 TB 46.30 165.69 16.32 55.00 25.00 26.67 22.75 43.19 34.00 9.19 6.97 12.71 181.40 127.00 80.00 55.00 25.00 31.50 11.00 64.00 50.00 14.00 28.69 5.76 27.50 26.90 133.04 Dự án Phát triển giáo dục Trung học sở pha (2004 - 2012, vốn vay ADB 55 triệu USD, 2004 - 2012 vốn đối ứng 25 triệu USD) Dự án Giáo dục Trung học sở vùng khó khăn (2008-2014, vốn vay 50 triệu USD; 2008 - 2014 vốn đối ứng 14 triệu USD) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xxviii STT Thời gian Dự án thực Chia Tổng vốn Trong đó: Vốn vay Viện trợ Đối ứng XDCB TB Chương trình phát triển giáo dục Trung học (2008-2015, vốn vay ADB 60 triệu USD, vốn 2008 - 2015 đối ứng 11 triệu USD) 71.00 60.00 11.00 11.20 8.90 105.00 90.00 15.00 44.20 22.40 93.00 80.00 13.00 44.40 11.40 964.89 689.80 Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn (2013-2019, vốn vay ADB 90 triệu 2013 - 2019 USD, vốn đối ứng 15 triệu USD) Dự án Giáo dục Trung học sở khu vực khó khăn giai đoạn Tổng cộng 2015 - 2021 Nguồn: Bộ Giáo dục Đào tạo Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 92.70 185.39 492.36 111.24 xxix PHỤ LỤC 3.1- DỰ BÁO QUY MÔ HỌC SINH, SINH VIÊN GIAI ĐOẠN 2014-2020 Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Qui mô HS, SV 28,231,243 29,050,158 29,820,540 30,481,915 31,163,500 31,893,146 32,111,900 I- Khối GD; đó: 22,192,355 22,623,775 23,064,789 23,379,666 23,697,019 24,075,736 24,457,549 - HS phổ thông 17,990,429 18,195,809 18,532,034 18,741,281 18,952,157 19,223,549 19,497,183 - Công lập 16,384,100 16,475,967 16,672,315 16,760,406 16,868,142 16,999,241 17,124,043 - Ngồi cơng lập 1,606,329 1,719,842 1,859,719 1,980,875 2,084,015 2,224,308 2,373,140 1- Học sinh tiểu học 7,058,835 7,094,129 7,129,600 7,165,248 7,201,075 7,237,080 7,273,265 - Công lập 7,005,894 7,023,188 7,040,480 7,057,769 7,089,458 7,110,431 7,127,800 52,941 70,941 89,120 107,479 111,617 126,649 145,465 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% Dân số ( 6- 10 tuổi ) 7,130,137 7,165,787 7,201,616 7,237,624 7,273,812 7,310,181 7,346,732 2- HS THCS 6,911,673 6,946,231 7,052,198 7,087,459 7,122,896 7,158,510 7,194,303 - Công lập 6,725,058 6,751,737 6,847,684 6,874,835 6,909,209 6,943,755 6,978,474 - Ngoài cơng lập Tỷ lệ% ngồi cơng lập Tỷ lệ huy động 2014 - Ngồi cơng lập 2015 186,615 194,494 2016 204,514 2017 212,624 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 2018 213,687 2019 2020 214,755 215,829 xxx Chỉ tiêu Tỷ lệ% công lập 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 7,052,728 7,087,992 7,123,432 7,159,049 7,194,844 7,230,818 7,266,972 58,250 60,500 62,500 65,000 67,000 69,000 70,000 3- HS THPT 4,019,921 4,155,449 4,350,236 4,488,574 4,628,186 4,827,959 5,029,615 - Công lập 2,653,148 2,701,042 2,784,151 2,827,802 2,869,475 2,945,055 3,017,769 - Ngồi cơng lập 1,366,773 1,454,407 1,566,085 1,660,772 1,758,711 1,882,904 2,011,846 Tỷ lệ% ngồi cơng lập 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% Tỷ lệ huy động 68% 70% 72% 74% 75% 78% 80% Dân số ( 15- 17 tuổi ) 5,916,315 5,975,478 6,035,233 6,095,585 6,156,541 6,218,107 6,280,288 Dân tộc nội trú cấp 29,000 30,000 31,000 32,000 33,000 34,000 35,000 Tỷ lệ huy động Dân số ( 11- 14 tuổi ) - Dân tộc nội trú cấp Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục Đào tạo (Dự báo học sinh mẫu giáo phổ thông); Tổng cục Dạy nghề (Dự báo học sinh học nghề); Viện Khoa học Giáo dục VN (Dự báo sinh viên GDĐH học sinh TCCN) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xxxi PHỤ LỤC 3.2- DỰ TỐN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 2011-2020 Đơn vị tính: Tỷ đồng; Chỉ tiêu 2011-2020 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng chi cho GD&ĐT 2.943.826 146.647 168.444 191.393 219.536 252.182 290.051 333.979 384.936 444.045 512.613 A- Chi thường xuyên 2.492.086 101.987 124.825 146.171 176.705 206.925 244.555 287.809 339.448 397.280 466.380 I- Chi giáo dục mầm non phổ thông 1.598.682 69.388 82.896 96.667 115.616 133.657 157.121 184.035 214.489 250.628 294.185 142.254 5.694 7.022 8.254 11.256 1.456.428 63.694 75.873 88.413 104.360 121.817 143.214 167.706 195.248 228.345 267.758 2.1 GD Tiểu học 619.615 28.164 33.304 38.503 45.099 52.349 60.997 71.053 82.352 96.018 111.777 2.2 THCS 520.738 23.164 27.550 31.890 37.386 43.512 51.335 59.957 69.623 81.156 95.165 2.3 THPT 316.075 12.366 15.020 18.021 21.875 25.956 30.882 36.696 43.272 51.171 60.816 II Dạy nghề công lập 166.521 6.803 8.581 9.810 11.679 13.802 15.901 18.827 22.376 26.696 32.047 III- Chi TCCN.Cao đẳng Đại học 533.227 16.224 22.200 26.457 33.995 41.512 51.423 62.914 76.524 91.945 110.034 III- Giáo duc &Đào tạo khác 166.497 8.600 9.890 11.726 13.602 15.779 17.500 18.900 22.300 23.500 24.700 B - Chi đầu tư 451.740 44.660 43.619 45.222 42.831 45.257 45.496 46.170 45.487 46.765 46.233 1- XDCSVC- khối phổ thông 248.457 24.563 23.990 24.872 23.557 24.891 25.023 25.394 25.018 25.721 25.428 - Xóa phòng học ca tạm nhờ kiên cố hóa xây thêm phòng học để học buổi/ng 195.157 20.313 19.740 19.522 18.207 19.541 19.173 19.344 19.368 20.121 19.828 - Xây nhà công vụ cho giáo viên vùng ĐBKK 2.400 700 700 500 300 200 - Xây dựng khu vệ sinh cho giáo viên.HS 3.500 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 47.400 3.200 3.200 4.500 4.700 4.800 5.500 5.700 5.300 5.250 5.250 203.283 20.097 19.628 20.350 19.274 20.365 20.473 20.777 20.469 21.044 20.805 Chi thường xuyên GD Mầm non Giáo dục phổ thơng - Xây dựng phòng chức mua sắm thiết bị dạy học để đạt chuẩn QG* 2- XDCSVC- khối đào tạo 11.840 13.908 Nguồn: Vụ Kế hoạch – Tài Bộ Giáo dục Đào tạo Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 16.328 19.242 22.283 26.427 xxxii PHỤ LỤC 3.3- DỰ TỐN KINH PHÍ XÂY DỰNG PHỊNG HỌC STT Tỉnh/Thành phố Thuộc QĐ 20 Tổng số vốn đầu Số phòng cơng tư xây dựng Số phòng học Số nhà cơng vụ vụ giáo viên phòng học phê duyệt Đã Chưa Đã Chưa đầu tư xây đầu tư xây đầu tư xây đầu tư xây (Đơn vi tính: tỷ năm 2007 đồng) dựng dựng dựng dựng Số phòng học phê duyệt năm 2007 Toàn Quốc 142,077 56,609 94,604 47,473 20,787 24,807 38,141 Mầm non* 35,973 27,982 11,964 4,118 6,967 14,498 Tiểu học* 68,128 40,156 23,471 7,609 9,107 14,970 THCS* 31,846 21,498 9,837 6,575 6,636 6,708 THPT* 6,130 4,968 2,201 2,485 2,097 1,965 I Đông Bắc 22,956 19,578 14,139 8,817 9,406 10,004 7,128 II Tây Bắc 12,801 10,089 7,474 5,327 3,995 6,073 4,649 III ĐB sông Hồng 28,092 18,917 9,175 IV Bắc Trung Bộ 25,689 13,487 16,614 9,075 3,435 4,801 7,140 V Nam Trung Bộ 13,460 3,097 9,179 4,281 1,369 906 3,480 VI Tây Nguyên 8,021 5,166 4,631 3,390 1,248 1,362 2,612 VII Đông Nam Bộ 6,280 1,258 5,502 778 0 505 24,778 3,934 18,148 6,630 1,334 1,661 4,720 VIII ĐBS Cửu Long Nguồn: Bộ Giáo dục Đào tạo Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 7,907 xxxiii PHỤ LỤC 3.4- DỰ TỐN KINH PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC PHỊNG KHÁC VÀ THIẾT BỊ Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT Vùng miền A B Tổng số vốn đầu Phòng học mơn, phòng thiết bị Đơn giá xây Phòng hiệu Phòng đa Phòng thư viện Phòng y tế tư xây dựng dựng/m² Số phòng Nhu cầu vốn Số phòng Nhu cầu vốn Số phòng Nhu cầu vốn Số phòng 10 11 12 Toàn Quốc 618,278 121.843 71,693 145,319 81,756 28,972 21,109 201,065 19,015 234,225 20,513 8,701 I Đông Bắc 125,328 16.303 12,370 26,671 17,836 6,688 4,262 43,149 3,640 47,089 3,849 1,732 II Tây Bắc 95,286 16.498 7,290 15,906 8,404 3,189 2,277 23,329 3,964 51,894 2,127 969 III ĐB sông Hồng 136,406 14.672 17,509 33,973 17,585 5,934 5,073 46,221 4,170 48,547 4,272 1,730 IV Bắc Trung Bộ 40,128 14.066 5,303 9,865 5,320 1,721 2,049 17,898 903 10,079 1,457 566 V Nam Trung Bộ 59,178 15.069 6,890 13,731 6,119 2,121 2,110 19,745 1,897 22,683 2,158 898 VI Tây Nguyên 39,734 15.712 4,821 10,017 4,538 1,640 1,219 11,894 1,246 15,534 1,495 648 VII Đông Nam Bộ 8,682 14.279 1,148 2,168 823 270 273 2,421 323 3,640 416 164 VIII ĐBS Cửu Long 113,536 15.244 16,362 32,988 21,131 7,409 3,846 36,408 2,872 34,740 4,739 1,994 115 m² Diện tích áp dụng 20 m² 540 m² Nguồn: Bộ Giáo dục Đào tạo Ghi chú:- Đơn giá xây dựng lấy trung bình tiểu học, THCS, THPT năm 2017 – 2020 - Đã tính thêm 15% dự phòng phí Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 690 m² Nhu cầu Nhu cầu Số phòng vốn vốn 24 m²
- Xem thêm -

Xem thêm: HOàN THIệN CƠ CHế PHÂN Bổ, Sử DụNG TàI CHíNH Để ĐầU TƯ XÂY DựNG CƠ Sở VậT CHấT GIáO DụC PHổ THÔNG CÔNG LậP ở VIệT NAM, HOàN THIệN CƠ CHế PHÂN Bổ, Sử DụNG TàI CHíNH Để ĐầU TƯ XÂY DựNG CƠ Sở VậT CHấT GIáO DụC PHổ THÔNG CÔNG LậP ở VIệT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn