ĐổI MớI KIểM SOáT CHI NGÂN SáCH THƯờNG XUYÊN CủA CHíNH QUYềN ĐịA PHƯƠNG CáC CấP QUA KHO BạC NHà NƯớC

219 16 0
  • Loading ...
1/219 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 06:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH -]^ - BỘ TÀI CHÍNH NGUYN QUANG HNG ĐổI MớI KIểM SOáT CHI NGÂN SáCH THƯờNG XUYÊN CủA CHíNH QUYềN ĐịA PHƯƠNG CáC CấP QUA KHO BạC NH NƯớC LUN N TIN S KINH T HÀ NỘI - 2015 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH -]^ - BỘ TÀI CHÍNH NGUYỄN QUANG HNG ĐổI MớI KIểM SOáT CHI NGÂN SáCH THƯờNG XUYÊN CủA CHíNH QUYềN ĐịA PHƯƠNG CáC CấP QUA KHO BạC NH NƯớC Chuyờn ngnh : Ti chớnh - Ngõn hàng Mã số : 62.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS BÙI ĐƯỜNG NGHIÊU PGS, TS LÊ HÙNG SƠN HÀ NỘI - 2015 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận án cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Quang Hưng Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, sơ đồ MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHI NGÂN SÁCH THƯỜNG XUYÊN VÀ KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH THƯỜNG XUYÊN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC .17 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI NGÂN SÁCH THƯỜNG XUYÊN 17 1.1.1 Khái quát ngân sách nhà nước 17 1.1.2 Chi ngân sách nhà nước 19 1.1.3 Chi ngân sách thường xuyên 26 1.2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH THƯỜNG XUYÊN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 27 1.2.1 Kiểm soát chi ngân sách nhà nước 27 1.2.2 Khái quát kiểm soát chi ngân sách thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước 31 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH THƯỜNG XUYÊN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 43 1.3.1 Tổ chức máy quyền địa phương cấp 43 1.3.2 Điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 44 1.3.3 Phương thức quản lý ngân sách Nhà nước 45 1.3.4 Mơ hình tổ chức Kho bạc Nhà nước 47 1.3.5 Hệ thống toán tiền tệ quốc gia 47 1.3.6 Cơng cụ sử dụng kiểm sốt chi ngân sách thường xuyên 48 1.3.7 Các quy định pháp lý kiểm soát chi ngân sách thường xuyên 49 1.3.8 Tổ chức máy kiểm soát chi đơn vị Kho bạc Nhà nước 51 1.3.9 Năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, cơng chức kiểm sốt chi ngân sách thường xuyên, người thực ngân sách thường xuyên 51 1.3.10 Cơng tác kiểm tra tốn, thẩm tra báo cáo toán 52 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 1.4 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH THƯỜNG XUYÊN 53 1.4.1 Kinh nghiệm số quốc gia giới 53 1.4.2 Bài học kinh nghiệm áp dụng Việt Nam 62 Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM SỐT CHI NGÂN SÁCH THƯỜNG XUN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM 64 2.1 TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGÂN SÁCH THƯỜNG XUN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP TẠI VIỆT NAM 64 2.1.1 Khái quát tổ chức ngân sách quyền địa phương cấp 64 2.1.2 Chi ngân sách thường xuyên quyền địa phương cấp qua Kho bạc Nhà nước 67 2.1.3 Tổ chức cơng tác kiểm sốt chi ngân sách thường xuyên quyền địa phương cấp qua Kho bạc Nhà nước 69 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH THƯỜNG XUYÊN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP TẠI VIỆT NAM 75 2.2.1 Các sở pháp lý kiểm soát chi ngân sách thường xuyên quyền địa phương cấp 75 2.2.2 Kết kiểm sốt chi ngân sách thường xun quyền địa phương cấp 82 2.2.3 Thực trạng quy trình cơng cụ kiểm sốt chi ngân sách thường xuyên quyền địa phương cấp giai đoạn 2004 - 2013 97 2.2.4 Kết khảo sát kiểm soát chi ngân sách thường xuyên quyền địa phương cấp qua Kho bạc Nhà nước 112 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG 116 2.3.1 Kết đạt 116 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 121 Chương 3: GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH THƯỜNG XUYÊN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM 132 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU ĐỔI MỚI KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH THƯỜNG XUYÊN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM 132 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 3.1.1 Bối cảnh chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước 132 3.1.2 Quan điểm, mục tiêu đổi kiểm soát chi ngân sách thường xuyên quyền địa phương cấp qua Kho bạc Nhà nước 134 3.2 GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH THƯỜNG XUYÊN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM 136 3.2.1 Đổi tổ chức kiểm soát chi ngân sách thường xuyên 136 3.2.2 Đổi quy trình thực kiểm sốt chi ngân sách thường xuyên quyền địa phương cấp qua Kho bạc Nhà nước 140 3.2.3 Hồn thiện hệ thống cơng cụ sử dụng kiểm sốt chi ngân sách thường xun quyền địa phương cấp 150 3.2.4 Đổi công tác tổ chức thực chế, sách kiểm sốt chi ngân sách thường xun 157 3.2.5 Nâng cao trình độ, lực cán bộ, cơng chức kiểm soát chi ngân sách thường xuyên; người thực ngân sách thường xuyên 163 3.2.6 Kiểm soát chi ngân sách thường xuyên theo phương thức quản lý ngân sách chương trình, ngân sách dự án, khn khổ chi tiêu trung hạn 166 3.3 KIẾN NGHỊ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 167 3.3.1 Kiến nghị với Quốc hội 167 3.3.2 Kiến nghị với Chính phủ 169 3.3.3 Kiến nghị với Bộ Tài 170 3.3.4 Kiến nghị với Bộ Kế hoạch Đầu tư 176 3.3.5 Kiến nghị với Tổng cục Thuế 176 3.3.6 Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước 177 3.3.7 Kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 179 KẾT LUẬN 180 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 182 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 183 PHỤ LỤC .189 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN HĐND : Hội đồng nhân dân KBNN : Kho bạc Nhà nước NSNN : Ngân sách nhà nước NSTW : Ngân sách Trung ương UBND : Ủy ban nhân dân Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN Số hiệu Nội dung Trang Bảng 2.1: Tổng hợp chi ngân sách quyền địa phương cấp qua KBNN (Khơng tính trợ cấp cân đối ngân sách) 83 Bảng 2.2: Tổng hợp chi ngân sách thường xuyên quyền địa phương cấp qua KBNN (Khơng tính trợ cấp cân đối ngân sách) 84 Bảng 2.3: Tổng hợp chi ngân sách thường xuyên quyền địa phương cấp qua KBNN theo nhóm nội dung kinh tế (Khơng tính trợ cấp cân đối ngân sách) 85 Bảng 2.4: Chi tiết chi toán cho cá nhân từ ngân sách thường xuyên quyền địa phương cấp qua KBNN 88 Bảng 2.5: Chi tiết chi hàng hóa, dịch vụ từ ngân sách thường xuyên quyền địa phương cấp qua KBNN 90 Bảng 2.6: Chi tiết chi trợ cấp cân đối ngân sách thường xuyên qua KBNN 92 Bảng 2.7: Chi tiết chi hỗ trợ bổ sung từ ngân sách thường xuyên quyền địa phương cấp qua KBNN (khơng tính trợ cấp cân đối ngân sách) 94 Bảng 2.8: Chi tiết chi khác từ ngân sách thường xuyên quyền địa phương cấp qua KBNN 95 Bảng 2.9: Tình hình từ chối tốn, trả lại u cầu hồn thiện hồ sơ, thủ tục kiểm sốt chi ngân sách thường xuyên qua KBNN giai đoạn 2004 - 2013 96 Bảng 2.10: Một số thay đổi tài khoản kế toán nhà nước toán chi NSNN KBNN 110 Bảng 2.11: Tỷ lệ doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh (có Hóa đơn) đơn vị sử dụng ngân sách thường xuyên địa phương 126 Bảng 3.1: So sánh hoá đơn với loại giấy tờ xác nhận khối lượng, giá trị hàng hố, dịch vụ mua, bán, trao đổi khơng phải hoá đơn 160 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ TRONG LUẬN ÁN Số hiệu Nội dung Trang Sơ đồ 2.1: Tổ chức ngân sách Việt Nam 66 Sơ đồ 3.1: Kho bạc Nhà nước thực kiểm soát chi, toán chi trả trực tiếp cho người hưởng lương, phụ cấp, học bổng, sinh hoạt phí 143 Sơ đồ 3.2: KBNN thực kiểm soát chi, toán chi trả gián tiếp cho người hưởng lương, phụ cấp, học bổng, sinh hoạt phí 144 Sơ đồ 3.3: Áp dụng trường hợp khoản toán, bên cung cấp hàng hoá, dịch vụ đối tượng kinh doanh không thường xuyên 145 Sơ đồ 3.4: Trường hợp đơn vị sử dụng ngân sách thường xuyên nắm rõ quy định quản lý hoá đơn, chủ động hồn thiện hồ sơ tốn 146 Sơ đồ 3.5: Kiểm soát chi ngân sách thường xuyên toán trực tiếp cho bên cung cấp hàng hoá, dịch vụ 147 Sơ đồ 3.6: Tạm ứng chi trả trực tiếp cho bên cung cấp hàng hố, dịch vụ; tốn tạm ứng sau hồn tất thủ tục mua bán 148 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Từ năm 1986, nước ta bước vào thời đường lối đổi toàn diện chuyển từ kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Cùng với trình đổi kinh tế, đặc biệt thực chương trình cải cách tổng thể hành Nhà nước, cải cách tài cơng đặt khâu đột phá có tính chất tiền đề cho việc cải cách tồn diện hành Nhà nước, thông qua tác động mạnh mẽ cải cách quản lý tài cơng đến xây dựng máy hành Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao hiệu quản lý sử dụng NSNN máy quyền cấp từ trung ương đến sở Sự đời Luật NSNN sửa đổi (năm 2002) dấu mốc quan trọng q trình cải cách tài cơng Với mục tiêu quản lý thống NSNN, Luật NSNN 2002 phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn quan quản lý ngân sách cấp, đơn vị sử dụng ngân sách khâu chu trình ngân sách; cụ thể điều kiện chi ngân sách, nguyên tắc cấp phát, hình thức tốn hồ sơ, chứng từ khoản chi Luận tạo sở cho thay đổi gắn liền với lý thuyết phân cấp ngân sách, phân định chức năng, nhiệm vụ quan quản lý NSNN cấp, nhằm tạo chủ động, linh hoạt cho quan, đơn vị trình quản lý sử dụng NSNN, nâng cao hiệu phân bổ, sử dụng nguồn lực công, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài Trong khn khổ chương trình tổng thể cải cách hành ngành Tài chính, Bộ Tài triển khai đồng mạnh mẽ hoạt động cải cách, từ lĩnh vực phân cấp quản lý NSNN, quản lý thu, chi NSNN quản lý quỹ công khác Nhà nước Hoạt động cải cách diễn đồng lĩnh vực, từ cải cách chế quản lý, đại hố cơng nghệ nâng cao lực chất lượng nguồn nhân lực tồn ngành Tài Trong đó, cải cách quản lý chi NSNN số nội dung trọng tâm, có mức độ ảnh hưởng sâu rộng tới thành phần kinh tế, đóng vai trò định tới kết q trình cải cách Nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN Bộ Tài giao cho KBNN tổ chức triển khai thực năm 90 thuộc kỷ 20 Đến nay, tảng pháp lý, Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 196 Công tác KSC NS TX CQĐP qua KBNN, toán chi NS TX quan tài địa phương có tác động đến quản lý thu NS TX địa phương không ? 11 98 26 67 Hai tiêu chí sau đây, tiêu chí biểu chất lượng quản lý thu NSNN địa phương ? 15 94 81 19 Nâng cao chất lượng quản lý thu, chi NS TX CQĐP phải thực từ khâu quan trọng ? Theo Anh (chị), năm ngân sách, đơn vị sử dụng NS toán khoản chi NS TX, Chủ tài khoản, kế toán đơn vị phải kiểm tra xem Dự toán duyệt đơn vị KBNN thời điểm tốn theo Mã chương, Mã ngành Mã nguồn kinh phí đủ số dư không hay chưa ? Việc kiểm soát dự toán chi NS TX CQĐP KBNN nơi Anh (chị) công tác thường diễn ? Theo Anh (chị), phát sinh khoản toán chi NS TX CQĐP, trách nhiệm kiểm soát thực dự toán chi NS TX đơn vị sử dụng NS duyệt, trước hết thuộc quan ? 105 81 20 103 74 29 108 88 12 13 107 63 12 32 - Khơng trả lời - Trả lời -Khơng liên quan -Có tác động, khơng đáng kể -Rất có hiệu quả, cụ thể (Trong phiếu giải thích hiệu quả) - Không trả lời - Trả lời - Tổng số thu NSNN địa bàn - Số DN, hộ KD HTKT tỷ lệ xã có DN, HKD HTKT (6 phiếu chọn 2) - Không trả lời - Trả lời -Từ quan Thuế -Từ liên ngành Thuế-Tài chínhKBNN -Từ đơn vị sử dụng NSNN - phiếu trả lời khác - Không trả lời - Trả lời -Đúng -Chưa đúng, (2 phiếu giải thích) - Khơng trả lời - Trả lời -Chặt chẽ, theo dự tốn đơn vị -Máy tính kiểm soát số dư -Kiểm tra theo sổ chi tiết dự toán (6 phiếu chọn phương án) - Khơng trả lời - Trả lời -KBNN nơi tốn chi NSNN -Cơ quan tài -Đơn vị sử dụng NSNN (6 phiếu chọn phương án) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 197 Việc giao dự toán chi NS TX CQĐP cho năm NS thời thường kết thúc vào thời điểm ? 108 72 20 16 Việc bổ xung dự toán chi NS TX CQĐP cho đơn vị địa phương có phát sinh thường xun khơng ? 108 81 27 10 Bình quân phường, xã địa phương bổ xung dự tốn cho ban, ngành, đồn thể lần / năm ? 101 49 47 11 Bao nhiêu phường xã phải hủy bỏ dự toán chi NS TX xã kết thúc niên độ NS năm 2011 địa phương ? 16 93 52 37 29 12 Công tác quản lý thu NSNN địa bàn quận, huyện mà Anh (chị) cơng tác có ảnh hưởng đến chấp hành dự toán chi NS TX CQĐP địa bàn không ? 108 21 87 14 13 Trong quan sau đây, quan có vai trò việc kiểm soát chấp hành dự toán chi NS TX CQĐP ? 14 Theo quan điểm Anh (chị), Biểu cụ thể chất lượng quản lý chi NS TX địa phương ? 108 37 13 65 106 51 69 58 Trong có 34 - Khơng trả lời - Trả lời -Trước ngày 31/12 năm trước -Trong tháng năm NS thời -Tạm cấp quý I, phân bổ thức vào quý II năm NS thời - Không trả lời - Trả lời -Thường xuyên, đặc biệt cuối năm -Ít phát sinh -Khơng phát sinh, trừ trường hợp điều chỉnh tiền lương - Không trả lời - Trả lời -Không bổ sung -Hàng quý phải điều chỉnh, bổ xung -Khi KBNN kiểm tra số dư dự toán để toán chi NS xã, thiếu dự tốn, đơn vị làm thủ tục bổ xung - Khơng trả lời - Trả lời -Khơng có -Có đơn vị/ tổng số đơn vị (29 trường hợp xác định số đơn vị) - Không trả lời - Trả lời -Không ảnh hưởng -Có ảnh hưởng, cụ thể (14 phiếu giải thích) - Khơng trả lời - Trả lời -KBNN -Tài -Đơn vị sử dụng NSNN -Cả ba quan - Khơng trả lời - Trả lời -Chi dự tốn duyệt -Chi tiêu chuẩn, định mức -Hồ sơ, chứng từ toán quy định (34 phiếu chọn phương án) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 198 15 16 17 Tại địa phương nơi Anh (chị) làm việc có hình thức phối hợp quan Thuế -Tài KBNN quản lý đối tượng cung cấp hàng hố dịch vụ khơng thường xun chưa ? Nếu có đề nghị cung cấp tên, ngày tháng, nội dung vắn tắt văn chứng minh phối hợp? Tại địa phương nơi Anh (chị) làm việc có hình thức hướng dẫn đơn vị sử dụng NS hoàn thiện hồ sơ chi NS TX CQĐP đối tượng cung cấp hàng hố, dịch vụ đối tượng kinh doanh khơng thường xuyên chưa ? Nếu có đề nghị cung cấp tên, ngày tháng, nội dung vắn tắt văn chứng minh việc tổ chức hướng dẫn? Biểu tỷ lệ % Giá trị gia tăng trực tiếp doanh thu Bộ Tài ban hành hàng năm có ý nghĩa hướng dẫn ? 22 88 57 30 Trong có 34 75 57 10 37 72 46 12 20 18 Theo Anh (chị) hiểu, Thuế GTGT tính trực tiếp doanh thu từ hóa đơn bán hàng thông thường ? 19 Tại đơn vị Anh (chị) làm việc, khoản toán chi NS TX CQĐP (do bên cung cấp hàng hố, dịch vụ đối tượng chưa có đăng ký kinh doanh, chưa có hố đơn cung cấp) sau thường chưa có đầy đủ hố đơn ? 15 94 63 26 5 104 10 56 16 17 43 - Không trả lời - Trả lời -Không có -Có hình thức phối hợp, là… (4 phiếu giải thích) - Khơng trả lời - Trả lời -Kế tốn viên KBNN hướng dẫn trực tiếp -Chun viên phòng tài hướng dẫn trực tiếp -Liên ngành Thuế - Tài KBNN huyện hướng dẫn -Liên ngành Thuế - Tài KBNN tỉnh hướng dẫn - Khơng trả lời - Trả lời -Quản lý thuế GTGT, TNCN, TNDN Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh HTKT - Quản lý thuế GTGT, TNCN Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh - Quản lý thuế GTGT, TNCN Hộ kinh doanh nộp thuế khoán đối tượng kinh doanh không thường xuyên - Không trả lời - Trả lời -Là 10% -Là 5% - Tùy theo ngành hàng - Không trả lời - Trả lời - Mua sắm vật tư văn phòng, cơng cụ, dụng cụ - Thuê mướn - Sửa chữa, xây dựng nhỏ - Chi phí nghiệp vụ chun mơn - Chi khác Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 199 20 Những đơn vị sử dụng NS TX 12 - Không trả lời CQĐP địa bàn KBNN nơi 97 - Trả lời Anh (chị) làm việc xẩy tình trạng có nhiều khoản tốn mua sắm 90 -Tất đơn vị địa bàn -Khối đơn vị nằm hàng hóa, dịch vụ, xây dựng sửa phường xã xa trung tâm quận, chữa nhỏ chưa đầy đủ có hố đơn huyện, thị xã, thành phố nhất? 21 Khi toán khoản chi NS TX CQĐP Mua sắm; Sửa chữa 102 xây dựng nhỏ; Thanh toán dịch vụ 23 Đối tượng cung cấp hàng hố dịch vụ - Khơng trả lời - Trả lời -Đối tượng khơng thể có hố đơn, nên khơng u cầu phải có hố đơn đối tượng khơng thường xun, 69 khơng có hố đơn, KBNN nơi Anh Trong (chị) làm việc (hoặc cá nhận Anh có 29 Lượt giải thích, (chị)) kiểm sốt nào? Có 17 Lượt giải thích - Cách giải khác…… Có Lượt giải thích cứng nhắc (phải Có có) Lượt giải thích sai 22 Các khoản toán chi NS TX CQĐP mà đối tượng cung cấp hàng 106 hoá dịch vụ đối tượng không 48 -Chi tiền mặt thường xun, khơng có hố đơn, 31 -Trên 5tr u cầu dứt khốt phải khơng có tài khoản Việc chi trả khoản tốn áp dụng theo hình thức nào? - Không trả lời - Trả lời chuyển khoản 26 Trong -Cách giải khác……… Lượt giải thích có 23 Các khoản tốn chi NS TX CQĐP mà hố đơn hố đơn thơng 101 thường có dấu treo quan thuế, 20 -Chi tiền mặt việc chi trả khoản toán 59 -Trên 5tr yêu cầu dứt khoát phải áp dụng theo hình thức nào? - Khơng trả lời - Trả lời chuyển khoản 29 -Cách giải khác……………… 24 Anh (chị) vào đâu để yêu cầu 10 - Không trả lời đơn vị sử dụng NS TX CQĐP 99 - Trả lời phải chuyển khoản khoản (41+7)48 -Căn vào giá trị tốn lớn tốn có giá trị 5trđ ? (51+7)58 5trđ -Căn vào số tài khoản hợp đồng Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 200 25 Trường hợp bên cung cấp hàng 21 - Không trả lời hố dịch vụ khơng có hố đơn, đơn vị 88 - Trả lời sử dụng NS TX CQĐP yêu cầu 36 -Có xẩy ra, Đồng ý cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ lấy 15 toán toàn chứng từ, bảng kê mua vật tư 31 -Có xẩy ra, Khơng đồng ý cho đầu vào, bảng chấm cơng dịch vụ tốn mà người cung cấp dịch vụ mua -Cách giải khác ……… tốn cho cơng nhân, tập hợp kèm theo hồ sơ toán (chứng từ con), trường hợp đơn vị Anh (chị) có xẩy khơng đơn vị Anh (chị) kiểm soát nào? 26 - Không trả lời Tại đơn vị Anh (chị), khoản toán (mua sắm nhỏ, xây dựng 102 sửa chữa nhỏ, cung ứng dịch vụ) 32 -100.000đ đơn vị sử dụng NS TX CQĐP 41 -200.000đ chuyển đến KBNN để toán chi -500.000đ dự toán NS TX, giá trị toán từ -1.000.000đ trở lên bắt buộc phải có -5.000.000đ hóa đơn ? - Trả lời - (Tiếp tục so sánh với câu 3) 27 Đối với trường hợp xây dựng sửa 13 - Không trả lời chữa nhỏ, mà bên ký hợp đồng 96 - Trả lời nhận xây dựng sửa chữa nhỏ 28 -Có xẩy ra, đồng ý cho tốn 59 -Có xẩy ra, đồng ý cho tiền mặt thợ xây tổ thợ xây dựng tự do, đơn vị sử dụng ngân sách chuyển đến KBNN hoá đơn mua toán, Vật tư có hóa đơn yêu cầu vật liệu (của người bán, bán cho chuyển khoản, Công thợ cho thợ xây) hợp đồng kèm theo toán tiền mặt giấy biên nhận tốn cơng -Có xẩy ra, không đồng ý cho thợ, trường hợp đơn vị tốn Anh (chị) có xẩy khơng đơn -Cách giải khác vị Anh (chị) kiểm soát nào? 28 Theo Anh (chị), tỷ lệ khoản 37 - Khơng trả lời tốn có hố đơn khoản 72 - Trả lời chi NS TX CQĐP cho Xây dựng -Từ 0% đến 2% nhỏ, mua sắm, sửa chữa, dịch vụ -Từ 3% đến 5% 12 -Từ 6% đến 10% 23 -Từ 10% đến 30% 24 - Từ 30% đến 100% địa bàn % ? Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 201 29 Theo Anh (chị), loại hồ sơ tốn 14 - Khơng trả lời chi NS TX CQĐP nhiều hạn 95 - Trả lời chế ? -Mua sắm công cụ, dụng cụ, vật tư 60 -Tiếp khách 23 -Sửa chữa, xây dựng nhỏ (đường xá, cầu cống, kênh mương, nhà 23 làm việc, TSCĐ) -Thuê mướn 30 Anh (chị) cho biết, việc kiểm sốt 12 - Khơng trả lời tốn chi Lương, phụ cấp, học 97 - Trả lời bổng, Sinh hoạt phí, Chi thu nhập - Giấy rút dự toán, séc lĩnh tăng thêm đơn vị giao dịch tiền mặt, Ủy nhiệm chi qua KBNN địa phương cần có chuyển khoản (nếu trả qua ATM) thủ tục ? - Giấy rút dự toán, séc lĩnh tiền mặt, Ủy nhiệm chi chuyển khoản (nếu trả qua ATM) - Bảng kê chứng từ chi - Một số thủ tục khác trường hợp chi thu nhập tăng thêm 80 - Giấy rút dự toán séc lĩnh tiền mặt, Ủy nhiệm chi chuyển khoản (nếu trả qua ATM) - Bảng kê chứng từ chi - Danh sách chi tiền lương, phụ cấp, học bổng, sinh hoạt phí theo mẫu quy định - Một số thủ tục khác trường hợp chi thu nhập tăng thêm 31 Theo nhận xét Anh (chị), 12 - Không trả lời đơn vị sử dụng NS ba cấp 97 - Trả lời Tỉnh, Huyện, Xã địa phương, vị nghiệp cấp tỉnh quản lý đơn vị thuộc cấp NS có chất lượng hồ sơ chi tiêu NS TX -Các đơn vị sử dụng NS tỉnh, Đơn nhiều hạn chế ? - Các đơn vị sử dụng NS huyện, Đơn vị nghiệp cấp huyện quản lý 94 - Các đơn vị cấp xã, phường, thị trấn Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 202 32 Theo nhận xét Anh (chị), đơn vị sử dụng NS TX CQĐP địa bàn hoàn tồn chủ động hồ sơ tốn chi NS TX qua KBNN địa phương chưa, chất lượng hồ sơ toán ? 14 95 24 61 33 Sự phối hợp Thuế KBNN quản lý NSNN địa phương thường hoạt động sau ? 106 99 34 KBNN quan Tài địa phương phối hợp giải vướng mắc chi NS TX CQĐP phát sai phạm hay sai ? 10 99 27 70 phiếu giải thích 101 17 35 Liên ngành Tài - Thuế - KBNN địa phương có kết hợp quản lý NS TX CQĐP ? 14 86 36 37 Quản lý NS TX CQĐP trách nhiệm Liên ngành Tài địa phương, nói đơn vị hệ thống trị địa phương có vai trò quản lý tài địa phương khơng ? Đứng góc độ quản lý, đề nghị Anh (chị) cho biết KSC NS TX CQĐP nơi Anh (chị) cơng tác có tồn tại, khó khăn, vướng mắc ? Anh (chị) có đề xuất, kiến nghị với cấp, ngành việc tăng cường công KSC NS TX CQĐP nơi Anh (chị) công tác ? 12 97 92 - Không trả lời - Trả lời -Rất chủ động, hồ sơ đầy đủ, dúng chế độ -Còn hạn chế, thường diễn thiếu hồ sơ, lập sai hồ sơ tốn -Rất hạn chế, khơng chủ động hồn thiện hồ sơ tốn đổ lỗi cho điều kiện khách quan - Không trả lời - Trả lời -Thu NSNN theo kế hoạch NSNN hàng năm -Các hoạt động cụ thể khác: - Không trả lời - Trả lời -Đúng -Chưa đúng, địa phương cơng tác phối hợp Tài - KBNN thực sau: - Không trả lời - Trả lời -Có vướng mắc họp trao đổi, thống cách giải -Làm việc theo chức năng, nhiệm vụ ngành -Thường xuyên phối hợp, chủ động nghiên cứu đề xuất với cấp ủy, quyền địa phương biện pháp nhằm quản lý tốt NSNN địa phương - Không trả lời - Trả lời -Khơng liên quan -Có liên quan, cụ thể 40 ý kiến tham gia Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 203 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH THƯỜNG XUYÊN SỐ PHIẾU: HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM ĐỐI TƯỢNG: KẾ TOÁN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NS TX CỦA CQĐP (Đề nghị trả lời trực tiếp vào phiếu điều tra) - Họ tên người trả lời: - Chức danh: - Đơn vị: - Điện thoại: - Ngày trả lời phiếu điều tra: …………………………………… Kế toán ……………………………… ……………………Huyện (thành phố)………………… Cơ quan ………………… Di động ……………….… …… / 03 / 2012 Nội dung điều tra, vấn: Công tác quản lý chi NS TX nơi người vấn công tác Ghi chú:- Giả thiết hồ sơ khác không nêu tên phiếu điều tra trắc nghiệm có đầy đủ - Mục đích điều tra phục vụ cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, không sử dụng phiếu điều tra vào mục đích khác - Đối tượng đề nghị trả lời phiếu điều tra: Kế toán đơn vị sử dụng NS TX quyền địa phương cấp tham dự lớp cập nhật, bồi dưỡng kiến thức quản lý thu, chi NSNN trường BDCB BTC tổ chức STT TRẢ LỜI (Đánh dấu x vào thích hợp ghi ý CÂU HỎI ĐIỀU TRA kiến theo thực tế thực đơn vị) Trong năm ngân sách, toán  Đúng Tại sao: khoản NS TX, kế toán ngân sách phải  Chưa Tại sao: kiểm tra xem dự toán NS TX duyệt KBNN thời điểm toán theo Mã chương, Mã ngành Mã nguồn kinh phí đủ số dư khơng ? Đơn vị Anh (chị) có thực tạm ứng chi  Có NS TX qua KBNN không ?  Không Khi phát sinh trường hợp mua sắm tài sản cố định có trị giá 5trđ, hồ sơ thủ tục đầy đủ, nhiên bên cung cấp hàng hóa khơng đồng ý giao hàng khơng xuất hóa đơn chưa trả tiền mua hàng, Anh (chị) giải tình ?  Không mua hàng, chuyển sang mua nhà cung cấp khác  Thuyết phục người bán xuất hóa đơn trước để làm thủ tục chuyển tiền chi NS TX trả tiền mua hàng sau nhận hàng  Ứng tiền cá nhân để toán cho người bán hàng  Cách giải khác: Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 204  100.000đ  200.000đ  500.000đ  1.000.000đ  5.000.000đ   100.000đ  200.000đ  500.000đ  1.000.000đ  2.000.000đ  5.000.000đ   Tạm ứng khoản thu chờ nộp NSNN quỹ tiền mặt đơn vị để chi hội nghị, tổ chức xong tập hợp chứng từ toán với KBNN  Ứng tiền cá nhân để toán chi hội nghị, tổ chức xong tập hợp chứng từ toán với KBNN  Giải khác:  Chủ động thực dự toán duyệt  Khơng chủ động thực hiện, Kế tốn phải hướng dẫn, đơn đốc tốn vất vả  Thường xun đề nghị tốn khơng với dự tốn duyệt, khơng nắm quy định quản lý NS TX, tiêu chuẩn định mức chi NS TX, gây khó khăn cho cơng tác quản lý NS TX đơn vị  Hợp lý Tại sao:  Chưa hợp lý Tại sao: Tại đơn vị Anh (chị), khoản mua sắm hàng hóa dịch vụ (mua sắm, xây dựng sửa chữa nhỏ) từ tiền trở lên bắt buộc phải có hóa đơn ? Tại đơn vị Anh (chị), khoản sửa chữa, xây dựng nhỏ từ tiền trở lên bắt buộc phải có lập hợp đồng sửa chữa, xây dựng nhỏ ? Khi cần khoản kinh phí để tổ chức hội nghị, khoản chi bố trí dự tốn NS TX, đơn vị có dự tốn chương trình hội nghị duyệt chưa có chứng từ tốn, Anh (chị)giải trường hợp ? Người trực tiếp sử dụng NS TX đơn vị thực dự toán NS TX phê duyệt ? Khi lập bảng kê chứng từ chi NS TX toán với KBNN, khoản chi NS TX đơn vị lập dòng chi tiết đến MLNS bảng kê chứng từ chi NS TX kèm theo giấy rút dự toán NS TX Người trực tiếp sử dụng NS TX đơn vị  Không vững quy định, thường sử thực lập chứng từ phát sinh dụng sai biểu mẫu, khơng hồn thiện đầy đủ hồ sơ kèm theo  Sử dụng biểu khoản toán chi NS TX ? mẫu, yêu cầu quy định, có đầy đủ hồ sơ kèm theo Chủ tài khoản đơn vị có trực tiếp tiếp  Có nhận duyệt tốn chứng từ chi NS  Khơng TX người trực tiếp sử dụng NS chuyển đến không ? 10 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 205 11 12 13 14 15 16 17 Tại đơn vị Anh (chị) làm việc, khoản - Mua sắm vật tư văn phòng, cơng cụ, tốn chi NS TX sau dụng cụ toán thường chưa có hố đơn ? - Th mướn - Sửa chữa, xây dựng nhỏ - Chi phí nghiệp vụ chun mơn - Chi khác Khi tốn khoản chi Mua sắm; - Đối tượng khơng thể có hố đơn Sửa chữa xây dựng nhỏ; Thanh tốn dịch vụ nên khơng u cầu phải có hố đơn Bên cung cấp hàng hố dịch vụ đối tượng - Cách giải kinh doanh khơng thường xun, khơng có khác……………………… hố đơn, nơi Anh (chị) làm việc (hoặc cá …………………………… nhận Anh (chị) giải ? Các khoản toán chi NS TX cho bên - Chi tiền mặt cung cấp hàng hoá dịch vụ đối tượng kinh - Trên 5trđ yêu cầu dứt khoát phải doanh khơng thường xun, khơng có hố chuyển khoản đơn, khơng có tài khoản việc chi trả - Cách giải khoản tốn áp dụng theo hình thức khác……………………… ? Các khoản toán mà hoá đơn hoá đơn - Chi tiền mặt thơng thường có dấu treo quan thuế, - Trên 5trđ dứt khoát phải chuyển việc chi trả khoản toán áp dụng khoản - Cách giải theo hình thức ? khác……………………… …………………………… Anh (chị) vào đâu để chuyển khoản - Căn vào giá trị toán lớn chi trả bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ đối 5trđ với khoản toán chi NS TX cho mua - Căn vào số tài khoản hợp đồng sắm hàng hóa, dịch vụ có giá trị 5trđ ? Trường hợp bên cung cấp hàng hố dịch - Có xẩy ra, Đồng ý cho tốn vụ khơng có hố đơn, người sử dụng NS TX - Có xẩy ra, Khơng đồng ý cho yêu cầu người cung cấp hàng hoá dịch vụ lấy tốn tồn chứng từ, bảng kê mua vật tư đầu - Cách giải khác vào, bảng chấm công dịch vụ mà người cung ……………………… cấp dịch vụ mua toán cho công …………………………… nhân, tập hợp kèm theo hồ sơ toán (chứng từ con), trường hợp đơn vị Anh (chị) có xẩy khơng đơn vị Anh (chị) giải ? Đối với xây dựng sửa chữa nhỏ, đối - Có xẩy ra, Đồng ý cho toán tượng cung cấp hàng hố dịch vụ, người sử - Có xẩy ra, Không đồng ý cho dụng ngân sách chuyển đến cho Anh (chị) toán hoá đơn mua vật liệu (của người bán, bán cho - Cách giải khác thợ xây) hợp đồng kèm theo giấy biên nhận tốn cơng thợ, trường hợp đơn vị Anh (chị) có xẩy khơng đơn vị Anh (chị) giải ? Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 206 18 19 20 - Từ 0% đến 2% - Từ 3% đến 5% - Từ 6% đến 10% - Từ 10% đến 30% - Từ % đến % Anh (chị) cho biết khoản toán chưa - Năm 2010:…………trđ có hố đơn khoản chi Xây dựng - Năm 2011:…………trđ nhỏ, mua sắm, sửa chữa, dịch vụ địa bàn có giá trị dự kiến tiền/ năm ? Hiện tại, khoản chi ĐT XDCB, CTMT - Đảm bảo 100% có hố đơn Quy hoạch; Khảo sát, Thiết kế; Xây - Chưa đảm bảo 100% có hố đơn dựng bản; Sửa chữa lớn tài sản cố định; Một số khoản chưa có hố đơn là: Mua sắm tài sản cố định (nơi Anh (chị) làm a - Quy hoạch việc) toán đảm bảo có hố đơn b - Khảo sát, thiết kế 100% chưa ? c - Sửa chữa lớn nhà cửa, TSCĐ Nếu chưa đảm bảo 100% có đầy đủ hố đơn d - Xây dựng khoản chưa có đầy đủ hố đơn khoản ? Theo Anh (chị), tỷ lệ khoản tốn có hoá đơn khoản chi Xây dựng nhỏ, mua sắm, sửa chữa, dịch vụ đơn vị % ? NGƯỜI TRẢ LỜI PHIẾU ĐIỀU TRA (Ký, ghi rõ họ tên) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 207 PHỤ LỤC TỔNG HỢP ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH THƯỜNG XUYÊN ĐỐI TƯỢNG: KẾ TOÁN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NS TX CỦA CQĐP (Tổng hợp, ngày 01 tháng 06 năm 2012) CÂU HỎI SỐ NỘI DUNG CÂU HỎI Trong năm ngân sách, toán khoản NS TX, kế toán ngân sách phải kiểm tra xem dự toán NS TX duyệt KBNN thời điểm toán theo Mã chương, Mã ngành Mã nguồn kinh phí đủ số dư khơng ? Đơn vị Anh (chị) có thực tạm ứng chi NS TX qua KBNN không ? Khi phát sinh trường hợp mua sắm tài sản cố định có trị giá 5trđ, hồ sơ thủ tục đầy đủ, nhiên bên cung cấp hàng hóa khơng đồng ý giao hàng khơng xuất hóa đơn chưa trả tiền mua hàng, Anh (chị) giải tình ? Tại đơn vị Anh (chị), khoản mua sắm hàng hóa dịch vụ (mua sắm, xõy dựng sửa chữa nhỏ) từ tiền trở lên bắt buộc phải có hóa đơn ? Tại đơn vị Anh (chị), khoản sửa chữa, xây dựng nhỏ từ tiền trở lên bắt buộc phải có lập hợp đồng sửa chữa, xây dựng nhỏ ? KẾT QUẢ TRẢ LỜI 14 222 204 18 234 152 62 12 224 62 144 17 233 112 94 41 17 12 234 51 68 74 38 TỶ LỆ % PHẦN CÁC ĐƠN VỊ TRẢ LỜI - Người không trả lời - Người trả lời Đúng Tại sao: Chưa Tại sao: - Người không trả lời - Người trả lời Có Khơng - Người khơng trả lời - Người trả lời Không mua hàng, chuyển sang mua nhà cung cấp khác Thuyết phục người bán xuất hóa đơn trước để làm thủ tục chuyển tiền NS xã trả tiền mua hàng sau nhận hàng Ứng tiền cá nhân để toán cho người bán hàng Cách giải khác: - Người không trả lời - Người trả lời 100.000đ 200.000đ 500.000đ 1.000.000đ 5.000.000đ - Người không trả lời - Người trả lời 100.000đ 200.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 208 Khi cần khoản kinh phí để tổ chức hội nghị, số dư dự toán NS TX KBNN đủ số dư cần thiết, đơn vị có dự tốn chương trình hội nghị duyệt chưa có chứng từ tốn, Anh (chị)giải trường hợp ? 227 134 82 19 Người trực tiếp sử dụng NS TX đơn vị thực dự toán NS TX phê duyệt ? 229 118 96 21 Khi lập bảng kê chứng từ chi NS TX toán với KBNN, khoản chi NS TX đơn vị lập dòng chi tiết đến MLNS bảng kê chứng từ chi NS TX kèm theo giấy rút dự toán NS TX Người trực tiếp sử dụng NS TX đơn vị thực lập chứng từ phát sinh khoản toán chi NS TX ? 229 190 39 25 211 45 166 10 Chủ tài khoản đơn vị có trực tiếp tiếp nhận duyệt toán chứng từ chi NS TX người trực tiếp sử dụng NS chuyển đến không ? 13 223 106 117 - Người không trả lời - Người trả lời Tạm ứng khoản thu chờ nộp NSNN quỹ tiền mặt đơn vị để chi hội nghị, tổ chức xong tập hợp chứng từ toán với KBNN Trưởng ban, ngành, đoàn thể ứng tiền cá nhân để toán chi hội nghị, tổ chức xong tập hợp chứng từ toán với KBNN Giải khác: - Người không trả lời - Người trả lời Chủ động thực dự tốn duyệt Khơng chủ động thực hiện, Kế tốn NS xã phải hướng dẫn, đơn đốc toán vất vả Thường xuyên đề nghị tốn khơng với dự tốn duyệt, khơng nắm quy định quản lý NS xã, tiêu chuẩn định mức chi NS xã, gây khó khăn cho cơng tác quản lý NS đơn vị - Người không trả lời - Người trả lời Hợp lý Tại sao: Chưa hợp lý Tại sao: - Người không trả lời - Người trả lời Không vững quy định, thường sử dụng sai biểu mẫu, khơng hồn thiện đầy đủ hồ sơ kèm theo Sử dụng biểu mẫu, yêu cầu quy định, có đầy đủ hồ sơ kèm theo - Người khơng trả lời - Người trả lời Có Không Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 209 11 Tại đơn vị Anh (chị) làm việc, khoản toán chi NS TX sau toán thường chưa có hố đơn ? 14 222 42 139 74 26 42 12 Khi toán khoản chi Mua sắm; Sửa chữa xây dựng nhỏ; Thanh toán dịch vụ Bên cung cấp hàng hoá dịch vụ đối tượng kinh doanh khơng thường xun, khơng có hố đơn, nơi Anh (chị) làm việc (hoặc cá nhận Anh (chị) giải ? Các khoản toán chi NS TX cho bên cung cấp hàng hoá dịch vụ đối tượng kinh doanh khơng thường xun, khơng có hố đơn, khơng có tài khoản việc chi trả khoản tốn áp dụng theo hình thức ? Các khoản toán mà hoá đơn hoá đơn thơng thường có dấu treo quan thuế, việc chi trả khoản toán áp dụng theo hình thức ? 18 218 61 13 14 15 16 Anh (chị) vào đâu để chuyển khoản chi trả bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ khoản toán chi NS TX cho mua sắm hàng hóa, dịch vụ có giá trị 5trđ ? Trường hợp bên cung cấp hàng hoá dịch vụ khơng có hố đơn, người sử dụng NS TX yêu cầu người cung cấp hàng hoá dịch vụ lấy toàn chứng từ, bảng kê mua vật tư đầu vào, bảng chấm công dịch vụ mà người cung cấp dịch vụ mua tốn cho cơng nhân, tập hợp kèm theo hồ sơ toán (chứng từ con), trường hợp đơn vị Anh (chị) có xẩy khơng đơn vị Anh (chị) giải ? 157 - Người không trả lời - Người trả lời Mua sắm vật tư văn phòng, cơng cụ, dụng cụ Th mướn Sửa chữa, xây dựng nhỏ Chi phí nghiệp vụ chuyên môn Chi khác - Người không trả lời - Người trả lời Đối tượng khơng thể có hố đơn nên khơng u cầu phải có hố đơn Cách giải khác………… 19 217 100 107 34 - Người không trả lời - Người trả lời Chi tiền mặt Trên 5trđ yêu cầu dứt khoát phải chuyển khoản Cách giải khác…… 31 205 82 111 34 - Người không trả lời - Người trả lời Chi tiền mặt Trên 5trđ dứt khoát phải chuyển khoản Cách giải khác……… - Người không trả lời - Người trả lời Căn vào giá trị toán lớn 5trđ Căn vào số tài khoản hợp đồng - Người khơng trả lời - Người trả lời Có xẩy ra, Đồng ý cho tốn Có xẩy ra, Khơng đồng ý cho tốn Cách giải khác …………… 39 197 116 104 63 173 61 58 43 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 210 17 18 19 20 Đối với xây dựng sửa chữa nhỏ, đối tượng cung cấp hàng hoá dịch vụ, người sử dụng ngân sách chuyển đến cho Anh (chị) hoá đơn mua vật liệu (của người bán, bán cho thợ xây) hợp đồng kèm theo giấy biên nhận tốn cơng thợ, trường hợp đơn vị Anh (chị) có xẩy khơng đơn vị Anh (chị) giải ? Theo Anh (chị), tỷ lệ khoản tốn có hố đơn khoản chi Xây dựng nhỏ, mua sắm, sửa chữa, dịch vụ đơn vị % ? Anh (chị) cho biết khoản tốn chưa có hoá đơn khoản chi Xây dựng nhỏ, mua sắm, sửa chữa, dịch vụ địa bàn có giá trị dự kiến tiền/ năm ? Hiện tại, khoản chi ĐT XDCB, CTMT Quy hoạch; Khảo sát, Thiết kế; Xây dựng bản; Sửa chữa lớn tài sản cố định; Mua sắm tài sản cố định (nơi Anh (chị) làm việc) toán đảm bảo có hố đơn 100% chưa ? Nếu chưa đảm bảo 100% có đầy đủ hố đơn khoản chưa có đầy đủ hố đơn khoản gì? 41 185 161 29 35 - Người khơng trả lời - Người trả lời Có xẩy ra, Đồng ý cho tốn Có xẩy ra, Khơng đồng ý cho toán Cách giải khác 139 95 39 20 13 16 - Người không trả lời - Người trả lời Từ 0% đến 2% Từ 3% đến 5% Từ 6% đến 10% Từ 10% đến 30% Từ % đến % - Người không trả lời - Người trả lời 31 131 105 74 31 16 20 11 - Người không trả lời - Người trả lời Đảm bảo 100% có hố đơn Chưa đảm bảo 100% có hố đơn Một số khoản chưa có hố đơn là: a Quy hoạch b Khảo sát, thiết kế c Sửa chữa lớn nhà cửa, TSCĐ d Xây dựng Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐổI MớI KIểM SOáT CHI NGÂN SáCH THƯờNG XUYÊN CủA CHíNH QUYềN ĐịA PHƯƠNG CáC CấP QUA KHO BạC NHà NƯớC, ĐổI MớI KIểM SOáT CHI NGÂN SáCH THƯờNG XUYÊN CủA CHíNH QUYềN ĐịA PHƯƠNG CáC CấP QUA KHO BạC NHà NƯớC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn