TẬP HỢP CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN VỀ ĐIỆN

151 11 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 06:15

shared sharedby byHSEVIET.COM HSEVIET.COM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TẬP HỢP CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN VỀ ĐIỆN shared sharedby byHSEVIET.COM HSEVIET.COM TCVN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TIÊU CHUẨN AN TOÀN ĐIỆN TCVN 3256:1979 AN TOÀN ĐIỆN - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA TCVN 4086:1985 AN TOÀN ĐIỆN TRONG XÂY DỰNG– YÊU CẦU CHUNG TCVN 3146: 1986 CÔNG VIỆC HÀN ĐIỆN – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN TCVN 5556: 1991 THIẾT BỊ ĐIỆN HẠ ÁP – YÊU CẦU CHUNG VỀ BẢO VỆ CHỐNG ĐIỆN GIẬT TCVN 5180: 1990 PALĂNG ĐIỆN - YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN TCVN 5659: 1992 THIẾT BỊ SẢN XUẤT - BỘ PHẬN ĐIỀU KHIỂN – YÊU CẦU AN TOÀN CHUNG TCVN 3748: 1983 MÁY GIA CƠNG KIM LOẠI - U CẦU CHUNG VỀ AN TỒN TCVN 4726: 1989 KỸ THUẬT AN TOÀN – MÁY CẮT KIM LOẠI – YÊU CẦU ĐỐI VỚI TRANG BỊ ĐIỆN TCVN 4163: 1985 MÁY ĐIỆN CẦM TAY - YÊU CẦU VỀ AN TOÀN TCVN 5587: 1991 SÀO CÁCH ĐIỆN TCVN 5588: 1991 ỦNG CÁCH ĐIỆN TCVN 5589: 1991 THẢM CÁCH ĐIỆN TCVN 5586: 1991 GĂNG CÁCH ĐIỆN TCVN 3145: 1979 KHÍ CỤ ĐĨNG CẮT MẠCH ĐIỆN, ĐIỆN ÁP 1000V – YÊU CẦU AN TOÀN TCVN 2572: 1978 BIỂN BÁO AN TOÀN VỀ ĐIỆN NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG shared sharedby byHSEVIET.COM HSEVIET.COM MỤC LỤC TCVN 3256:1979 An toàn điện – Thuật ngữ định nghĩa TCVN 4086:1985 An toàn điện xây dựng – Yêu cầu chung TCVN 3146:1986 Công việc hàn điện – Yêu cầu chung an toàn TCVN 5556:1991 Thiết bị điện hạ áp -Yêu cầu chung bảo vệ chống điện giật TCVN 5180:1990 Pa lăng điện – Yêu cầu chung an toàn TCVN 5659:1992 Thiết bị sản xuất - phận điều khiển - yêu cầu an toàn chung TCVN 3748:1983 Máy gia cơng kim loại – u cầu chung an tồn TCVN 4726:1989 Kĩ thuật an toàn - máy cắt kim loại - yêu cầu trang bị điện TCVN 4163:1985 Máy điện cầm tay – Yêu cầu an toàn TCVN 5587:1991 Sào cách điện TCVN 5588:1991 Ủng cách điện TCVN 5589:1991 Thảm cách điện TCVN 5586:1991 Găng cách điện TCVN 3145:1979 Khí cụ đóng cắt mạch điện, điện áp 1000 V – Yêu cầu an toàn TCVN 2572:1978 Biển báo an toàn điện shared sharedby byHSEVIET.COM HSEVIET.COM TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3256 : 1979 Nhóm T An toàn điện – Thuật ngữ định nghĩa Electrical safety- Terms and definition Tiêu chuẩn quy định thuật ngữ định nghĩa lĩnh vực an toàn điện, để dùng khoa học kĩ thuật sản xuất Một số thuật ngữ tiêu chuẩn có thuật ngữ vắn tắt ghi ngoặc đơn bên thuật ngữ tiêu chuẩn Những thuật ngữ vắn tắt dùng trường hợp khơng gây nhầm lẫn Thuật ngữ Định nghĩa Thuật ngữ nước tương ứng (Anh, Đức, Nga) (1) (2) (3) An tồn điện Tình trạng thiết bị khơng gây - Electrical safety nguy hiểm điện với - Elektrosicherheit người lao động −елеқтробезопасность Kĩ thuật an toàn Hệ thống biện pháp tổ chức điện kĩ thuật, phương tiện nằm bảo vệ người khỏi bị tai nạn điện Tai nạn điện Tác động có hại nguy hiểm dòng điện, hồ quang điện, trường điện từ tĩnh điện lên thể người Chấn thương điện Tai nạn tác động dòng -The electrical trauma điện hồ quang điện lên thể -Unfall dunh elektrimngười chen strom Thiết bị điện (Thiết trí điện) Thiết bị sản xuất biến đổi, -The electriacal truyền dẫn, phân phối tiêu thụ equipment lượng điện -Der elektrotechnische -The electrical traumatism - Der elektrounfall -елеқ Anlage Chạm điện vỏ Hiện tượng nối điện phần -Electrical closure to (Chạm vỏ) mang điện với phần kim loại bình case thường khơng mang điện -Der Korperschluss thiết bị có cố shared sharedby byHSEVIET.COM HSEVIET.COM Chạm điện với đất Nối điện không cố ý phần -Electrical closure to (Chạm đất) mang điện với đất với earth phần kim loại bình thường khơng -Der erdschluss mang điện khơng cách điện với đất Dòng điện chạm đất Dòng điện chạy qua chỗ chạm -The closure to earth current đất -Der erdschlusstrom Vùng tản dòng Vùng đất mà ngồi phạm vi -Zone of the spreading điện chạm đất điện dòng điện chạm đất the closure to earth current gây nên coi khơng -Zone der ausbre itungdes erdschlu bstroms 10 Điện áp so với đất Điện áp so với điểm -The voltage to earth đất nằm vùng tản -Die spannung gegen bezngserde dòng điện chạm đất 11 Điện áp chạm Điện áp tác động lên thể -The vontact voltage người chạm đồng thời vào -Die beruhrung jsspannung hai điểm mạch điện 12 Điện áp bước Điện áp hai điểm cách -The step voltage bước vùng tản - Die schrittopannung dòng điện chạm đất 13 Chạm pha Chạm pha điện có -The single-phace contact thiết bị điện -Einphasige Buruhrung 14 Chạm cực Chạm vào cực có điện - The single-pole contact thiết bị điện -Einpolige Beruhrung 15 Chạm hai pha Chạm đồng thời vào hai pha có -The two phase contact điện thiết bị điện - Zweiphasige Beruhrung 16 Chạm hai cực Chạm đồng thời vào hai cực có -The two pole contact điện thiết bị điện -Zwe ipolige Beruhrung 17 Dòng điện cảm giác Dòng điện chạy qua thể -The sensible current gây kích thích cảm giác -Die Empfinindungss tromstarke 18 Dòng điện co giật (1) 19 Dòng điện rung tim Dòng điện chạy qua thể -The inrelease current gây co giật tay tự -Nicht losla bstromsstarke bng dây dẫn (3) (2) Dòng điện chạy qua thể -The heart fibrillation current gây rung tim -Die herzkammerflunmem shared sharedby byHSEVIET.COM HSEVIET.COM auslosende stromstarke 20 Dòng điện ngưỡng cảm giác k.c.p Ngưỡng sòng điện cảm giác 21 Dòng điện ngưỡng co giật k.c.p Ngưỡng dòng điện co giật Trị số nhỏ dòng điện -The sensible thereshold current cảm giác 22 Dòng điện ngưỡng rung tim k.c.p Ngưỡng dòng điện rung tim Trị số nhỏ dòng điện -The heart fibrillation threshold current rung tim 23 Bảo vệ chống chạm điện Biện pháp phòng ngừa chạm -Protection against the điện đến gần vùng nguy electrical contact -Der beruhrungsschutz hiển phần mang điện 24 Nối đất bảo vệ Nối điện ý phần kim loại bình thường khơng mang điện có thê xuất điện áp với đất vật tương đương với đất Nối điện ý phần kim loại bình thường khơng mang điện xuất điện áp với dây không 25 Nối không “Nối không” k.c.p Nối không bảo vệ k.c.p Nối chung tính 26 Dây khơng Empfindungsschellen stromsstarke Trị số nhỏ dòng điện co -The inrelease thereshold current giật -Nicht-Loslabschwel lenstromstarke -Herzkammerflunmernschwellenstromstarke - -The protective earthing -Die Schutze rdung -Protective multiple earthing -Nullung Dây nối với điểm chung tính -Earthed neutralconductor nguồn có nối đất trực tiếp -Der nulleiter 27 Cắt điện bảo vệ Phương pháp bảo vệ tự động, -The protective cắt nhanh mạch điện dẫn tới thiết disconnection bị điện xuất nguy hiểm -Die Schutzschaltung cho người 28 Cách ly mạng điện of the Sự phân chia mạng điện thành -Separation phần riêng khơng có liên quan network điện chúng biến áp -Die Schutztrennung cách ly 29 Biến áp cách ly Biến áp đặc biệt dùng để cách ly shared sharedby byHSEVIET.COM HSEVIET.COM tải khỏi mạng điện 30 San điện Phương pháp giảm điện áp trạm điện áp nước 31 Điện áp nhỏ Điện áp danh định không lớn 36V dùng mạch điện để giảm nguy hiểm tai nạn điện 32 Khoá liên động Thiết bị cấu ứng dụng phương pháp liên kết cơ, quang, từ, điện giữ phận thiết bị thiết bị hệ thống trạng thái cần khống chế 33 Cách điện làm việc Cách ly điện phần mạng điện thiết bị điện để đảm bảo làm việc bình thường phòng ngừa tai nạn điện 34 Cách điện phụ Cách điện bổ xung cho cách điện làm việc để phòng ngừa tai nạn điện trường hợp hư hỏng cách điện làm việc 35.Cách điện kép Cách điện gồm cách điện làm việc cách điện phụ 36 Cách điện tăng cường Cách điện làm việc cải tiến để đảm bảo mức độ phòng ngừa tai nạn điện cách điện kép 37 Phương tiện phòng ngừa tai nạn điện Các phương tiện bảo vệ người làm việc với thiết bị điện nhằm phòng ngừa tai nạn điện shared sharedby byHSEVIET.COM HSEVIET.COM THUẬT NGỮ ĐƯỢC XẾP THEO BẢNG CHỮ CÁI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 An toàn điện Bảo vệ chống chạm điện Biến áp cách ly Cách điện kép Cách điện làm việc Cách điện phụ Cách điện tăng cường Cách ly mạng điện Cắt điện bảo vệ Chạm điện vỏ Chạm điện với đất Chạm hai cực Chạm hai pha Chạm cực Chạm pha Chấn thương điện Dây không Điện áp bước Điện áp chạm Điện áp nhỏ Điện áp so với đất Dòng điện cảm giác Dòng điện chạm đất Dòng điện co giật Dòng điện ngưỡng cảm giác k.c.p Dòng điện ngưỡng co giật k.c.p Dòng điện ngưỡng rung tim k.c.p Dòng điện rung tim Khố liên động Kĩ thuật an tồn điện Nối đất bảo vệ Nối khơng Phương tiện phòng ngừa tai nạn điện San điện Tai nạn điện Thiết bị điện Vùng tản dòng điện chạm đất 23 29 35 33 34 36 28 27 16 15 14 13 26 12 11 31 10 17 18 20 21 22 19 32 24 25 37 30 shared sharedby byHSEVIET.COM HSEVIET.COM TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4086 : 1985 Nhóm H Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng An toàn điện xây dựng – Yêu cầu chung Electrical safety in contraction- general requirements Quy định chung Tiêu chuẩn yêu cầu quy định chung an tồn điện để áp dụng cho cơng tác xây lắp cho cơng trình xây dựng Tiêu chuẩn khơng áp dụng cho công tác xây lắp nơi có điện áp 100V cơng tác mỏ khai khác than quặng Để trách tác động nguy hiểm có hại cho dòng điện, hỗ quang điện, trường điện từ, trường tĩnh điện người, quy định tiêu chuẩn quy phạm an tồn hành cơng nhân phép vận hành thiết bị điện công trường xây dựng, cần phải tuân theo yêu cầu nêu phụ lục tiêu chuẩn Những người làm công tác xây lắp phải hướng dẫn kỹ thuận an toàn điện, biết cách ly nạn nhân khỏi mạch điện biết sơ cứu người bị điện giật xảy tai nạn điện Ở đơn vị xây lắp thiết phải có cán kỹ thuật có trình độ kỹ thuật an tồn điện bậc bốn trở lên chịu trách nhiệm quản lý vận hành an toàn thiết bị điện Thủ trưởng đơn vị xây lắp phải chịu trách nhiệm an toàn điện sử dụng thiết bị phạm vi hoạt động xây lắp đơn vị Những yêu cầu an toàn điện 2.1 Khi xây dựng lưới điện công trường xây dựng cần đảm bảo: lưới động lực chiếu sáng làm việc riêng rẽ, có khả cắt điện tồn phụ tải điện phạm vi hàng mục cơng trình hay khu sản xuất 2.2 Việc nối, tháo gỡ dây dẫn, sữa chữa, hiệu chỉnh thử nghiệm thiết bị điện, phải cơng nhân điện có trình độ kỹ thuật an tồn điện thích hợp với loại cơng việc tiến hành Đối với thiết bị điện di động, máy điện cầm tay đèn điện xách tay nối vào lưới điện phải qua ổ cắm Việc đấu, nối phải thoả mãn yêu cầu kỹ thuật an toàn điện shared sharedby byHSEVIET.COM HSEVIET.COM Việc thay cầu chảy, bóng đèn phải cơng nhân thực Khi làm phải dùng phương tiện phòng hộ cá nhân 2.3 Trước lắp ráp sửa chữa lưới điện, thiết bị thiết bị điện phải cắt cầu dao cấp điện cho khu vực thao tác, cầu dao phải treo bảng “cấm đóng điện! Có người làm việc đường dây” Nếu cầu dao nằm trạm biến áp (cầu dao phân đoạn rẽ nhánh) biện pháp phải tạo ngắn mạch pha phía đầu nguồn 2.4 Ở đơn vị xây lắp có sử dụng dụng cụ điện cầm tay: khoan điện, đèn điện xách tay, máy biến áp, hạ áp, biến đổi tần số … cần phải thực yêu cầu sau: Trước cấp phát dụng cụ cho công nhân sở dụng cần phải dùng thiết bị thử nghiệm (mô nô mét) để kiểm tra: cách điện với vỏ, thông mạch nối đất Cần phải xem cấu tạo bảo vệ dụng cụ có phù hợp với điều kiện sử dụng khơng Nghiêm cấm việc cấp phát dụng cụ điện cầm tay có dấu hiệu hư hỏng cho cơng nhân sử dụng Các dụng cụ điện cầm tay phải có số thứ tự Sau sử dụng, dụng cụ phải bảo quản nơi khô Hàng tháng đơn vị phải tổ chức kiển tra dụng cụ điện cầm tay lần cách điện với vỏ, thông mạch nối đất Người kiểm tra phải có trình độ kỹ thuật nghề nghiệp khơng thấp bậc 2.5 Trước sử dụng dụng cụ điện cầm tay, công nhân phải thực nhiệm vụ sau: kiểm tra chi tiết mạch nối đất, chi tiết quay, tình trạng chổi than vành góp 2.6 Khi làm việc nơi có nguy hiểm điện giật, ngồi phương tiện phòng hộ cá nhân, phải sử dụng máy điện cầm tay có cấu tạo bảo vệ Khi làm việc nơi đặc biệt nguy hiểm điện giật phải sử dụng máy điện cầm tay có cấu tạo bảo vệ Chú thích : Việc phân loại mức độ nguy hiểm điện giật quy định theo TCVN 2328: 1978 “ Môi trường lắp đặt thiết bị điện, Định nghĩa chung ” Việc phân loại cấu tạo bảo vệ cho máy điện cầm tay quy định theo TCVN 3144 : 1979 “ sản phẩm kỹ thuật điện ” Để cấp điện cho thiết bị điện di động có cấu tạo bảo vệ (TCVN 344: 1979 “tiêu chuẩn sản phẩm kỹ thuật điện”) cần phải sử dụng cáp điện có lõi đất thiết bị đóng cắt có liên hệ nối đất Cấu tạo thiết bị đóng cắt (phích cắm ổ cắm) cần phải đảm bảo đóng cắt mạch điện lực liên hệ nối đất đóng sớm cắt muộn Ngoài chỗ đầu nối thiết bị đóng cắt cần phải bổ sung cọc tiếp đất cục di động Tất giàn giáo kim loại, đường dây cầu trục chạy điện phần kim loại thiết bị xây dựng dùng điện phải nối đất bảo vệ theo QPVN 13: 1978 “Quy phạm tạm thời nối đất thiết bị điện” Các thiết bị điện có điện áp 1000V, cấp từ nguồn điện có điểm chung tính nối đất, vỏ phải nối “0” (nối với dây trung hồ) theo QPVN 13: 1978 “Quy phạm tạm thời nối đất thiết bị điện” 10 shared sharedby byHSEVIET.COM HSEVIET.COM Vòng nguy hiểm khí phun q trình làm việc cảu khí cụ phải quy định tiêu chuẩn điều kiện kĩ thuật cho loại kiểu khí cụ, phải nói rõ hướng dẫn lắp đặt vận hành 137 shared sharedby byHSEVIET.COM HSEVIET.COM TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2572 : 1978 Nhóm E Biển báo an tồn điện Danger warning sign for electric installations Tiêu chuẩn áp dụng cho biển báo có chữ dấu hiệu có điện áp, đặt dụng cụ, máy, khí cụ, thiết bị điện ….vv để báo cho người tránh khỏi nguy hiểm điện gây vận hành, làm việc qua gần thiết bị Phân loại kích thước 1.1 Căn vào đối tượng cần báo hiệu, biển báo gồm: Biển báo chung - dùng nơi co nhân viên vận hành thiết bị điện người đến làm việc qua Biển báo riêng - dùng nơi có nhân viên vận hàng thiết bị điện làm việc 1.2 Căn vào thời gian sử dụng biển báo gồm: Biển báo cố định - đặt thời gian không quy định; Biển báo lưu động - đặt thời gian định 1.3 Căn vào kích thước (a x b), tính mm, biển báo phân thành nhóm sau: a – 360 x 240 e – 145 x 72 b – 240 x 150 g – 105 x 52 c – 240 x 120 h – 72 x 36 d – 210 x 210 i – 52 x 26 k – 36 x 18 1.4 Căn vào nội dung lời biển, biển báo phân theo bảng 138 shared sharedby byHSEVIET.COM HSEVIET.COM Bảng Kiểu Lời biển Chức Loại Kích thước Chú thích Hình vẽ 1aX Cấm vào! Điện áp cao nguy hiểm chết người 2aX 2b 2K Chung Cố định 360 x 240 Có dấu hiệu có điện áp hình sọ người Cấm trèo! Điện áp cao nguy hiểm chết người Chung Cố định Lưu động Khuôn 360 x 240 240 x 150 360 x 240 Có dấu hiệu có điện áp hình sọ người 2,3 5 Cố định 360 x 240 Chung Lưu động 240 x 150 Có dấu hiệu có điện áp Chung Cố định 360 x 240 Có dấu hiệu có điện áp 3aX 3b 4aX Chung Cấm lại gần! Có điện nguy hiểm chết người Dừng lại! Có điện nguy hiểm chết người 5aX Cấm sờ!Có điện nguy hiểm chết người Chung Cố định 360 x 240 Có dấu hiệu có điện áp 6ax Chú ý! Phía có điện Chung Cố định 360 x 240 Có dấu hiệu có điện áp 10 7b Cấm đóng điện! Có người làm việc Riêng Lưu động 240 x 150 - 11 8b Cấm đóng điện !Có người làm việc dây dẫn Riêng Lưu động 240 x 150 - 12 9b Cấm mở!Có người làm việc Riêng Lưu động 240 x 150 - 13 10c Chú ý! Điện áp ngược Riêng Lưu động 240 x 150 - 14 11c Đã nối đất Riêng Lưu động 240 x120 - 15 12d Làm việc Riêng Lưu động 210 x 210 - 16 139 shared sharedby byHSEVIET.COM HSEVIET.COM 13d Trèo Riêng Lưu động 210 x210 - 17 14d Vào hướng Riêng Lưu động 210 x 210 - 18 15eX 145x 72 15gX 105 x 52 - 15hX Chung Cố định 72 x 36 15iX 52 x 26 15kX 36 x 18 19 Có dấu hiệu có điện áp 20 Chú thích 1.Trong trường hợp cần thiết, cho phép vẽ thêm hình sọ người phải đảm bảo yêu cầu điều 2.6 cảu tiêu chuẩn này; Chữ số cột (cột - “Kí hiệu”) biểu thị đến 15 - Phân theo lời ghi cột (bảng 1); a, b, c, d, e, g, h, i, k - Phân theo kích thước: K- Loại biển cố định ; K- Khuôn Khuôn loại biển khoét thủng tất chữ viết, dấu hiệu có điện áp khung biển 1.5 Nội dung trình bày kích thước biển báo quy định bảng 2- hình vẽ - 20 140 shared by by HSEVIET.COM HSEVIET.COM shared Bảng Ki ểu Hình aX,2aX 3aX,4aX, a 1,2, 6,8, aX 2b,3b 8b 12 7b 9b 11 13 12d,13d 14d 16,17,18 b c m e f g t h1 h2 h3 k I D n S1 S1 d 360 240 40 350 40 12 12 - 160 35 24 40 40 - 240 150 25 - 25 70 10 100 100 25 20 25 - 4 240 150 - - - 70 10 100 - 25 20 25 15 - 4 210 210 - - - 55 12 100 - 24 - 71 20 170 10 - Còn lại Theo hình vẽ Bảng Kiểu 15 eX 15gX 15hX 15 iX 15kX Hình vẽ a b c e f g h D 16 v 17 72 52 36 26 18 145 105 72 52 36 27 20 15 10 18 13 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 110 80 55 40 25 3 2 141 shared sharedby byHSEVIET.COM HSEVIET.COM 1.6 Biển báo phải sơn màu phù hợp với quy đ định bảng Bảng Dấu Hiệu Hình sọ có điện áp người Vòng Khung Đen - Đỏ t ươi Đỏ tươi - - Đỏ tươi Đen - - - Đỏ tươi Vàng Đen - - - Đen 12d, 13d 14d Xanh Đen - - Trắng Trắng 15eX Trắng - Đỏ tươi đen - - - Ki ểu Nền Chữ aX,2 aX,2K Trắng Đen Đỏ t ươi 26,3 aX,3b, aX,5 aX, aX Trắng Đen Trắng 10c 11c 7b , 8b 9b 1.7 Sử dụng biển báo phải phù hợp với quy định quy phạm an toàn lao động tài liệu khác có liên quan an tồn lao động 1.8 Khi đặt làm biển báo, phải rõ kiểu, loại theo quy định tiêu chuẩn Yêu cầu kĩ thuật 2.1 Biển báo phải chế tạo theo yêu cầu tiêu chuẩn tài liệu kĩ thuật có liên quan khác 2.2 Biển báo cố định khuôn chế tạo thép chất lượng thường, có chiều dầy khơng nhỏ 0,5mm 2.3 Biển báo cố định kiểu 15eX đến 15kX dùng để gắn thiết bị điện, khí cụ, dụng cụ đo điện chế tạo vật liệu nhôm lá, đồng lá, thép vật liệu khác phải đảm bảo tuổi thọ điều kiện vận hành sản phẩm, đồng thời phải đảm bảo rõ ràng đọc rõ nét chữ Có thể dùng loại có lỗ khơng có lỗ Cho phép vẽ dấu hiệu có điện áp trực tiếp sản phẩm kích thước phải phù hợp với TCVN 2049:1977 theo chiều cao “h” quy định Bảng tiêu chuẩn 2.4 Biển báo phải gắn bulơng, vít, đinh tán gắn trực tiếp vào sản phẩm Kích thước lỗ bắt bulơng, vít quy định bảng hình vẽ tiêu chuẩn 2.5 Biển báo lưu động phép chế tạo kim loại lá, chất dẻo vật liệu khác có chiều dầy từ - 3mm Các vật liệu không bị hư hỏng tác dụng khí 2.6 Hình sọ người phải đảm bảo yêu cầu sau: Mầu hốc mắt, mũi, đường viền sọ phải mầu đen; Đoạn đầu dấu hiệu có điện áp phải cho xuyên qua hốc mắt phải, hình sọ người khơng che khuất đầu mũi tên dấu hiệu, đồng thời phải 142 shared sharedby byHSEVIET.COM HSEVIET.COM để chừa đoạn rõ từ chỗ hốc mắt phải đến chỗ gấp khúc dấu hiệu có điện áp; Hình sọ người phải có kích thước tương ứng với dấu hiệu có điện áp Phần lời biển báo phải viết chữ in thẳng đứng theo tiêu chuẩn “tài liệu thiết kế” (TCVN 6:1974) Hình dạng kích thước dấu hiệu có điện áp theo TCVN 2049:1977 Biển báo khơng có vết sần sùi, cạnh sắc Biển báo cố định khuôn phải sơn hai mặt, trước sơn phải làm hết vết bẩn, vết gỉ Sơn phải đều, đậm bền, bề mặt lớp sơn phải nhẵn Biển báo kiểu 2aX phải bắt chắn độ cao từ 2,5m - 3m so với mặt đất 2.12 Trên cột bê tông, cho phép dùng khuôn 2K để thể trực tiếp nội dung biển báo sơn màu quy định Bảng 2.13 Phía biển báo loại lưu động phải có hai lỗ theo kích thước quy định Bảng để luồn dây treo thích hợp Quy tắc nghiệm thu 3.1 Các biển báo phải phận kiểm tra kỹ thuật bên sản xuất kiểm tra theo yêu cầu tiêu chuẩn 3.2 Kiểm tra kích thước chữ viết biển báo dụng cụ đo có độ xác đến 1mm Khi kiểm tra, lấy 10% số biển báo lỗ, khơng 3.3 Kiểm tra điều 2.7; 2.8 2.1 mắt thường Kiểm tra biển báo riêng biệt Bao gói, ghi nhãn, bảo quản vận chuyển 4.1 Biển báo phải bao gói hòm gỗ hòm tơng, biển báo phải có giấy lót Khối lượng hòm để xếp biển báo khơng q 20kg 4.2 Trên hòm có ghi nhãn, bao gồm mục sau: - Tên dấu hiệu quy ước sở sản xuất; - Kiểu biển báo; - Khối lượng, kg; - Ký hiệu số hiệu tiêu chuẩn 4.3 Biển báo bảo quản phòng điều kiện bình thường 4.4 Biển báo vận chuyển phương tiện 143 shared sharedby byHSEVIET.COM HSEVIET.COM 144 shared sharedby byHSEVIET.COM HSEVIET.COM 145 shared sharedby byHSEVIET.COM HSEVIET.COM 146 shared sharedby byHSEVIET.COM HSEVIET.COM 147 shared sharedby byHSEVIET.COM HSEVIET.COM 148 shared sharedby byHSEVIET.COM HSEVIET.COM 149 shared sharedby byHSEVIET.COM HSEVIET.COM 150 shared sharedby byHSEVIET.COM HSEVIET.COM TIÊU CHUẨN AN TOÀN ĐIỆN Chịu trách nhiệm xuất BÙI HỮU HẠNH Biên tập kỹ,mỹ thuật BÙI THỊ THÔNG Chế điện tử VŨ HỒNG THANH Sửa in NGUYỄN QUỐC HƯNG TRỊNH KIM NGÂN Trình bày bìa NGUYỄN HỮU TÙNG 151
- Xem thêm -

Xem thêm: TẬP HỢP CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN VỀ ĐIỆN, TẬP HỢP CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN VỀ ĐIỆN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn