HUY ĐộNG VốN ĐầU TƯ PHáT TRIểN KếT CấU Hạ TầNG GIAO THÔNG ĐƯờNG Bộ TRÊN ĐịA BàN TỉNH BắC GIANG

174 15 0
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 06:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ]^ BỘ TÀI CHÍNH DƯƠNG VĂN THÁI HUY §éNG VèN ĐầU TƯ PHáT TRIểN KếT CấU Hạ TầNG GIAO THÔNG ĐƯờNG Bộ TRÊN ĐịA BN TỉNH BắC GIANG LUN N TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2014 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ]^ BỘ TÀI CHÍNH DƯƠNG VĂN THÁI HUY ĐộNG VốN ĐầU TƯ PHáT TRIểN KếT CấU Hạ TầNG GIAO THÔNG ĐƯờNG Bộ TRÊN ĐịA BN TỉNH BắC GIANG Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 62.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS PHẠM VĂN LIÊN PGS, TS LÊ VĂN ÁI HÀ NỘI - 2014 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu Luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Những kết luận khoa học Luận án chưa công bố cơng trình khoa học Tác giả luận án Dương Văn Thái Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu đồ, sơ đồ MỞ ĐẦU Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 11 1.1 KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ .11 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm kết cấu hạ tầng giao thông đường 11 1.1.2 Phân loại kết cấu hạ tầng giao thông đường 16 1.1.3 Vai trò kết cấu hạ tầng giao thông đường 18 1.2 VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 21 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 21 1.2.2 Phân loại vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 27 1.3 HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 30 1.3.1 Các nguồn vốn đầu tư vai trò việc cung ứng vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 30 1.3.2 Cơ chế huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 39 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 47 1.4 KINH NGHIỆM HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG - BÀI HỌC ĐỐI VỚI BẮC GIANG 51 1.4.1 Kinh nghiệm huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường số nước 51 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 1.4.2 Kinh nghiệm huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường số địa phương 54 1.4.3 Bài học kinh nghiệm tỉnh Bắc Giang 56 Tiểu kết chương 59 Chương 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG .60 2.1 KHÁI QUÁT ĐIỀU KIÊN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, Xà HỘI TỈNH BẮC GIANG 60 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 60 2.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội 62 2.1.3 Vị trí Bắc Giang vấn đề an ninh quốc phòng 63 2.2 KHÁI QUÁT VỀ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG .64 2.2.1 Hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh Bắc Giang 64 2.2.2 Những đóng góp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang 74 2.3 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 76 2.3.1 Cơ chế sách huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường Nhà nước 76 2.3.2 Về chế, sách huy động vốn tỉnh Bắc Giang 79 2.3.3 Huy động nguồn vốn nước 83 2.3.4 Huy động nguồn vốn nước 94 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG .96 2.4.1 Những kết đạt 96 2.4.2 Những tồn hạn chế công tác huy động vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh Bắc giang giai đoạn 2001-2013 97 2.4.3 Các nguyên nhân hạn chế 99 Tiểu kết chương 103 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Chương 3: HỒN THIỆN CƠNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG .104 3.1 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KCHT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG VÀ NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ ĐẾN NĂM 2020 .104 3.1.1 Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 104 3.1.2 Nhu cầu vốn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 109 3.2 QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG .111 3.2.1 Quan điểm huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường địa bàn tỉnh Bắc Giang 111 3.2.2 Định hướng huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh Bắc Giang 117 3.3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 118 3.3.1 Giải pháp tổng thể huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 119 3.3.2 Giải pháp huy động vốn đầu tư nước 123 3.3.3 Giải pháp huy động vốn đầu tư nước 137 3.4 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN .150 Tiểu kết chương 157 KẾT LUẬN 158 DANH MỤC CƠNG TRÌNH Đà CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 160 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 161 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADB ATGT BOT BT BTO CNH, HĐH CSHT ĐX, ĐH, ĐT ĐĐT FDI GDP GTNT GTVT HĐND KBNN KCHT KH&ĐT KTQD KT-XH NCS NGO NHTM NSĐP NSNN NSTW ODA PPP QL QLDA SXKD TPCP UBND UNDP USD WB XDCB Ngân hàng phát triển Châu Á An tồn giao thơng Xây dựng - kinh doanh - chuyển giao Xây dựng - chuyển giao Xây dựng - chuyển giao - kinh doanh Cơng nghiệp hóa, đại hóa Cơ sở hạ tầng Đường xã, đường huyện, đường tỉnh, đường thị Đầu tư trực tiếp nước ngồi Tổng sản phẩm quốc nội Giao thông nông thôn Giao thông vận tải Hội đồng nhân dân Kho bạc Nhà nước Kết cấu hạ tầng Kế hoạch đầu tư Kinh tế quốc dân Kinh tế - xã hội Nghiên cứu sinh Tổ chức phi phủ Ngân hàng thương mại Ngân sách địa phương Ngân sách nhà nước Ngân sách trung ương Viện trợ phát triển thức Hợp tác công tư Quốc lộ Quản lý dự án Sản xuất kinh doanh Trái phiếu Chính phủ Ủy ban nhân dân Chương trình phát triển Liên Hợp quốc Đơ la Mỹ Ngân hàng giới Xây dựng Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN Số hiệu Nội dung Trang Bảng 2.1 Thống kê diện tích địa hình tỉnh Bắc Giang 60 Bảng 2.2 Thống kê hành tỉnh Bắc Giang 62 Bảng 2.3 So sánh diện tích mật độ dân số Bắc Giang với vùng Trung du miền núi phía Bắc nước năm 2010 63 Bảng 2.4 Tổng hợp trạng đường tỉnh Bắc Giang 65 Bảng 2.5 Tổng hợp trạng quốc lộ địa bàn tỉnh 65 Bảng 2.6 Tổng hợp trạng đường tỉnh 66 Bảng 2.7 Hiện trạng kết cấu mặt đường GTNT 67 Bảng 2.8 Tình trạng đường giao thông nông thôn 69 Bảng 2.9 Tình trạng đường giao thơng nơng thơn theo cấp quản lý 70 Bảng 1.10 Hiện trạng đường đô thị 72 Bảng 2.11 Kết huy động vốn đầu tư phát triển hệ thống GTĐB giai đoạn 2001-2013 tỉnh Bắc Giang 81 Bảng 2.12 Kết phân bổ vốn NSNN 83 Bảng 2.13 Kết huy động vốn nước NSNN 93 Bảng 3.1 Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư bảo trì cơng trình đường tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030 110 Bảng 3.2 Dự kiến cấu huy động vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2020 2021-2030 110 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ TRONG LUẬN ÁN Số hiệu Nội dung Trang Biểu đồ 2.1 Cơ cấu mặt đường đường huyện, đường xã, thơn xóm 70 Biểu đồ 2.2 Chiều dài đường huyện theo huyện 71 Biều đồ 2.3 So sánh chiều dài đường huyện diện tích 71 Sơ đồ 1.1: Nguồn vốn 31 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Một yếu tố quan trọng có phần định tới q trình phát triển kinh tế, xã hội quốc gia, vùng lãnh thổ địa phương hệ thống kết cấu hạ tầng giao thơng vận tải nói chung, hệ thống KCHT giao thơng đường nói riêng Nhận rõ tầm quan trọng hệ thống KCHT giao thông đường trình phát triển kinh tế, xã hội tỉnh, từ sau tái thành lập tỉnh, giai đoạn từ 2001-2013, Đảng bộ, quyền nhân dân tỉnh Bắc Giang có nhiều sách quan trọng, tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển KCHT giao thông đường Trong số nguồn lực đó, nguồn lực tài nguồn lực khởi nguồn cho việc khai thác nguồn lực khác có nhiều hạn chế, mức độ huy động chưa đáp ứng yêu cầu đặt trình phát triển KCHT giao thông đường theo Quy hoạch cấp thẩm quyền phê duyệt Có nhiều lý khách quan chủ quan làm cho việc khai thác nguồn lực tài phục vụ cho đầu tư phát triển hệ thống KCHT giao thơng đường nhiều hạn chế Nhằm làm sáng tỏ lý đó, để có biện pháp khai thác tốt nguồn lực tài phục vụ cho việc triển khai thực Quy hoạch phát triển hệ thống KCHT GTĐB tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, NCS lựa chọn đề tài “Huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường địa bàn tỉnh Bắc Giang” làm đề tài luận án bảo vệ học vị tiến sĩ Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến luận án Có thể nói xung quanh lĩnh vực huy động vốn đầu tư phát triển KCHT GTĐB có khơng cơng trình nghiên cứu dạng luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ kinh tế, đề tài cấp hay báo khoa học Với tinh thần học hỏi, nghiên cứu kinh nghiệm, đồng thời nhằm tránh trùng lắp, trình triển khai luận án, NCS có dịp tiếp cận với 14 cơng trình nghiên cứu tác giả bao gồm: luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, đề tài Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 151 Thứ hai, hoàn thiện khung pháp lý đảm bảo tính cạnh tranh dịch vụ KCHT đơn vị kinh doanh, khai thác tư nhân Cần nhượng quyền thực dự án quan trọng có ưu tiên cao có tiềm thực theo hình thức BOT, BTO, BT, PPP; cải thiện môi trường đầu tư nói chung hồn thiện hệ thống pháp lý liên quan đến đầu tư KCHT; bổ sung thêm điều kiện để thu hút vốn đầu tư vào KCHT; sách đầu tư cho KCHT cần phải thực tế phù hợp với đặc thù phân ngành, có sách giá suất đầu tư, tiến trình hồn vốn hợp lý để đảm bảo lợi ích nhà đầu tư khả chi trả doanh nghiệp người dân Sửa đổi quy định phần vốn tham gia Nhà nước, không quy định cứng mức trần tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án/ hình thức tham gia vốn Nhà nước lượng hóa, cụ thể Sửa đổi yêu cầu nội dung đề xuất dự án bước lựa chọn, triển khai thực cho phù hợp với thực tế Thứ ba, nâng cao hiệu đầu tư từ nguồn vốn NSNN có nguồn gốc NSNN Điều chỉnh chế sử dụng vốn NSNN, NSNN chuyển sang hỗ trợ điều tiết cạnh tranh cơng trình KCHT, bố trí tập trung cho cơng trình trọng điểm, giải nhu cầu dự án, cơng trình mang lại lợi ích tài trực tiếp (kém hấp dẫn khu vực tư nhân) Đồng thời, nguồn vốn NSNN sử dụng hợp lý việc tham gia dự án đầu tư KCHT theo mơ hình đối tác cơng - tư (PPP) nhằm đảm bảo tin cậy chia sẻ rủi ro việc đầu tư kinh doanh cơng trình KCHT có tham gia tư nhân Vốn NSNN cần sử dụng để tạo điều kiện hình thành phát triển thị trường hấp dẫn đầu tư phát triển KCHT, sử dụng hỗ trợ tạo điều kiện để dự án hạ tầng có lợi ích trực tiếp, hấp dẫn nhà đầu tư từ khu vực tư nhân tham gia Thứ tư, lãnh đạo điều hành Nâng cao vai trò, hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường đạo điều hành cấp ủy Đảng, quyền cấp từ tỉnh đến huyện, xã đối Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 152 với việc đầu tư phát triển KCHT giao thông, phát triển kinh tế, xã hội địa phương Phương châm đạo tăng cường tuyên truyền làm thay đổi nhận thức tư số cán lãnh đạo nhân dân việc huy động nguồn lực tài chính, đặc biệt nâng cao trách nhiệm, đề cao tinh thần độc lập tự chủ, loại bỏ tâm lý trông chờ ỷ lại vào nhà nước Ban hành chế, sách phù hợp để huy động hiệu nguồn vốn đầu tư KCHT giao thơng Phân cấp quản lý cơng trình hạ tầng giao thông, xác định rõ trách nhiệm cấp, ngành, nâng cao hiệu quản lý nhà nước, xử lý kịp thời trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT, hành vi làm hư hỏng, hủy hoại cơng trình hạ tầng giao thơng, phát kịp thời cố có biện pháp sửa chữa, tu, bảo dưỡng thường xuyên cơng trình hạ tầng giao thơng Thứ năm, đổi tổ chức nhân tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi giải pháp Nói đến tổ chức nhân hoạt động lĩnh vực đầu tư phát triển KCHT giao thơng nói đến quan thay mặt cho chủ đầu tư (các ban quản lý), nhà thầu tư vấn, xây dựng nhiều đơn vị liên quan khác Nhìn chung theo đánh giá, hoạt động đơn vị bên cạnh kết đạt nhiều vấn đề bất cập cần thiết phải có đổi Cụ thể: - Năng lực quan thay mặt cho chủ đầu tư bất cập Điều thể gần “công đoạn” từ chuẩn bị dự án đến thực dự án Một số phận thực cơng việc theo tư cũ môi trường đầu tư (chế độ, sách đổi hàng ngày) Tính thụ động cơng việc phổ biến, trách nhiệm cá nhân (cá nhân quan) chưa làm minh bạch nên dễ dẫn đến tình trạng "mọi người quan tâm việc trách nhiệm khơng người chịu chính" Tình trạng phổ biến quan công quyền cấp không riêng ngành GTVT Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 153 Năng lực quan chủ đầu tư bị hạn chế quy định, quy chế vận hành hệ thống Việc thay đổi chế vận hành cho phù hợp với Luật xây dựng quy định kèm theo chậm Xác định vai trò trách nhiệm "chủ đầu tư" lúng túng thời gian dài làm cho không chủ thực sự, chịu trách nhiệm từ đầu kết thúc q trình xây dựng cơng trình Sự cấn cấn chức quản lý nhà nước đầu tư quản lý sản xuất đơi chưa phân biệt Công tác chuẩn bị thực dự án xây dựng quan tâm nhiều cơng tác giám sát đầu tư (trong bao gồm việc theo dõi, đánh giá hiệu dự án) bị xem nhẹ Trải qua nhiều năm thực đầu tư kinh phí đáng kể chưa có đánh giá hồn chỉnh dự án chưa có sở cho định hướng đầu tư tương lai mà phát triển KT-XH đất nước đến lúc đòi hỏi nhiều giải pháp phi cơng trình, thân thiện với môi trường Mối liên hệ với cộng đồng dự án hạn chế Thơng tin dự án chưa đến với cộng đồng hưởng lợi bị ảnh hưởng để nhận xử lý phản hồi Nếu làm tốt vấn đề tăng cường đồng thuận dân chúng tạo kênh cho giám sát cộng đồng - Năng lực nhà thầu Tư vấn/nhà thầu xây dựng chưa đáp ứng yêu cầu lượng chất Hệ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến Tiến độ thực dự án chất lượng hiệu dự án Một thời gian dài không chăm lo đến việc tăng cường lực cho quan tư vấn Tuy doanh nghiệp sản phẩm tư vấn có trình độ thấp xã hội chịu thiệt thòi nhiều Các quan Tư vấn thực tế chuyển đổi từ đơn vị Khảo sát-Thiết kế, tỷ lệ "thợ vẽ" chiếm phần lớn thiếu nhiều chuyên gia Tư vấn giỏi Để có nhân lực tư vấn đủ lực cần thời gian đào tạo trưởng thành công việc 10 năm Cung cách điều hành, tư bảo thủ trì trệ số đơn vị, số cá nhân Tư vấn làm chậm khả "Tự nâng cao lực" Tư vấn Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 154 (một yếu tố tối cần thiết để Tư vấn phát triển hội nhập) Sự chậm phát triển Tư vấn phần sách Nhà nước ngành chưa thực tạo động lực thúc đẩy Tư vấn phát triển Một ý thức yếu Tư vấn dẫn đến sản phẩm không tốt cho xã hội, ảnh hưởng đến phát triển chung ngành quan Chính phủ, Bộ chun ngành cần có sách nhằm khuyến khích Tư vấn nâng cao lực (việc chọn thầu tư vấn với giá rẻ lâu không khyến khích Tư vấn sáng tạo, tìm tòi giải pháp tốt cho dự án) Tình trạng yếu nhà thầu xây dựng nguyên nhân ảnh hưởng tới Công tác đầu tư xây dựng ngành Xây dựng cơng trình GTĐB có tính đặc thù khác nhiều so với xây dựng dân dụng đòi hỏi nhà xây dựng chuyên nghiệp Thời gian qua nhiều lý do, có lý thuộc quản lý đầu tư phủ, dẫn đến hầu hết nhà thầu xây dựng GTĐB bị suy yếu, nhân lực tốt đi, máy móc khơng tăng cường, cơng nghệ lạc hậu, quản lý yếu Ngày hàng loạt cơng trình dùng vốn TPCP (tức sẵn sàng tốn) lực bất tòng tâm Các nhà thầu ngành tham gia mạnh vào thị trường xây dựng GTĐB ngồi vài đơn vị có lực tốt hầu hết lực kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu Tổ chức quản lý đầu tư xây dựng cơng trình nhìn chung chậm đổi Một số phận quản lý sa đà vào vấn đề chi tiết kỹ thuật mà chưa quan tâm vấn đề có tính vĩ mơ Những quy trình thực cơng việc dường chưa chuẩn bị tốt Những quy định cần phải dẫn tường tận cho quan tham gia thực dự án kể Tư vấn nhà thầu xây dựng Ví dụ, Theo Nghị định hướng dẫn Hồ sơ TKCS cơng trình nhóm A phải thẩm định thời gian 20 ngày sau nhận đủ hồ sơ hợp lệ Như cần quy định rõ hồ sơ hợp lệ sau hợp lệ phải thẩm tra vòng 20 ngày Chúng ta thường bị chậm từ đầu khơng xác định với hồ sơ hợp lệ chưa, chừng yêu cầu bổ sung tài Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 155 liệu này, khác công tác thẩm tra kéo dài Dường cách kiểm tra sơ theo kiểu "check list" chưa áp dụng Sự tải quan Thẩm tra, Thẩm định ngồi yếu tố thiếu nhân lực cách thức làm việc Khi ý thức quan Thẩm định khơng thể có thời gian sức lực xem kỹ hàng trăm, ngàn hồ sơ thiết kế cách thức Thẩm tra thẩm định mức cần thiết làm giảm tải cho cán đồng thời tập trung đánh giá điểm yếu Sự tuân thủ quy hoạch, tuân thủ Quy chuẩn Tiêu chuẩn, an tồn cơng trình, kinh tế, an tòan mơi trường Tổ chức quản lý đầu tư chưa thực quan tâm đến việc giám sát đầu tư đánh giá hiệu dự án Tổ chức quản lý thực dự án dùng vốn ODA nhiều lấn cấn: mối quan hệ công việc trách nhiệm CPO, PMU, Cục quản lý XDCT…; lực nhà Tư vấn quốc tế có vấn đề; quyền lực bên vay dường bị hạn chế chưa hẳn bên cho vay mà lực quản lý bên vay… Các thủ tục làm nhiều thời gian chờ đợi dự án Tóm lại, vấn đề tổ chức quản lý lĩnh vực đầu tư xây dựng phát triển KCHT giao thông đường có mối quan hệ ảnh hưởng lớn đên vấn đề huy động vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường Với trạng tổ chức quản lý phân tích trên, tất yếu ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc thực thi giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường thực tiễn Do đó, đổi cơng tác tổ chức quản lý lĩnh vực đầu tư xây dựng điều kiện để thực tốt giải pháp huy động vốn Thứ sáu, nâng cao trình độ cán phụ trách công việc hoạt đồng đầu tư phát triển KCHT giao thông đường Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy “cán gốc công việc” Suy cho cán nhân tố định hoạt động kinh tế, xã hội đất nước Trong đầu tư phát triển KCHT giao thông đường không ngoại lệ Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 156 Hoạt động huy động vốn đầu tư phát triển hệ thống GTĐB liên quan trực tiếp đến trách nhiệm đội ngũ làm công tác GTVT đội ngũ làm cơng tác tài địa phương Trình độ, lực quản lý đội ngũ làm công tác GTVT đội ngũ làm công tác quản lý tài địa phương có ảnh hưởng không nhỏ đến công tác huy động vốn đầu tư phát triển KCHT giao thơng đường Do đó, để thực thi giải pháp huy động vốn phải quan tâm nâng cao trình độ lực, trách nhiệm đội ngũ cán Đối với Bắc Giang, bối cảnh mở rộng phân cấp quản lý đầu tư XDCB cho huyện xã, phải quan tâm đến đội ngũ làm cơng tác GTVT cơng tác tài cấp huyện cấp xã Hướng quan tâm là; tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng lực, trình độ quản lý kinh tế, tài nói chung, lực trình độ quản lý lĩnh vực GTVT nói riêng, đồng thời với việc nâng cao lực trình độ cho cán bộ, cần có kế hoạch xếp, bố trí cán phù hợp với lực quản lý lĩnh vực GTVT, đặc biệt cán Ban QLDA cấp tỉnh huyện Thứ bẩy, đẩy mạnh tạo bước đột phá cải cách hành Trọng tâm cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa điện tử” “một cửa điện tử liên thông” theo hướng công khai, minh bạch, lĩnh vực Đầu tư; Đất đai; Xây dựng; Quản lý ngân sách, thuế Qui rõ trách nhiệm, quyền hạn cấp, ngành việc thu hút đầu tư, nâng cao tính chủ động sáng tạo quản lý điều hành Đấu tranh mạnh mẽ có hiệu hành vi tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp Xử lý kiên thay kịp thời trường hợp vi phạm, cán lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, khơng hồn thành nhiệm vụ Viết th luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 157 Tiểu kết chương Đối với Bắc Giang, nước hệ thống KCHT giao thông vận tải nói chung, hệ thống KCHT giao thơng đường nói riêng ví hệ thống mạch máu thể người Hệ thống mạch máu tắc nghẽn, ngưng trệ, không sử lý kịp thời, sống người chấm dứt Hệ thống GTVT trình phát triển kinh tế, xã hội đóng vai trò hệ thống mạch máu thể người Hệ thống GTVT què quặt, không đồng nguyên nhân dẫn đến kinh tế phát triển, văn hóa lạc hậu, khó giải mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tỉnh trung du, miền núi Bắc Giang Do đó, đầu tư phát triển hệ thống KCHT giao thơng vận tải nói chung, KCHT giao thơng đường nói riêng nhiệm vụ trọng tâm, cần quan tâm đạo trước bước định hướng, quan điểm đạo lãnh đạo tỉnh Bắc Giang Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch đầu tư phát triện hệ thống GTĐB đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Để thực quy hoạch đó, theo tính tốn tỉnh cần khoản vốn đầu tư lớn 40.074 tỷ đồng Nếu lấy số thu NSĐP năm 2013 2.500 tỷ đồng, giả sử tồn số thu phân bổ cho đầu tư phát triển KCHT giao thông đường phải đến 16 năm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng KCHT giao thông đường theo Quy hoạch duyệt Đưa ví dụ với ẩn ý để đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển KCHT giao thông đường tỉnh Bắc Giang theo quy hoạch trông cậy vào NSĐP mà phải tiến hành giải pháp huy động đồng tất nguồn vốn đầu tư từ chủ thể xã hội Tuy nhiên, với thực tế Bắc Giang năm tới, việc huy động vốn cho đầu tư phát triển KCHT giao thông đường bộ, cần quan tâm đến nguồn vốn từ khu vực tư nhân đặc biệt nguồn vốn nước Đó điểm nhấn giải pháp huy động vốn mà chương luận án đề cập Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 158 KẾT LUẬN Kết cấu hạ tầng GTĐB nhánh chủ yếu quan trọng kết cấu hạ tầng GTVT tỉnh Bắc Giang Ngay sau tái thành lập tỉnh (1997), xây dựng, phát triển KCHT giao thơng vận tải nói chung, KCHT giao thơng đường nói riêng nhiệm vụ trọng tâm tỉnh Bắc Giang Nhiều kỳ Đại hội Đảng tỉnh, nhiều khóa HĐND UBND đề cập đến vấn đề phát triển hệ thống KCHT giao thông đường Tuy nhiên, theo đánh giá tỉnh bên cạnh kết đạt được, hệ thống KCHT GTĐB nhiều vấn đề cần giải Khó khăn lớn để phát triển hệ thống KCHT GTĐB cách đồng bộ, đại đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững kinh tế tỉnh Bắc Giang vấn đề vốn Lấy vốn đâu để đáp ứng nhu cầu vốn lớn theo Quy hoạch phát triển GTĐB đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh? Đó câu hỏi làm đau đầu lãnh đạo cấp quản lý tỉnh Luận án tiến sĩ với đề tài “Huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thơng đường tỉnh Bắc Giang” trả lời phần cho câu hỏi Nhằm đưa luận lý thuyết thực tiễn trả lời cho câu hỏi luận án, tập trung nghiên cứu vấn đề mang tính lý thuyết KCHT vấn đề huy động vốn Tuy nhiên tâm điểm mà luận án sâu phân tích đánh giá cách khách quan trạng huy động vốn đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang giai đoạn từ 2001-2013, nguyên nhân khách quan chủ quan làm hạn chế công tác huy động vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường tỉnh giai đoạn nghiên cứu Trong số nguyên nhân mà luận án đề cập, luận án nhấn mạnh đến điều kinh tế, xã hội tỉnh (kinh tế chưa phát triển, thu nhập bình quân đầu người thấp so với mức thu nhập bình quân nước; số lượng doanh nghiệp bé, tích lũy tài hạn chế, đa số đồng bào dân tộc) chế hợp lý để thu hút nguồn vốn đầu tư ngân sách Xác định rõ nguyên nhân, luận án sâu nghiên cứu đề xuất giải pháp huy động nguồn vốn xã hội Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 159 Gắn với điều kiện KT-XH tỉnh Bắc Giang, Luận án nhấn mạnh đến giải pháp huy động vốn từ khu vực tư nhân đặc biệt nguồn vốn nước tỉnh Bắc Giang, coi điểm nhấn Luận án Vấn đề huy động vốn vấn đề phức tạp, khơng liên quan đến vấn đề mang tính kỹ thuật đơn mà có ảnh hưởng lớn đến mục tiêu kinh tế vĩ mô Chính việc nghiên cứu giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường mà Luận án đề xuất không tách rời mục tiêu kinh tế vĩ mô Nhà nước Đó vấn đề mà Luận án quan tâm giải Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 160 DANH MỤC CƠNG TRÌNH Đà CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Dương Văn Thái (2011), “Huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng thị”, Tạp chí Nghiên cứu Tài kế tốn, số (97), tr.71-72 Dương Văn Thái (2013), “Phát triển quản lý kết cấu hạ tầng kinh tế tỉnh Bắc Giang - Thực trạng vấn đề đặt ra”, Tạp chí Thanh tra Tài chính, số 36, tr.31-32 Dương Văn Thái (2014), “Huy động nguồn vốn phát triển hạ tầng giao thông đường tỉnh Bắc Giang nay”, Tạp chí Nghiên cứu Tài kế tốn, số 03 (128), tr.71-73 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 161 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO * Tài liệu tiếng Việt Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Nghị 13-NQ/TW Hội nghị Trung ương khóa XI ngày 16/01/2012 xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020 Bộ Chính trị, Kết luận số 26-KL/TW ngày 02/8/2012 tiếp tục thực Nghị số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 phát triển KT-XH đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du, miền núi Bắc Bộ Bộ Giao thông Vận tải (2013), Quyết định số 4403/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2013 Phê duyệt đề án Huy động nguồn lực đột phá để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Bộ Tài (2012), Thơng tư 81/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 hướng dẫn phát hành trái phiếu quyền địa phương thị trường nước Bộ Tài (2012), Thông tư 197/2012/TT-BTC 15/01/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí sử dụng đường theo đầu phương tiện Bộ Xây dựng (2014), Quyết định 634/QĐ-BXD ngày 09/06/2014 việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng cơng trình giá xây dựng tổng hợp phận kết cấu cơng trình năm 2013 Thái Bá Cẩn, Quản lý tài đầu tư xây dựng Chính phủ (2009), Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao Chính phủ (2012), Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 Chính phủ Quỹ bảo trì đường 10 Cục Thống kê Bắc Giang (2000-2013), Niên giám thống kê Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 162 11 Cù Minh Đạo (2012), Một số giải pháp thu hút quản lý đầu tư trực tiếp nước để phát triển sở hạ tầng giao thơng đường địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Giao thông Vận tải, sở II - Thành phố Hồ Chí Minh 12 Đào Tăng Định (2012), Hoàn thiện quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng đường địa bàn Bình Định đến năm 2020, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Giao thông Vận tải sở II Thành phố Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Minh Đức (2012), Nghiên cứu số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình sử dụng vốn Nhà nước, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 14 Học viện Tài chính, Giáo trình quản lý tài cơng 15 HĐND tỉnh Bắc Giang, Nghị số 28/NQ-HĐND thông qua Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang 16 HĐND tỉnh Bắc Giang, Nghị số 24/NQ-HĐND việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2014 17 Trịnh Thị Thúy Hồng (2012), Quản lý ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Bình Định, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 18 Bùi Văn Khánh (2010), Huy động nguồn lực tài xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường địa bàn tỉnh Hòa Bình, Luận án Tiến sĩ, Học viện Tài 19 Võ Đại Lược, Một số vấn đề xây dựng sở hạ tầng Việt Nam, Ecna.gov/…/van /%20đe%xay%20dung%20co%so… 20 M.J Keynes, Lý thyết chung lao động, lãi suất tiền tệ (General theory Employment Interest and Money) 21 Phan Thị Bích Nguyệt (2013), "PPP- Lời giải cho toán vốn để phát triển sở hạ tầng giao thơng thị thành phố Hồ Chí Minh", Tạp chí Phát triển & Hội nhập, số 10 (20) tháng 5-6 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 163 22 Phạm Thu Phương (2007), Chuyển đổi hình thức đầu tư trực tiếp nước Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 23 Nguyễn Ngọc Quang (2012), Vốn ODA xây dựng sở hạ tầng giao thông Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 24 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002), Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 25 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đất đai số 45/2014/QH13 26 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 27 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 28 Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang, Báo cáo đề án quy hoạch đến năm 2020 29 Sở Kế hoạch Đầu tư Bắc Giang, Các báo cáo thường niên 30 Sở Tài Bắc Giang (2013), Báo cáo năm 2013 31 Đặng Trung Thành (2012), Nghiên cứu phát triển bền vững sở hạ tầng giao thông vùng đồng sông Cửu Long, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Giao thông Vận tải 32 Nguyễn Lương Thành, Tăng cường huy động vốn đầu tư xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh thời kỳ đổi - Thực trạng, kinh nghiệm giải pháp, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 33 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác cơng - tư 34 Hồ Hữu Tiến (2010), Giải pháp huy động vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng, Luận án Tiến sĩ, Học viện Tài Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 164 35 Tỉnh ủy Bắc Giang (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Bắc Giang khóa XV(nhiệm kỳ 2001-2005) 36 Tỉnh ủy Bắc Giang (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Bắc Giang khóa XVI (nhiệm kỳ 2005-2010) 37 Tỉnh ủy Bắc Giang (2011), Chương trình phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020 38 Tỉnh ủy Bắc Giang (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Bắc Giang khóa XVII (nhiệm kỳ 2011-2015) 39 Tỉnh Bắc Giang, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 20112020 40 Nguyễn Đức Tuyên (2009), Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh - Kinh nghiệm giải pháp, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 41 UBND tỉnh Bắc Giang (2006), Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống giao thông vận tải Bắc Giang 2001-2010, tầm nhìn đến năm 2020 42 UBND tỉnh Bắc Giang (2012), Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 14/3/2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 43 UBND tỉnh Bắc Giang (2014), Quyết định 95/QĐ- UBND ngày 04/03/2014 việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang 44 Nguyễn Quang Vinh (2007), Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước Việt Nam điều kiện hội nhập, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội Tài liệu trang Website 45 Bàn nội dung vốn đầu tư kinh tế, http://luatminhkhue.vn/dieuchinh/ban-ve-noi-dung-von-dau-tu-trong-kinh-te-.aspx 46 Voer,edu.vn/thi-truong-von-quoc-te/ff9f77b Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 165 * Tài liệu tiếng Anh 47 Aman Khan, W Bartley Hildreth (2004), Financial Management theory in The Public Sector, Greenwood Publishing Group 48 Aman Khan, W Bartley Hildreth (2002), Budget theory in The Public sector The United States 0f America: An imprint of Greenwood 49 Anand Rajaram, Tuan Minh Le, Nataliya Biletska anh Jim Brumby (8/2010), A Diagnostic Framework for Assessing Public Investment WB, Washington, D.C,U.S.A 50 Angel de la Fuente (2004), Second - best redistribution through pubic investmen: acharacterization, an empirial test and application to the case of Spain Available online at www.sciencedirrect.com 51 Bemard Myers, Thomas Laursen (2008), Public Investment Management in EU 52 Barry H Potter anh Jack Diamond (1999), Guidelines for Public Expenditure Management IMF 53 Era Babla-Norris, Jim Brumby, Annette Kyobe, Zac Mills and Chris Papageorgiou (2011), Investing in Public Investment, An Index of Public Investment Efficiency International Monetary Fund Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399
- Xem thêm -

Xem thêm: HUY ĐộNG VốN ĐầU TƯ PHáT TRIểN KếT CấU Hạ TầNG GIAO THÔNG ĐƯờNG Bộ TRÊN ĐịA BàN TỉNH BắC GIANG, HUY ĐộNG VốN ĐầU TƯ PHáT TRIểN KếT CấU Hạ TầNG GIAO THÔNG ĐƯờNG Bộ TRÊN ĐịA BàN TỉNH BắC GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn