ĐIềU CHỉNH CƠ CấU TàI CHíNH ĐầU TƯ CHO GIáO DụC ĐạI HọC CÔNG LậP ở VIệT NAM

175 10 0
  • Loading ...
1/175 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 06:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - B TI CHNH BI PH ANH ĐIềU CHỉNH CƠ CấU TàI CHíNH ĐầU TƯ CHO GIáO DụC ĐạI HọC CÔNG LËP ë VIÖT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2015 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - BỘ TI CHNH BI PH ANH ĐIềU CHỉNH CƠ CấU TàI CHíNH ĐầU TƯ CHO GIáO DụC ĐạI HọC CÔNG LậP ë VIƯT NAM Chun ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 62.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS ðẶNG VĂN DU TS PHẠM VĂN KHOAN HÀ NỘI - 2015 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận án Bùi Phụ Anh Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam ñoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, sơ đồ, hình MỞ ðẦU Chương 1: GIÁO DỤC ðẠI HỌC CƠNG LẬP VÀ CƠ CẤU TÀI CHÍNH ðẦU TƯ CHO GIÁO DỤC ðẠI HỌC CÔNG LẬP 13 1.1 TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC ðẠI HỌC CÔNG LẬP 13 1.1.1 Khái niệm, phân loại giáo dục ñại học 13 1.1.2 Vai trò giáo dục đại học trình phát triển kinh tế xã hội 24 1.2 TÀI CHÍNH VÀ CƠ CẤU TÀI CHÍNH ðẦU TƯ CHO GIÁO DỤC ðẠI HỌC CƠNG LẬP 33 1.2.1 Tài đầu tư cho giáo dục đại học cơng lập 33 1.2.2 Cơ cấu tài đầu tư cho giáo dục đại học cơng lập 39 1.2.3 Tác động cấu tài đầu tư ñến giáo dục ñại học công lập 50 1.2.4 Các số ñánh giá hiệu phối kết hợp nguồn tài đầu tư cho giáo dục đại học 51 Tiểu kết chương 59 Chương 2: THỰC TRẠNG CƠ CẤU TÀI CHÍNH ðẦU TƯ CHO GIÁO DỤC ðẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM 61 2.1 THỰC TRẠNG CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ðỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GDðH CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM 61 2.1.1 Những ñổi chế tài ñối với sở giáo dục đại học cơng lập 61 2.1.2 Cơ chế tạo lập nguồn tài sở giáo dục đại học cơng lập 66 2.1.3 Cơ chế phân bổ, sử dụng nguồn tài sở giáo dục đại học cơng lập 73 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 2.2 THỰC TRẠNG CƠ CẤU TÀI CHÍNH ðẦU TƯ CHO GIÁO DỤC ðẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM 75 2.2.1 Cơ cấu tài đầu tư cho giáo dục đại học cơng lập Việt Nam 75 2.2.2 Thực trạng cấu ñầu tư tài cho giáo dục đại học Việt Nam 83 2.3 ðÁNH GIÁ TÁC ðỘNG CỦA CƠ CẤU TÀI CHÍNH ðẦU TƯ TỚI SỰ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ðẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 91 2.3.1 ðánh giá tác ñộng cấu tài đầu tư tới phát triển quy mơ sở giáo dục đại học công lập 91 2.3.2 ðánh giá tác động cấu tài ñầu tư tới phát triển chất lượng sở giáo dục đại học cơng lập 93 2.3.3 ðánh giá tiêu tài 99 2.4 MỘT SỐ ðÁNH GIÁ VỀ CƠ CẤU TÀI CHÍNH ðẦU TƯ CHO GIÁO DỤC ðẠI HỌC CƠNG LẬP Ở VIỆT NAM 104 2.4.1 Những mặt tích cực 104 2.4.2 Những tồn tại, vướng mắc 110 2.5 KINH NGHIỆM CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VỀ CƠ CẤU TÀI CHÍNH ðẦU TƯ CHO GIÁO DỤC ðẠI HỌC CÔNG LẬP 122 2.5.1 Cơ cấu tài đầu tư cho giáo dục ñại học quốc gia giới 122 2.5.2 Kinh nghiệm tạo lập, sử dụng nguồn tài cho giáo dục đại học 125 2.5.3 Bài học kinh nghiệm 129 Tiểu kết chương 131 Chương 3: GIẢI PHÁP ðIỀU CHỈNH CƠ CẤU TÀI CHÍNH ðẦU TƯ CHO GIÁO DỤC ðẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM ðẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ðẾN NĂM 2030 132 3.1 BỐI CẢNH, QUAN ðIỂM VỀ ðIỀU CHỈNH CƠ CẤU TÀI CHÍNH ðẦU TƯ CHO GIÁO DỤC ðẠI HỌC NĨI CHUNG VÀ GIÁO DỤC ðẠI HỌC CƠNG LẬP NĨI RIÊNG Ở VIỆT NAM 132 3.1.1 Bối cảnh điều chỉnh cấu tài ñầu tư cho giáo dục ñại học 132 3.1.2 Các quan ñiểm ñiều chỉnh 133 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 3.2 GIẢI PHÁP ðIỀU CHỈNH CƠ CẤU TÀI CHÍNH ðẦU TƯ NHẰM THÚC ðẨY SỰ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ðẠI HỌC CÔNG LẬP Ở NƯỚC TA ðẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ðẾN NĂM 2030 134 3.3 KỊCH BẢN BỐ TRÍ CƠ CẤU TÀI CHÍNH ðẦU TƯ CHO GIÁO DỤC ðẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM 150 3.4 ðIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 155 Tiểu kết chương 157 KẾT LUẬN 159 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ðà CƠNG BỐ LIÊN QUAN ðẾN LUẬN ÁN 160 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 161 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBVC CNH-HðH CTMTQG ðTðH GDðH GDðHCL GDP GD&ðT GS GTGT HSSV KBNN KH-CN KT-XH Nð10 Nð43 Nð49 Nð74 Nð141 Nð15 Nð16 NCKH NCL NSNN PGS PPP SV THCS THPT TNDN TSCð TX XDCB XHH XNK : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Cán viên chức Cơng nghiệp hóa, đại hóa Chương trình mục tiêu quốc gia ðào tạo ñại học Giáo dục ñại học Giáo dục đại học cơng lập Gross Domestic Product - Tổng sản phẩm quốc nội Giáo dục ðào tạo Giáo sư Giá trị gia tăng Học sinh, sinh viên Kho bạc Nhà nước Khoa học, công nghệ Kinh tế - xã hội Nghị ñịnh số 10/2002/Nð-CP ngày 16/01/2002 Chính phủ Nghị định số 43/2006/Nð-CP ngày 25/04/2006 Chính phủ Nghị định số 49/2010/Nð-CP ngày 14/05/2010 Chính phủ Nghị định số 74/2013/Nð-CP ngày 15/07/2013 Chính phủ Nghị ñịnh số 141/2013/Nð-CP ngày 24/10/2013 Chính phủ Nghị ñịnh số 15/2015/Nð-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ Nghị định số 16/2015/Nð-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ Nghiên cứu khoa học Ngồi cơng lập Ngân sách Nhà nước Phó giáo sư Public-Private-Partnership: Mơ hình hợp tác Cơng-Tư Sinh viên Trung học sở Trung học phổ thông Thu nhập doanh nghiệp Tài sản cố ñịnh Thường xuyên Xây dựng Xã hội hóa Xuất nhập Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Nội dung Trang Bảng 1.1: Tỷ suất lợi nhuận ñầu tư vào GDðH nước có thu nhập trung bình thấp 28 Bảng 2.1: Mức trần học phí hệ đại học cơng lập giai đoạn 2011-2015 70 Bảng 2.2: Chi NSNN cho sở GDðHCL 75 Bảng 2.3: Nguồn thu từ học phí sở GDðHCL Việt Nam 78 Bảng 2.4: Chi TX từ ngân sách cho giáo dục 84 Bảng 2.5: Chi TX cho GDðH theo cấu 84 Bảng 2.6: Chi ñầu tư xây dựng 86 Bảng 2.7: Danh mục dự án CTMTQG giáo dục 87 Bảng 2.8: Danh mục dự án vốn vay ODA Bộ GD&ðT 88 Bảng 2.9: Chi phí hàng năm cho giáo dục tính theo sức mua tương đương 90 Bảng 2.10: Số lượng giảng viên sở GDðH nước 92 Bảng 2.11: Tỷ lệ học sinh nhập học sở GDðH 2000 - 2008 97 Bảng 2.12: Chi tiêu cơng cho giáo dục số năm học số quốc gia châu Á, 2007-2008 101 Bảng 2.13: Cơ cấu nguồn thu trường ñại học công lập số nước khu vực 103 Bảng 2.14: Chi NSNN cho giáo dục năm 2004 125 Bảng 2.15: Chi tiêu công cho giáo dục so với tổng chi tiêu cơng Chính phủ 2007 126 Bảng 2.16: Chi NSNN người dân cho GDðH 2004 127 Bảng 2.17: Số sinh viên/10.000 dân năm 2005 128 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC CÁC SƠ ðỒ, HÌNH Số hiệu Nội dung Trang Sơ đồ 2.1: ðầu tư Nhà nước dân cho giáo dục 64 Hình 2.1: Số sở GDðHCL giai ñoạn 2001-2010 91 Hình 2.2: Số HSSV sở GDðH nước giai đoạn 2005-2014 92 Hình 2.3: Tỷ lệ nhập học ñại học số quốc gia năm 2010 96 Hình 2.4: Số sinh viên/giảng viên số quốc gia năm 2007 98 Hình 2.5: Chi tiêu cơng cho GDðH số quốc gia châu Á năm 2010 100 Hình 2.6: Thay đổi cấu tài đầu tư cho GDðH 2004 - 2008 102 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 MỞ ðẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Xuất phát từ vai trò giáo dục đại học (GDðH), ñào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) quốc gia, nên việc ñầu tư phát triển GDðH yêu cầu trọng yếu thiết thực trình xây dựng phát triển kinh tế quốc dân Xu ngày cho thấy rằng, ñầu tư cho GDðH ñang ñược quốc gia quan tâm coi trọng Các quốc gia phát triển ñã ñi ñến giai ñoạn phát triển GDðH xuất phát từ nhu cầu cá nhân muốn cải thiện thu nhập cho mình, nên khai thác hiệu nguồn lực từ xã hội người học phục vụ cho nhu cầu hoạt ñộng GDðH Trong đó, nước phát triển, nguồn tài đầu tư cho GDðH chủ yếu dựa vào khu vực cơng, nguồn tài từ khu vực tư nhân, từ người học chưa ñược ñộng viên hiệu Ở Việt Nam nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng ñáp ứng ñược yêu cầu xã hội quan trọng cấp bách Nhưng thực tế cho thấy, nguồn nhân lực ñược ñào tạo chưa ñáp ứng ñược yêu cầu thực mục tiêu phát triển KT-XH, cấu nguồn nhân lực đào tạo khơng cân ñối, chưa ñồng ngành nghề ñào tạo, vùng, miền ñặt sở ñào tạo, chất lượng mơ hình tổ chức sở đào tạo, có ngành dư thừa, có ngành lại thiếu nguồn nhân lực, đội ngũ giảng viên có chất lượng, trình độ cao để đào tạo nhân lực có trình độ cho đất nước nhiều vấn đề bất cập, nguồn tài đầu tư từ NSNN chiếm ưu so với nguồn tài khác, ñó ngân sách lại có giới hạn chưa khai thác triệt ñể ñược nguồn lực xã hội ñầu tư cho GDðH, mà nguyên tắc GDðH loại hình dịch vụ vừa mang tính chất cơng cộng mang tính chất cá nhân, người có nhu cầu đào tạo để có đủ trình độ chun mơn tay nghề theo u cầu cơng việc đòi hỏi phải bỏ chi phí ñầu tư Bên cạnh ñó, ñã có ñổi chế tài ñối với sở GDðHCL với việc nhấn mạnh ñến vấn đề tự chủ tài hoạt ñộng nhà trường Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 152 mục tiêu quốc gia, theo ngành cho vùng, miền, mơ hình tổ chức, hoạt động đặc thù mức độ tự chủ tài sở GDðHCL ñể thu hẹp khoảng cách thu nhập vùng, miền hay chênh lệch, cân ñối cấu ngành trình ñộ ñào tạo điều kiện phát triển KT-XH Như vậy, Chính phủ vừa người sản xuất hàng hóa dịch vụ giáo dục đào tạo nói riêng dịch vụ xã hội chủ yếu, cung cấp hàng hóa dịch vụ cơng cộng, đồng thời vừa người có vai trò quản lý nhà nước nhà sản xuất tư nhân sản xuất hàng hóa, dịch vụ cơng cộng giáo dục đào tạo Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm dịch vụ cho xã hội hình thức đặt hàng thơng qua ñấu thầu, tuyển chọn ñơn vị thực hiện, chia sẻ lợi ích, rủi ro trách nhiệm với khu vực tư nhân, huy ñộng thu hút sử dụng hiệu nguồn tài nước nước ngồi, ñặc biệt nguồn vốn ODA, FDI; áp dụng rộng rãi mơ hình hợp tác Cơng-Tư lĩnh vực giáo dục ñào tạo; dịch vụ ñược chuyển giao cho khu vực tư nhân cung cấp Nhà nước có vai trò điều tiết đặc biệt, bảo đảm cơng bằng, bình đẳng với sách phân bổ hỗ trợ từ NSNN phù hợp theo ngành, theo chất lượng ñào tạo, vùng, miền ñặt sở đào tạo, theo mơ hình tổ chức, hoạt ñộng ñặc thù, mức ñộ tự chủ quy mô ñào tạo sở GDðHCL phân phối dịch vụ tới người dân cách ñể thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế phát triển xã hội bền vững ñất nước Kịch thứ hai: Xuất phát từ sở việc lợi nhuận mà khu vực tư nhân ñạt ñược cao so với thu nhập xã hội khu vực tư nhân ñầu tư cho GDðH ngày gia tăng, khu vực tư nhân gồm ñầu tư cá nhân hay gọi trợ cấp cơng chúng cách trực tiếp, góp vốn thơng qua mua cơng trái, góp quỹ khuyến học,… mức trợ cấp (đầu tư) tăng lên với trình độ GDðH tăng lên phù hợp với trình phát triển KT-XH giai đoạn đất nước Bên cạnh đó, có yếu tố tác động tích cực tới kịch tỷ lệ học sinh quay trở lại tiếp tục học tập gia tăng, tỷ lệ có khác biệt quốc gia điều kiện trình độ phát triển khác nhau, ñiều cho thấy ñầu tư cho giáo dục có gia tăng từ khu vực tư nhân Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 153 Giáo dục có tác động đến thu nhập, khó để định lượng xác, nhiên, nhiều nghiên cứu chứng minh có liên hệ yếu tố Lợi ích giáo dục theo lĩnh vực ñược nghiên cứu, điển hình lĩnh vực nơng nghiệp, năm gia tăng giáo dục tiểu học người nông dân có liên quan với gia tăng 4,3 phần trăm sản lượng, so với hiệu ứng 2,8 phần trăm giáo dục tiểu học nông dân Uganda (Appleton Balihuta năm 1996, báo cáo Appleton 2000) Ở Việt Nam, cơng trình nghiên cứu Nguyễn Hữu Dũng Nguyễn Ngọc Thuyết, công bố năm 2015, suất sinh lợi từ ñầu tư cho giáo dục Việt Nam, đăng tạp chí Phát triển kinh tế số 26(5), từ trang 60-75, kết nghiên cứu ñã ñi ñến kết luận lợi suất giáo dục Cao đẳng - ðại học trung bình cho nước 12,1%, khu vực nơng thơn thành thị có suất sinh lợi tương đương nhau, năm gia tăng giáo dục Cao ñẳng - ðại học, làm cho thu nhập người lao ñộng khu vực thành thị tăng thêm 11,4% nông thôn 11,8% Như vậy, khu vực tư nhân có xu hướng tăng cường tham gia vào hoạt động GDðH, thấy cấu tài đầu tư cho GDðH có xu hướng thay ñổi với nguồn tài tư nhân ñược huy ñộng sử dụng nhiều Từ giả ñịnh kịch cấu tài đầu tư cho GDðHCL nói riêng GDðH nói chung, thực chất vấn đề liên quan đến cải cách sách vĩ mơ khu vực nhà nước phát triển GDðH Ngày nhiều phủ, tổ chức, quan ñã hỗ trợ cho nghiên cứu tác động hay lợi ích GDðH để có điều chỉnh sách vĩ mơ tổ chức tài cải cách GDðH Ví dụ chương trình xây dựng trường học Indonesia (Duflo 2001), dự án bảng đen Ấn ðộ (Chin, 2001) chương trình ñầu tư ngành Ethiopia (Ngân hàng Thế giới 1998) Ở Việt Nam, bối cảnh nhiều năm tới, bên cạnh việc ñiều chỉnh, sử dụng hiệu nguồn tài nước, nguồn tài từ dự án ODA, FDI, phối hợp chặt chẽ Chính phủ với tập đồn xuyên quốc gia, cộng ñồng doanh nghiệp nhà đầu tư tư nhân mơ hình hợp tác Cơng-Tư (PPP) có tảng cần thiết khơng lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế mà lĩnh vực đầu tư cho giáo dục ñào tạo ñại học Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 154 ðổi sách cơng cần phải trọng ñến số cải thiện suất lao ñộng từ giáo dục ñộng khuyến khích cá nhân đầu tư vào nguồn nhân lực việc thiết kế sách biện pháp nhằm khuyến khích hai mặt: Xúc tiến ñầu tư ñảm bảo gia đình có thu nhập thấp tham gia vào q trình đầu tư ðầu tư cho giáo dục phạm vi tương tự đầu tư vào vốn vật chất Ở nước công nghiệp tiên tiến, nguồn nhân lực vật chất có xu hướng ñược ñánh ñồng với tỷ suất lợi nhuận Ở tầm vi mơ, tác động GDðH định lượng, ño lường ñược, tầm vĩ mô khẳng định lợi ích xã hội việc học tập, học tập cần thiết, nên cần ñẩy mạnh việc ñổi cấu tài đầu tư, phù hợp với q trình đổi bản, tồn diện GDðH nói chung GDðHCL nói riêng Nguồn tài cơng GDðH có xu hướng thối lui nguồn đầu tư tư nhân có xu hướng gia tăng, nhiên, đầu tư vào giáo dục tiếp tục hội ñầu tư hấp dẫn giới - từ khu vực tư nhân khu vực cơng, lợi ích to lớn GDðH mang lại Psachropoulos, Patrinos, 1994 nghiên cứu mơ hình phân tích lợi nhuận đầu tư vào giáo dục sở dòng lợi ích tương ứng với dòng chi phí thời điểm định, đó, dòng lợi ích hàng năm đo lợi thu nhập người tốt nghiệp ñại học so với thu nhập người tốt nghiệp cấp học thấp dòng chi phí chi phí học tập thu nhập bị bỏ qua (các chi phí hội) tham gia vào học tập mà ñi hội việc làm Khi đó, tỷ suất lợi nhuận cá nhân ñược sử dụng ñể giải thích hành vi người việc theo ñuổi giáo dục thuộc cấp học, tỷ suất lợi nhuận xã hội ñể phản ảnh biện pháp phân phối sử dụng nguồn tài cơng, hay việc thiết lập ưu tiên đầu tư cho giáo dục tương lai ðồng thời, ưu tiên GDðH ñược xác ñịnh tập trung cho chương trình giảng dạy trung học nguồn đầu tư tốt so với giảng dạy kỹ thuật/dạy nghề, lợi nhuận giáo dục tuân theo quy luật giống ñầu tư vốn thông thường, tức giảm ñầu tư mở rộng Hay liên quan ñến vấn ñề xem xét tính hợp lí, nghiên cứu lần nhấn mạnh vị trí sinh viên tốt nghiệp Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 155 trường ñại học việc trì lợi riêng họ trợ cấp công cộng cấp học Chính sách Chính phủ thúc đẩy tiêu chuẩn sống thông qua cung cấp dịch vụ giáo dục có chất lượng để khuyến khích người dân phải tận dụng lợi ích từ giáo dục (WB, 2008) Các phủ nên tập trung vào cung cấp cho lĩnh vực giáo dục mà khu vực tư nhân dựa sở hiệu bình đẳng hưởng thụ dịch vụ giáo dục cho người ðặc biệt nước phát triển, nơi nguồn vốn người khan hiếm, khoảng cách thu nhập người lao ñộng ñược ñào tạo người lao ñộng không ñược ñào tạo lớn 3.4 ðIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP Chính phủ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển GDðH thơng qua hồn thiện, đổi chế, sách quản lý nhà nước phát triển GDðH, sách đầu tư tài hợp tác quốc tế ñể phát triển GDðH, ñể cải thiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ñảm bảo yêu cầu cho phát triển KT-XH ñiều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Trên sở quy hoạch phát triển nhân lực đến năm 2020, Chính phủ tạo điều kiện cung cấp thơng tin dự báo đầy đủ nhu cầu đào tạo xã hội thơng qua quan chủ trì xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực theo ngành nghề trình độ năm, cần có tổ chức mơi giới có khả đảm bảo với độ thuyết phục cao lòng tin cho bên cung, bên cầu tạo đòn bẩy thật ñể gắn kết chặt chẽ hai phận ñào tạo tuyển dụng, từ ñó thực ñào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp xã hội Chính phủ sớm đạo triển khai thực nhóm giải pháp quản lý ñã xác ñịnh như: Thực phân tầng ñịnh hướng phát triển xếp hạng trường ñại học, cao ñẳng; triển khai ñại trà cơng tác đánh giá kiểm định chất lượng GDðH Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp cơng lĩnh vực ñể triển khai thực Nghị ñịnh số 16/2015/NðCP Chính phủ Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 156 Các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần phối hợp chặt chẽ, cương triển khai thực Quyết ñịnh số 37/2013/QðTTg ngày 26/6/2013 Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường ñại học, cao ñẳng giai ñoạn 2006-2020 ðồng thời tổ chức tốt chương trình hướng nghiệp cho HSSV, giúp HSSV có nhận thức, ñịnh hướng ñúng lao ñộng, nghề nghiệp, việc làm, thị trường lao động, hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập Thực phân luồng cho học sinh sau tốt nghiệp THCS THPT Các bộ, ngành cần xây dựng chuẩn lực chức danh lao ñộng sửa ñổi, bổ sung, ñiều chỉnh cho phù hợp với thực tế quy chế tuyển dụng sử dụng nhân lực chủ yếu dựa vào lực, cấp ñiều kiện cần ðồng thời cần phải thay đổi định mức kinh phí đào tạo cho phù hợp với ngành nghề, chất lượng, mơ hình tổ chức hoạt ñộng ñặc thù sở GDðHCL Bộ GD&ðT sớm ban hành quy ñịnh sở GDðH ñạt chuẩn quốc gia theo quy ñịnh Luật Giáo dục đại học Phải có thay ñổi phương thức phân bổ giao dự toán quan quản lý cấp cho sở GDðHCL phù hợp với trình giao quyền tự chủ, tự chủ tài với mức ñộ tự chủ khác trường mạng lưới GDðHCL Các sở GDðHCL có phương án tự chủ ñược quan quản lý cấp phê duyệt phù hợp với lộ trình, kế hoạch, điều kiện cụ thể, thực tế ñơn vị Người dân nhận thức đắn vai trò lợi ích GDðH mang lại để khơng ngừng nỗ lực phấn đấu học tập, trọng ñầu tư cho GDðH nhằm mang lại kết kỳ vọng Các sở GDðHCL khơng ngừng đổi cơng tác quản lý hoạt ñộng, nâng cao chất lượng, tăng cường tính cạnh tranh thương hiệu phát triển mình; thực đa ngành hóa, đa lĩnh vực hóa trường ñơn ngành nhằm nâng cao vị không nước mà có khả cạnh tranh với sở GDðH quốc gia giới Vì cần có tư tự chủ tầm nhìn dài hạn tăng cường đầu tư phát triển đội ngũ, đổi chương trình, phương pháp giảng dạy, nâng cấp đại hóa sở vật chất, mở rộng quan hệ hợp Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 157 tác với doanh nghiệp, với ñối tác nước ngồi để học tập kinh nghiệm tiến tiến, ñại… nhằm nâng cao chất lượng GD&ðT, trọng bồi dưỡng lực làm việc ñộc lập, sáng tạo; bồi dưỡng kỹ thực hành, kiến thức thực tế, kỹ mềm cần thiết khả lập thân, lập nghiệp cho sinh viên Tiểu kết chương Trong ñiều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế diễn ngày sâu rộng lĩnh vực kinh tế xã hội, đòi hỏi quốc gia, ngành, tổ chức, cá nhân không ngừng vươn lên đề hồ nhập bắt kịp với u cầu phát triển ðặc biệt q trình tồn cầu hố phân cơng lao động quốc tế diễn mạnh mẽ, nhiều lĩnh vực, nhiều khu vực giới, yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo khơng loại trừ quốc gia hay cá nhân Phát triển kinh tế dựa nhiều vào tri thức mà tri thức mới, tri thức có giá trị làm thay ñổi sống, thay ñổi xã hội, khẳng định vai trò to lớn giáo dục ñào tạo, ñặc biệt GDðH ñồng hành khoa học cơng nghệ u cầu đặt nước ta phải có thay đổi, tiến hóa tích cực cấu tài đầu tư cho GDðHCL, vừa phải có sách, phương thức đảm bảo cho việc tạo lập, phân bổ sử dụng hiệu nguồn lực tài đầu tư từ khu vực nhà nước ñồng thời phải ñảm bảo khuyến khích, thu hút sử dụng có hiệu nguồn tài từ thành phần kinh tế, tổ chức cá nhân nước tham gia ñầu tư tích cực vào hoạt ñộng giáo dục ñào tạo Bên cạnh ñó, ñể ñảm bảo chất lượng GDðH cần phải có phương thức hệ thống tiêu chí phân bổ, hỗ trợ NSNN cách phù hợp với ngành ñào tạo, chất lượng ñào tạo, vùng, miền, khu vực đặt sở đào tạo, mơ hình tổ chức, hoạt ñộng ñặc thù sở ñào tạo, phân tầng ñịnh hướng phát triển mức ñộ tự chủ sở ñào tạo Hướng tới việc cấp kinh phí cho sở GDðHCL theo phương thức quản lý ngân sách theo kết ñầu ra, ñồng thời gắn với ràng buộc chặt chẽ trách nhiệm sở GDðH công lập việc sử dụng có hiệu nguồn kinh phí ñược cấp ðối với nguồn tài ñầu tư tư nhân cần khuyến khích thu hút mạnh mẽ thơng qua nhiều hình thức khác như: phát triển mơ hình hợp tác Viết th luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 158 Cơng - Tư, thực sách miễn giảm thuế, tín dụng, đất đai, cải cách thủ tục hành thành lập, đầu tư cho trường ñại học tư thục theo hướng ñảm bảo chất lượng hiệu Hình thành cấu tài ñầu tư cho giáo dục ñào tạo nói chung GDðHCL nói riêng từ khu vực nhà nước khu vực tư nhân cách hợp lý, tối ưu, phù hợp hiệu ñể hạn chế rủi ro, đồng thời làm tăng tính linh hoạt thuận chiều q trình điều hành sách góp phần thúc đẩy phát triển GDðH nói chung, cở sở GDðHCL nói riêng đảm bảo đáp ứng nhu cầu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ tích cực cho việc thực thành cơng mục tiêu phát triển KT-XH ñất nước bối cảnh hội nhập tồn cầu hố Viết th luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 159 KẾT LUẬN Giáo dục nói chung GDðH nói riêng cách thức tạo tri thức mới, sản phẩm khoa học, sản xuất chuyển giao công nghệ - yếu tố ñịnh cho phát triển KT-XH quốc gia Trong xu hội nhập quốc tế ngày sâu rộng giáo dục khơng thể tránh khỏi xu ñặc biệt GDðH Mỗi trường đại học muốn xây dựng cho hình ảnh hay thương hiệu tốt tri thức để đứng vững hòa nhập với mơi trường cạnh tranh khốc liệt nước rộng cạnh tranh với giáo dục giới Một trường đại học hoạt động mạnh mẽ đứng vững thời đại ñược ñầu tư ñúng mức từ nguồn tài theo cấu ñược ñiều chỉnh phù hợp, ñồng thời với việc bố trí, sử dụng nguồn tài cách hiệu để đạt u cầu đội ngũ giảng viên, cán quản lý có trình độ cao tâm huyết với nghề, phương pháp ñào tạo tốt, sở vật chất ñầy ñủ, chuẩn hóa đại, người học có khả có hội lựa chọn chương trình đào tạo ñúng ñắn phù hợp ñối với lĩnh vực ñược ñào tạo… ñó trường ñào tạo ñược nguồn nhân lực ñáp ứng ñúng yêu cầu ñơn vị, doanh nghiệp sử dụng sản phẩm ñào tạo, phục vụ tích cực cho việc thực thành cơng mục tiêu chiến lược phát triển KT-XH giai ñoạn ñất nước, ñặc biệt giai ñoạn phát triển hội nhập quốc tế sâu rộng Thật vậy, phần lớn sở GDðHCL Việt Nam mong muốn có đủ nguồn lực tài với cấu thích hợp trình tạo lập, phân bổ sử dụng, phù hợp với chế hoạt ñộng, phù hợp với chế tự chủ tài với mức độ linh hoạt, sát thực tế, thích ứng với điều kiện, hồn cảnh, thời điểm cụ thể, để tận dụng tối đa tác động tích cực, chiều cấu tài đầu tư vào q trình tự đổi mới, tự xây dựng thương hiệu nhà trường Nên việc thực ñiều chỉnh cách hợp lý, tối ưu, phù hợp với sách kinh tế, xã hội q trình phát triển KT-XH đất nước giai ñoạn ñể tạo lập, phân bổ sử dụng tốt nguồn tài đầu tư cho GDðHCL nói riêng GDðH nói chung sở tăng cường nguồn lực tài từ xã hội cần thiết ñiều kiện năm tới Từ góp phần thúc đẩy phát triển GDðHCL phục vụ tích cực cho nghiệp CNH-HðH hội nhập quốc tế ñất nước Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 160 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ðà CƠNG BỐ LIÊN QUAN ðẾN LUẬN ÁN Bùi Phụ Anh (2011), "Thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế kiểm soát lạm phát Việt Nam điều kiện nay", Tạp chí Nghiên cứu tài kế tốn, số Bùi Phụ Anh (2012), "Cơ chế tài cho trường cao đẳng, ñại học công lập Một số ñề xuất, kiến nghị", Tạp chí Tài chính, số 11 Bùi Phụ Anh (2013), "Cơ cấu nguồn tài đầu tư cho giáo dục ñại học số quốc gia giới - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam", Tạp chí Khoa học Tài - Kế tốn, số 11 Bùi Phụ Anh (2013), "Cơ cấu nguồn tài ñầu tư cho giáo dục ñại học Việt Nam", Tạp chí Tài đầu tư, số 12 Bùi Phụ Anh (2014), "ðiều chỉnh cấu nguồn tài đầu tư cho sở cao đẳng đại học cơng lập Việt Nam giai đoạn 2014-2020", Tạp chí Nghiên cứu tài kế tốn, số Bùi Phụ Anh (2014), "Vai trò giáo dục đại học q trình phát triển kinh tế - xã hội ", Tạp chí Khoa học Tài - Kế toán, số Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 161 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nước Báo Người Lao động (2007), ðang dạng hóa nguồn lực cho giáo dục, nhóm đề xuất thiết thực Bộ Giáo dục ðào tạo (2009), ðề án ñổi chế tài giáo dục 2009- 2014 Bộ Kế hoạch ðầu tư (2011), Báo cáo ñiều tra lao ñộng việc làm tháng ñầu năm 2011 Bộ Tài (2010), ðề án ðổi chế hoạt ñộng ñơn vị nghiệp cơng lập, đẩy mạnh xã hội hóa số loại hình dịch vụ nghiệp cơng Bộ Tài (2011), Kỷ yếu hội thảo ðổi chế tài sở giáo dục đại học cơng lập, Dự án Hỗ trợ phân tích sách tài Chính phủ (2006), Nghị định số 43/2006/Nð-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập Chính phủ (2013), Nghị định số 74/2013/Nð-CP ngày 15/07/2013 Chính phủ việc sửa ñổi, bổ sung số ñiều Nghị ñịnh số 49/2010/Nð-CP ngày 14/05/2010 Chính phủ quy ñịnh việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập chế thu, sử dụng học phí ñối với sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 ñến năm học 2014-2015 Chính phủ (2013), Nghị định số 141/2013/Nð-CP ngày 24/10/2013 Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số ñiều Luật giáo dục ñại học Chính phủ (2015), Nghị ñịnh số 15/2015/Nð-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ đầu tư theo hình thức đối tác cơng - tư (PPP) 10 Chính phủ (2015), Nghị định số 16/2015/Nð-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ Quy ñịnh chế tự chủ ñơn vị nghiệp công lập 11 GS.TS Mai Ngọc Cường Ths Trần Thị Thanh Nga (2011), Thu chi tài trường ñại học trọng ñiểm quốc gia Việt Nam: Thực trạng vấn ñề Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 162 12 Nguyễn Hữu Dũng Nguyễn Ngọc Thuyết (2015), Suất sinh lợi từ ñầu tư cho giáo dục Việt Nam, ðại học kinh tế TP Hồ Chí Minh ðại học Cơng nghiệp thực phẩm, Tạp chí Phát triển kinh tế số 26(5), 60-75 13 ðảng cộng sản Việt Nam (2011), Nghị ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ XI 14 ðảng cộng sản Việt Nam (2011) Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 20112020 - Văn kiện ðại hội ðại biểu toàn quốc lần thứ XI NXB Chính trị quốc gia - Sự Thật - Hà Nội, 2011 15 ðảng cộng sản Việt Nam (2014) Nghị 29 - HN TW8 khóa XI 2014 đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, ñại hóa ñiều kiện kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế 16 ðH Quốc gia TP HCM (2011), Triển vọng thách thức GDðH Hoa Kỳ Việt Nam 17 PGS.TS Trần Thọ ðạt (2011), Giáo dục tăng trưởng kinh tế ðông Á Việt Nam 18 TS Nguyễn Trường Giang (2011), ðánh giá tình hình thực Luật NSNN giai ñoạn 2004-2010 lĩnh vực giáo dục - ñào tạo: ðề xuất, kiến nghị sửa ñổi, Bộ Tài 19 Vũ Trường Giang (2011), Tài cho GDðH số nước giới khuyến nghị ñối với Việt Nam, ðH quốc gia Hà Nội 20 TS Lê Văn Hảo (2008), Những xu chung GDðH mơ hình phát triển tài ñại học, (www.ier.edu.vn) 21 Hội ñồng chức danh giáo sư Nhà nước (2015), Báo cáo kết xét công nhận ñạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2014 Do GS TSKH Trần Văn Nhung, Tổng thư ký HðCDGSNN, trình bày buổi Lễ Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 04/02/2015 22 PGS TS Lê Quốc Hội (2012), Chính sách giáo dục đào tạo Việt Nam: Thực trạng khuyến nghị, ðH KTQD, Tạp chí Kinh tế Phát triển số 181/2012 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 163 23 TS Phạm Thị Thanh Hồng, TS Nguyễn Danh Nguyên (2012), Thực trạng tự chủ trường đại học cơng lập Việt Nam năm gần ñây: Một nghiên cứu thực chứng, TC kinh tế phát triển, số 189, 2012 24 Ngân hàng Thế giới (2005), Việt Nam quản lý chi tiêu cơng để tăng trưởng giảm nghèo 2004, tập 2: Các vấn ñề chuyên ngành 25 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Nghị 35/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 chủ trương, ñịnh hướng ñổi số chế tài GD&ðT từ năm học 2010-2011 ñến năm học 20142015 26 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật GDðH số 08/2012/QH13 Quốc Hội 27 Tạp chí tài online (2011), ðổi chế tài sở GDðH công lập: Kỳ vọng bước tiến mới, 28/12/2011 28 Thủ tướng Chính phủ (2011), Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 theo Quyết định 579/Qð-TTg ngày 19/4/2011 Thủ tướng Chính phủ 29 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai ñoạn 2011-2020 theo Quyết định số 1216/Qð-TTg ngày 22/7/2011 Thủ tướng Chính phủ 30 Thủ tướng Chính phủ (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 theo ñịnh số 711/Qð-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 13/6/2012 31 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết ñịnh số 71/2010-Qð-TTg ngày 15/01/2010 việc áp dụng thí điểm hình thức đầu tư theo mơ hình cơng tư (PPP) 32 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết ñịnh số 37/2013/Qð-TTg ngày 26/6/2013 việc ñiều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường ñại học, cao ñẳng giai ñoạn 2006-2020 33 Tổng cục Thống kê (2010), Niên giám thống kê 2010 34 Tổng cục Thống kê (2011), Niên giám thống kê 2011 35 Tổng cục Thống kê (2013), Niên giám thống kê 2013 36 Tổng cục Thống kê (2014), Niên giám thống kê 2014 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 164 37 Tổng cục Thống kê (2011), Giáo dục Việt Nam: Phân tích số chủ yếu Tổng ñiều tra dân số nhà Việt Nam 2009 38 TS Lê Xuân Trường (2012) Hoàn thiện chế quản lý tài đơn vị nghiệp GDðH cao đẳng cơng lập, ðề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2011, Viện CL&CSTC, BTC 39 GS.Nguyễn Văn Tuấn (2008), Tiêu chuẩn chất lượng GDðH, Tạp chí Tia Sáng 40 UNDP Việt Nam Viện KHXHVN (2012), Báo cáo quốc gia phát triển người năm 2011: Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển người 41 UNDP (2011), Báo cáo phát triển người 2009, 2010, 2011 42 Viện Nghiên cứu giáo dục (2008), Tài cho GDðH, xu hướng vấn đề, ðH Sư phạm TP Hồ Chí Minh Tài liệu nước 43 Bashir, Sajitha, (2007), Trends in International Trade in Higher Education: Implication and Option for Developing Countries 44 Burnett, Nicholas (2010), Innovative Financing for Education Working paper series, Education Support Program, Open Society Institute 45 Cobbe, Jim (2007), Education, Education Financing, and the Economy in Vietnam 46 Saxton, Jim (2000), Investment in Education: Private and Public Returns Joint Economic Committee, US Congresss 47 Jim Saxton (2002), Investment in education: Private and public returns Joint Economic Committee, US Congress 48 Johnstone, D Bruce (2006) Financing Higher Education: Cost-Sharing in International Perspective 49 OECD, UNESCO Institute for Statistics (UIS), and World Education Indicators Programme (2002), Financing Education - Investment and Returns Analysis of the World Education Indicators 2002 edt 50 Oosterbeek Patrinos (2008), “Financing Lifelong Learning WP4569, Human Development Network, Education Team, The World Bank (WB) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 165 51 Philip A.Trostel (2008), High Returns: Public Investment in Higher Education 52 Patrinos with Paul Glewwe (1999), The Role of Private sector in Education in Vietnam: Evidence from the Vietnam Living Standards Survey World Development 53 Psachropoulos George (1994), Returns to Investment in Higher Education: A Global Update The WB, Washington, DC 54 Psachropoulos George Harry, Anthony (2002), Returns to Investment in Education: A Further Update WP 2881, WB, 2002 55 Psachropoulos George (2009), Returns to Investment in Higher Education, A European Survey 56 Saavedra, Jorge (2002), Education Financing in Developing Country: Level and Sources of Fund World Bank Institute 57 Unesco Institute for Statistics (2002), Financing Education - Investment and Returns 58 Unesco (2010), Global Education Digest 2011 Unesco Institute For Statistics, (UIS) 59 Unesco (2010), Global Education Digest 2010, Unesco Institute For Statistics, (UIS) 60 World Bank (2008), The Economic Return to Investment in Education, Chapter in The Road not Traveled: Education Reform in the Middle East and North Africa 61 WB (2009), The Role and Impact of Public - Private - Partnerships in Education (with Barreva - Osorio and J.Guanqueta Washington, DC 62 Wang, Yidan (2012), Education in Changing World: Flexibility, Skills, and Employablility, The World Bank 63 World Bank (2012), Putting Higher Education to Work: Skill and Research for Growth in East Asia 64 Yescombe (2007) Public-private-partnership: Principles of policy and Finance Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 166 Tài liệu Website 65 www.dantri.com.vn, Ưu ñãi thuế cho doanh nghiệp ñầu tư vào giáo dục, 2007 66 www.ier.edu.vn 67 www.laodong.com.vn/vieclam-viec-lam/ 68 www.smei-vn.org/vi/news-events 69 www.tienphong.vn, Huy ñộng vốn ñầu tư phát triển GDðH 70 www.uis.unesco.org 71 http://vov.vn/xahoi/ 72 http://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.PRIM.PC.ZS/countries Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIềU CHỉNH CƠ CấU TàI CHíNH ĐầU TƯ CHO GIáO DụC ĐạI HọC CÔNG LậP ở VIệT NAM, ĐIềU CHỉNH CƠ CấU TàI CHíNH ĐầU TƯ CHO GIáO DụC ĐạI HọC CÔNG LậP ở VIệT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn