Rủi ro và lợi nhuận của các NHTM: Trường hợp Việt Nam và các nước châu Á - Thái Bình Dương

134 8 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 06:17

Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Lợi nhuận đóng vai trò quan trọng hoạt động doanh nghiệp, đặc biệt NHTM ổn định ngân hàng phụ thuộc nhiều vào lợi nhuận bền vững kinh tế liên quan đến ổn định NHTM Bản chất hoạt động ngân hàng tiềm ẩn rủi ro Nếu rủi ro khơng kiểm sốt tốt, dù đường hay đường khác làm suy giảm lợi nhuận ngân hàng Lược khảo nghiên cứu cho thấy tồn nhiều khoảng trống nghiên cứu liên quan đến rủi ro lợi nhuận NHTM Có nhiều nghiên cứu phân tích yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng, như: (1) Các nghiên cứu Blum (1999), (Calem Rob, 1999), (Repullo, 2004)) tập trung vào vai trò an tồn vốn đến rủi ro ngân hàng; (2) Các nghiên cứu Anderson Fraser (2000), Konishi Yasuda (2004), Uchida cộng (2008) phân tích tác động yếu tố vốn yếu tố quản lý đến rủi ro beta mơ hình CAPM Nghiên cứu Haq Heaney (2012) nghiên cứu đầy đủ yếu tố tác động đến rủi ro NHTM châu Âu, đặc biệt rủi ro tiếp cận từ liệu bảng cân đối liệu thị trường, nhiên nghiên cứu không đề cập đến cấu trúc thu nhập Tại châu Á, Williams (2014) phân tích tồn diện yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng thông qua số Z-score Như vậy, lược khảo tài liệu chưa tìm thấy nghiên cứu kiểm định tác động yếu tố đến rủi ro ngân hàng, rủi ro đo lường từ liệu thị trường rủi ro đo lường từ liệu bảng cân đối kế toán thực khu vực châu Á - Thái Bình Dương Lược khảo nghiên cứu thực nghiệm có nhiều yếu tố tác động đến lợi nhuận Trong đó, mối quan hệ rủi ro lợi nhuận thu hút nhiều quan tâm nhà nghiên cứu Tuy nhiên, hầu hết nghiên cứu phân tích tác động nhóm rủi ro đo lường theo mơ hình CAPM gồm: rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro đặc thù tác động đến lợi nhuận cổ phiếu (Ang, 2009; Baele cộng sự, 2015; Boehme, 2009; Merton, 1987) Hoặc tác động rủi ro tín dụng đến hiệu ngân hàng (Berger DeYoung, 1997) Đặc biệt chưa có nghiên cứu phân tích tác động rủi ro đến lợi nhuận rủi ro đo lường từ Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 liệu thị trường rủi ro đo lường từ bảng cân đối kế toán lợi nhuận đo lường số ROA ROE Mặc dù, nghiên cứu (Miller, 1990) có phân tích tác động rủi ro beta, rủi ro tổng thể đến số ROA, ROE nghiên cứu không thực cho đối tượng NHTM Tương tự thế, nghiên cứu Trọng Hiệp (2015) nghiên cứu tác động rủi ro hệ thống đến số lợi nhuận đối tượng nghiên cứu doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Do đó, việc nghiên cứu thực nghiệm tác động rủi ro beta CAPM rủi ro tín dụng, rủi ro tổng thể đến số lợi nhuận ROA, ROE góp phần cung cấp thêm chứng thực nghiệm, đặc biệt tìm thấy nghiên cứu rủi ro đến lợi nhuận cho trường hợp châu Á - Thái Bình Dương Qua phân tích bối cảnh thực tiễn nước châu Á - Thái Bình Dương cho thấy Việt Nam nước có thu nhập bình quân đầu người thấp 18 nước nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương, có đến 50 ngân hàng hoạt động Vì thế, việc nghiên cứu tác động rủi ro đến lợi nhuận ngân hàng giai đoạn 2000-2013 góp phần kiểm chứng ổn định kết nghiên cứu thực nghiệm trường hợp châu Á - Thái Bình Dương Nhìn chung, việc lược khảo nghiên cứu thực nghiệm cho thấy phần lớn nghiên cứu kiểm định tác động rủi ro đến lợi nhuận phân tích hầu hết yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng Tuy nhiên, xét bối cảnh châu Á Thái Bình Dương thiếu vắng nghiên cứu yếu tố tác động đến rủi ro rủi ro tác động đến lợi nhuận, đặc biệt trường hợp rủi ro đo lường từ nhiều cách tiếp cận khác Đồng thời kết kiểm định trường hợp Việt Nam không cung cấp thêm gợi ý sách cho trường hợp Việt Nam mà có chứng phân tích kiểm định lại kết nghiên cứu rủi ro lợi nhuận châu Á - Thái Bình Dương Những phân tích cho thấy cần thiết việc nghiên cứu yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng phân tích tác động rủi ro ngân hàng đến lợi nhuận trường hợp châu Á - Thái Bình Dương Việt Nam Thật vậy, luận án thực không cung cấp thêm chứng thực nghiệm mà cung cấp thêm số thơng tin tồn diện sâu sắc rủi ro ngân hàng, từ đảm bảo tính khoa học cho gợi ý sách Chính thế, tác giả định thực Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 luận án Rủi ro lợi nhuận NHTM: Trường hợp Việt Nam nước châu Á - Thái Bình Dương cho luận án tiến sĩ ngành tài - ngân hàng 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu nghiên cứu luận án phân tích yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng phân tích tác động rủi ro đến lợi nhuận ngân hàng giai đoạn 2000-2013 trường hợp Việt Nam nước châu Á - Thái Bình Dương 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Luận án thực với hai mục tiêu cụ thể sau: Mục tiêu cụ thể thứ nhất: Luận án phân tích yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng Việt Nam nước châu Á - Thái Bình Dương, thơng qua ảnh hưởng yếu tố vốn, Chater value, cấu trúc thu nhập, hoạt động ngoại bảng, quy mơ, chất lượng tín dụng Qua đó, luận án góp phần gợi ý sách nhằm hạn chế rủi ro ngân hàng, hướng tới việc nâng cao lợi nhuận, đảm bảo an toàn hệ thống Mục tiêu cụ thể thứ hai: luận án lượng hóa tác động rủi ro đến lợi nhuận trường hợp Việt Nam nước châu Á - Thái Bình Dương Đây vấn đề cần nghiên cứu sâu, đặc biệt bối cảnh kinh tế Việt Nam nước châu Á - Thái Bình Dương nhiều khó khăn tiến hành tái cấu hệ thống ngân hàng 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Từ mục tiêu nghiên cứu thứ nhất, luận án có hai câu hỏi nghiên cứu: + Câu hỏi 1:Yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng khu vực châu Á Thái Bình Dương? + Câu hỏi 2: Yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng Việt Nam? Từ mục tiêu nghiên cứu thứ hai, luận án có hai câu hỏi nghiên cứu: + Câu hỏi 3: Rủi ro tín dụng, rủi ro tổng thể, rủi ro lãi suất, rủi ro thị trường, rủi ro đặc thù có tác động đến lợi nhuận ngân hàng khu vực châu Á Thái Bình Dương khơng? + Câu hỏi 4: Rủi ro tín dụng, rủi ro tổng thể, rủi ro lãi suất, rủi ro thị trường, rủi ro đặc thù có tác động đến lợi nhuận ngân hàng Việt Nam không? Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 1.4 Đối tượng phạm vi 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án vấn đề rủi ro lợi nhuận NHTM1 Việt Nam châu Á - Thái Bình Dương 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Giới hạn thời gian: Luận án tập trung vào giai đoạn 2000-2013, có chia giai đoạn nhỏ Giai đoạn nghiên cứu thời gian mà số liệu Việt Nam tương đối đầy đủ để phân tích đánh giá tác động rủi ro đến lợi nhuận giai đoạn trước khủng hoảng sau khủng hoảng 2008 Phần phân tích định tính thực trạng rủi ro lợi nhuận phần mở đầu NHTM Việt Nam sử dụng số liệu năm từ nguồn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức Quỹ Tiền tệ Thế giới nhằm củng cố thêm kết phân tích định lượng cung cấp thêm thông tin bối cảnh rủi ro lợi nhuận NHTM Trong đó, phần phân tích định lượng đòi hỏi số liệu ngày giá chứng khoán NHTM, lãi suất trái phiếu, số thị trường, số liệu báo cáo tài từ nguồn Bankscope theo năm Giới hạn khơng gian: Luận án nghiên cứu dựa mẫu số liệu 18 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương gồm: Banglades, China, HongKong, India, Indonesia, Israel, Japan, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Philippine, Russia, Srilanka, Taiwan, Thailand, Turkey, Vietnam, Australia Giới hạn nội dung: - Lợi nhuận hiểu khả sinh lời đo lường số lợi nhuận từ thông tin bảng cân đối kế toán Các khái niệm gần với khả sinh lời hiệu mặt chi phí, hiệu hoạt động, hiệu quản lý đối tượng nghiên cứu luận án - Trong lĩnh vực ngân hàng, có nhiều loại rủi ro tác động đến khả sinh lời ngân hàng rủi ro thị trường (cổ phiếu, lãi suất, tiền tệ, giá hàng hóa), rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro khoản, rủi ro quốc gia, rủi ro kinh tế, rủi NHTM ngân hàng thực đồng thời chức chuyển giao rủi ro giảm chi phí giao dịch Franklin Allen, Anthony M.Santomero (1998) Chuyển giao rủi ro chức ngân hàng nhận tiền gửi khách hàng để đầu tư tài sản rủi ro Và với lợi quy mô, kinh nghiệm, uy tín, NHTM có lợi cá nhân, doanh nghiệp huy động vốn vay qua tiết kiệm chi phí giao dịch Viết th luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ro danh tiếng, rủi ro mô hình hoạt động, rủi ro khác phụ thuộc vào khuôn khổ rủi ro sở Nhưng luận án xem xét tác động rủi ro tổng thể, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro đặc thù, rủi ro tín dụng đến lợi nhuận ngân hàng - Một điểm đáng ý luận án việc phân tích riêng cho trường hợp Việt Nam cho thấy xu hướng tác động rủi ro đến lợi nhuận ngân hàng có điểm tương đồng so với trường hợp châu Á - Thái Bình Dương Đây chứng thực nghiệm kiểm định độ bền số liệu mức độ tin cậy trường hợp châu Á - Thái Bình Dương 1.5 Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu, luận án kế thừa mơ hình nghiên cứu Haq Heaney (2012) để phân tích tác động yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng, đồng thời luận án áp dụng cách tiếp cận Berger DeYoung (1997), Wetmore Brick (1998), Dietrich Wanzenried (2014), Petria cộng (2015), Sun (2011) để phân tích tác động rủi ro đến lợi nhuận ngân hàng, cụ thể sau: - Thực mục tiêu thứ nhất: luận án xây dựng mơ hình nghiên cứu dựa sở mơ hình Haq Heaney (2012) Đồng thời để kiểm chứng thực nghiệm tác động cấu trúc thu nhập có tác động đến rủi ro ngân hàng, luận án bổ sung biến tỉ số thu nhập lãi/tổng thu nhập ngân hàng vào mơ hình nghiên cứu Bên cạnh đó, với kỳ vọng phân tích yếu tố khủng hoảng 2008, khác biệt nước phát triển phát triển, môi trường kinh tế vĩ mô tác động đến rủi ro ngân hàng, luận án điều chỉnh mơ hình Haq Heaney (2012) nhằm kiểm định tác động yếu tố - Thực mục tiêu thứ hai: Luận án kế thừa cách tiếp cận Berger DeYoung (1997) để xây dựng mơ hình đánh giá tác động rủi ro tín dụng đến lợi nhuận ngân hàng có hiệu chỉnh thang đo lợi nhuận tỉ số lợi nhuận ROA, ROE Thêm vào đó, luận án kế thừa cách tiếp cận Wetmore Brick (1998) để phân tích tác động rủi ro lãi suất, rủi ro thị trường, rủi ro đặc thù đến lợi nhuận ngân hàng Cuối cùng, để kiểm chứng tác động rủi ro tổng thể đến lợi nhuận, luận án tham khảo cách tiếp cận Dietrich Wanzenried (2014), Petria cộng (2015), Sun (2011) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Phương pháp thực luận án theo sơ đồ nghiên cứu sau: Cơ sở lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm Giả thuyết nghiên cứu Thu thập số liệu Bankscope Datastream IMF Đo lường rủi ro lợi nhuận Hồi quy để thu rủi ro lãi suất, rủi ro thị trường, rủi ro đặc thù Tính tốn tỉ số rủi ro tổng thể, rủi ro tín dụng Tính tốn tỉ số lợi nhuận ROA, ROE Hồi quy theo phương pháp OLS, FEM, REM Phân tích yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng - Vốn ngân hàng - Chatervalue - Hoạt động ngoại bảng - Cấu trúc thu nhập - Tăng trưởng tín dụng - Quy mơ Rủi ro ngân hàng - Rủi ro tín dụng Phân tích tác động rủi ro đến lợi nhuận ngân hàng - Rủi ro tổng thể Lợi nhuận ngân hàng - Rủi ro lãi suất - Rủi ro thị trường - Rủi ro đặc thù Kết luận Hình 1.1: Sơ đồ nghiên cứu Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Phương pháp định lượng để phân tích luận án phương pháp ước lượng OLS (Ordinary Least Squares), REM (Random Effects Model), FEM (Fixed Effects Model) để thực mơ hình hồi quy Dữ liệu dùng nghiên cứu thập từ nguồn liệu: (i) Nguồn sở liệu ngân hàng giới Bankscope2, (ii) Nguồn sở liệu thị trường Datastream3, (iii) Nguồn liệu Quỹ Tiền tệ Thế giới IMF Dữ liệu tổng hợp gồm số liệu: + Bộ số liệu châu Á - Thái Bình Dương: Luận án thu thập 54 nước châu Á Thái Bình Dương, qua trình sàn lọc theo tiêu chí đối tượng NHTM, ngân hàng niêm yết, liệu đầy đủ giai đoạn 2000-2013, số liệu cuối đưa vào phân tích gồm 178 ngân hàng 18 quốc gia + Bộ số liệu Việt Nam: Nguồn liệu gồm 16 NHTM Việt Nam 1.6 Kết đạt đóng góp luận án Với mục tiêu nghiên cứu phương pháp nghiên cứu trên, kết nghiên cứu cho thấy việc gia tăng vốn chủ sở hữu giúp ngân hàng hạn chế phần rủi ro ngân hàng; bối cảnh cạnh tranh hội nhập quốc tế, ngân hàng nên quan tâm đến giá trị ngân hàng thị trường, mở rộng hoạt động ngoại bảng, tăng trưởng tín dụng nhằm giúp ngân hàng giữ vững vị thị trường, trì dòng tiền tương lai, từ đo hạn chế rủi ro Lợi nhuận ngân hàng theo sổ sách chịu ảnh hưởng rủi ro tín dụng, rủi ro tổng thể, rủi ro thị trường, rủi ro đặc thù, có tác động rõ nét thang đo tỷ lệ lợi nhuận ROA Bên cạnh đó, bối cảnh Việt Nam quốc gia có thu nhập bình qn đầu người thấp mẫu nghiên cứu thuộc 18 nước, luận án nghiên cứu rủi ro lợi nhuận cho trường hợp Việt Nam với số liệu 16 NHTM Việt Nam cho kết quả: (i) Để hạn chế rủi ro tín dụng, NHTM Việt Nam cần lưu ý nhiều đến việc tăng vốn chủ sở hữu, đẩy mạnh sản phẩm ngoại bảng, (ii) Để nâng cao hiệu lợi nhuận, NHTM Việt Nam nên tập trung hạn chế rủi ro tín dụng Kết chứng kiểm định thực nghiệm cho trường hợp châu Á - Thái Bình Dương Bankscope database: Cơ sở liệu ngân hàng giới Bureau van Dijk Datastream: Dữ liệu tài tồn cầu vĩ mô Thomson Reuters Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 So với nghiên cứu thực nghiệm trước, đề tài luận án mang số đóng góp quan trọng sau: + Luận án lần phân tích rủi ro lợi nhuận NHTM châu Á - Thái Bình Dương Kết nghiên cứu có kết hợp kiểm chứng cho trường hợp Việt Nam, cho thấy độ tin cậy cao + Luận án trình bày ngắn gọn đầy đủ lý thuyết rủi ro lợi nhuận doanh nghiệp Đây sở để biện luận phát triển nghiên cứu thực nghiệm tác giả trước luận án + Luận án trình bày chi tiết phương pháp đo lường rủi ro ngân hàng, đó, nhấn mạnh phương pháp đo lường rủi ro từ liệu thị trường như: rủi ro tổng thể, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất rủi ro đặc thù + Luận án hệ thống hóa nghiên cứu thực nghiệm phân tích yếu tố tác động đến rủi ro nghiên cứu thực nghiệm phân tích tác động rủi ro đến lợi nhuận ngân hàng + Luận án đưa chứng thực nghiệm yếu tố tác động rủi ro ngân hàng tác động rủi ro đến lợi nhuận ngân hàng trường hợp châu Á Thái Bình Dương Việt Nam 1.7 Cấu trúc nghiên cứu Nội dung luận án gồm có phần chính, cụ thể sau: Chương 1: Mở đầu Chương trình bày lý chọn đề tài, xác định câu hỏi mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu Đồng thời, chương khái quát nguồn số liệu phương pháp thu thập liệu Cuối cùng, chương giới thiệu tóm tắt cấu trúc tổ chức luận án Chương 2: Cơ sở lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm Chương giới thiệu khung lý thuyết yếu tố tác động đến rủi ro tác động rủi ro đến lợi nhuận ngân hàng Đầu tiên, lý thuyết trình bày lược khảo lý thuyết rủi ro tổng thể, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro đặc thù Trên sở nghiên cứu trước, luận án xây dựng giả thuyết cho yếu tố như: Vốn ngân hàng, Chater value, cấu trúc thu nhập, hoạt động ngoại bảng, quy mơ, tăng trưởng tín dụng tác động đến rủi ro Nội dung thứ hai phần thảo luận ngắn lý thuyết tảng Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Markowitz (1959), Sharpe Lintner (1965), Merton (1987) Các lý thuyết cho thấy tính đánh đổi (trade off) rủi ro lợi nhuận, điều kiểm chứng qua nghiên cứu thực nghiệm Cũng cần lưu ý nghiên cứu thực nghiệm áp dụng cho nhiều nhân tố rủi ro nhiều cách tiếp cận đo lường lợi nhuận khác mang đến nhiều kết khác biệt Nhưng hết, lược khảo lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm sở cho việc đề xuất khung lý thuyết luận án Chương 3: Phương pháp nghiên cứu liệu Để thực giả thuyết nghiên cứu, chương trình bày mơ hình định lượng để lượng hóa mối quan hệ rủi ro lợi nhuận NHTM Theo cách tiếp cận mơ hình rủi ro thị trường đa nhân tố (Flannery, 1984), rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro đặc thù đo lường Bên cạnh đó, phù hợp với nghiên cứu trước Sun (2011), Haq Heaney (2012), luận án đưa vào rủi ro tổng thể rủi ro tín dụng Trên sở phân tích đánh giá ưu nhược điểm đo lường, luận án lựa chọn thang đo phù hợp cho khái niệm nghiên cứu luận án Ngoài ra, phần trình bày cụ thể liệu báo cáo tài 18 nước châu Á - Thái Bình Dương, có nhấn mạnh đến Việt Nam với số liệu giá cổ phiếu ngân hàng, số thị trường liệu kinh tế vĩ mô suốt giai đoạn 2000-2013 Chương 4: Kết nghiên cứu Chương trình bày kết nghiên cứu định lượng yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng rủi ro tác động tới lợi nhuận trường hợp Việt Nam nước châu Á - Thái Bình Dương Trên sở kết nghiên cứu, luận án tiến hành so sánh với nghiên cứu trước Chương 5: Kết luận đề xuất giải pháp Từ sở lý thuyết kết nghiên cứu định lượng, chương đưa kết luận chung đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu mặt lợi nhuận ngân hàng thông qua hạn chế đến mức thấp tác động rủi ro ngân hàng, ngắn hạn dài hạn Việt Nam nước châu Á - Thái Bình Dương Sau hoàn thành nghiên cứu, luận án đúc kết lại đóng góp luận án mặt lý thuyết thực tiễn, đồng thời, trình bày hạn chế hướng nghiên cứu tương lai Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Để xác định khe hở nghiên cứu hình thành mục tiêu nghiên cứu đề xuất giả thuyết nghiên cứu, chương trình bày lý thuyết rủi ro lợi nhuận đồng thời trình bày cách hệ thống nghiên cứu thực nghiệm yếu tố tác động rủi ro rủi ro tác động đến lợi nhuận Từ đây, luận án phân tích lập luận để đề xuất yếu tố tác động đến rủi ro rủi ro tác động đến lợi nhuận Với biện luận rút từ sở nghiên cứu thực nghiệm trước, luận án đề xuất giả thuyết nghiên cứu để làm sở kiểm định thực nghiệm chương 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Khái niệm rủi ro Rủi ro xem khái niệm đa chiều (multi-factors) tác động rủi ro đến lợi nhuận thông qua nhiều đường khác Vì để nhận dạng hạn chế tác động rủi ro đến lợi nhuận, lý thuyết phân rủi ro thành nhiều loại rủi ro khác Theo cách tiếp cận tài doanh nghiệp, rủi ro doanh nghiệp phân thành nhiều nhóm rủi ro như: rủi ro tài chính, rủi ro kinh doanh, rủi ro hoạt động, rủi ro trị Đối với NHTM, rủi ro tài đặc biệt quan trọng ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh liên quan đến tiền tệ chất hoạt động ln tìm ẩn rủi ro Vì thế, việc nâng cao hiểu biết rủi ro ngân hàng quan trọng chủ thể tham gia thị trường tài Các nhà quản lý giám sát mang trọng trách đảm bảo hệ thống NHTM phát triển an toàn ổn định, tập trung vào rủi ro tổng thể rủi ro đặc thù (Haq Heaney, 2012) Trong cổ đông ngân hàng thường lo ngại vào việc khả toán ngân hàng nên tập trung vào rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro tổng thể, rủi ro đặc thù, rủi ro tín dụng (Haq Heaney, 2012) Chính lý mà nhiều nghiên cứu thực nghiệm tập trung nghiên cứu yếu tố tác động đến loại rủi ro Sự phát triển nghiên cứu thực nghiệm cho thấy phân tích rủi ro tập trung vào nhóm rủi ro vốn cổ phần (rủi ro tổng thể, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 10 ms, 2014) (Niu, 2012) 1998-2012 1.091 ngân hàng Mỹ 1990-2006 322 ngân hàng II - zscore - + + - + + - + I - II - + - III - - + zscore + V - + - I: rủi ro tín dụng, II: rủi ro tổng thể, III: rủi ro thị trường, IV: rủi ro lãi suất, V: rủi ro đặc thù Tác động rủi ro đến lợi nhuận ngân hàng Đối với mơ hình tác động rủi ro lợi nhuận, kết nghiên cứu luận án có nhiều điểm giống nghiên cứu giới Bảng 4.15: So sánh kết nghiên cứu tác động rủi ro đến lợi nhuận so với nghiên cứu giới Tác giả Luận án (Miller, 1990) (Flannery, 1984) Quốc gia, cỡ mẩu, phương pháp ước lượng châu Á - Thái Bình Dương Việt Nam 1978-1982 1983-1987 493 doanh nghiệp Mỹ 1976-1971 67 ngân hàng Rủi ro tín dụng Rủi ro tổng thể Rủi ro thị trường - - + Rủi ro lãi suất Rủi ro đặc thù Quy mô GDP Cung tiền Lạm phát + + + - +/- + + - - + + (Choi cộng sự, 1992) Mỹ 1975-1987 48 định chế tài + - (Wetmore Brick, 1998) Danh sách ngân hàng Moody 1986-1995 66 ngân hàng + + (MirallesMarcelo cộng sự, 2012) Tây ban nha 1987-2007 207 doanh nghiệp (Dietrich Wanzenrie d, 2014) 118 nước giới 1998-2012 10.165 NHTM + - Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 - + 120 (Sun, 2011) châu Á 1998-2008 178 ngân hàng + (Petria cộng sự, 2015) Châu Âu 2004-2011 1.098 ngân hàng - - + + Tuy nhiên, luận án khơng tìm thấy tác động rủi ro lãi suất đến lợi nhuận ngân hàng Và hạn chế liệu, nghiên cứu trường hợp Việt Nam không thực cho rủi ro tổng thể, rủi ro lãi suất, rủi ro thị trường, rủi ro đặc thù Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 121 TÓM TẮT CHƯƠNG Các nghiên cứu Haq Heaney (2012) tập trung xem xét tác động yếu tố vốn, Chater value, hoạt động ngoại bảng, tỷ lệ thu nhập lãi đến rủi ro NHTM Châu Âu Trong đó, luận án mở rộng nghiên cứu Haq Heaney (2012) sở bổ sung thêm yếu tố quy mơ, tăng trưởng tín dụng để đánh giá tác động đến rủi ro NHTM châu Á - Thái Bình Dương Đây điểm khác biệt đáng lưu ý Bên cạnh đó, Sun(2011) nghiên cứu tác động rủi ro đến hiệu ngân hàng với trọng tâm tập trung vào rủi ro đo lường theo thông tin báo cáo thị trường Như vậy, kết nghiên cứu luận án kiểm chứng lại nhận định nghiên cứu trước, mở rộng nghiên cứu với nhiều loại rủi ro đo lường từ liệu thị trường yếu tố tác động rủi ro bổ sung thêm yếu tố tăng trưởng tín dụng, hình thức sở hữu quy mô ngân hàng Với liệu 178 NHTM châu Á - Thái Bình Dương niêm yết 16 NHTM Việt Nam, luận án đạt kết cụ thể bao gồm: (i) Luận án tìm thấy tác động yếu tố vốn, Chater value, thu nhập lãi, hoạt động ngoại bảng, tăng trưởng tín dụng, quy mơ, tác động đến rủi ro ngân hàng Đặc biệt trường hợp Việt Nam có nhấn mạnh đến yếu tố bổ sung thêm tác động yếu tố hình thức sở hữu nhà nước, thị phần ngân hàng, ngân hàng niêm yết; (ii) luận án tìm thấy vai trò quan trọng rủi ro tổng thể, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro đặc thù tác động đến lợi nhuận ngân hàng trường hợp châu Á - Thái Bình Dương Kết nghiên cứu trường hợp Việt Nam lại tìm thấy rủi ro tổng thể tác động đồng biến đến lợi nhuận rủi ro tín dụng có tác động nghịch biến đến rủi ro So với nghiên cứu chủ đề, kết nghiên cứu luận án có số đóng góp mới: + Luận án lần áp dụng phương pháp đo lường rủi ro từ liệu thị trường theo mơ hình định giá hai nhân tố rủi ro Flannery (1984) cho trường hợp châu Á - Thái Bình Dương Cách tính tỏ hiệu phù hợp với thực tiễn, đồng thời thỏa mãn kiểm định thống kê, từ mang lại kết hồi quy có độ tin cậy cao + Lần phân tích tác động rủi ro đến lợi nhuận, luận án có kết hợp nhóm rủi ro đo lường từ thơng tin thị trường nhóm rủi ro Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 122 đo lường từ thông tin báo cáo tài cho trường hợp châu Á - Thái Bình Dương Việt Nam + Luận án lần phân tích song song có so sánh kết kiểm định trường hợp châu Á - Thái Bình Dương Việt Nam từ đưa nhận xét gợi ý sách cho trường hợp Việt Nam + Bên cạnh phân tích rủi ro lợi nhuận, luận án xem xét thêm ảnh hưởng yếu tố hình thức sở hữu đến lợi nhuận rủi ro lợi nhuận trường hợp NHTM Việt Nam Các kết để luận án đưa số khuyến nghị sách cho Việt Nam nói riêng quốc gia châu Á - Thái Bình Dương nói chung Viết th luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 123 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 5.1 Kết luận Lợi nhuận kết tài cuối hoạt động kinh doanh ngân hàng Lợi nhuận có vai trò quan trọng tăng trưởng phát triển ngân hàng, giúp doanh nghiệp nâng cao vốn chủ sở hữu, mở rộng kinh doanh, nâng cao khả cạnh tranh Các nghiên cứu thực nghiệm giới cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận, đó, lý thuyết tảng xem xét đến tác động rủi ro đến lợi nhuận Các nghiên cứu tập trung nghiên cứu sâu tác động rủi ro tín dụng đến lợi nhuận ngân hàng, nhiên nghiên cứu tác động rủi ro lãi suất, rủi ro thị trường, rủi ro tổng thể, rủi ro đặc thù đến lợi nhuận ngân hàng Do đó, với phần lý thuyết lược khảo nghiên cứu thực nghiệm, với hồi quy liệu Việt Nam liệu 18 nước châu Á Thái Bình Dương, luận án trở thành tài liệu tham khảo người có quan tâm đến lĩnh vực Việt Nam Trong trình phân tích rủi ro lợi nhuận, thơng qua kết nghiên cứu, luận án liên hệ so sánh kết hồi quy với liệu Việt Nam liệu châu Á - Thái Bình Dương thấy điểm thống điểm khác biệt khu vực địa lý Bên cạnh việc lược khảo nghiên cứu thực nghiệm yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng tác động rủi ro đến lợi nhuận ngân hàng, thông qua định nghĩa phương pháp đo lường, luận án trình bày cho thấy khác biệt loại rủi ro ngân hàng gồm nhiều loại rủi ro gồm: rủi ro tổng thể, tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro đặc thù Luận án trình bày chi tiết phương pháp đo lường rủi ro có nguồn gốc từ bảng cân đối kế tốn rủi ro có nguồn gốc từ liệu thị trường Việc ước lượng hệ số beta rủi ro hồi quy mang lại kết đáng tin cậy Từ việc thu thập số liệu từ 4.090 NHTM 54 nước khu vực châu Á Thái Bình Dương, luận án thực nhiều bước thu thập xử lý số liệu liệu Bankcope, Datastream, liệu IMF giai đoạn năm 2000 đến năm 2013 Kết xử lý cuối lại 178 ngân hàng trường châu Á - Thái Bình Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 124 Dương 16 ngân hàng trường hợp Việt Nam Trước bắt đầu hồi quy mô hình, luận án ước lượng hệ số beta rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro đặc thù với liệu ngày, tương ứng năm phương trình hồi quy cho kết beta năm Sau có hệ số beta rủi ro với liệu đầu vào cho nghiên cứu, luận án thực số thống kê mô tả tồn số liệu có để tóm lượt cấu trúc số liệu có Các biến đưa vào luận án, đặc biệt biến rủi ro tín dụng lợi nhuận đo lường với thang đo để kiểm định thêm kết nghiên cứu Qua kết thống kê mô tả, giá trị trung bình, giá trị tối đa, giá trị tối thiểu cho thấy hợp lý so với thực tiễn, cơng thức tính tốn đơn vị tính Vì vậy, số liệu trường hợp châu Á - Thái Bình Dương số liệu trường hợp Việt Nam đáng tin cậy để thực hồi quy Khi tiến hành hồi quy để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu mục tiêu nghiên cứu, luận án thực hai nội dung Một là, phân tích yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng cho trường hợp liệu châu Á - Thái Bình Dương liệu Việt Nam Hai là, luận án phân tích tác động loại rủi ro đến lợi nhuận ngân hàng để kiểm định giả thuyết thang đo khác Luận án sử dụng phương pháp ước lượng OLS, REM, FEM cho số liệu bảng cân gồm 178 ngân hàng châu Á - Thái Bình Dương 16 ngân hàng Việt Nam giai đoạn năm 2000 năm 2013 Kết nghiên cứu vượt qua kiểm định cho thấy kết nghiên cứu đáng tin cậy Luận án đạt kết quan trọng sau: Đối với nội dung yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng: Một là, luận án hồi quy yếu tố vốn, bình phương vốn, Chater value, giá trị hoạt động ngoại bảng, tăng trưởng tín dụng, thu nhập ngồi lãi, quy mơ, dư nợ tín dụng, tỷ trọng đầu tư tài sản cố định, tỷ trọng tiền gửi khách hàng, yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến rủi ro tổng thể, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro đặc thù theo phương pháp hồi quy nêu Kết ước lượng cho thấy hầu hết yếu tố có ý nghĩa thống kê tác động đến lợi nhuận qua mơ hình rủi ro khác nhau, nhiên biến vốn, Chater value, hoạt động ngoại bảng, quy mơ, tăng trưởng GDP, lạm phát, cung tiền có ý nghĩa mơ hình phân tích rủi ro tín dụng rủi ro tổng thể Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 125 Hai là, luận án hồi quy yếu tố vốn, bình phương vốn, Chater value, giá trị hoạt động hoạt động ngoại bảng, tăng trưởng tín dụng, thu nhập ngồi lãi, quy mơ, dư nợ tín dụng, tỷ trọng đầu tư tài sản cố định, tỷ trọng tiền gửi khách hàng, yếu tố kinh tế vĩ mô, biến giả ngân hàng niêm yết, biến giả hình thức sở hữu tác động đến rủi ro tín dụng theo phương pháp hồi quy nêu Kết cho thấy biến vốn, bình phương vốn, giá trị hoạt động ngoại bảng, tăng trưởng GDP biến mạnh mơ hình Ba là, dựa kết hồi quy đạt được, luận án khẳng định kết nghiên cứu tác động yếu tố vốn, bình phương vốn, Chater value, tăng trưởng GDP, lạm phát, cung tiền phù hợp với nhiều nghiên cứu trước Ngoại trừ số yếu tố quy mô ngân hàng, hoạt động ngoại bảng có dấu tác động khác biệt với giả thuyết nghiên cứu trường hợp Việt nam châu Á - Thái Bình Dương Đặc biệt, yếu tố thu nhập phi lãi khơng có ý nghĩa thống kê việc tác động hầu hết loại rủi ro liệu Việt nam châu Á - Thái Bình Dương Đối với nội dung phân tích tác động rủi ro đến lợi nhuận ngân hàng: Với việc áp dụng phương pháp hồi quy tương tự nội dung phân tích yếu tố tác động rủi ro, luận án hồi quy 03 mơ hình: rủi ro tín dụng tác động lợi nhuận; rủi ro tổng thể tác động lợi nhuận; rủi ro thị trường rủi ro lãi suất, rủi ro đặc thù tác động đến lợi nhuận Kết nghiên cứu vượt qua kiểm định tính vững, phù hợp nên kết nghiên cứu đáng tin cậy Kết nghiên cứu đạt số nội dung quan trọng sau: + Luận án cung cấp chứng thực nghiệm cho thấy tác động rủi ro tổng thể, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro đặc thù tác động đến lợi nhuận ngân hàng trường hợp châu Á - Thái Bình Dương Kết nghiên cứu trường hợp Việt Nam lại tìm thấy rủi ro tín dụng có tác động nghịch biến đến lợi nhuận Kết nghiên cứu trường hợp biến phụ thuộc số lợi nhuận ROA có nhiều rủi ro có ý nghĩa thống kê việc tác động đến lợi nhuận so với biến ROE + So sánh trường hợp Việt Nam châu Á - Thái Bình Dương, rủi ro tín dụng rủi ro quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận Việt Nam Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 126 Kết nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng mặt lý thuyết việc cung cấp thêm chứng thực nghiệm đáng tin cậy mối quan hệ rủi ro lợi nhuận NHTM châu Á - Thái Bình Dương Việt Nam Trên góc độ nhà quản lý, nhà đầu tư, quan giám sát, kết nghiên cứu góp phần định hướng điều hành, thực sách lĩnh vực đầu tư, qua góp phần hạn chế rủi ro, gia tăng lợi nhuận ngân hàng Nếu xét dài hạn, tảng cho tăng trưởng ổn định hệ thống ngân hàng dựa hiệu quả, khả sinh lời hạn chế rủi ro ngân hàng Vì thế, kết nghiên cứu luận án sở tham khảo cho nhà hoạch định sách, nhà quản lý, nhà đầu tư việc tăng cường hiệu NHTM ổn định hệ thống tài 5.2 Đề xuất gợi ý số sách rủi ro lợi nhuận Việt Nam Quản lý NHTM tối ưu hóa hiệu hoạt động ngân hàng Trong bền vững tăng trưởng lợi nhuận hai yếu tố quan trọng để đánh giá hiệu NHTM Rủi ro nhân tố quan trọng tác động đến lợi nhuận NHTM, tác động trực tiếp rủi ro tín dụng làm giảm lợi nhuận tác động đến cấu trúc tài sản, giá trị thị trường, nguyên nhân cho nhiều loại rủi ro khác liên quan đến hoạt động ngân hàng Vì thế, vấn đề hạn chế rủi ro vô cần thiết cho bền vững khả sinh lợi cho ngân hàng Luận án cho thấy mối tương quan lợi nhuận rủi ro ngân hàng có nhiều hàm ý quan trọng Rủi ro không tránh khỏi hoạt động kinh doanh nên để tăng hiệu quản lý NHTM không ngồi mục đích tối ưu hóa mối quan hệ rủi ro lợi nhuận Kết phân tích định lượng có hàm ý quan trọng: Sau khủng hoảng 2008, với trình tái cấu hệ thống ngân hàng tăng cường tính kỷ luật thị trường quốc gia rủi ro NHTM phần kiểm soát, song nhiều yếu tố tác động đến ổn định bền vững ngân hàng chưa giải Kết mơ hình nghiên cứu 178 ngân hàng thuộc 18 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương nhấn mạnh đến tác động yếu tố vốn, giá trị thị phần, giá trị hoạt động ngoại bảng, tài sản cố định, dư nợ tín dụng, tăng trưởng GDP, cung tiền, lạm phát tác động đến rủi ro ngân hàng giai đoạn 2000-2013 Nghiên cứu tìm thấy mối quan hệ phi tuyến yếu tố vốn rủi ro tín dụng Bên cạnh Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 127 đó, yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng yếu dần sau giai đoạn khủng hoảng tài 2008 Các phát cho thấy để trì phát triển bền vững ổn định hệ thống ngân hàng, bối cảnh NHTM đồng loạt tăng vốn, kéo theo tình trạng sở hữu chéo gia tăng NHTM việc tăng vốn cần có lộ trình phù hợp cho ngân hàng ngân hàng có ngưỡng riêng vốn chủ sở hữu cấu trúc vốn Thêm vào đó, cấp quản lý cần quan tâm ngân hàng có giá trị thị phần thấp ngân hàng có động đầu tư rủi ro Ngoài ra, ngân hàng cân nhắc chiến lược đầu tư tài sản cố định cho việc đầu tư tài sản cố định vừa đảm an toàn cân hiệu chi phí cho ngân hàng Bên cạnh đó, nghiên cứu tìm thấy rủi ro tín dụng, rủi ro đặc thù, rủi ro tổng thể tác động đến lợi nhuận ngân hàng Điều có sở đề xuất NHTM cần có đổi mạnh mẽ quản trị kinh doanh, quản trị rủi ro, nâng cao lực tài chính, từ giúp ngân hàng hoạt động hiệu bền vững Vì vậy, luận án có số khuyến nghị sau: - Định hướng sách liên quan đến thị trường: + Kết nghiên cứu cho thấy rủi ro thị trường có tác động đồng biến đến lợi nhuận ngân hàng Vì thế, khả sinh lời ngân hàng phụ thuộc vào môi trường kinh tế vĩ mơ, điều hành sách tiền tệ Ngân hàng nhà nước quan quản lý Để hạn chế tác động bất lợi thị trường đến khả sinh lợi ngân hàng, ngân hàng cần trọng hệ thống thông tin để hoạt động ngân hàng ăn khớp với thị trường tiền tệ, thị trường vốn thị trường ngoại hối, từ thúc đẩy hoạt động ngân hàng theo hướng an tồn, cạnh tranh hiệu Hệ thống thơng tin cần thông suốt đảm bảo việc thực thi chặt chẽ để nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường, giảm chênh lệch thông tin quan quản lý kinh tế vĩ mô NHTM + Kết nghiên cứu cho thấy ngân hàng niêm yết rủi ro thấp ngân hàng khơng niêm yết Điều ngân hàng niêm yết tính tn thủ thị trường cao Vì thế, NHTM chủ động cổ phần hóa niêm yết thị trường chứng khoán Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 128 + Đối với trường hợp Việt Nam, luận án chưa tìm thấy mối quan hệ có ý nghĩa thống kê ngân hàng niêm yết khả sinh lợi ngân hàng Thật vậy, điều hiểu việc cổ phần hóa ngân hàng chưa thật tạo khác biệt mặt lợi nhuận cho ngân hàng Hay nói cách khác, cấp quản lý nhà nước nên có cải cách nhằm hướng đến tự hóa tài để tăng cường sức mạnh thị trường, qua thúc đẩy phân phối tín dụng nguồn lực tài cách hiệu Những cải cách thị trường chứng khoán cần thiết ngành ngân hàng để giá trị thị trường ngân hàng phản ánh gần với tiềm giá trị nội ngân hàng Với kỷ luật thị trường hiệu thúc đẩy quản lý ngân hàng ngày động trở lại tác động làm tăng hiệu chung NHTM - Định hướng liên quan đến cấu trúc hoạt động ngân hàng: + Các ngân hàng cần tăng cường lực vốn, bên cạnh khơng ngừng cải thiện lực quản trị rủi ro lực điều hành ngân hàng Theo đó, NHTM, cần có đổi mạnh mẽ, quản trị kinh doanh, quản trị rủi ro, lực tài xây dựng điều kiện tín dụng tạo điều kiện phân bổ tín dụng hiệu Và quan trọng NHTM phải nhận thức việc tăng cường cạnh tranh thông qua cung cấp tín dụng dễ dãi làm giảm chất lượng tín dụng ảnh hưởng đến khả hoạt động an toàn dài hạn ngân hàng Thêm vào đó, NHTM tăng cường lực vốn phải hạn chế tình trạng sở hữu chéo ngân hàng với nhằm tăng hiệu hoạt động an toàn hệ thống Cụ thể:  Một là, cần tăng tỷ lệ sở hữu tư nhân ngân hàng, kể NHTM nhà nước cổ phần hóa tỷ lệ sở hữu tư nhân chiếm nhỏ khoảng 10% Do vậy, việc khuyến khích tư nhân nắm giữ cổ phần ngân hàng thúc đẩy gia tăng khả sinh lời ngân hàng  Hai là, cần trọng nâng cao lực quản trị ngân hàng theo hướng chuẩn quốc tế giúp ngân hàng Việt Nam tiệm cận dần với thông lệ quốc tế quy định quốc tế tính minh bạch cơng khai hóa thơng tin, tăng cường vai trò độc lập ban kiểm sốt, tách bạch quyền quản lý quyền sở Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 129 hữu việc cải thiện lực quản trị công ty giúp ngân hàng phát triển cách lành mạnh sinh lợi + Tăng cường đề án xử lý nợ xấu nhằm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng Điều khơng giúp NHTM nâng cao hiệu quản trị rủi ro, tăng cường áp lực cạnh tranh, mà tái cấu hệ thống NHTM Mặc dù tỷ lệ nợ xấu chưa tính tốn lại cách xác đầy đủ song nghiên cứu khẳng định vai trò xử lý nợ đến lành mạnh hóa hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn tái cấu Rõ ràng, xu hướng ngày gia tăng tỷ lệ nợ xấu ảnh hưởng tiêu cực đến khả sinh lời ngân hàng, thông qua việc gia tăng chi phí trích lập dự phòng xóa nợ Vấn đề đặt hệ thống NHTM Việt Nam lúc khơng xác định xác nợ xấu mà giải nợ xấu Do đó, quan quản lý nhà nước cần nghiên cứu đầy đủ, toàn diện, đa dạng kinh nghiệm giải nợ xấu nước thuộc khu vực trình tái cấu để tăng cường hiệu xử lý nợ xấu Việt Nam Bên cạnh hàm ý cấp giám sát quản lý ngân hàng, kết nghiên cứu có gợi ý cho nhà đầu tư, cổ đông ngân hàng Hoạt động ngân hàng không đơn mục tiêu lợi nhuận hệ thống ngân hàng kênh truyền dẫn sách tiền tệ sách tài Cổ đơng ngân hàng cần cân nhắc thận trọng chiến lược đầu tư nhằm cân mục tiêu rủi ro lợi nhuận Việc cân phải thể cụ thể sách quản lý, hệ thống kiểm tra giám sát nội nhằm tăng cường hay nới lỏng rủi ro giai đoạn, phù hợp với tình hình thị trường Đối với nhà đầu tư, việc hiểu vai trò rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro đặc thù giúp nhà đầu tư nâng cao khả dự đoán chế tác động rủi ro đến khả sinh lợi danh mục đầu tư, góp phần tăng tính minh bạch thị trường vốn, thị trường ngân hàng 5.3 Những đóng góp luận án Với kết phân tích phần trước, luận án có đóng góp quan trọng mặt thực tiễn lý thuyết Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 130 5.3.1 Về mặt lý thuyết Về mặt lý thuyết, luận án cung cấp chứng thực nghiệm đáng tin cậy mối quan hệ rủi ro lợi nhuận Cụ thể với lý sau: Thứ nhất, phương diện phương pháp nghiên cứu, luận án tóm tắt sở lý thuyết đo lường loại rủi ro ngân hàng, nhiều rủi ro đo lường từ bảng cân đối kế toán rủi ro đo lường từ liệu thị trường Các phương pháp đo lường rủi ro hệ thống lý thuyết, trình bày chi tiết định nghĩa, phương pháp đo lường, luận án trở thành tài liệu tham khảo phù hợp cho đối tượng quan tâm đến rủi ro ngân hàng Kết nghiên cứu cho thấy phù hợp mơ hình nghiên cứu lý thuyết với liệu phương pháp nghiên cứu Trong điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam ngày phát triển, khung lý thuyết áp dụng cho việc đo lường rủi ro từ liệu thị trường cho NHTM Việt Nam Thứ hai, luận án hệ thống hóa lý thuyết mối quan hệ rủi ro lợi nhuận Trong đó, luận án phân tích phát triển lý thuyết suốt giai đoạn vừa qua Thứ ba, luận án tóm tắt kết nghiên cứu quan trọng yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng tác động rủi ro đến lợi nhuận giới Việt Nam Từ đó, xây dựng khung lý thuyết để phân tích rủi ro lợi nhuận NHTM Thứ tư, Luận án cung cấp chứng thực nghiệm tác động rủi ro đến lợi nhuận, nhấn mạnh đến tác động rủi ro tổng thể, rủi ro thị trường, rủi ro đặc thù, rủi ro tín dụng đến lợi nhuận thị trường Ngành ngân hàng có đặc điểm tiềm ẩn nhiều rủi ro Với kết nghiên cứu đóng góp cho nhà quản lý, NHTM tác động rủi ro đến lợi nhuận Từ thấy việc đưa biện pháp quản lý rủi ro vô cần thiết Thứ năm, Trên sở lý thuyết mơ hình CAMP, mơ hình đa nhân tố thị trường (lý thuyết chênh lệch giá APT Ross), luận án khẳng định chứng thực nghiệm tác động rủi ro đến lợi nhuận ngân hàng Điều khẳng định kết nghiên cứu nhiều nhà nghiên cứu trước tác động rủi ro đến lợi nhuận Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 131 5.3.2 Về mặt thực tiễn Bên cạnh đóng góp mặt lý thuyết, ý nghĩa luận án chủ yếu thể kết thực nghiệm Luận án kỳ vọng có đóng góp thiết thực cho nhà quản lý, nhà đầu tư, lực lượng tham gia thị trường tài lựa chọn chiến lược đầu tư khơn ngoan, đa dạng hóa đầu tư, đồng thời giúp NHTM có chiến lược quản lý rủi ro cách hiệu quả, từ thúc đẩy phát triển ổn định bền vững thị trường tài Thứ nhất, luận án phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng trường hợp Việt Nam nước châu Á - Thái Bình Dương Đồng thời luận án kiểm định tác động rủi ro tín dụng, rủi ro tổng thể, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro đặc thù đến lợi nhuận ngân hàng Thứ hai, từ kết phân tích số liệu thực nghiệm, luận án đưa số gợi ý giải pháp để góp phần hạn chế rủi ro ngân hàng, nâng cao hiệu hoạt động, qua thúc đẩy phát triển an toàn bền vững cho hệ thống NHTM Việt Nam Thứ ba, điều kiện vốn hóa thị trường chứng khốn Việt Nam mức thấp so nước khu vực19, với khác biệt yếu tố trị, cấu trúc thị trường tài chính, Việt Nam chưa có nghiên cứu rủi ro lợi nhuận cho NHTM Trên sở này, kết nghiên cứu cho biết rủi ro quan trọng việc định giá lợi nhuận NHTM Thứ bốn, nghiên cứu thực cho toàn NHTM nước châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt phân tích sâu thị trường ngân hàng Việt Nam 2000-2013, giai đoạn xảy khủng hoảng tài 2008, nghiên cứu kỳ vọng cung cấp phân tích tồn diện sâu sắc rủi ro ngân hàng, qua đảm bảo tính khoa học cho gợi ý sách Thứ năm, theo lý thuyết nhà đầu tư riêng lẻ quỹ đầu tư dựa vào beta ngành để đánh giá lợi nhuận cổ phiếu Qua kết nghiên cứu này, nhà đầu tư có thêm sở tham khảo việc đánh giá khả lời ngân hàng không dựa vào hệ số beta mà dựa vào nhiều rủi ro rủi ro tổng thể, rủi ro tín dụng, rủi ro đặc thù, rủi ro lãi suất 19 http://ndh.vn/can-canh-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-dang-dung-o-dau-20150530040141788p4c146.news Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 132 5.4 Hạn chế luận án hướng nghiên cứu tương lai Bên cạnh đóng góp luận án vào việc phân tích trình bày chứng thực nghiệm rủi ro lợi nhuận cho trường hợp châu Á - Thái Bình Dương trường hợp Việt Nam, mặt phương pháp thực tiễn, vấn đề nghiên cứu luận án cần phải bổ sung hoàn thiện điểm sau đây: + Khi phân tích lợi nhuận ngân hàng, luận án sử dụng thang đo tỉ số lợi nhuận ROA, ROE thu thập từ báo cáo tài Nguồn thơng tin thơng tin thời điểm nhiều cho thơng tin lợi nhuận điều chỉnh theo chiến lược kinh doanh ngân hàng Thế nên, tốt đưa vào nghiên cứu thang đo lợi nhuận từ liệu + Nghiên cứu định lượng đo lường rủi ro phân tích tác động rủi ro đến lợi nhuận Nhưng chưa tìm kiếm cơng cụ phương tiện để chuyển hốn đổi rủi ro, chưa đề quy trình quản lý rủi ro Để thực điều này, nghiên cứu tương lai cần phải kết hợp nghiên cứu định tính để có sở thực tiễn đề xuất giải pháp kiểm soát quản lý rủi ro ngân hàng, nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng + Nghiên cứu định lượng đưa chứng thực nghiệm việc giảm thiểu rủi ro tác động tích cực đến lợi nhuận ngân hàng Tuy nhiên, luận án mở rộng thêm theo hướng việc quản lý rủi ro có tạo giá trị cho cổ đông Chẳng hạn, quản lý rủi ro làm giảm chi phí phá sản, tiết kiệm thuế, phê duyệt dự án đầu tư sinh lợi + Một hạn chế khác luận án, luận án chưa xem xét đến thông tin liên quan đến loại rủi ro khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro danh tiếng tác giả chưa tìm thấy nghiên thực nghiệm dẫn dắt để thiết kế nghiên cứu định lượng chế tác động rủi ro đến lợi nhuận + Thêm vào đó, luận án chưa kiểm định mối quan hệ nhân rủi ro lợi nhuận mà chủ yếu nghiên cứu tác động chiều rủi ro đến lợi nhuận Sau kết nghiên cứu mà đề tài đạt phân tích, câu hỏi đặt sau: - Khả chịu đựng rủi ro ngân hàng bao nhiêu? Hay mức độ rủi ro dao động mức ngân hàng chấp nhận được? Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 133 - Làm giảm rủi ro lý quản lý rủi ro Bởi ngân hàng sẵn sàng chấp nhận rủi ro thị trường, rủi ro đặc thù để thu mức lợi nhuận cao Từ câu hỏi đặt ngân hàng chấp nhận rủi ro để đạt mục tiêu lợi nhuận, đạt mục tiêu cạnh tranh? Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 134
- Xem thêm -

Xem thêm: Rủi ro và lợi nhuận của các NHTM: Trường hợp Việt Nam và các nước châu Á - Thái Bình Dương, Rủi ro và lợi nhuận của các NHTM: Trường hợp Việt Nam và các nước châu Á - Thái Bình Dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn