GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNHCHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

184 14 0
  • Loading ...
1/184 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 06:20

bộ tài học viện tài NGÔ ĐứC TIếN LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 62.34.02.01 hµ néi - 2015 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 tài học viện tài NGÔ ĐứC TIếN LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 62.34.02.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Hà Minh Sơn TS Nguyễn Thị Hải Hà hµ néi - 2015 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án "Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam" công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, tư liệu sử dụng luận án trung thực có nguồn gốc, có xuất xứ rõ ràng ghi tài liệu tham khảo TÁC GIẢ LUẬN ÁN NGÔ ĐỨC TIẾN Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12 1.1 KHÁI QUÁT CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12 1.1.1 Cho vay dự án đầu tư Ngân hàng thương mại 12 1.1.2 Thẩm định cho vay dự án đầu tư Ngân hàng thương mại 17 1.2 HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 38 1.2.1 Quan niệm hoàn thiện thẩm định cho vay dự án đầu tư Ngân hàng thương mại 38 1.2.2 Các tiêu đánh giá mức độ hồn thiện cơng tác thẩm định cho vay dự án đầu tư ngân hàng thương mại 40 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư Ngân hàng thương mại 43 1.3 KINH NGHIỆM HOÀN THIỆN THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở MỘT SỐ NƯỚC 49 1.3.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Thế giới 49 1.3.2 Kinh nghiệm Viện phát triển quốc tế Havard 54 1.3.3 Kinh nghiệm Chuyên gia Liên hợp quốc 54 1.3.4 Một số học cho ngân hàng thương mại Việt nam 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 CHƯƠNG THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 63 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 63 2.1.1 Sự hình thành phát triển ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt nam 63 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 2.1.2 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 66 2.1.3 Tổ chức công tác tín dụng cho vay dự án đầu tư Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 69 2.2 THỰC TRẠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM QUA CÁC CHỈ TIÊU ĐỊNH LƯỢNG 71 2.2.1 Kết thực cho vay dự án đầu tư 71 2.2.2 Chất lượng cho vay dự án đầu tư 73 2.2.3 Thời gian thẩm định cho vay Dự án đầu tư 74 2.3 THỰC TRẠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM THEO CÁC NỘI DUNG ĐỊNH TÍNH 75 2.3.1 Phương pháp thẩm định cho vay dự án đầu tư 78 2.3.2 Nội dung thẩm định hồ sơ vay vốn 81 2.3.3 Nội dung thẩm định lực chủ đầu tư 86 2.3.4 Nội dung thẩm định dự án chủ đầu tư đề xuất 91 2.4 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 106 2.4.1 Những kết đạt 106 2.4.2 Một số hạn chế 108 2.4.3 Nguyên nhân 112 KẾT LUẬN CHƯƠNG 115 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 116 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 116 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh 116 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng cho vay dự án đầu tư 118 3.1.3 Định hướng hoàn thiện thẩm định cho vay dự án đầu tư 120 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NHTM CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 120 3.2.1 Nâng cao chất lượng thông tin đầu vào phục vụ thẩm định cho vay dự án đầu tư 121 3.2.2 Hoàn thiện cẩm nang thẩm định cho vay Dự án đầu tư 125 3.2.3 Xây dựng, triển khai mơ hình thẩm định dự án hệ thống tiêu tài cho ngành 129 3.2.4 Hoàn thiện phương pháp xác định tỷ lệ chiết khấu tài thẩm định rủi ro dự án đầu tư 135 3.2.5 Hoàn thiện số nội dung thẩm định dự án theo quy trình áp dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 140 3.2.6 Hoàn thiện công tác tổ chức điều hành 143 3.2.7 Tăng cường hoạt động hỗ trợ thẩm định dự án 144 3.2.8 Một số giải pháp khác 146 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 153 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 153 3.3.2 Đối với Chính phủ Bộ ngành liên quan 153 3.3.3 Kiến nghị với Chủ đầu tư 157 KẾT LUẬN CHƯƠNG 159 KẾT LUẬN 160 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 162 PHỤ LỤC 01 – MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI VCB 168 PHỤ LỤC 02 – KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI VCB 170 PHỤ LỤC 03 – MƠ TẢ KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA MƠ HÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 172 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 65 Bảng 2.1 Một số tiêu huy động vốn VCB giai đoạn 2010-2014 66 Bảng: 2.2 Dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng VCB giai đoạn 2010-2014 67 Bảng 2.3 Cơ cấu số dự án thẩm định cho vay VCB giai đoạn 2010 - 2014 72 Bảng 2.4 Chất lượng cho vay DAĐT VCB giai đoạn 2010 - 2014 73 Bảng 2.5 Thời gian thẩm định cho vay DAĐT VCB 75 Bảng 2.6 Các dự án lựa chọn nghiên cứu VCB 77 Bảng 2.7 Các văn đề nghị vay vốn đầu tư dự án khách hàng 82 Bảng 2.8 Hồ sơ pháp lý khách hàng 83 Bảng 2.9 Hồ sơ tài chính, thơng tin tín dụng khách hàng 84 Bảng 2.10 Hồ sơ Dự án đầu tư 85 Bảng 2.11 Hồ sơ tài sản đảm bảo 86 Bảng 2.12 Đánh giá lực thực dự án chủ đầu tư 87 Bảng 2.13 Đánh giá tiêu mức độ tăng trưởng, khả sinh lời CĐT 89 Bảng 2.14 Đánh giá tiêu hiệu hoạt động, cấu vốn, khả toán CĐT 90 Bảng 2.15 Đánh giá dư nợ CĐT TCTD khác 91 Bảng 2.16 Đánh giá sơ dự án Bệnh viện, Khu hộ & TTTM Nhà máy sản xuất bột đá 93 Bảng 2.17 Đánh giá sơ dự án Hạ tầng lấn biển Khu resort bờ biển 94 Bảng 2.18 Một số tiêu thẩm định tài dự án 100 Bảng 3.1 Một số tiêu kế hoạch đến năm 2020 118 Bảng 3.2 Danh mục ngành đầu tư 126 Bảng 3.3 Khai báo cấu nguồn vốn 131 Bảng 3.4 Khai báo thông tin nguồn vốn vay ngân hàng 132 Bảng 3.5 Khai báo thông số giả định tài sản hình thành 133 Bảng 3.6 Khai báo chi tiết hạng mục, khấu hao tiến độ giải ngân vào loại tài sản 134 Bảng 3.7 Khai báo thông số giả định thời gian hoạt động dự án 135 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CĐT Chủ đầu tư NCS Nghiên cứu sinh NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam DAĐT Dự án đầu tư TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động WB Ngân hàng giới TĐDA Thẩm định dự án TDH Trung dài hạn VAT Thuế giá trị gia tăng WTO Tổ chức thương mại giới AFTA Khu vực mậu dịch tự ASEAN ROE Lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROA Lợi nhuận tổng tài sản VND Đồng Việt Nam TCTD: Tổ chức tín dụng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng, NHNN HĐQT Hội đồng quản trị WACC Chi phí vốn bình qn Viết th luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 BĐS Bất động sản DNNN Doanh nghiệp nhà nước DN Doanh nghiệp NH Ngân hàng XNK Xuất nhập EBIT Lợi nhuận trước lãi vay thuế SXKD Sản xuất kinh doanh Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong điều kiện nước ta, nguồn vốn trung dài hạn từ NHTM nguồn vốn quan trọng để phát triển công nghệ, đầu tư dự án lớn, sở hạ tầng, phục vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thơng qua hoạt động cho vay dự án đầu tư, NHTM thực nhiệm vụ cung cấp nguồn vốn quan trọng cho kinh tế Ngồi đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, hoạt động cho vay dự án đầu tư đem lại nguồn thu nhập chiếm tỷ trọng lớn lợi nhuận NHTM Các khoản cho vay thường chiếm 70% tài sản ngân hàng 60% lợi nhuận ngân hàng sinh từ hoạt động cho vay [69] Thẩm định cho vay dự án công việc phức tạp, tinh vi Nó khơng đơn giản tính tốn theo cơng thức có sẵn mà đòi hỏi cán thẩm định phải hội tụ yếu tố: Kiến thức, kinh nghiệm, lực phẩm chất đạo đức Ngoài ba yếu tố trên, cán thẩm định phải có tính kỷ luật cao, phẩm chất đạo đức, lòng say mê khả nhạy cảm công việc Tuy nhiên, hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro thời gian thu nợ kéo dài, khả trả nợ khách hàng khả sinh lời dự án bị thử thách nhiều Do đó, để đầu tư có hiệu NHTM phải tiến hành thẩm định cho vay dự án cách toàn diện, kỹ lưỡng trước định cấp vốn Công tác thẩm định cho vay dự án khâu quan trọng giúp cho ngân hàng nhận diện, sàng lọc dự án tốt, vừa tạo lợi nhuận cho ngân hàng, vừa tạo lợi ích cho kinh tế Thực tế số ngân hàng thời gian gần cho thấy, việc cán bộ, nhân viên ngân hàng cố tình “nới tay” trình thẩm định tài sản chấp vay vốn để hưởng lợi riêng làm thất vốn ngân hàng có thật Thực tế liên quan đến doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, có cán ngân hàng cố tình làm sai, tạo khe hở hưởng lợi từ Nói cách khác người người "xâu xé" vào đồng vốn ngân hàng Các DN vay, thân nhận thấy dự án đầu tư khơng có hiệu quả, chắn việc Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Trên sở phân tích thực tiễn hoạt động thẩm định cho vay dự án đầu tư phòng tài trợ dự án VCB số chi nhánh, luận án số bất cập, tồn hoạt động thẩm định cho vay dự án đầu tư VCB Đây lẽ đương nhiên ngân hàng Tuy nhiên không ý thức bất cập tồn để có giải pháp xử lý hợp lý khơng khơng thực mục tiêu định hướng tiêu đặt VCB mà ảnh hưởng đến tính an tồn kinh doanh Để hoạt động kinh doanh NHTM nói chung VCB nói riêng an toàn, lành mạnh bền vững, nâng cao lực cạnh tranh điều kiện hội nhập KTQT, Luận án đề xuất giải pháp, số kiến nghị điều kiện thực giải pháp, giải pháp mang tính đồng bộ, khả thi nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định cho vay dự án đầu tư VCB thời gian tới Các giải pháp tiêu biểu là: - Nâng cao chất lượng thông tin đầu vào phục vụ thẩm định dự án - Hoàn thiệm cẩm nang hoạt động thẩm định - Xây dựng mơ hình thẩm định - Các giải pháp bổ trợ khác Đây giải pháp cần thiết nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định cho vay dự án đầu tư VCB tình hình NCS mong muốn giải pháp khuyến nghị đề xuất chương không góp phần giải tồn hệ thống VCB mà sử dụng với mục đích tham thảo cho hệ thống ngân hàng khác Do thời gian kinh nghiệm kiến thức hạn chế, luận án khơng tránh khỏi hạn chế khiêm khuyết Với mong muốn cầu thị nhận nhiều ý kiến đóng góp quý báu nhà khoa học, nhà quản lý để luận án hoàn thiện Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ 161 Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bùi Diệu Anh (2011), Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Phương Ðông; Bùi Diệu Anh (2013), Hoạt dộng kinh ngân hàng, Nhà xuất Phương Ðông; Bộ Tài (2001), Quyết định số 149/2001/QÐ-BTC ngày 31/12/2001 việc ban hành công bố 04 chuẩn mực kế tốn (đợt 1) Bộ Tài (2002), Quyết định số 165/2002/QÐ-BTC ngày 31/12/2002 việc ban hành cơng bố 06 chuẩn mực kế tốn (đợt 2); Chính phủ (2002), Nghị định 85/2002/NÐ-CP ngày 25/10/2002 sửa đổi, bổ sung Nghị định 178/1999/NÐ-CP ngày 29/12/1999; Chính phủ (2003), Nghị định 07/2003/NÐ-CP ngày 30/01/2003 sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế quản lý đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NÐ-CP ngày 08/07/1999; Chính phủ (2006), Nghị định 108/2006/NÐ-CP ngày 22/09/2006 quy định chi tiết huớng dẫn thi hành số điều Luật Ðầu tư; Chính phủ (2006), Nghị định 163/2006/NÐ-CP ngày 29/12/2006 giao dịch bảo đảm; Chính phủ (2009), Nghị định 108/2009/NÐ-CP ngày 27/11/2009 đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng Chuyển giao; 10 Chính phủ (2009), Nghị định 83/2009/NÐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NÐ-CP ngày 12/02/2009; 11 Chính phủ (2009),Nghị định 12/2009/NÐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ “Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”; 12 Chính phủ (2011), Nghị định 24/2011/NÐ-CP ngày 05/04/2011 sửa đổi bổ sung số điều nghị định 108/2009/NÐ-CP ngày 27/11/2009; Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ 162 Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 13 Chính phủ (2011), Nghị định 29/2011/NÐ-CP ngày 18/04/2011 quy định đánh giá môi trường chiến luợc, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; 14 Phạm Anh Dung (2004), Tài trợ dự án - cần thiết doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng số 1; 15 Hồ Diệu (2001), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất thống kê; 16 Frederic S.Mishkin (1999), Tiền tệ - Ngân hàng thị trường Tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật; 17 Georges Hirsch (1994), Quản lý dự án, Nhà xuất giáo dục; 18 TS Phan Thị Thu Hà - TS Nguyễn Thị Thu Thảo (2002), Giáo trình Quản trị Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê Hà Nội; 19 TS Lưu Thị Hương (2004), Thẩm định tài dự án, Tạp chí nghiên cứu tài số 02/2004; 20 Trần Thị Mai Hương (2007), Hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư thuộc Tổng công ty xây dựng điều kiện phân cấp quản lý đầu tư nay, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 21 TS Lưu Thị Hương (2002), Giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Giáo dục; 22 Nguyễn Minh Kiều (2004), Tài trợ dự án, Học kỳ xuân Chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright; 23 Hoàng Kim (2001), Tiền tệ Ngân hàng - Thị trường Tài chính, NXB Tài chính; 24 PGS,TS Nguyễn Thị Mùi, Ths.Trần Cảnh Toàn (2014), Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính; 25 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001), Quyết định 1627/2001/QÐNHNN ngày 31/12/2001 ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng; Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ 163 Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 26 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2002), Quyết định 286/2002/QÐ-NHNN ngày 3/4/2002 việc ban hành Quy chế đồng tài trợ tổ chức tín dụng; 27 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2003), Quyết định 886/2003/QÐ-NHNN ngày 11/8/2003 việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đồng tài trợ tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 286/2002/QÐ-NHNN ngày 3/4/2002 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 28 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định 127/2005/QÐ-NHNN ngày 3/2/2005 việc sửa đổi, bổ sung số điều định 1627; 29 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2011), Thông tư 42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 quy định việc cấp tín dụng hợp vốn tổ chức tín dụng khách hàng; 30 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2014), Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an tồn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 31 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Báo cáo thường niên 2010 - 2014; 32 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Báo cáo thẩm định dự án từ năm 2010 - 2014; 33 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Báo cáo tình hình cho vay trung - dài hạn từ năm 2010 - 2014; 34 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2010), Cẩm nang thẩm định cho vay dự án đầu tư; 35 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2011), Sổ tay tín dụng; 36 TS Nguyễn Bạch Nguyệt (2000), Giáo trình Lập quản lý Dự án đầu tư, NXB Thống kê; 37 Quốc hội (2005), Luật doanh nghiệp số 60/2005 ngày 29/11/2005; 38 Quốc hội (2005), Luật đầu tư số 59/2005 ngày 29/11/2005; 39 Quốc hội (2009), Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật liên quan đến đầu tư xây dựng số 38/2009 ngày 19/6/2009; Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ 164 Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 40 Quốc hội (2010), Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010 ngày 16/6/2010; 41 Nguyễn Hải Sản (2001), Quản trị tài doanh nghiệp; Nhà xuất thống kê; 42 Nguyễn Đức Thắng (2007), Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện ngân hàng; 43 Trần Ngọc Thơ (2005), Tài doanh nghiệp đại; Nhà xuất thống kê; 44 Nguyễn Xuân Thủy (2000), Quản trị dự án đầu tư, Nhà xuất thống kê; 45 Nguyễn Minh Thu (2007), Xây dựng tỷ lệ chiết khấu tài chính, phân tích rủi ro dự án đầu tư số giải pháp để xây dựng dự án đầu tư hoàn hảo, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế TP.HCM 46 Phùng Tuấn (2012), Thu hút vốn đầu tư vào hạ tầng: Bước đột phá từ hình thức hợp tác cơng tư, Tạp chí tài (2/1/2012); 47 Bùi Anh Tuấn (2011), Hồn thiện nội dung thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng Cơng thương chi nhánh Ba Đình”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học Viện Tài Chính 48 Nguyễn Như Thành (2010) trong, Nâng cao chất lượng cho vay dự án Ngân hàng Đầu tư Phát triển chi nhánh Quang Trung, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học Viện Tài Chính 49 Hồng Vân (2004), Hiểu hoạt động cho vay tài trợ dự án?, Báo Ðầu tư Chứng khoán số 264; 50 Viện ngôn ngữ học (2013), Từ điển tiếng Việt phổ thông, nhà xuất Phương Đơng Tiếng nước ngồi 51 Andrew Fight (2006), Introduction to Project finance, Elservier; 52 Avraham Shub (1994), Project management, International.Inc; Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ 165 Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Prentice Hall 53 Benjamin C.Esty (2004), Modern project finance, John Wiley & Sons, Inc; 54 Glenn P Jenkins & Arnold C Harberger (2000), Cost – Benefit Analysis of Investment Decisions, Harvard Institute for International Development; 55 Hanry A.Davis (2003), Project finance: Practical Case studies, Euromonney Insitutionnal Investor PLC; 56 Harvey Maylor (2003), Project Management, Financial Times Prentice Hall; 57 John D Finnerty (2007), Project financing, Asset-Based Financial engineering, John Wiley & Son, Inc; 58 John D.Finnerty (2007), Project finance: Asset Based Financial Engineering, John Wiley & Sons; 59 John Dewar (2011), International Project finance: Law and practice, Oxford University Press; 60 Peter S Rose (2012), Commercial Bank Management, McGrawHill/Irwin; 61 Peter S Rose (2013), Bank Management and Financial Services, McGraw-Hill/Irwin; 62 Project finance and Guarantees Department Private Sector and Infrastructure (2003), Project finance and Guarantees; 63 Scott L.Hoffman (1998), The Law and business of International project finance, Kluwer law internationanl; 64 Stefano Getty (2008), Project finance in Theory and Practise, Elsevier; 65 Willie Tan (2007), Principles of Project and Infrastructure Finance, Taylor & Francis; Website 66 Thanh Thanh Lan (2013), Nửa triệu tỷ đồng nợ xấu ngân hàng, http://www.binhdinhtv.vn/newsdetail.ita?newsid=1419&id=4; 67 Lê Minh (2014), Thẩm định dự án ngân hàng thương mại: Kinh nghiệm từ Techcombank http://www.tapchitaichinh.vn/Dien-dan-khoa- Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ 166 Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 hoc/Tham-dinh-du-an-trong-ngan-hang-thuong-mai-Kinh-nghiem-tuTechcombank/47577.tctc 68 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Trang tin điện tử, http://www.sbv.gov.vn/ 69 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Tăng trưởng tín dụng NHTM nay, thực trạng giải pháp, http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm255/vict255?d DocName=CNTHWEBAP0116211766236 70 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2014), http://www.vietcombank.com.vn/Corporates/Lending/; 71 Vu Thị Bích Uyên (2013), Quản lý dự án, http://elib.dtu.edu.vn/file/Ebook/1554.pdf; 72 Phạm Uyên (2012), Có ngân hàng dùng 100 vốn ngắn hạn cho vay dài hạn, http://tinnhanhchungkhoan.vn/GL/N/CHCIBD/co-nganhang-dung100 von-ngan-han-cho-vay-dai-han.html; 73 Đặng Anh Vinh (2014), Các nguyên tắc thẩm định dự án đầu tư, http://tanet.vn/thue-vietnam.nsf/0/125A6EC2CBA2A03547257D8900116E2E?OpenDocument Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ 167 Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 PHỤ LỤC 01 – MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI VCB Kính chào anh/chị, Với mục đích nhằm nâng cao chất lượng tín dụng nói chung chất lượng thẩm định cho vay dự án đầu tư nói riêng hệ thống VCB, tiến hành chương trình nghiên cứu cán thẩm định hệ thống VCB Xin quý vị vui lòng giành thời gian cho để trả lời số câu hỏi Rất mong quý vị giúp đỡ chúng tơi hồn thành phiếu điều tra Tất thông tin ghi phiếu điều tra cam kết giữ bí mật tuyệt đối Chúng tơi xin chân thành cảm ơn anh/chị Câu hỏi 1: Xin anh/chị cho biết thâm niên tác nghiệp thẩm định cho vay dự án đầu tư VCB: Dưới năm Từ đến năm Trên năm Câu hỏi 2:Xin cho biết số dự án mà anh/chị trực tiếp thẩm định cho vay? Dưới dự án Từ đến 15 dự án Trên 15 dự án Câu hỏi : Xin vui lòng cho biết ý kiến công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư VCB theo tiêu chí cách khoanh tròn vào điểm số phù hợp theo nguyên tắc: điểm điểm số cao (tiêu chí đạt chất lượng tốt nhất) điểm điểm số thấp (tiêu chí chất lượng nhất) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Tiêu chí đánh giá Điểm số Trình độ chun mơn cán thẩm định cho vay dự án VCB Sự hỗ trợ thông tin, chuyên môn phận có liên quan cho cơng tác thẩm định cho vay dự án VCB Chất lượng thiết kếMẫu báo cáo thẩm định cho vay dự án (cho điểm theo tiêu chí: ngắn gọn, đầy đủ, trình bày khoa học) Chất lượng nguồn thông tin đầu vào phục vụ công tác thẩm định Chất lượng tài liệu, quy trình, hướng dẫn nội liên quan đến cơng tác thẩm định cho vay dự án đầu tư VCB Sự thống quản lý tác nghiệp tồn hệ thống VCB cơng tác thẩm định cho vay dự án đầu tư Chất lượng sở liệu, nguồn thông tin nội phục vụ công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư VCB Mức độ ứng dụng công nghệ, phương pháp đại công tác thẩm định cho vay dự án VCB Sự hợp tác khách hàng trình thẩm định cho vay dự án VCB 5 5 5 5 Câu hỏi 4: Xin anh/chị cho biết vài thông tin cá nhân - Tuổi: ………………………… Giới tính: Nam Nữ - Trình độ học vấn Trên đại học Đại học Trung cấp Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Khác PHỤ LỤC 02 – KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI VCB Câu hỏi 1: Xin anh/chị cho biết thâm niên tác nghiệp thẩm định cho vay dự án đầu tư VCB: - Dưới năm: 21% - Từ đến năm: 13% - Trên năm: 66% Câu hỏi 2: Xin cho biết số dự án mà anh/chị trực tiếp thẩm định cho vay? - Dưới dự án: 15% - Từ đến 15 dự án: 37% - Trên 15 dự án: 48% Câu hỏi : Xin vui lòng cho biết ý kiến công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư VCB theo tiêu chí cách khoanh tròn vào điểm số phù hợp theo nguyên tắc: điểm điểm số cao (tiêu chí đạt chất lượng tốt nhất) điểm điểm số thấp (tiêu chí chất lượng nhất) Tiêu chí đánh giá Điểm số 1 Trình độ chun môn cán thẩm định cho vay dự án VCB Sự hỗ trợ thông tin, chuyên mơn phận có liên quan cho cơng tác thẩm định cho vay dự án VCB Chất lượng thiết kế Mẫu báo cáo thẩm định cho vay dự án (cho điểm theo tiêu chí: ngắn gọn, đầy đủ, trình bày khoa học) Chất lượng nguồn thông tin đầu vào phục vụ công tác thẩm định Chất lượng tài liệu, quy trình, hướng dẫn nội liên quan đến công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư VCB Sự thống quản lý tác nghiệp toàn hệ thống VCB công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư Chất lượng sở liệu, nguồn thông tin 1% 37% 62% 26% 21% 53% 4% 6% 36% 47% 11% 60% 34% 10% 6% 17% 62% 11% 3% Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 62% 35% 96% nội phục vụ công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư VCB Mức độ ứng dụng công nghệ, phương pháp đại công tác thẩm định cho vay dự án VCB Sự hợp tác khách hàng trình thẩm định cho vay dự án VCB 8% 32% 60% Câu hỏi 4: Xin anh/chị cho biết vài thông tin cá nhân - Tuổi: Dưới 30 tuổi: 23% Trên 30 tuổi: 67% - Giới tính: Nam: 72% - Trình độ học vấn: Trên đại học: Nữ: 28% 43% Đại học: 57% Trung cấp: 0% Khác: 0% Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 18% 82% PHỤ LỤC 03 – MÔ TẢ KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA MƠ HÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN Bảng cân đối (Đơn vị: triệu VND) Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm I Tài sản ngắn hạn 1.Tiền tương đương tiền 2.Các khoản phải thu 3.Hàng tồn kho II Tài sản cố định 1.Nhà cửa vật kiến trúc 2.Chi phí xây dựng dở dang 7.659 185.250 167.000 36.126 175.750 835.000 628.445 1.160.194 - 806.234 924.071 - 675.216 799.583 - 603.411 722.617 - 544,715 - TỔNG TÀI SẢN 359.909 1.046.876 1.788.638 1.730.305 1.474.799 1.326.028 1.190.365 I Nợ ngắn hạn II Nợ trung/dài hạn III Vốn chủ sở hữu 1.Vốn điều lệ 3.Lợi nhuận để lại/Lỗ lũy kế 172.716 200.000 (12.807) 693.613 266.000 87.263 917.737 288.000 582.901 625.666 288.000 816.639 333.595 288.000 853.204 277.996 288.000 760.032 222.397 288,000 679,968 TỔNG NGUỒN VỐN 359.909 1.046.876 1.788.638 1.730.305 1.474.799 1.326.028 1.190.365 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 645,650 - Báo cáo KQ HĐKD (Đơn vị: triệu VND) Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 10.833 10.833 (4.750) 6.083 (15.716) (15.716) (3.175) (12.807) (12.807) 0% (12.807) 220.584 220.584 (9.500) 211.084 (68.897) (68.897) (3.200) 138.987 138.987 28% 100.070 1.174.479 1.174.479 (365.792) 808.687 (116.124) (116.124) (2.264) (1.913) 688.386 688.386 28% 495.638 732.146 732.146 (245.021) 487.125 (147.728) (147.728) (7.185) (7.578) 324.635 324.635 28% 233.737 297.341 297.341 (135.467) 161.874 (88.372) (88.372) (12.008) (10.709) 50.785 50.785 28% 36.565 70.561 70.561 (89.779) (19.218) (45.703) (45.703) (14.816) (13.436) (93.172) (93.172) 0% (93.172) 84.992 84.992 (91.637) (6.645) (39.475) (39.475) (17.743) (16.199) (80.063) (80.063) 0% (80.063) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 BC lưu chuyển tiền tệ (Đơn vị: trVND) Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh Lợi nhuận sau thuế Khấu hao kỳ Lưu chuyển tiền tệ gộp từ HĐSXKD Tăng (giảm) Tài sản lưu động Các khoản phải thu Hàng tồn kho Tài sản lưu động khác Tăng (giảm) nợ ngắn hạn Phải trả nhà cung cấp Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tăng (giảm) tài sản cố định Tăng(giảm) đầu tư ngắn hạn Tăng (giảm) đầu tư tài dài hạn Tăng (giảm) xây dựng dở dang Tăng (giảm) đầu tư khác /TSDH khác Lưu chuyển từ hoạt động tài Tăng (giảm) vốn kinh doanh Tăng (giảm) vay ngắn hạn Tăng (giảm) nợ dài hạn Lợi nhuận trả cho Chủ đầu tư, chi Quỹ Lưu chuyển tiền kỳ Tiền tồn đầu kỳ Tiền tồn cuối kỳ Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 8.057 (109.570) (542.451) (306.168) (106.488) 16.206 3.097 12.807 (4.750) 8.057 - (100.070) (9.500) (109.570) - (495.638) (46.813) (542.451) - (233.737) (72.431) (306.168) - (36.565) (69.923) (106.488) - 93.172 (76.967) 16.206 - 80,063 (76,967) 3.097 - - - - - - - - 357.000 190.000 668.000 - 196.256 1.031.256 (163.692) (163.692) (54.564) (54.564) - - 167.000 668.000 (835.000) - - - - (372.716) (200.000) (586.897) (66.000) (246.124) (22.000) 292.071 - 292.071 - 55.599 - 55.599 - (172.716) (520.897) (224.124) 292.071 292.071 55.599 55.599 (7.659) 7.659 (28.468) 7.659 36.126 (592.318) 36.126 628.445 (177.790) 628.445 806.234 131.019 806.234 675.216 71.805 675.216 603.411 58.696 603.411 544.715 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 BẢNG TÍNH DỊNG TIỀN DỰ ÁN (đơn vị: triệu VND) Dòng tiền vào: Doanh thu Dòng tiền ra: Chi phí đầu tư Chi phí hoạt động Thuế TNDN Dòng tiền thuần: Dòng tiền lũy kế: Lãi suất chiết khấu NPV IRR Thời gian thu hồi vốn Năm Năm Năm 10.833 220.584 1.174.479 10.833 220.584 1.174.479 360.175 710.116 706.925 357.000 668.000 510.000 3.175 3.200 4.177 38.916 192.748 (349.341) (489.532) 467.554 (349,341) (838.874) (371.320) Năm 732.146 732.146 105.660 14.762 90.898 626.486 255.166 Năm 297.341 297.341 36.937 22.718 14.220 260.404 515.570 Năm 70.561 70.561 28.252 28.252 42.309 557.879 Năm 84.992 84.992 33.942 33.942 51.049 608.928 13% 309.261 Triệu VND 28% 3,59 năm Nguồn: Nghiên cứu NCS Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNHCHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNHCHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn