04 vật chế và di truyền cấp độ tế bào DONE

13 20 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 21:40

VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀO VẬT CHẤT DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀO Câu (THPT chuyên sư phạm Hà Nội – 2016) Đoạn ADN quanh nucleoxome có đặc điểm? 1 A Cuộn quanh vòng quanh lõi histon B Chứa 15 – 85 cặp nucleotit C Chứa 146 cặp bazo nito D Sợi ADN mạch đơn Câu (THPT Đào Duy Từ – 2016) Có nhận định NST giới tính động vật? (1) NST giới tính tồn tế bào sinh dục, không tồn tế bào xôma (2) Ở tất lồi động vật, có cặp NST XX, đực có cặp NST XY (3) NST giới tính mang gen quy định tính đực (4) NST giới tính có khả tự nhân đơi, phân li, tổ hợp NST thường A B C D Câu (THPT Quảng Xương – 2016) Trong cá mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực, mức cấu trúc sau có đường kính 700 nm? A Sợi B Vòng xếp cuộn C Sợi nhiễm sắc D Cromatit Câu (THPT Quảng Xương – 2016) Trong phát biểu sau: (1) Nhiễm sắc thể giới tính tồn tế bào sinh dục tế bào xôma (2) Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngồi gen quy định tính đực, có gen quy định tính trạng thường (3) Ở tất loài động vật, cá thể có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, cá thể đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY (4) Ở tất loài động vật, cá thể có cặp nhiễm sắc thể giới tính gồm cặp tương đồng, giống giới đực giới Số phát biểu nhiễm sắc thể giới tính động vật? A B C D Câu (THPT Quảng Xương – 2016) Nhiễm sắc thể sinh vật nhân chuẩn cấu tạo nhiễm sắc gồm: ARN Prôtêin loại histon ADN Lipit Các thành phần có NST sinh vật nhân chuẩn là: A B C D Câu (THPT Quảng Xương – 2016) Trong phát biểu sau, có phát biểu nói NST giới tính động vật? NST giới tính có tế bào sinh dục NST giới tính chủ chứa gen quy định tính trạng giới tính Hợp tử mang cặp NST giới tính XY phát triển thành thể đực NST giới tính bị đột biến cấu trúc số lượng A B C D Câu (THPT Yên Thế – 2016) Trong phát biểu sau, có phát biểu nói nhiễm sắc thể giới tính động vật? Nhiễm sắc thể giới tính có tế bào sinh dục Nhiễm sắc thể giới tính chứa gen quy định tính trạng giới tính Hợp tử mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY phát triển thành thể đực Nhiễm sắc thể giới tính bị đột biến cấu trúc số lượng A B C D Câu (THPT Yên Thế – 2016) Cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể gồm ADN prôtêin histon xoắn theo cấp độ A ADN + histôn → sợi nhiễm sắc → sợi → nuclêôxôm → sợi crômatit → NST B ADN + histôn → nuclêôxôm → sợi nhiễm sắc → sợi → sợi crômatit → NST C ADN + histôn → sợi → nuclêôxôm → sợi nhiễm sắc → sợi crômatit → NST D ADN + histôn → nuclêôxôm → sợi → sợi nhiễm sắc → sợi crômatit → NST Câu (THPT Lý Thái Tổ – 2016) Mức xoắn nhiễm sắc thể là? A Sợi bản, đường kính 10 nm B Sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30 nm C Siêu xoắn, đường kính 300 nm D Crơmatít, đường kính 700 nm Câu 10 (Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – 2016) Thành phần hóa học nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực gồm? A ADN prôtêin loại histon B ARN prôtêin loại histon C ARN prôtêin loại histon D ADN prôtêin loại histon Câu 11 (Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – 2016) Trong cấu trúc nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực, đơn vị cấu trúc gồm đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh phân tử prôtêin histon gọi là? A Sợi B Sợi nhiễm sắc C Nuclêôxôm D Crômatit Câu 12 (Sở GD&ĐT Quảng Ninh – 2016) Khi nói cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực, phát biểu sau không đúng? A Tại kỉ nguyên phân, nhiễm sắc thể kép gồm cromatit co xoắn cực đại B Cấu trúc siêu xoắn nhiễm sắc thể có đường kính khoảng 30nm C Nhiễm sắc thể có cấu trúc xoắn qua nhiều cấp độ khác D Đơn vị cấu trúc nhiễm sắc thể nucleoxom Câu 13 (Sở GD&ĐT Bắc Ninh – 2016) Điều sau nói nhiễm sắc thể giới tính? A Trên nhiễm sắc thể giới tính chứa gen quy định giới tính B Ở giới nhiễm sắc thể giới tính ln tồn thành cặp tương đồng C Ở người, vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Y, gen tồn không thành cặp alen D Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngồi gen quy định tính đực, có gen quy định tính trạng thường Câu 14 (Sở GD&ĐT Bắc Ninh – 2016) Cấu trúc NST sinh vật nhân thực có mức xoắn theo trật tự A Phân tử ADN→ sợi bản→ nuclêôxôm→ sợi nhiễm sấc→ crômatit B Phân tử ADN→ sợi bản→ sợi nhiễm sắc→nuclêôxôm→ crômatit C Phân tử ADN→ nuclêôxôm→ sợi bản→ sợi nhiễm sắc→ crômatit D Phân tử ADN→ nuclêôxôm→ sợi nhiễm sắc→ sợi bản→ crômatit Câu 15 (Sở GD&ĐT Bắc Ninh – 2016) Sự di truyền tính trạng gen nằm nhiễm sắc thể Y quy định có đặc điểm gì? A Chỉ di truyền giới dị giao tử B Chỉ di truyền giới đực C Chỉ di truyền giới D Chỉ di truyền giới đồng giao tử Câu 16 (THPT chuyên Bến Tre – 2016) Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực, mức cấu trúc sau có đường kính 30 nm? A Vùng xếp cuộn (siêu xoắn) B Sợi nhiễm sắc (sợi chất nhiễm sắc) C Crômatit D Sợi Câu 17 (THPT chuyên Bến Tre – 2016) Hãy xếp trình tự để làm tiêu tạm thời nhiễm sắc thể (NST) tế bào tinh hoàn châu chấu đực: (1) Dùng kéo cắt bỏ cánh, chân châu chấu đực (2) Tay trái cần phần đầu ngực, tay phải kéo phần bụng (tách khỏi ngực) có số nội quan có tinh hồn bung (3) Đưa tinh hồn lên phiến kính, nhỏ vào vài giọt nước cất (4) Dùng kim mổ tách mỡ xung quanh tinh hồn, gạt mỡ khỏi phiến kính (5) Đậy kính, dùng ngón tay ấn nhẹ lên mặt kính cho tế bào dàn làm vỡ tế bào để NST bung (6) Nhỏ vài giọt oocxêin axêtic lên tinh hoàn để nhuộm thời gian 15 - 20 phút (7) Đưa tiêu lên kính để quan sát: lúc đầu dùng bội giác nhỏ để xác định tế bào, sau dùng bội giác lớn (8) Đếm số lượng qua sát hình thái NST A (1)  (2)  (4)  (3)  (5)  (6)  (7)  (8) B (1)  (2)  (3)  (4)  (6)  (5)  (7)  (8) C (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8) D (1)  (2)  (4)  (5)  (3)  (6)  (7)  (8) Câu 18 (THPT chuyên Hoàng Văn Thụ – 2016) Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực, mức cấu trúc sau có đường kính 30 nm? A Vùng xếp cuộn (siêu xoắn) B Sợi C Sợi nhiễm sắc (sợi chất nhiễm sắc) D Cromatit Câu 19 (THPT chuyên Nguyễn Trãi – 2016) Thành phần chủ yếu NST sinh vật nhân thực gồm: A ADN mạch kép protein loại histon B ADN mạch đơn protein loại histon C ARN mạch đơn protein loại histon D ARN mạch kép protein loại histon Câu 20 (THPT chuyên Nguyễn Trãi – 2016) Phát biểu sau NST giới tính khơng đúng? A Trên NST giới tính, ngồi gen quy định tính đực, có gen quy định tính trạng thường B NST giới tính bị đột biến cấu trúc số lượng C tất lồi động vật có vú, cá thể có cặp NST giới tính XX, cá thể đực có cặp NST giới tính XY D NST giới tính tồn tế bào sinh dục, không tồn tế bào sinh dưỡng (tế bào xoma) Câu 21 (THPT chuyên Nguyễn Trãi – 2016) Khi nói NST giới tính động vật có vú, phát biểu sau đúng? (1) Trên vùng tương đồng NST giới tính, gen nằm NST X khơng có alen tương ứng NST Y (2) Trên vùng không tương đồng NST giới tính X Y, gen tồn thành cặp (3) NST giới tính tồn tế bào sinh dục, không tồn tế bào xoma (4) Trên NST giới tính, ngồi gen quy định tính đực có gen quy định tính trạng thường A B C D Câu 22 (THPT chuyên Quốc học Huế – 2016) Khi nói nhiễm sắc thể tế bào nhân thực, có phát biểu sau: (1) Cấu trúc cuộn xoắn tạo điều kiện cho nhân đôi nhiễm sắc thể (2) Nhiễm sắc thể vật chất di truyền cấp độ phân tử (3) Thành phần hóa học chủ yếu nhiễm sắc thể ARN prôtêin (4) Đơn vị cấu trúc nhiễm sắc thể nuclêôxôm Số phát biểu không là? A B C D Câu 23 (THPT chuyên Nguyễn Huệ – 2016) Nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực khơng có chức sau đây? A Lưu giữ, bảo quản truyền đạt thông tin di truyền B Tham gia q trình điều hòa hoạt động gen thơng qua mức cuộn xoắn NST C Phân chia vật chất di truyền cho tế bào trình phân bào D Phản ánh mức độ tiến hóa lồi sinh vật số lượng NST đơn nhân tế bào Câu 24 (THPT chuyên sư phạm Hà Nội – 2016) Trong cấu trúc nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực, đơn vị cấu trúc gồm đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh phân tử prôtêin histon gọi là? A Nuclêôxôm B Crômatit C Sợi nhiễm sắc D Sợi Câu 25 (THPT chuyên sư phạm Hà Nội – 2016) Phân tử ADN mạch thẳng liên kết với protein histon tạo NST, không gặp ở: A Nấm men B Lúa nước C Nấm linh chi D Vi khuẩn tả Câu 26 (THPT chuyên Vinh – 2016) Một học sinh làm tiêu châu chấu đực, quan sát hình thái số lượng nhiễm sắc thể kính hiển vi thấy có 23 nhiễm sắc thể Nhận xét sau học sinh xác? A Cặp nhiễm sắc thể giới tính châu chấu đực XY B Bộ nhiễm sắc thể loài 2n  24  n –1 C Do rối loạn giảm phân nên thể mẹ tạo giao tử  2n  1 D Đây đột biến lệch bội dạng Câu 27 (THPT chuyên Vinh – 2016) Bảng sau cho biết số thông tin hoạt động nhiễm sắc thể tế bào lưỡng bội loài động vật: Trong phương án tổ hợp ghép đôi, phương án là? A  b;  c;3  d;  a B  b;  d;3  c;  a C  a;  d;3  c;  b D  a;  d;3  b;  c Câu 28 (THPT chuyên Vinh – 2016) Khi nói gen nằm nhiễm sắc thể giới tính, đặc điểm sau không đúng? A Gen nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể X có tượng di truyền chéo B Các gen ln tồn thành cặp C Vai trò bố, mẹ khơng q trình hình thành kiểu hình đời D Kết phép lai thuận phép lai nghịch khác Câu 29 (Sở GD&ĐT Bắc Giang – 2016) Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút nhiễm sắc thể? A Là vị trí liên kết với thoi phân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển cực tế bào B Là vị trí xảy trao đổi chéo giảm phân C Là điểm mà phân tử ADN bắt đầu nhân đơi D Có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể làm cho nhiễm sắc thể khơng dính vào Câu 30 (Sở GD&ĐT Bắc Giang – 2016) Trong phát biểu sau, có phát biểu nói nhiễm sắc thể giới tính gà? (1) Nhiễm sắc thể giới tính có tế bào sinh dục (2) Nhiễm sắc thể giới tính chứa gen quy định tính trạng giới tính (3) Hợp tử mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY phát triển thành thể đực (4) Nhiễm sắc thể giới tính bị đột biến cấu trúc số lượng A B C D Câu 31 (THPT chuyên Lam Sơn – 2016) Sau số bậc cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể cấu trúc chúng: Tổ hợp sau thể mức cấu trúc NST kích thước tương ứng mức đúng? A  b;  a;3  c;  e;5  d B  b;  c;3  a;  e;5  d C  c;  b;3  a;  e;5  d D  a;  b;3  c;  d;5  e Câu 32 (THPT Nghi Lộc – 2016) Giải thích sau nhiễm sắc thể loài: A Trong tất cá tế bào sinh vật, NST tồn thành cặp NST tương đồng B Mỗi lồi có số lượng NST khác C Lồi tiến hóa số lượng NST lớn D Mỗi lồi sinh vật có NST đặc trưng hình thái, số lượng cấu trúc Câu 33 (Sở GD&ĐT Kiên Giang – 2016) Các NST kép không tách qua tâm động NST kép cặp đồng dạng phân li ngẫu nhiên cực dựa thoi vô sắc Hoạt động nói NST xảy ở? A Kì cuối lần giảm phân I B Kì sau lần giảm phân I C Kì sau nguyên phân D Kì sau lần giảm phân II BÀI TẬP VẬT CHẤT DI TRUYỀ N CẤP ĐỘ PHÂN TỬ Câu 34 (THPT Yên Dũng – 2016) Một đoạn sợi nhiễm sắc thể người có 10 nuclêơxơm đoạn ADN nối nuclêôxôm, đoạn nối có 50 cặp nucleotit Hãy xác định chiều dài đoạn ADN trên? A 12988 Å B 6494 Å C 3247 Å D 3818 Å Câu 35 (THPT Diệu Hiền – 2016) Khi quan sát đoạn sợi bản, người ta thấy có 80 phân tử protein histon Theo lý thuyết, đoạn có nucleoxom? A B 10 C D Câu 36 (THPT Hàn Thuyên – 2016) Trong cấu trúc phân tử NST sinh vật nhân thực, sợi nhiễm sắc nhiễm sắc thể có đường kính A 110 Å B 300 nm C 300 Å D 11 nm Câu 37 (Sở GD&ĐT Quảng Nam – 2016) Khi quan sát đoạn sợi bản, người ta thấy có 80 phân tử protein histon Theo lý thuyết, đoạn có nucleoxom? A 10 B C D Câu 38 (THPT chuyên Quốc học Huế – 2016) Một đoạn sợi nhiễm sắc thể người có 10 nuclêơxơm đoạn ADN nối nuclêôxôm Trong đoạn ADN nối gồm 50 cặp nuclêôtit Chiều dài đoạn phân tử ADN tương ứng là? A 4964 (Å) B 4962 (Å) C 6494 (Å) D 1530 (Å) Câu 39 (THPT chuyên Vinh – 2016) Một đoạn xoắn kép ADN (trong cấu trúc sợi nhiễm sắc thể) có chiều dài 1,3158µm tính từ nucleoxom đến nucleoxom cuối Đoạn ADN nối nucleoxom tương đương 50 cặp nucleotit Số lượng nucleoxom đoạn ADN nối nucleoxom có đoạn sợi nhiễm sắc thể nói là: A 20 19 B 19 20 C 21 20 D 19 21 Câu 40 (THPT chuyên Bến Tre – 2016) Biết hàm lượng ADN nhân tế bào sinh tinh thể lưỡng bội x Trong trường hợp phân chia bình thường, hàm lượng ADN nhân tế bào kì sau giảm phân II là? A 1x B 0,5x C 4x D 2x Câu 41 (THPT Ngô Sỹ Liên – 2016) Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực, sợi sợi nhiễm sắc thể có đường kính là? A 30 nm 11 nm B 11nm 300 nm C 11 nm 30 nm D 30 nm 300 nm LÝ THUYẾT PHẦN CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀO Câu 42 (THPT Đa Phúc – 2016) Ngơ lồi sinh sản hữu tính Đột biến phát sinh q trình sau di truyền cho hệ sau? (1) Lần nguyên phân hợp tử (2) Giảm phân để sinh hạt phấn (3) Giảm phân để tạo noãn (4) Nguyên phân tế bào Phương án là: A 1, B 2, C 1, 2, D 1, 2, 3, Câu 43 (THPT Ngô Sỹ Liên – 2016) Trong trình giảm phân tạo giao tử, tượng tiếp hợp trao đổi chéo cromatit cặp tương đồng xảy ở? A Kì đầu giảm phân II B Kì đầu giảm phân I C Kì giảm phân I D Kì sau giảm phân I Câu 44 (THPT Ngô Sỹ Liên – 2016) Sự trao đổi chéo không cân cromatit có nguồn gốc cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng có thể? A Khơng xảy tượng đột biến B Gây đột biến chuyển đoạn đoạn C Gây đột biến đảo đoạn lặp đoạn D Gây đột biến lặp đoạn đoạn Câu 45 (Sở GD&ĐT Bình Thuận – 2016) Về ý nghĩa nguyên phân, có phương án trả lời đúng? (1) Duy trì tình đặc trưng nhiễm sắc thể qua hệ tế bào (2) Tạo biến dị tổ hợp phong phú (3) Tạo giao tử đơn bội từ tế bào lưỡng bội (4) Đảm bảo thay đổi tế bào thể đa bào (5) Là sở sinh sản vô tính (6) Cho phép thụ tinh phục hồi nhiễm sắc thể loài A B C D Câu 46 (Sở GD&ĐT Kiên Giang – 2016) Khi học nhiễm sắc thể (NST), học sinh có phát biểu sau: (1) Trong tất tế bào loài sinh vật, NST tồn thành cặp tương đồng  2n  loại sinh vật (2) NST có loại: NST thường NST giới tính Trong tế bào sinh dưỡng thường có nhiều cặp NST thường cặp NST giới tính (3) Các lồi khác có số lượng NST khác Lồi tiến hóa có số lượng NST nhiều (4) Mỗi lồi có NST đặc trưng số lượng, hình thái, cấu trúc (5) Ở kì ngun phân, NST có cấu trúc kép, NST gồm cromatit dính tâm động Những phát biểu nói đúng? A (2), (4), (5) B (1), (2), (4), (5) C (1), (3), (5) D (2), (3), (5) Câu 47 (Sở GD&ĐT Quảng Ninh – 2016) Trong mô phân chia nguyên phân, xét hai nhóm tế bào Hàm lượng AND tế bào thuộc nhóm một nửa hàm lượng AND tế bào thuộc nhóm hai Các tế bào nhóm giai đoạn X tế bào nhóm hai giai đoạn Y trình phân chia X Y là: A Pha G1 kì đầu B Kì đầu kì C Pha G2 pha G1 D Pha G2 kì đầu Câu 48 (Sở GD&ĐT Thanh Hoá – 2016) Nếu số lượng nhiễm sắc thể tế bào lưỡng bội pha G1 chu kì tế bào 24, số phân tử ADN tế bào kì cuối giảm phân I là? A 12 B 96 C 24 D 48 Câu 49 (Sở GD&ĐT Bắc Ninh – 2016) Khi nói trao đổi chéo nhiễm sắc thể trình giảm phân, nội dung đúng? A Hiện tượng trao đổi chéo xảy crômatit nguồn gốc cặp nhiễm sắc thể tương đồng kì đầu giảm phân I B Hiện tượng trao đổi chéo xảy cromatit khác nguồn gốc cặp NST tương đồng kì đầu trình giảm phân I C Hiện tượng trao đổi chéo xảy giảm phân phân bố lại vị trí gen nhiễm sắc thể D Trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng, tượng trao đổi chéo ln xảy ví trí định có tính đặc trưng cho lồi Câu 50 (THPT chuyên sư phạm Hà Nội – 2016) Các NST kép không tách qua tâm động NST kép cặp đồng dạng phân li ngẫu nhiên cực dựa thoi vơ sắc Hoạt động nói NST xảy A Kì cuối lần phân bào I B Kì sau lần phân bào II C Kì sau lần phân bào I D Kì sau nguyên phân XÁC ĐỊNH SỐ LOẠI GIAO TỬ ĐƯỢC TẠO RA Câu 51 (THPT Yên Lạc – 2016) Có tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDdEe thực giảm phân, biết trình giảm phân bình thường, khơng có đột biến xảy Số loại giao tử nhiều là? A B 16 C D 16 A B Câu 52 (THPT Ngô Sỹ Liên – 2016) Cho biết gen nằm cặp NST cách 30 Ab cM Một tế bào sinh tinh có kiểu gen aB tiến hành giảm phân, theo lý thuyết tạo loại giao tử Ab với tỷ lệ? A 50% 25% B 25% C 30% D 15% AaBbXeD X dE Câu 53 (THPT Yên Dũng – 2016) Hai tế bào sinh tinh có kiểu gen giảm phân bình thường xảy hốn vị gen hai tế bào Theo lý thuyết, số loại giao tử tối đa tạo là? A 16 B C D Câu 54 (THPT chuyên Bến Tre – 2016) Ba tế bào sinh trứng động vật có kiểu gen AaBbDdEE qua giảm phân bình thường tạo nhiều kiểu trứng? A B C D 12 Ab Dd Câu 55 (Sở GD&ĐT Quảng Ninh – 2016) Giả sử tế bào sinh tinh có kiểu gen aB giảm phân bình thường có hốn vị gen alen B b Theo lý thuyết, loại giao tử tạo từ tế bào là? AB D; AB d; ab D, ab d � � Ab D; Ab d;aBd; Ab d A � B ab D;ab d � � Ab d; AB D � � Ab D;aBd � AB D; Ab D; aBd;ab d � � ABd; Ab d;aB D;ab D C AB D; Ab D; ab d; ABd; Ab d; aBd;ab D D � Câu 56 (Sở GD&ĐT Thanh Hố – 2016) Trong q trình giảm phân tế bào sinh tinh thể có AB kiểu gen ab xảy hốn vị gen alen A a Cho biết đột biến xảy tính theo lý thuyết, số loại giao tử tỷ lệ loại giao tử tạo từ trình giảm phân tế bào là? A Bốn loại với tỷ lệ 1:1:1:1 B Hai loại với tỷ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen C Hai loại với tỷ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen D Hai loại với tỷ lệ 1:l Câu 57 (THPT chuyên Nguyễn Huệ – 2016) Trong trình giảm phân ba tế bào sinh tinh có kiểu DE de xảy hốn vị trường hợp sau khơng xảy ra? gen A loại với tỷ lệ 2:2:2:2:1:1:1:1 B 12 loại với tỷ lệ C loại với tỷ lệ 3:3:3:3:1:1:1:1 D loại với tỷ lệ 1:1: 1: Câu 58 (THPT chuyên Nguyễn Huệ – 2016) Có tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb (mỗi gen nằm NST thường) giảm phân bình thường tạo loại giao tử Theo lý thuyết, tỷ lệ loại giao tử tạo là? A 3:3:1:1 B 1:1:1:1 C 2:2:2:1 D 1:1:2:2 d AaBbX D h XH Câu 59 (THPT chuyên sư phạm Hà Nội – 2016) Hai tế bào sinh tinh có kiểu gen giảm phân bình thường xảy hoán vị gen hai tế bào, giao tử tạo có sức sống, theo lý thuyết, số loại giao tử tối thiểu tạo là: A B C D  2n  8 , cặp nhiễm sắc thể chứa cặp Câu 60 (THPT chuyên Vinh – 2016) Ở ruồi giấm gen dị hợp Một thể ruồi giấm có bốn tế bào sinh trứng giảm phân cho tối đa loại giao tử? A 16 B C D 10 Câu 61 (THPT chuyên Quốc học Huế – 2016) Một thể đực mang cặp NST giới tính XY Trong trình giảm phân hình thành tinh trùng, người ta phát thấy số tế bào rối loạn phân li NST lần giảm phân I, nhóm tế bào khác rối loạn phân li NST lần giảm phân II Cơ thể cho tối đa loại tinh trùng? A B C D AaBbDd Câu 62 (THPT Yên Thế – 2016) Có tế bào sinh tinh thể có kiểu gen tiến hành giảm phân bình thường Biết không xảy đột biến, theo lý thuyết, số loại tinh trùng tối đa tạo là? A B C D Ab Me Câu 63 (THPT chuyên Nguyễn Trãi – 2016) tế bào sinh tinh ruồi giấm có kiểu gen aB mE giảm AaBb phân không phát sinh đột biến tạo loại tinh trùng Theo lý thuyết, tỷ lệ loại tinh trùng là? A 1:1:1:1 B 1:1:2:2 C 3:3:1:1 D 1:1:1:1:1:1:1:1 AB DdEe Câu 64 (THPT chuyên Bến Tre – 2016) Ba tế bào sinh tinh có kiểu gen ab giảm phân bình thường xảy hoán vị gen ba tế bào Theo lý thuyết, số loại giao tử tối đa tạo là? A B C D Câu 65 (Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – 2016) Có tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDdEe thực giảm phân, biết q trình giảm phân khơng có đột biến xảy Số loại giao tử nhiều tạo là? A B C 16 D 16 AB DdEeGgHh Câu 66 (THPT Lý Thái Tổ – 2016) Có tế bào có kiểu gen ab tiến hành giảm phân xảy trao đổi đoạn theo lý thuyết, tối đa tạo loại giao tử? A B 12 C 64 D 16 Câu 67 (Sở GD&ĐT Bình Thuận – 2016) Các tế bào phát sinh giao tử vùng chín thể đực De dE giảm phân hình thành giao tử Biết trình giảm phân xảy bình thường có có kiểu gen 1/3 số tế bào xảy hoán vị gen Theo lý thuyết, số lượng tế bào sinh dục chín tối thiểu tham gia giảm phân để thu số loại giao tử tối đa mang gen là? A 32 B 16 C D 24 Câu 68 (THPT Ngô Sỹ Liên – 2016) Có tế bào sinh tinh cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng Số loại tinh trùng tối đa tạo là: A B C D  2n  , xét cặp NST tương đồng, Câu 69 (THPT Yên Lạc – 2016) Một thể đực lồi cặp NST có cặp gen dị hợp Cơ thể giảm phân, nhóm tế bào giảm phân có cặp NST thứ diễn trao đổi chéo, nhóm tế bào giảm phân có cặp NST số diễn trao đổi chéo, nhóm tế bào giảm phân có cặp NST số cặp số trao đổi chéo, nhóm tế bào giảm phân không xảy trao đổi chéo Biết trình giảm phân diễn bình thường, có trao đổi chéo đơn Theo lý thuyết, q trình giảm phân tạo tối đa loại giao tử? A 96 B 112 C 48 D 80 AaBbCc ĐẶC ĐIỂ M CHU KÌ TẾ BÀO Câu 70 (Sở GD&ĐT Hà Tĩnh – 2016) Biết hàm lượng ADN nhân tế bào sinh tinh loài động vật 6,6 pg Trong trường hợp phân bào bình thường, hàm lượng ADN nhân tế bào kì giảm phân II là? A 13,2 pg B 6,6 pg C 3,3 pg D 26,4 pg Câu 71 (THPT chuyên sư phạm Hà Nội – 2016) Một tế bào người kì lần giảm phân I có? A 46 NST kép B 23 NST đơn C 23 cromatit D 46 cromatit Câu 72 (THPT Ngô Sỹ Liên – 2016) Theo dõi trình phân bào thể sinh vật lưỡng bội bình thường có NST 2n  Q trình phân bào khơng xảy đột biến Hình mơ tả giai đoạn q trình phân bào? A Kì sau giảm phân II C Kì sau nguyên phân B Kì sau giảm phân I D Kì đầu nguyên phân Câu 73 (THPT n Định – 2016) Hình mơ tả giai đoạn phân bào tế bào nhân thực lưỡng bội Biết rằng, nhiễm sắc thể đơn nhóm có hình dạng, kích thước khác Dưới kết luận rút từ hình trên: (a) Bộ NST loài 2n  (b) Hình biểu diễn giai đoạn giảm phân II (c) Hình biểu diễn tế bào kì sau ngun phân (d) Tế bào khơng thể đạt đến trạng thái prôtêin động vi ống bị ức chế (e) Quá trình phân bào xảy tế bào thực vật Có kết luận đúng? A B C D Câu 74 (Sở GD&ĐT Bắc Ninh – 2016) Theo dõi hàm lượng ADN nhân tế bào người Người ta nhận thấy giai đoạn hàm lượng ADN từ 6,6 pg tăng lên 13,2 pg hạ xuống 6,6 pg, cuối hạ xuống 3,3 pg Loại tế bào là? A Tế bào sinh trứng nguyên phân B Tế bào sinh tinh nguyên phân C Tế bào sinh tinh hay tế bào sinh trứng giảm phân D Tế bào sinh dưỡng nguyên phân Câu 75 (THPT chuyên Hoàng Văn Thụ – 2016) Hình vẽ sau mơ tả hai tế bào hai thể lưỡng bội phân bào Biết không xảy đột biến, chữ A, a, B, b, c, D, M , nhiễm sắc thể kí hiệu cho nhiễm sắc thể Theo lý thuyết, xét phát biểu sau đây: (1) Tế bào kì sau giảm phân II, tế bào kì sau nguyên phân (2) Khi kết thúc trình phân bào hai tế bào từ tế bào tạo hai tế bào đơn bội, từ tế bào tạo hai tế bào lưỡng bội (3) Tế bào có tế bào sinh dưỡng hai tế bào từ tế bào tạo hai tế bào đơn bội, từ tế bào tạo hai tế bào lưỡng bội (4) Xét sở di truyền học tế bào tạo nguồn biến dị đa dạng phong phú tế bào (5) Hai tế bào kì sau nguyên phân (6) Bộ nhiễm sắc thể tế bào 2n  , nhiễm sắc thể tế bào 2n  Có phát biểu đúng? A B C D Câu 76 Quan sát hình tế bào phân bào không xảy đột biến Cho biết số nhận định sau, có nhận định đúng? (1) Tế bào tế bào nhân thực (2) Tế bào kì sau I trình giảm phân (3) Bộ NST lồi 2n  (4) Tế bào hoàn tất trình cho giao tử giao tử, giao tử có NST đơn (5) Tế bào xảy trao đổi chéo cặp NST tương đồng (6) Số loại giao tử tối đa sinh từ tế bào A B C D Câu 77 (THPT chuyên sư phạm Hà Nội – 2016) Hình ảnh ghi nhận vẽ lại từ quan sát q trình phân bào lồi giả định Có tối đa hình ảnh mà ta bắt gặp từ q trình giảm phân loài này? A B C D Câu 78 (THPT chuyên Vinh – 2016) Có 10 tế bào sinh tinh thể 2n  , bước vào giảm phân hình thành giao tử, biết cặp nhiễm sắc thể chứa cặp gen dị hợp Số cách xếp tối đa cặp nhiễm sắc thể kì I tế bào là: A 10 B C D Câu 79 Ngơ có nhiễm sắc thể (NST) 2n  20 Một tế bào sinh dưỡng ngô nguyên phân liên tiếp lần Ở kỳ lần phân bào thứ tất tế bào có? A 320 NST kép B 640 NST đơn C 320 crômatit D 640 NST kép Câu 80 (THPT chuyên Vinh – 2016) Quan sát tế bào lồi sinh vật có nhiễm sắc thể 2n  24 , nguyên phân số lần thấy 3840 nhiễm sắc thể trạng thái kép đóng xoắn cực đại Tại thời điểm quan sát, tế bào kì lần nguyên phân thứ mấy? A Kì sau, lần nguyên phân thứ B Kì giữa, lần nguyên phân thứ C Kì giữa, lần nguyên phân thứ D Kì đầu, lần nguyên phân thứ Câu 81 (THPT chuyên Quốc học Huế – 2016) Ở sinh vật nhân thực, xét nhóm tế bào sinh tinh phân bào bình thường Nhóm 1: có tế bào mà tế bào có nhiễm sắc thể đơn phân li cực tế bào Nhóm 2: có tế bào mà tế bào có nhiễm sắc thể kép phân li cực tế bào Nhóm 3: có tế bào mà tế bào có nhiễm sắc thể kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo Cho phát biểu sau đây: (1) nhóm tế bào có nhiễm sắc thể lưỡng bội giống (2) Nhóm kỳ sau giảm phân II với 2n  12 (3) Nhóm kỳ sau giảm phân I với 2n  12 (4) Số lượng tinh trùng kết thúc giảm phân nhóm tế bào 30 Số phát biểu là? A B C D 2n  Câu 82 (THPT chuyên Lam Sơn – 2016) Một sinh vật có Hình ảnh sau minh họa cho tế bào ở? A Kì sau nguyên phân B Kì đầu nguyên phân C Kì đầu giảm phân I D Kì sau giảm phân II Câu 83 (Chuyên Đại học khoa học Huế – 2016) Có tế bào sinh tinh thể có kiểu gen DE de thực q trình giảm phân bình thường giao tử, có tế bào có xảy tượng hóan vị gen tỷ lệ loại giao tử sau xuất hiện? A 2:2:2:2:1:1:1:1 B 1:1:2:2:1:1 C 3:3:1:1:1:1:1:1 D 5:5:1:1 AaBb BÀI TẬP DẠNG TỔNG HỢP Câu 84 (THPT chuyên sư phạm Hà Nội – 2016) Một tế bào sinh dục đực tế bào sinh dục loài nguyên phân số lần Các tế bào tạo thành giảm phân tạo 160 giao tử Số NST tinh trùng nhiều trứng tạo thành 576 NST Hiệu suất thụ tinh trứng 6,25% Số lượng NST NST loài hiệu suất thụ tinh tinh trùng là: A 2n  8; H  1,5625% B 2n  12; H  1,5625% C 2n  8; H  3,125% D 2n  12; H  3,125% Câu 85 (THPT Lý Thái Tổ – 2016) Sau số đợt nguyên phân, tế bào sinh dục lồi đòi hỏi môi trường cung cấp 756 nhiễm sắc thể đơn Các tế bào trở thành tế bào sinh trứng 1,5625% số trứng thụ tinh tạo hợp tử lưỡng bội Nếu cặp NST có cấu trúc khác nhau, trình giảm phân tạo 512 kiểu giao tử hình thức trao đổi đoạn xảy là: A Trao đổi đoạn điểm cặp NST tương đồng trao đổi đoạn kép cặp NST tương đồng khác B Trao đổi đoạn kép cặp NST tương đồng C Trao đổi đoạn điểm không lúc số cặp NST tương đồng D Trao đổi đoạn điểm cặp NST tương đồng Câu 86 (THPT Hàn Thuyên – 2016) Cơ thể đực lồi giảm phân khơng có đột biến tạo tối đa 512 loại giao tử, biết q trình giảm phân có xảy trao đổi chéo điểm cặp nhiễm sắc thể tương đồng, cặp NST lại khơng có trao đổi chéo Bộ nhiễm sắc thể loài là? A 2n  12 B 2n  C 2n  32 D 2n  16 AB Câu 87 (THPT Lý Thái Tổ – 2016) Có 400 tế bào có kiểu gen ab tham gia giảm phân tạo tinh trùng, có 50 tế bào có diễn tượng tiếp hợp trao đổi chéo dẫn đến hoán vị gen số tế bào lại khơng Số lượng loại giao tử không mang tái tổ hợp AB theo lý thuyết bao nhiêu? A 750 B 700 C 1400 D 1500 Ab Câu 88 (THPT Ngô Sỹ Liên – 2016) Vùng sinh sản cá thể động vật có kiểu gen aB có 250 tế bào tiến hành giảm phân tạo tinh trùng Trong số đó, có 40 tế bào xảy trao đổi chéo dẫn đến hoán vị B b Tần số hoán vị gen cá thể là? A 16% B 32% C 8% D 4% Câu 89 (THPT Yên Dũng – 2016) trang trại cá giống, đợt cho cá đẻ người ta thu 6000 hợp tử lồi cá ni Các hợp tử nói nguyên phân liên tiếp đợt cần môi trường nội bào cung cấp 4368.103 NST đơn Bộ NST 2n loài là: A 104 B 91 C 108 D 90 Câu 90 (THPT Nghi Lộc – 2016) Trong tế bào sinh dưỡng sinh vật lưỡng bội xét cặp nhiễm sắc thể tương đồng, nhiễm sắc thể có tổng chiều dài đoạn ADN quấn quanh khối cầu histon để tạo nên nucleoxom 12,410 μm Khi tế bào bước vào kỳ nguyên phân, tổng số phân tử protein histon nucleoxom cặp nhiễm sắc thể là? A 8000 B 4000 C 2000 D 16000 Câu 91 (Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu – 2016) Quá trình giảm phân tế bào sinh tinh có kiểu AB D d X X gen ab không xảy đột biến gen xảy hoán vị alen A alen a Theo lý thuyết, loại giao tử tạo từ trình giảm phân tế bào là? � � ABX D , AbXD , aBXd , abXd ABX D , AbXd , aBX D , abXd � � � � ABXd , AbX D , aBXd , abX D ABXd , AbXd , aBX D , abX D A � B � � � ABX D , AbXd , aBXD , abXd ABX D , AbX D , aBX d , abX d � � � � ABXd , AbX D , aBXd , abX D ABX d , AbX d , aBX D , abX D C � D � Câu 92 (THPT chuyên sư phạm Hà Nội – 2016) Ở ruồi giấm, học sinh quan sát trình giảm phân AaBb De H X Y dE từ ghi vào sổ thí nghiệm số nhận hình thành giao tử tế bào sinh dục có kiểu gen xét sau đây: (1) Tùy thuộc xếp hàng NST kỳ I mà q trình tạo 16 loại giao tử khác De (2) Hiện tương hoán vị xảy cặp NST dE tạo loại giao tử riêng biệt liên quan đến cặp NST (3) Nếu tạo loại giao tử AB De Y chiếm tỷ lệ tổng số giao tử tạo (4) Tính trạng locus H chi phối có alen, di truyền liên kết giới tính xuất giới đực Số nhận xét xác là: A B C D ... phân bào hai tế bào từ tế bào tạo hai tế bào đơn bội, từ tế bào tạo hai tế bào lưỡng bội (3) Tế bào có tế bào sinh dưỡng hai tế bào từ tế bào tạo hai tế bào đơn bội, từ tế bào tạo hai tế bào lưỡng... Huế – 2016) Ở sinh vật nhân thực, xét nhóm tế bào sinh tinh phân bào bình thường Nhóm 1: có tế bào mà tế bào có nhiễm sắc thể đơn phân li cực tế bào Nhóm 2: có tế bào mà tế bào có nhiễm sắc thể... sát hình tế bào phân bào khơng xảy đột biến Cho biết số nhận định sau, có nhận định đúng? (1) Tế bào tế bào nhân thực (2) Tế bào kì sau I trình giảm phân (3) Bộ NST loài 2n  (4) Tế bào hồn tất
- Xem thêm -

Xem thêm: 04 vật chế và di truyền cấp độ tế bào DONE, 04 vật chế và di truyền cấp độ tế bào DONE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn